Oppilashuolto

 

Kulosaaren yhteiskoulussa oppilashuollosta huolehtivat kaikki koulun aikuiset yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, lisäksi koulussa toimii yläkoulun oppilashuoltoryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Kaikilla oppilailla on oikeus saada maksutta oppilashuollon palveluita. Oppilaalla on oikeus hakeutua palveluiden piiriin itsenäisesti myös ilman huoltajan suostumusta. Myös vanhemmat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat ottaa yhteyttä oppilashuoltoon.

Yhteisöllinen oppilashuolto toimii tavoitteellisesti kohti hyvinvoivaa opiskeluyhteisöä. Tätä tavoitetta kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien sekä oppilashuoltopalveluista huolehtivien on edistettävä.

Yksilökohtainen oppilashuolto pitää sisällään kouluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen oppilashuollon. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilaan omat toivomukset otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa.

Yksittäisen oppilaan asian käsittelemiseksi kootaan tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä. Asian käsittely monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu oppilaan suostumukseen. Mikäli oppilaalla ei ole edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian merkitystä, suostumuksen voi antaa myös huoltaja.

Noudatamme 1.8.2014 voimaan tullutta oppilas- ja opiskelijahuoltolakia (1287/2013).

Kulosaaren yhteiskoulun yläasteen oppilashuollon henkilökunta
Richard CousinsPeruskoulun rehtori
Taru AlkioErityisopettaja7AB, lukio
Minna IittiläinenErityisopettaja7EFH, 8ADF, 9ADF
Riikka Virkajärvi-JohnsonErityisopettaja7CDG, 8BCE, 9BCE
Macdonald KaisaOpinto-ohjaaja7GH, 8DE
Satu NevalainenOpinto-ohjaaja7ADF, 8AF, 9ADF
Kaisa StenbäckOpinto-ohjaaja7BCE, 8BC, 9BCE
Meri MiettinenKuraattori
Sara GerlanderPsykologi
Maria VilanderTerveydenhoitaja
Terveydenhoito

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on:

  • oppilaiden terveydenhoito
  • terveysneuvonta
  • lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen
  • koulujen terveydellisten olojen valvonta
  • edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta
  • kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa

Koululaisten sairaanhoito järjestetään terveysasemalla, mutta koulutapaturmien ensiavusta ja muusta ensiavusta huolehditaan koulun muun henkilöstön kanssa. Terveystarkastukset Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Näissä tarkastuksissa kartoitetaan oppilaan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Terveydenhoitaja Maria Vilander, p. 050 310 5596

  • Terveydenhoitaja on tavattavissa maanantaisin-torstaisin klo 8.15-15.30 ja perjantaisin klo 8.15-14.00
  • Ilman ajanvarausta terveydenhoitajan ajat ovat arkipäivisin klo 11.30-12.30

Terveydenhoitaja Mari Alkila tekee 7.luokan terveystarkastukset.

Koulukuraattori

Meri Miettinen p. 0400 844 587 Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään sosiaalityön keinoin. Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä. Kuraattorilta saa apua, jos oppilaalla on pulmia esim. koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin, päihteisiin, ajankäyttöön tai elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin asiakastyössä pyritään nuoren ja hänen läheistensä tilannetta jäsentämällä lisäämään nuoren voimavaroja ja etsimään myönteisiä ratkaisuja. Oppilaan elämäntilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti sekä yksilö-, perhe- että kouluyhteisön tasolla. Koulukuraattorin työssä kiinnitetään huomiota opiskelijan arjen sujumiseen, toimintakykyyn ja vuorovaikutussuhteisiin. Koulukuraattori tekee tiivistä yhteistyötä vanhempien, opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa, sekä tarvittaessa koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Oppilas itse tai hänen vanhempansa voivat olla suoraan yhteydessä kuraattoriin. Myös opettaja voi ottaa yhteyttä kuraattoriin. Kuraattorilla on vaitiolovelvollisuus ja kaikkea kuraattorin työtä ohjaa luottamuksellisuus ja keskinäinen kunnioitus oppilaan ja hänen perheensä kanssa.

Koulupsykologi

Sara Gerlander p. 050 512 5089, sara.gerlander@ksyk.fi Koulupsykologi tekee psykologisia arviointeja, konsultoi ja antaa neuvontaa ja tukea mm. oppilaan mielenterveyteen, toimintakykyyn, tunne-elämään ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan toiselle oppilashuollon edustajalle tai koulun ulkopuolisen avun piiriin. Koulupsykologi on tavattavissa koululla kolmena päivänä viikossa: maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin.

Kolmiportainen tuki

Pedagogisia tukimuotoja ovat oppilaalle tarjottava yleinen,  tehostettu ja erityinen tuki. Tärkeimmät tukikeinot ovat opetuksen eriyttäminen, yksilöllinen tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus. Oppilaalle laaditaan tarvittaessa pedagoginen suunnitelma (oppimissuunnitelma, HOJKS), jonka laatimiseen osallistuvat oppilaan ohella erityisopettaja, aineenopettajat, luokanvalvoja ja vanhemmat. Erityisopetuksen tarkoituksena on auttaa oppilasta selviytymään mahdollisista vaikeuksista, jotka liittyvät opiskeluun ja koulunkäyntiin. Erityisopetusta annetaan yksilö-, pienryhmä- ja/tai samanaikaisopetuksena. Erityisopetukseen voi hakeutua itse tai opettajan/oppilashuollon suosituksesta.

Yleinen tuki

Yleinen tuki on laadukasta opetusta, missä pyritään huomioimaan oppilaiden erilaiset oppimistavat. Yleisen tuen tukimuotoina painottauvat erityttämienen, tukiopetus, oppilaan ohjaus, joustavat ryhmittelyt ja osa-aikainen erityisopetus. Osa-aikainen erityisopettaja voi olla myös samanaikaisopettajana. Yleinen tuki kuuluu kaikille.

Tehostettu tuki

Jos oppilasta ei voida tarpeeksi tukea yleisen tuen avulla tai tuen tarve jatkuu pidemmän aikaa, oppilas voi saada tehostettua tukea. Se on säännöllistä ja siinä voidaan hyödyntää samanaikaisesti eri tukimuotoja kuten tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, oppilashuollon palveluja ja opintojen ohjausta ja seurantaa. Ennen tehostetun tuen alkamista asiaa on käsitelty yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa. Tuen tarpeesta on laadittu Pedagoginen arvio, joka on käsitelty Oppilashuoltoryhmässä. Tehostetun tuen alkaessa oppilaalle laaditaan Oppimissuunnitelma, johon kirjataan tuen muodot ja jota seurataan ja muutetaan tuen tarpeen mukaan.

Erityinen tuki

Mikäli tehostettu tuki ei riitä, oppilaalle voidaan hakea erityistä tukea. Erityinen tuki koostuu oppilaalle annettavasta erityisopetuksesta tai muusta lain mukaisesta tuesta. Erityisopetus voidaan järjestää oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioiden muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa.