Oppilashuolto

 

Kulosaaren yhteiskoulussa oppilashuollosta huolehtivat kaikki koulun aikuiset yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, lisäksi koulussa toimii yläkoulun oppilashuoltoryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Kaikilla oppilailla on oikeus saada maksutta oppilashuollon palveluita. Oppilaalla on oikeus hakeutua palveluiden piiriin itsenäisesti myös ilman huoltajan suostumusta. Myös vanhemmat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat ottaa yhteyttä oppilashuoltoon.

Yhteisöllinen oppilashuolto toimii tavoitteellisesti kohti hyvinvoivaa opiskeluyhteisöä. Tätä tavoitetta kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien sekä oppilashuoltopalveluista huolehtivien on edistettävä.

Yksilökohtainen oppilashuolto pitää sisällään kouluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen oppilashuollon. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilaan omat toivomukset otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa.

Yksittäisen oppilaan asian käsittelemiseksi kootaan tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä. Asian käsittely monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu oppilaan suostumukseen. Mikäli oppilaalla ei ole edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian merkitystä, suostumuksen voi antaa myös huoltaja.

Noudatamme 1.8.2014 voimaan tullutta oppilas- ja opiskelijahuoltolakia (1287/2013).

Kulosaaren yhteiskoulun yläasteen oppilashuollon henkilökunta
Kia AarnioPsykologi
Taru AlkioErityisopettaja
Richard CousinsPeruskoulun rehtori
Minna IittiläinenErityisopettaja
Macdonald KaisaOpinto-ohjaaja
Meri MiettinenKuraattori
Satu NevalainenOpinto-ohjaaja
Santtu PerkiöYhteisökuraattori
Kaisa StenbäckOpinto-ohjaaja
Riikka Virkajärvi-JohnsonErityisopettaja
Johanna WestinTerveydenhoitaja
Terveydenhoito

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on:

  • oppilaiden terveydenhoito

  • terveysneuvonta

  • lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen

  • koulujen terveydellisten olojen valvonta

  • edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta

  • kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa

Koululaisten sairaanhoito järjestetään terveysasemalla, mutta koulutapaturmien ensiavusta ja muusta ensiavusta huolehditaan koulun muun henkilöstön kanssa. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Näissä tarkastuksissa kartoitetaan oppilaan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja tarvittaessa muilla menetelmillä.

Terveydenhoitaja Johanna Westin, puh. 050 310 5596

  • Terveydenhoitaja on tavattavissa maanantaista torstaihin klo 8.15-15.30 ja perjantaisin klo 8.15-14.00

  • Ilman ajanvarausta terveydenhoitajan ajat ovat maanantaisin klo 14-15 ja tiistaista perjantaihin klo 11.30-12.30

Terveydenhoitaja Katriina Vainio, puh. 040 334 0381

  •  Vastaa pääasiassa lukiolaisista ja ehkäisyjen aloituksista

  •  Paikalla maanantaisin ja tiistaisin

Koulukuraattorit

Kuraattorien työn keskeinen tavoite on hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä. Oppilas, opettaja tai huoltajat voivat ottaa yhteyttä kuraattoreihin esimerkiksi koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin tai muuhun arkielämään liittyvissä asioissa. Kuraattorit tekevät yhteistyötä mm. nuoren vanhempien, koulun työntekijöiden ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. He ovat tavattavissa koulupäivisin myös ilman ajanvarausta. Ajan voi varata soittamalla, viestillä, sähköpostilla, Wilman kautta tai vetämällä hihasta koulun käytävällä.

Koulukuraattori Meri Miettinen, p. 0400 844 587, meri.miettinen@ksyk.fi
Yhteisökuraattori Santtu Perkiö, p. 050 321 0104, santtu.perkio@ksyk.fi

Koulupsykologi

Koulupsykologi tekee psykologisia arviointeja, konsultoi ja antaa neuvontaa ja tukea mm. oppilaan mielenterveyteen, toimintakykyyn, tunne-elämään ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan toiselle oppilashuollon edustajalle tai koulun ulkopuolisen avun piiriin. Koulupsykologi on tavattavissa koululla maanantaista perjantaihin ajanvarauksella. 

Kia Aarnio, p. 050 512 5089, kia.aarnio@ksyk.fi

Poissaolojen portaat / Stairs of absences in KSYK

Kolmiportainen tuki

Pedagogisia tukimuotoja ovat oppilaalle tarjottava yleinen,  tehostettu ja erityinen tuki. Tärkeimmät tukikeinot ovat opetuksen eriyttäminen, yksilöllinen tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus. Oppilaalle laaditaan tarvittaessa pedagoginen suunnitelma (oppimissuunnitelma, HOJKS), jonka laatimiseen osallistuvat oppilaan ohella erityisopettaja, aineenopettajat, luokanvalvoja ja vanhemmat. Erityisopetuksen tarkoituksena on auttaa oppilasta selviytymään mahdollisista vaikeuksista, jotka liittyvät opiskeluun ja koulunkäyntiin. Erityisopetusta annetaan yksilö-, pienryhmä- ja/tai samanaikaisopetuksena. Erityisopetukseen voi hakeutua itse tai opettajan/oppilashuollon suosituksesta.

Yleinen tuki

Yleinen tuki on laadukasta opetusta, missä pyritään huomioimaan oppilaiden erilaiset oppimistavat. Yleisen tuen tukimuotoina painottauvat erityttämienen, tukiopetus, oppilaan ohjaus, joustavat ryhmittelyt ja osa-aikainen erityisopetus. Osa-aikainen erityisopettaja voi olla myös samanaikaisopettajana. Yleinen tuki kuuluu kaikille.

Tehostettu tuki

Jos oppilasta ei voida tarpeeksi tukea yleisen tuen avulla tai tuen tarve jatkuu pidemmän aikaa, oppilas voi saada tehostettua tukea. Se on säännöllistä ja siinä voidaan hyödyntää samanaikaisesti eri tukimuotoja kuten tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, oppilashuollon palveluja ja opintojen ohjausta ja seurantaa. Ennen tehostetun tuen alkamista asiaa on käsitelty yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa. Tuen tarpeesta on laadittu Pedagoginen arvio, joka on käsitelty Oppilashuoltoryhmässä. Tehostetun tuen alkaessa oppilaalle laaditaan Oppimissuunnitelma, johon kirjataan tuen muodot ja jota seurataan ja muutetaan tuen tarpeen mukaan.

Erityinen tuki

Mikäli tehostettu tuki ei riitä, oppilaalle voidaan hakea erityistä tukea. Erityinen tuki koostuu oppilaalle annettavasta erityisopetuksesta tai muusta lain mukaisesta tuesta. Erityisopetus voidaan järjestää oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioiden muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa.