oppiaineet ja kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus

Oppiaine kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ja ohjaa heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista sekä tiedostamaan omat tapansa viestiä ja käyttää kieltä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan. Opetus tukee oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista.

Opetus tutustuttaa oppilaat kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama, teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on innostaa lukemaan monipuolisesti erilaista kirjallisuutta. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja monimediaisessa oppimisympäristössä. Oppilaita rohkaistaan oma-aloitteisiksi ja osallistuviksi kansalaisiksi, jotka osaavat perustella näkemyksensä ja vaikuttaa sekä omaan elämäänsä että ympäröivään yhteiskuntaan eri viestintävälineitä hyödyntäen.

Tunneilla käytetään vaihtelevia työtapoja, esimerkiksi opetuskeskustelua, yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Erilaisia tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä, myös viestintäteknologiaa hyödyntäen. Prosessi – ja projektityöskentelyn avulla yhdistetään oppiaineen eri sisältöalueita toisiinsa. Draamaa käytetään erityisesti kirjallisuuden opetuksessa. Suomen kielen ja kirjallisuuden opetusta integroidaan muiden oppiaineiden, esimerkiksi historian, katsomusaineiden, kuvataiteen, maantieteen ja vieraiden kielten kanssa. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan koulun ulkopuoliseen kulttuuri- ja mediatarjontaan.

 

Kurssit / Courses

Kurssi 1-2 (7.lk): Kerrataan sanaluokat, sijamuodot ja verbin persoonataivutus sekä opiskellaan aikamuodot. Harjoitellaan oman tekstin suunnittelua ja kappalejaon merkitsemistä. Kerrataan kielenhuollon asioita, kuten välimerkit, alkukirjaimet ja yhdyssanat. Luetaan erilaisia nuortenkirjoja. Kirjoitetaan kuvauksia ja kertomuksia sekä pidetään pieniä esitelmiä.
Course 1-2 (7th gr): Revision of lexical categories, grammatical cases, conjugation of verbs and tenses. Practice planning of personal texts and marking paragraphs. Proofreading and details: punctuation, initial letters and compound words. The students will read youth literature, write descriptions and stories and give presentations. 


Kurssi 3-4 (8.lk):
Kerrataan verbin aikamuodot ja opiskellaan verbin modustaivutus ja lauseenjäsenet. Tutustutaan kirjallisuuden eri genreihin ja luetaan monipuolisesti eri genrejen kirjoja. Harjoitellaan mielipiteen perustelemista sekä suullisesti että kirjallisesti ja kirjoitetaan erilaisia mielipidetekstejä, esim. arvosteluja. Tutustutaan mainonnan keinoihin.
Course 3-4 (8th gr): Revision of tenses, studying the grammatical moods of verbs and their conjugation, learning sentence elements. Exploring different genres of literature, reading books from various genres. Practice reasoning opinions both orally and literally and write opinion pieces, for example reviews. Explore the methods of advertising. 


Kurssi 5-7 (9.lk):
Tutustutaan maailman kieliin, suomen sukukieliin ja suomen kielen ominaispiirteisiin. Perehdytään suomen kielen kehittymiseen ja opiskellaan kirjallisuushistoriaa. Kerrataan kielenhuollon keskeiset asiat ja opiskellaan lauseenvastikkeita. Kirjoitetaan monipuolisesti erilaisia tekstejä, kuten esseitä kirjojen ja muiden aineistojen pohjalta. Pidetään esitelmiä.
Course 5-7 (9th gr): Explore the languages of the world, the Uralic language family and the characteristics of the Finnish language. Learn about the development of the language and literary history. Revision of central topics of language engineering and introduction to participial phrases. Write various texts, such as essays based on books and other sources. Practice giving presentations.

 

Valinnaisaineet/ Optional courses


vÄI1-vÄI2
: Luovan kirjoittamisen kursseilla vahvistetaan oppilaan itsetuntemusta ja ilmaisurohkeutta sekä autetaan oppilasta omien ilmaisutapojen löytämisessä ja vahvistamisessa. Tavoittena on kehittää oppilaan persoonallista ilmaisua sekä kykyä toimia vuorovaikutuksessa muiden kirjoittajien kanssa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
vÄI1-vÄI2: Creative writing courses help the students express themselves and strengthen their self-esteem. The aim is to develop their personal expression skills and ability to interact with other writers. Evaluation: pass/fail.


vÄI3:
Puheviestinnän kurssilla syvennetään puheviestintään liittyviä tietoja ja taitoja sekä opitaan arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
VÄI3: The speech communication course provides a deeper look into the value of skilled and knowledgeable speech communication needed in relationships, school, workplace and life in general. Evaluation: pass/fail


vDR1-vDR2
: Draaman opetuksen lähtökohtana on oppilaan oman ilmaisun ja draamataitojen sekä draamallisen ajattelun kehittäminen. Opetuksen tehtävänä on vahvistaa oppilaan itsetuntemusta ja ryhmätyötaitoja, kasvattaa esiintymisrohkeutta ja kehittää esiintymistaitoja sekä innostaa draamalliseen ilmaisuun. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
vDR1-vDR2: The aim of drama studies is to support the growth of the student as an independent thinker and expresser. The classes support their self-esteem, strengthens their social skills, builds their courage and encourages towards further drama studies and activities. Evaluation: pass/fail 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.

Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Oppilaiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen sopivalla tavalla.

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on vakiinnuttaa ja monipuolistaa suomen kielen taitoa, oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja kulttuurintuntemusta laajennetaan. Kehitetään kielellisiä valmiuksia jatko-opintoja, yhteiskuntaa ja työelämää varten. Kirjallisuuden opetuksessa kannustetaan monipuoliseen lukemiseen.

 

Kurssit / Courses

Kurssi 1-2 (7.lk): Kielen perusteiden, kuten sanaluokkien sekä verbien persoona- ja aikamuotojen,  kertausta. Harjoitellaan oman tekstin suunnittelua ja kirjoittamista. Tutustutaan suomenkieliseen nuortenkirjallisuuteen. Kirjoitetaan kuvauksia ja kertomuksia sekä pidetään pieniä esitelmiä.
Course 1-2 (7th gr): The basics of language, such as lexical categories, tenses and verb conjugation. Practice planning and writing of personal texts. Explore Finnish youth literature. Write descriptions and give short presentations.


Kurssi 3-4 (8.lk):
Kerrataan aikamuodot ja opiskellaan modukset sekä opitaan lauseenjäsennys. Harjoitellaan vaikuttamista sekä mielipiteen perustelemista puhumalla ja kirjoittamalla. Tutustutaan kirjallisuuden genreihin.
Course 3-4 (8th gr): Revision of tenses, study verb moods and parsing. Practice influencing and reasoning opinions both orally and literally. Explore different genres of literature.


Kurssi 5-7 (9.lk):
Opitaan hahmottamaan suomen kieli ja sen sukukielet maailman kielten joukossa. Kirjoitetaan aineiston pohjalta. Tutustutaan kansanperinteeseen ja suomalaisen kirjallisuuden historiaan. Opiskellaan lauseenvastikkeet ja muuta kielioppia tarpeen mukaan.
Course 5-7 (8th gr): Learn to understand the Finnish language and its relatives in the world. Write pieces based on source material. Explore Finnish folklore and the history of Finnish literature. Learn participial phrases and other grammar.

Ruotsi

Ruotsin opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaita kannustetaan verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla Pohjolaa. Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisissa tilanteissa. Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä.

A-Ruotsin kurssit / A-Swedish Courses

aRU 1 (7.lk): Minä ja perheeni, koulunkäynti ja harrastukset.
aRU 1 (7th gr): My family and I, school and hobbies.


aRU 2 (7.lk):
Arjen tilanteissa selviäminen, pukeutuminen, tien neuvominen ja mielipiteen ilmaiseminen.
aRU 2 (7th gr): Handling everyday tasks, dressing, giving directions and expressing opinions.


aRU 3 (8.lk):
Pohjoismaista kertominen, elokuvat, musiikki ja ostotilanteet.
aRU 3 (8th gr): Discussing facts about the Nordic countries, films, music and shopping.


aRU 4 (8.lk):
Ravintolassa tilaaminen, säästä keskusteleminen ja omasta arjesta kertominen.
aRU 4 (8th gr): Ordering at a restaurant, discussing the weather and describing one’s everyday life.


aRU 5 (9.lk):
Ihmissuhteet, tunteista kertominen ja erilaiset perheet. Kesätöistä ja TET-harjoittelusta kertominen.
aRU 5 (9th gr): Relationships, talking about feelings, and different families. Discussing summer jobs and periods of work experience.


aRU 6 (9.lk):
Nuoret ja ympäristö, kestävä kehitys ja luonto.
aRU 6 (9th gr): Young people and the environment, sustainable development and nature. 


aRU 7 (9.lk):
Jatko-opinnot, ammatinvalinta ja median käytöstä kertominen.
aRU 7 (9th gr): Post-comprehensive school education, vocational selection and discussing the use of media.

 

B-Ruotsin kurssit / B-Swedish Courses

bRU 1 (7.lk): Ruotsi kotimaisena ja pohjoismaisena kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, esim. perhe, vapaa-aika ja harrastukset.
bRU 1 (7th gr): Swedish as a domestic and Nordic language. Learning vocabulary and structures through various topics such as family, free time and hobbies.


bRU 2-3 (8.lk):
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, esim. koulunkäynti, harrastukset, matkustaminen, arjen tilanteissa selviäminen, tien neuvominen, mielipiteen ilmaiseminen ja muut Pohjoismaat.
bRU 2-3 (8th gr): Learning vocabulary and structures through various topics such as studying, hobbies, travelling, handling everyday tasks, giving directions, expressing opinions and the other Nordic countries.


bRU 4-5 (9.lk):
Pohjoismaat ja pohjoismaiset kielet. Laajennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa monenlaisia tekstejä hyödyntäen ja erilaisten aihepiirien yhteydessä, kuten asuminen, arjen tilanteissa selviäminen, luonto, opiskelu, työelämä ja muut Pohjoismaat.
bRU 4-5 (9th gr): The Nordic countries and languages. Expanding vocabulary and improving structural management of the language with various texts and topics such as living, handling everyday tasks, nature, studying, working life and the other Nordic countries. 

Englanti
Englannin opetus vankentaa oppilaiden kiinnostusta kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Oppilaita rohkaistaan käyttämään englantia ja arvostamaan englannin kielen eri variantteja, niiden puhujia ja heidän kulttuuriaan. Tavoitteena on asianmukainen, luonnollinen ja luova kielenkäyttö. Koulun kansainvälisyys antaa mahdollisuuden käyttää englannin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Oppilaita ohjataan ymmärtämään englannin kielen merkitys globaalina lingua francana. Oppilaita valmistetaan elinikäiseen kielenopiskeluun. Englannin opetusta voidaan integroida eri oppiaineisiin ilmiöpohjaisuutta hyödyntäen. Oppimateriaali on lähinnä englanninkielistä ja opetuskieli on englanti ja tukikieli suomi. Soveltuvuuskokeen (8. luokalla) perusteella osalle oppilaista tarjotaan mahdollisuus edetä nopeammin englannin kielen opinnoissaan. Tällöin suoritetaan lukion 1. ja 2. kurssin peruskoulun oppimäärän lisäksi.


Kaksikieliset ja englanninkieliset luokat/ Bilingual and English classes

aEN 1-2 (7.lk): Opetuksessa käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. luonnonsuojelu, eläimet, luonnonkatastrofit ja identiteetti.
aEN 1-2 (7th gr): The course topics include for example environmental protection, animals, natural disasters and identity.


aEN 3-4 (8.lk):
Opetuksessa käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. kommunikaatio, hyväntekeväisyys, terveys, rauha.
aEN 3-4 (8th gr): The course topics include for example communication, charity, health and peace. 


aEN 5-7 (9.lk):
Opetuksessa käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. ystävyys, koulutus ja työelämä, ihmisoikeudet ja tulevaisuus.
aEN 5-7 (9th gr): The course topics include for example friendships, education, professional life, human rights and the future.


F-luokkien englanti/ English for F-classes

aEN 1-2 (7.lk): Opetuksessa käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. perheestä ja omasta arjesta kertominen, harrastukset, ruoka, koulu ja pukeutuminen.
aEN 1-2 (7th gr): In this course the students learn to describe their family, normal life, hobbies, food, school and clothing.


aEN 3-4 (8.lk):
Opetuksessa käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. elokuvat ja televisio, pelit, tunteet, kehonosat ja media.
aEN 3-4 (8th gr): The topics of this course are for example films, TV, games, feelings, body parts and the media.


aEN 5-7 (9.lk):
Opetuksessa käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. eläimet ja ympäristö, yhteiskunta, koulutus ja kesätyöt.
aEN 5-7 (9th gr): The topics of this course are for example animals and the environment, society, education and summer jobs.

 

Native English

The goal of Native English is to expand the English program with the inclusion of voluntary courses dedicated to literature. The study of literature fosters critical reading and critical thought. Horizons are expanded through the vicarious experiences of characters and stories. Cultures are built on histories, legends and religions; literature embraces these and exposes students to these worlds. Literature strikes a balance with the immediacy of the media culture and enlarges the students’ sources of reference. Vocabulary is expanded and built through literature and writing skills are enhanced. The study of literature nurtures the imagination which in turn fosters creativity and innovation.

Saksa

A-Saksa / A-German

Oppilaita tuetaan

 • syventämään vuosiluokilla 3-6 saavutettuja taitoja
 • kehittämään kielellistä päättelykykyä
 • edistämään kielenopiskelutaitojaan
 • käyttämään opiskelemaansa kieltä monipuolisessa tiedonhankinnassa ja vuorovaikutuksessa myös TVT-sovelluksia hyödyntäen

Oppilaille pyritään antamaan vankka yleiskuva kielestä, kunkin kielialueen maista ja kulttuureista sekä hyvä ääntämisen, sanaston ja rakenteiden hallinta.

Oppilaita innostetaan havaitsemaan kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielellisen ja kulttuurisen moninaisuus ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Opintokokonaisuudella pyritään antamaan yleiskuva saksan kielestä, sen kielialueen maista ja kulttuureista, sekä hyvä ääntämisen, sanaston ja rakenteiden hallinta. Opetuksessa käsitellään monipuolisesti erilaisia aiheita ja käytetään vaihtelevia sekä toiminnallisia työtapoja.

Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia saksan kieltä ja käyttää sitä rohkeasti. Monilukutaitoa kehitetään käsittelemällä erilaisia tekstejä.  Oppilaalle annetaan mahdollisuuksien mukaan tukea ja opetuksessa huomioidaan muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat. Oppilasta ohjataan ja motivoidaan edelleen kehittämään kielitaitoaan jatko-opinnoissaan esim. lukiossa ja ymmärtämään kielitaidon merkitys työelämässä.


aSA 1 (7.lk):
Minä ja perheeni, kotiympäristö, vapaa-aika, asuminen.
aSA 1 (7th gr): My family and I, home environment, free time, habitation.


aSA 2 (7.lk):
Koulu, asiointi kahvilassa ja ravintolassa, vaatteet.
aSA 2 (7th gr): School, ordering at a café or restaurant, clothes.


aSA 3 (8.lk):
Luonto, tien kysyminen ja neuvominen, maita, kieliä ja kansallisuuksia.
aSA 3 (8th gr): Nature, giving and asking for directions, countries, languages, nationalities.


aSA 4 (8.lk):
Terveys ja hyvinvointi, matkustaminen ja liikennevälineet.
aSA 4 (8th gr): Health and well-being, travelling, transportation.


aSA 5 (9.lk):
Ihmissuhteet ja nuoren elämä.
aSA 5 (9th gr): Relationships and the life of a young person.


aSA 6 (9.lk):
Musiikki, urheilu ja taiteet.
aSA 6 (9th gr): Music, sports and arts.


aSA 7 (9.lk):
Ammatinvalinta ja jatko-opinnot.
aSA 7 (9th gr): Vocational selection and further studies. 


B-Saksa / B-German

Oppilas saa perustietoa kielestä ja kielialueen maiden kulttuurista. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja edistää hänen kielenopiskelutaitojaan käyttämällä hyväksi oppilaan aikaisempaa kielitaitoa. Tavoitteena on ymmärtää kulttuurista moninaisuutta. Painopiste on ääntämisen, keskeisen sanaston ja rakenteiden hallinnassa. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun sekä monipuoliseen jatkuvasti kehittyvään suulliseen ja kirjalliseen vuorovaikutukseen. Mahdollisuuksien mukaan saksaa integroidaan muihin oppiaineisiin.


bSA 1 (7.lk):
Tervehtiminen, esittäytyminen, perheestä ja vapaa-ajan vietosta kertominen.
bSA 1 (7th gr): Greeting, introducing oneself, describing family and free time.


bSA 2 (8.lk):
Koulusta, säästä ja terveydestä kertominen.
bSA 2 (8th gr): Describing studies, weather and health.


bSA 3 (8.lk):
Kahvilassa ja ravintolassa asiointi.
bSA 3 (8th gr): Ordering at a café or restaurant.


bSA 4 (9.lk):
Tien kysyminen ja neuvominen, ostostilanteet.
bSA 4 (9th gr): Giving and asking for directions, shopping.


bSA 5 (9.lk):
Matkustaminen
bSA 5 (9th gr): Travelling

Ranska

A-Ranska / A-French

Oppilaita tuetaan

 • syventämään vuosiluokilla 3-6 saavutettuja taitoja
 • kehittämään kielellistä päättelykykyä
 • edistämään kielenopiskelutaitojaan
 • käyttämään opiskelemaansa kieltä monipuolisessa tiedonhankinnassa ja vuorovaikutuksessa myös TVT-sovelluksia hyödyntäen

Oppilaille pyritään antamaan vankka yleiskuva kielestä, kunkin kielialueen maista ja kulttuureista sekä hyvä ääntämisen, sanaston ja rakenteiden hallinta.

Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia aiheita sekä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieltä ja käyttää sitä rohkeasti. Monilukutaitoa kehitetään ja käsitellään erilaisia tekstejä.  Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille ja oppilaiden vapaa-ajan käyttöön. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetuksessa huomioidaan myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat. Lisäksi pyritään motivoimaan oppilasta edelleen kehittämään kielitaitoaan jatko-opintojensa kuluessa esim. lukiossa ja ymmärtämään kielitaidon merkitys työelämätaitona.

 

aRA 1-2 (7.lk): Arkipäivän viestintätilanteet, esim. minä ja perheeni, koulunkäynti, harrastukset, arjen tilanteissa selviäminen, pukeutuminen, tien neuvominen, samaa / eri mieltä oleminen. Perusasioita ranskan kielen ja maan historiasta, maantieteellisiä huomioita (esim. ranskan kielialue maailmassa).
aRA 1-2 (7th gr): Everyday communications, for example my family and I, school, hobbies, managing familiar situations, dressing, giving directions, agreeing and disagreeing. Basic information on the history and geographics of France and the French language. 


aRA 3 -4 (8.lk)):
Aihepiirejä ovat esim. terveys, harrastukset, vapaa-ajanviettotavat, lääkärissä käynti, ostotilanteet, elokuvat ja musiikki, säästä keskusteleminen, matkustaminen, ravintolassa asiointi ja samaa / eri mieltä oleminen. Maantieteellisiä huomioita (esim. ranskan kielialue maailmassa).
aRA 3-4 (8th gr): The topics include health, hobbies, free time, visiting a doctor, shopping, films, music and the weather. They also include restaurant visits and agreements /disagreements. The students learn more about France and the French language.


aRA 5 -7 (9.lk):
Aihepiireinä ovat esim. ihmissuhteet, erilaiset perheet, kestävä kehitys, luonto, erilaiset elinympäristöt, jatko-opinnot, ammatinvalinta, kulttuuri ja media.
aRA 5-7 (9th gr): The course focuses on relationships, different families, sustainable development, nature, different environments, post-comprehensive school education, vocational selection, culture and media.


B-Ranska / B-French

Oppilas saa perustietoa ranskan kielestä ja ranskan kielialueen maiden kulttuurista. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja edistää hänen kielenopiskelutaitojaan käyttämällä hyväksi oppilaan aikaisempaa kielitaitoa. Tavoitteena on ymmärtää kulttuurista moninaisuutta. Painopiste on ääntämisen, keskeisen sanaston ja rakenteiden hallinnassa. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun sekä monipuoliseen jatkuvasti kehittyvään suulliseen ja kirjalliseen vuorovaikutukseen. Mahdollisuuksien mukaan ranskaa integroidaan muihin oppiaineisiin.

 

bRA 1 (7.lk): Tervehtiminen, esittäytyminen, itsestä ja perheestä kertominen.
bRA 1 (7th gr): Greeting, introducing oneself, my family and I.


bRA 2-3 (8.lk):
Opitaan kertomaan koulusta ja oppiaineista sekä omasta päivärytmistä, vapaa-ajan vietosta ja harrastuksista. Harjoitellaan suullista viestintää arkipäivän tilanteissa.
bRA 2-3 (8th gr): Talking about school, subjects and daily routines, free-time activities and hobbies. Practice oral communication in familiar, everyday situations. 


bRA 4-5 (9.lk):
Syvennetään ranskankielisten maiden kulttuurien tuntemusta ja tutustutaan erilaisiin tapoihin puhua ranskaa .Harjoitellaan esim. ostotilanteita, ravintolassa ja hotellissa asioimista, junalipun ostoa sekä tien neuvomista.
bRA 4-5 (9th gr): Further introduction to the history and cultures of the French-speaking world, learn different variations of the language. Practice shopping situations, visiting a restaurant or a hotel, buying a train ticket and giving directions.

Espanja

A-Espanja / A-Spanish

Oppilaita tuetaan

 • syventämään vuosiluokilla 3-6 saavutettuja taitoja
 • kehittämään kielellistä päättelykykyä
 • edistämään kielenopiskelutaitojaan
 • käyttämään opiskelemaansa kieltä monipuolisessa tiedonhankinnassa ja vuorovaikutuksessa myös TVT-sovelluksia hyödyntäen

Oppilaille pyritään antamaan vankka yleiskuva kielestä, kunkin kielialueen maista ja kulttuureista sekä hyvä ääntämisen, sanaston ja rakenteiden hallinta.

Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia espanjan kieltä ja käyttää sitä rohkeasti. Monilukutaitoa kehitetään erilaisia tekstejä käsittelemällä. Oppilaalle annetaan mahdollisuuksien mukaan tukea oppimiselleen ja opetuksessa huomioidaan myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat. Oppilasta ohjataan ja motivoidaan edelleen kehittämään kielitaitoaan jatko-opinnoissaan esim. lukiossa ja ymmärtämään kielitaidon merkitys työelämässä.

 

aEA1-2 (7.lk): Kurssien aihepiirit liittyvät arkipäivän viestintätilanteisiin, esim. minä ja perheeni, kotiympäristö, säästä kertominen, koulunkäynti, harrastukset, arjen tilanteissa selviäminen, pukeutuminen, tien neuvominen, mielipiteen ilmaiseminen. Käsitellään perustietoa espanjankielisistä maista ja kulttuuripiiristä.
aEA1-2 (7th gr): The courses cover the topics of everyday communication, my family and I, home environment, discussing the weather, studying, hobbies, managing familiar situations, dressing, giving directions, expressing opinions. The students will learn about the Spanish-speaking countries and cultures.

aEA3-4 (8.lk): Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esim. terveys, lääkärissä käynti, harrastukset, vapaa-ajanviettotavat, ostostilanteet, elokuvat ja musiikki, matkustaminen, omasta kotimaasta kertominen, ravintolassa asiointi ja oman mielipiteen ilmaisu.
aEA3-4 (8th gr): The topics include health, visiting a doctor, hobbies, free-time activities, shopping, films and music, travelling, presenting one’s own country, ordering at a restaurant and expressing opinions.


aEA 5-7 (9.lk):
Kurssien aihepiirejä ovat esim. ihmissuhteet, erilaiset perheet, kestävä kehitys, luonto, erilaiset elinympäristöt, jatko-opinnot, ammatinvalinta ja media.
aEA 5-7 (9th gr): The topics include relationships, different families, sustainable development, nature, different living environments, post-comprehensive school education, vocational selection and media.

 

B-Espanja / B-Spanish

Oppilas saa perustietoa espanjan kielestä ja kielialueen maiden kulttuurista. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja edistää hänen kielenopiskelutaitojaan käyttämällä hyväksi oppilaan aikaisempaa kielitaitoa. Tavoitteena on ymmärtää kulttuurista moninaisuutta. Painopiste on ääntämisen, keskeisen sanaston ja rakenteiden hallinnassa. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun sekä monipuoliseen jatkuvasti kehittyvään suulliseen ja kirjalliseen vuorovaikutukseen. Mahdollisuuksien mukaan espanjaa integroidaan muihin oppiaineisiin.

 

bEA1 (7.lk): Tervehtiminen, esittäytyminen, itsestä ja perheestä kertominen.
bEA1 (7th gr): Greeting, introducing oneself, describing family. 


bEA2-3 (8.lk):
Koulusta ja oppiaineista sekä omasta päivärytmistä, vapaa-ajan vietosta ja harrastuksista kertominen. Tutustutaan espanjankielisen maailman eri maihin. Harjoitellaan suullista viestintää arkipäivän tilanteissa.
bEA 2-3 (8th gr): Describing studies, subjects and daily routines, free-time activities and hobbies. Learn to know Spanish-speaking countries. Practice oral communication in familiar everyday situations.


bEA 4-5 (9.lk):
Ostostilanteet, ravintolassa ja hotellissa asiointi, tien kysyminen ja neuvominen. Syvennetään espanjankielisten maiden kulttuurien tuntemusta ja tutustutaan erilaisiin tapoihin puhua espanjaa.
bEA 4-5 (9th gr): Shopping, visiting a restaurant and hotel, giving and asking for directions. Further familiarize oneself with the history and cultures of the Spanish-speaking world and learn different variations of the language.

Matematiikka

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Matematiikka on ajattelun väline: työkalu päätöksentekoon ja kriittiseen ajatteluun. Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. Ongelmia matematisoidaan, ratkaistaan ja tulkitaan yksin ja yhdessä. Yhdessä työskennellessä jokainen toimii sekä itsensä että ryhmän hyväksi. Oppimispelit ovat yksi motivoiva työtapa. Kahdeksannella vuosiluokalla oppilaat suorittavat matematiikan taitoja mittaavan kokeen, jonka perusteella erityisen hyvin kokeessa suoriutuneille suositellaan siirtymistä nopeammin etenevään Fast Track –ryhmään. Fast Track ryhmässä opiskelevat suorittavat peruskoulun matematiikan oppimäärän lisäksi lukion pitkän matematiikan toisen kurssin peruskoulun normaalin tuntimäärän puitteissa. Lukiokurssin suorittamisesta annetaan erillinen todistus.

 

Kurssit / Courses 

MA1 (7.lk): Harjoitellaan ja vahvistetaan peruslaskutoimituksia kokonaisluvuilla, murtoluvuilla, desimaaliluvuilla ja negatiivisilla luvuilla
MA1 (7th gr): Practice and develop basic arithmetics skills with fractions, decimal numbers and negative numbers.


MA2 (7.lk):
Opitaan ja laajennetaan geometristen käsitteiden hallintaa, harjoitellaan geometrista konstruointia ja lasketaan monikulmioiden pinta-ala- ja piirilaskuja
MA2 (7th gr): Learn and improve the understanding of geometrical concepts. Practice geometric construction and calculating the areas and perimeters of polygons.


MA3 (7.lk): Opiskellaan kirjainlaskennan ja ohjelmoinnin alkeita.
MA3 (7th gr): Basics of algebra and programming.


MA4 (8.lk): Harjoitellaan potenssilaskennan sääntöjä, tutustutaan neliöjuuren käsitteeseen ja syvennetään kirjainlaskennan taitoja.
MA4 (8th gr): Practice laws of exponents, introduce the concept of square root and improve skills in arithmetics.


MA5 (8.lk): Syvennetään ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisutaitoja ja sovelletaan yhtälöitä ongelmanratkaisussa. Tutustutaan suhteen, yhdenmuotoisuuden ja verrannon käsitteisiin. Opitaan käyttämään verrantoyhtälöä ja käytetään sitä verrannollisuustehtävien ratkaisemisessa.
MA5 (8th gr): The course focuses on enhancing the ability to solve equations and using them in real life scenarios. The course also addresses ratios and proportions and how they can also be used to solve equations.


MA6 (8.lk): Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta sekä -käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Harjoitellaan laskemaan ympyrän kehän ja kaaren pituus ja ympyrän ja sektorin pinta-ala.
MA6 (8th gr): Learn to use both the Pythagorean theorem and the converse of the theorem as well as trigonometric functions. Practice calculating the circumference of a circle, the length of a curve and calculate the area of a circle and a sector.


MA7 (8.lk): Perehdytään prosenttilaskentaan ja opitaan laskemaan käytännön laskuja, mm. korko- ja verolaskuja.
MA7 (8th gr: Explore percentages and learn practical skills by calculating interest and tax rates.


MA8 (9.lk): Tutustutaan funktioihin ja perehdytään suoraan ja paraabeliin tarkemmin.
MA8 (9th gr): Study functions and learn about the line and parabola.


MA9 (9.lk): Opitaan ratkaisemaan yhtälöpareja ja käyttämään niitä ongelmanratkaisussa. Tutustutaan epäyhtälöihin ja opitaan ratkaisemaan niitä.
MA9 (9th gr): Learn to solve pairs of equations and apply them to solve problems. Explore inequalities and learn to decode them.


MA10 (9.lk): Tutustutaan avaruusgeometriaan ja hyödynnetään aikaisemmin opittua geometriaa. Opitaan peruskappaleiden pinta-alojen ja tilavuuden laskeminen.
MA10 (9th gr): Introduction to space geometry with help of previous geometric studies. Learn to calculate the area and volume of basic three-dimensional objects.

Science

Kurssit / Courses

SC1 ja SC2 (7.lk): Kurssilla tutustutaan tieteelliseen ajatteluun ja työtapoihin. Monialainen kurssi on yhdistelmä biologiaa, kemiaa, fysiikkaa, matematiikkaa ja maantietoa, ja valmistaa opiskelijoita jatkamaan tieteen opintojen parissa. Arviointi arvosanoilla hyväksytty ja hylätty. Työskentely kursseilla 1 ja 2 vaikuttaa kurssin 3 lopulliseen numeroarvosanaan.
SC1 and SC2 (7th gr): This course introduces scientific working and thinking skills. Combining themes from biology, chemistry, physics, maths and geography students are prepared for further study in the sciences. Grade pass or fail. Performance in courses 1 and 2 contributes to the overall number grade in course 3.

 

SC3 (7.lk): Tämä kurssi käsittelee ympäristöön ja Itämereen liittyviä aiheita. Opiskelijat tutustuvat globaaleihin haasteisiin ja mahdollisiin ratkaisuihin. Numeroarviointi perustuu työskentelyyn kursseilla 1, 2 ja 3.
SC3 (7th gr): This course has a focus on general environmental topics and the Baltic sea. Students learn about the challenges and possible solutions to global issues. Numerical grade based on courses 1,2 and 3.

 

Fysiikka

Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Fysiikan opetus auttaa ymmärtämään fysiikan ja teknologian merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden turvaamisessa. Fysiikan opetuksen tavoitteena on tukea fysiikkaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmärtämistä. Oppilasta ohjataan käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden mallintamisessa ja ennusteiden tekemisessä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen kriittiseen ajatteluun ja tutkivaan työskentelyyn. Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat ympäristöstä tehdyt havainnot ja tutkimukset.

 

Kurssit / Courses

FY1 (8.lk): Tutustutaan aaltoliikkeeseen äänen ja valon avulla. Toinen osa kurssista keskittyy lämpöoppiin. Numeroarviointi.
FY1 (8th gr): First part of this course explores the science of wave motion using light and sound as examples. Second part of the course focuses on thermal energy and temperature. A number grade is given.


FY2 (8.lk): Kurssilla keskitytään sähköoppiin. Käsitellään virtapiirejä, Ohmin lakia, sähkömagneettista induktiota sekä sähkömagneettista vuorovaikutusta. Numeroarviointi.
FY2 (8th gr): The course focuses on electricity and magnetism with emphasis on constructing electrical circuits and understanding Ohm’s law, electromagnetism and electromagnetic induction. A number grade is given.


FY3 (9.lk): Mekaniikan kurssilla perehdytään voimiin ja vuorovaikutuksiin, liikkeeseen laskujen ja kuvaajien avulla sekä paineeseen, energiaan, työhön ja tehoon. Numeroarviointi.
FY3 (9th gr): Forces and how they affect the motion of objects is the central theme of this course. The course considers Newton’s laws of motion and deals with concepts like weight, energy, power and efficiency. A number grade is given.

Kemia

Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään. Kemian opetuksen lähtökohtana on aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen. Kokeellisuus eri muodoissaan tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen oppimista ja luonnontieteiden luonteen hahmottamista. Kokeellisessa työskentelyssä toimitaan kemikaali-, jäte- ja työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti.

 

Kurssit / Courses 

KE1 (7.lk): Tutustutaan atomin rakenteeseen, erilaisiin aineisiin, kemialliseen reaktioon ja jaksolliseen järjestelmään. Jatketaan science-kursseilla opittujen kokeellisuuden taitojen kehittämistä. Numeroarviointi.
KE1 (7th gr): Introduction to the structure of the atom, different elements, chemical reactions and the periodic table. Developing experimental skills learned in previous science classes. Numerical grade.


KE2 (8.lk): Seitsemännen luokan asioiden syventäminen ja uusina aiheina tutustutaan erilaisiin sidoksiin, happoihin ja emäksiin sekä metalleihin. Numeroarviointi.
KE2 (8th gr): Building on the skills learned in 7th grade. In this course the students will explore different bonds, acids, bases and metals. Numerical grade.


KE3 (9.lk): Orgaaninen kemia hiilivedyistä biomolekyyleihin. Kurssin aika tehdään myös elinkaari-projekti. Numeroarviointi.
KE3 (9th gr): Organic chemistry from hydrocarbons to biomolecules. The students will carry out a life cycle project. Numerical grade.

Biologia

Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa luonnontuntemusta ja ohjata ymmärtämään eri biologian osa-alueiden perusteita. Opetuksessa ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen avulla tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen käyttäen maasto- ja laboratoriotyömenetelmiä. Biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian tietoja ja taitoja voidaan soveltaa ja hyödyntää omassa elämässä. Biologian opetus kehittää oppilaiden ympäristötietoutta ja halua vaalia luonnon monimuotoisuutta. Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen. 

 

Kurssit / Courses 

BI1 (8.lk): Kurssilla tutustutaan ekologian perusteisiin ja elämän monimuotoisuuteen vesiekosysteemien avulla, numeroarviointi.
BI1(8th gr): Introduction to ecology and diversity of life through aquatic ecosystems. Numerical grade.


BI2 (8.lk): Jatketaan biologian ja erityisesti ekologian perusteiden opiskelua. Pääpaino on metsäekosysteemissä, mutta kurssin aikana tutustutaan myös muihin ekosysteemeihin. Osana kurssin numeroarviointia oppilaat kokoavat herbaarion.
BI2 (8th gr): Further introduction to biology and ecology in particular. This course focuses on the forest ecosystem, while other ecosystems will also be introduced. The students will prepare a herbarium, which forms part of their numerical grade.


BI3 (9.lk): Tutustutaan ihmisen fysiologiaan ja anatomiaan sekä genetiikan perusteisiin. Numeroarviointi.
BI3 (9th gr): Introduction to human physiology and anatomy, as well as basic genetics. Numerical grade.

Maantieto

Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen alueita, luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. Näin rakennetaan eheää kokonaiskuvaa monimuotoisesta maailmasta ja sen toiminnasta, maantieteellisistä syy- ja seuraussuhteista sekä ympäristönmuutoksesta. Maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään toimintatapaan.

 

Kurssit / Courses

GE1 (8.lk): Kurssilla keskitytään kulttuurimaantieteen ilmiöiden hahmottamiseen globaalilla tasolla. Tutustutaan ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin ja niiden edellytyksiin eri puolilla maailmaa. Numeroarviointi.
GE1 (8th gr): The course focuses on the phenomena of cultural geography on a global scale. The students will learn about the lives of people around the world, including habitation, livelihoods and the conditions affecting them. Numerical grade.


GE2 (8.lk): Kurssilla keskitytään luonnonmaantieteen ilmiöiden tarkasteluun. Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Lisäksi tutustutaan mannerlaattojen liikkeisiin ja niistä seuraaviin ilmiöihin. Numeroarviointi.
GE2 (8th gr): The course focuses on the phenomena of biogeography. The topics of this course include planetary phenomena and their effects on the globe. The students will learn about nychthemeron, the change of seasons and different vegetation and climate regions. The students will also look into plate tectonics and their effects. Numerical grade.


GE3 (9.lk):
Kurssilla tarkastellaan Suomen maantiedon erityispiirteitä luonnon- ja kulttuurimaantieteen näkökulmasta. Tutustutaan kallio- ja maaperään, jääkauden vaikutuksiin ja sääilmiöihin. Tutustutaan maankäytön suunnittelun periaatteisiin oman lähialueen esimerkkien kautta. Numeroarviointi.
GE3 (9th gr): The course explores the geography of Finland from biogeographical and cultural-geographical perspectives. The students will learn about the rock foundation and soil, the impacts of the Ice Age and weather phenomena. Introduction to the principles of land-use planning through local examples. Numerical grade.

Historia

Historian opetuksen tehtävänä on historiatietoisuuden, kulttuurien tuntemuksen sekä vastuullisen kansalaisuuden periaatteiden välittäminen oppilaille. Menneisyyttä koskevan tiedon avulla oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä, henkisen ja aineellisen työn arvoa sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Historian opetuksessa keskeistä on historiallisiin lähteisiin tutustuminen ja niiden kriittinen tarkastelu. Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä sekä selittämään historiallisessa kehityksessä ilmeneviä muutoksia ja jatkuvuutta. Opetuksessa korostetaan vuorovaikutuksellisia ja tutkimuksellisia työtapoja.

 

Kurssit / Courses 

HI1 (7.lk): Kurssin keskeisenä aiheena on teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys. Kurssilla tarkastellaan teollistumisen merkitystä yhteiskuntien, yksilöiden ja ympäristön muovaajana. Tavoitteena on ymmärtää erilaisten aatteiden vaikutusta historiassa. Kurssilla käsitellään muun muassa valistusta, konservatismia, liberalismia ja sosialismia. Suomen historian osalta keskitytään autonomian syntyyn ja Suomen suuriruhtinaskunnan kehittymiseen autonomian aikana. Lisäksi tarkastellaan Suomen teollistumista ja 1800-luvun loppupuolella toteutettuja lainsäädännöllisiä uudistuksia.
HI1 (7th gr): In history course 1 we study 19th century general and Finnish history. The topics we cover are the following: The Enlightenment, The French Revolution, The rise and fall of Napoleon, The Industrialization, The American Civil War and the history of The Grand Duchy of Finland. 


HI2 (7.lk): Toinen kurssi keskittyy 1800- ja 1900-luvun alun yleiseen ja Suomen historiaan. Keskeisiä teemoja ovat siirtomaavalta ja imperialismi eri puolilla maailmaa, ensimmäinen maailmansota sekä Venäjän vallankumous. Suomen historian osalta kurssilla kontekstualisoidaan kansallisvaltion ja kansalaisyhteiskunnan syntyä, Suomen itsenäistymistä ja kansalaissotaa.
HI2 (7th gr): In history course 2 we study the age of Imperialism (1870-1914) focusing on Africa, China and Japan. We also look at nationalism, the First World war and the Russian Revolution. In Finnish history we study about the independence of Finland and the events leading up to the Finnish Civil war. 


HI3 (8.lk): 3. kurssi käsittelee Suomen ja maailman historiaa 1900-luvun alusta toisen maailmansodan päättymiseen. Suomen historian osalta tarkastellaan maan kansalaissodan jälkeistä kahtiajakoa ja sen vaikutuksia yhteiskunnalliseen elämään. Toisen maailmansodan taustatekijöinä tuodaan esille demokratian ja diktatuurin kamppailu Euroopassa, Hitlerin valtaannousu, sosialistisen Neuvostoliiton synty sekä Yhdysvaltojen tilanne. Kurssi päättyy toiseen maailmansotaan, minkä yhteydessä käsitellään talvi- ja jatkosota sekä Lapin sota.
HI3 (8th gr): In history course 3 we study 20th Century history international politics. We start the course with the 1920s and 1930s in The United States, The USSR, Finland and Nazi Germany. We especially focus on the Second World War and Finland as part of the Second World War. 


HI4 (8.lk): 4. kurssilla käsitellään maailman ja Suomen historiaa toisen maailmansodan päättymisestä nykypäivään. Keskeisenä sisältönä on kylmän sodan maailma kriiseineen sekä rautaesiripun jakama Eurooppa. Kehitystä Suomessa tarkastellaan osana suurvaltapolitiikkaa. Keskeisiä teemoja ovat vaaran vuodet, kommunismin pelko, suhteet Neuvostoliittoon, presidentti Kekkosen aika sekä hyvinvointivaltion rakentaminen. Kurssin lopulla keskitytään kylmän sodan päättymisen aikaansaamiin muutoksiin Euroopassa ja koko maailmassa. Kestävän kehityksen ja globalisaation tarkastelu päättää peruskoulun historian oppimäärän.
HI4 (8th gr): In history course 4 we look at the post-world war Europe and the world. The topics we study are: Cold war, The division of Germany, The building of the wall, different cold war crises, The Fall of the Soviet Union. In Finnish history we study about Finland after the second world war and the building of the Finnish welfare state.

Yhteiskuntaoppi

Oppiaineen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan. Yhteiskuntaopin opiskelussa keskeistä on ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien seuraaminen eri tiedotusvälineissä sekä niiden analysointi. Oppilaita ohjataan ymmärtämään, että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin. Koulutilojen lisäksi yhteiskuntaopin opetuksessa hyödynnetään koulun, lähiympäristön ja koko Helsingin antamia mahdollisuuksia yhteiskunnan eri osa-alueiden ymmärtämiseen.

 

Kurssit / Courses 

YH1 (9.lk): Ensimmäisellä kurssilla käsitellään hyvinvointiyhteiskuntaa eri näkökulmista. Kurssilla tarkastellaan perhettä yhteiskunnan perussoluna, hyvinvointivaltiolle tyypillisiä palveluita, yksilön oikeusturvaa sekä ihmisen elämänkaareen liittyviä oikeudellisia tilanteita. Suomea esitellään oikeusvaltiona, tarkastellaan oikeuslaitoksen toimintaa sekä valtion sisäistä ja ulkoista turvallisuutta.
YH1 (9th gr): The first civics course is about the welfare state, individuals’ participation in society as a whole and the basic functions of a welfare state. The course also introduces the most common judicial situations related to family and work life and how Finland is governed along the principles of the rule of law. Finnish judicial system and both internal and external security of the Finnish state are also viewed.


YH2 (9.lk): Toisella kurssilla opiskellaan talouden peruskäsitteitä, talouden eri ilmiöitä ja keskeisiä toimijoita. Taloutta tarkastellaan  paikallisesti, Suomen, Euroopan unionin ja globaalin talouden näkökulmista. Lisäksi kurssilla perehdytään työelämään, kuluttaja-asioihin sekä  yrittäjyyteen. Kurssilla annetaan välineitä myös nuoren henkilökohtaisen talouden tasapainon ylläpitämiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen.
YH2 (9th gr): The second civics course deals with economics: its basic concepts, phenomena and pivotal actors. Economy is viewed from local, national, European Union’s and global perspectives. In addition the course exhibits work life, consuming and entrepreneurship. The aim of the course is also to provide the pupils with tools for maintaining their own economic balance and improve their abilities for work life.


YH3 (9.lk): Kolmannella kurssilla tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Opetuksen keskeisenä sisältönä ovat yhteiskunnan hallinnolliset rakenteet ja vallankäyttö. Kurssin  tavoitteena on myös ymmärtää, miten demokraattinen yhteiskunta toimii, ja mitkä ovat oikeusvaltion periaatteet ja toimintatavat. Kurssilla esitellään vallankäyttöön ja päätöksentekoon liittyviä foorumeita.
YH3 (9th gr): During the course the pupils get acquainted with societal influencing. Key elements of the course are society’s governing structures and the use of power in society. The aim of the course is to understand how a democratic society functions and the rule of law in both principle and practice. The forums of the use of power and decision making are also represented.


YH4 (9.lk): Kurssi valmentaa oppilaat osallistumaan keväällä järjestettävään englanninkieliseen HELIMUN –konferenssiin (Helsinki International Model United Nations), joka simuloi Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa. Kurssi on oppiainerajat ylittävä yhteiskuntaopin ja englannin kurssi. Yhteiskuntaopin osiossa tutustutaan Yhdistyneiden kansakuntien toimintaan, kansainvälisiin sopimuksiin sekä itsenäiseen tiedonhankintaan. Englannin osiossa oppilaat keskittyvät harjoittelemaan väittelemistä. Kurssin opetuskieli on englanti.
YH4 (9th gr): This course prepares the students for the HELIMUN -conference (Helsinki International Model United Nations) held in Helsinki in the spring. The conference simulates the functions of the UN and will be held in English. This course is both a Civics and an English course. In the Civic part the students gain information about the UN, international agreements and learn independent information-searching skills. In the English part the students concentrate on developing their debating skills. The course will be conducted in English.

Business Studies / Kaupalliset aineet

vKP1.1 Business Studies 1 8th Grade: This course introduces students to the global world of business. Topics from Bitcoin to accounting to marketing are discussed. The students use entrepreneurship as a lens to view the changing world of international business. Students examine news articles and present their business ideas at the end of the course before they move onto the second 8th grade business studies. This course is also useful for students enrolled in the school elective course called the Annual Entrepreneurship/Vuosi yrittäjänä

 

vKP2.1 Business Studies 2 8th Grade: The second course of 8th grade business studies continues to develop the understanding of international business. The students use business concepts explored in Business Studies 1 and apply those concepts to their own entrepreneurial business plans. Students also focus more on local and regional companies as they review news from the business world. This course concludes with students presenting their business plans to the class, with the option to potentially pitch their plans locally in competitions.

 

vKP3.1 Business Studies 3 9th Grade: The local, regional and global world of business are explored by students taking a more hands on approach to learning. Using prior skills and concepts obtained in business studies courses the students apply them to the business world as best they can, interviewing local business leaders, surveying international companies and speaking with future business leaders. Students present their findings to the class. Students and teams continuing their optional business plans from the 8th grade are guided to progress their concepts in this course; as well as the school wide elective called Annual Entrepreneurship.

 

vKKV59.2 Vuosi Yrittäjänä/Annual Entrepreneurship: This course is offered to Middle School students passionate about the world of business and making an impact in our society. Students have the opportunity to form a team which then create their own business, or continue an already existing idea. Students focus on the big picture of what it takes to build a company, as well as the fine details of building prototypes and marketing strategies. Students and teams have multiple opportunities to pitch their plans in competitions in local and international pitching competitions.

Katsomusaineet

(UE, UO, UK, UI, ET) Katsomusaineisiin kuuluvat evankelisluterilainen, ortodoksinen, katolinen, islamilainen uskonto ja elämänkatsomustieto. Katsomusaineiden opetuksen tehtävä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen, katsomuksellinen sekä kulttuurinen yleissivistys sekä edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Opiskeltavia asioita lähestytään monitieteellisestä näkökulmasta. Katsomusaineiden opetus pyrkii edistämään katsomusten välistä dialogia ja antaa oppilaille valmiuksia osallistua katsomuksista käytävään keskusteluun sekä katsomusten sisällä että niiden välillä suvaitsevaisuuden ja uskonnonvapauden hengessä. Oppilas perehtyy opiskeltavaan katsomukseen ja tutustuu muihin uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa ja muualla maailmassa. Opetuksessa pohditaan katsomuksille ominaista kysymyksenasettelua, käsitteistöä, symboliikkaa ja taidetta. Oppilas perehtyy oman katsomuksensa juuriin, lähteisiin ja ajatuksiin sekä kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin maailmassa. Oppilas saa monipuolista tietoa katsomuksista ja oppii ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeisiä käsitteitä sekä eri katsomusten eettisiä periaatteita. Siinä perehdytään ihmisoikeuksiin ja uskonnonvapauteen. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämän- kysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Katsomusaineiden opetus kasvattaa oppilaiden kykyä oman tulevaisuutensa hahmottamiseen ja suunnittelemiseen. Opetuskielenä käytetään suomea ja englantia. Käytettävä digitaalinen materiaali ja tehtävät voivat olla sekä englannin että suomenkielisiä.


Etiikan ja uskonnon kurssit/ 
Ethics and Religion Courses (UE, UI, UK, UO)

Kurssi 1 Hyvä elämä eri katsomusten mukaan (7.lk): Oppilas perehtyy opiskeltavaan katsomukseen ja tutustuu muihin uskonto- ja katsomusperinteisiin. Keskeisiä teemoja ovat maailmankatsomukset, uskon ja tiedon suhde sekä katsomusten vaikutukset kulttuuriin ja elämäntapaan. Kurssilla tutustutaan maailmanuskontoihin, luonnonuskontoihin ja uskonnottomuuteen, sekä maailmanperintöön.
Course 1 Good life according to various worldviews (7th gr): Students are acquainted with their own worldview and other religious or non-religious worldviews. Among central themes are worldviews, concepts of faith and knowledge, and the effects of worldviews on culture and lifestyle. The course studies world religions, primal religions, secularism and world heritage.


Kurssi 2 Hyvä elämä ennen ja nyt (8.lk): Oppilas perehtyy oman katsomuksensa juuriin, lähteisiin ja ajatuksiin sekä katsomusten kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin maailmassa. Kurssilla tutustutaan siihen, millaisen perinnön katsomukset ovat eri aikakausina jättäneet eurooppalaiselle ajattelulle. Kurssilla opiskelijat perehtyvät oman uskontonsa kehityshistoriaan sekä pyhiin kirjoihin.
Course 2 Good life now and then (8th gr): Students are acquainted with the roots, sources and central ideas of their own worldviews and the effects thereof on cultures and societies worldwide. The course looks into the heritage of worldviews in the European thinking. The students look into the developments and sacred books of their own religions.


Kurssi 3 Mitä on hyvä elämä? (9.lk): Oppilas perehtyy eettiseen ajatteluun ja eri katsomusten ja pyhien kirjojen eettisiin periaatteisiin. Kurssilla tutustutaan etiikan peruskäsitteisiin, eettisiin teorioihin ja ihmisoikeuksiin. Kurssilla pohditaan myös ajankohtaisia sekä elämäntilanteista nousevia eettisiä kysymyksiä.
Course 3 What is a good life? (9th gr): Students are acquainted with ethical thinking and ethical principles of different worldviews and sacred books. The course looks into the central concepts, ethical theories and human rights. The course touches both contemporary ethical questions and concerns rising from different stages of life.

 

ET:n kurssit/ Ethics Courses

Kurssi 1 Hyvä elämä eri katsomusten mukaan (7.lk): Oppilas perehtyy opiskeltavaan katsomukseen ja tutustuu muihin uskonto- ja katsomusperinteisiin. Keskeisiä teemoja ovat maailmankatsomukset, uskon ja tiedon suhde sekä katsomusten vaikutukset kulttuuriin ja elämäntapaan. Kurssilla tutustutaan maailmanuskontoihin, luonnonuskontoihin ja uskonnottomuuteen, sekä maailmanperintöön.
Course 1 Good life according to various worldviews (7th gr): Students are acquainted with their own worldview and other religious or non-religious worldviews. Among central themes are worldviews, concepts of faith and knowledge, and the effects of worldviews on culture and lifestyle. The course studies world religions, primal religions, secularism and world heritage.


Kurssi 2 Hyvä elämä ennen ja nyt (8.lk): Oppilas perehtyy kurssilla humanismin ja katsomusvapauden juuriin, lähteisiin ja ajatuksiin sekä katsomusten kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin maailmassa. Kurssilla tutustutaan siihen, millaisen perinnön katsomukset ovat eri aikakausina jättäneet eurooppalaiselle ajattelulle.
Course 2 Good life now and then (8th gr): Students are acquainted with the roots, sources and central ideas of humanism and freedom of religion and the effects thereof on cultures and societies worldwide. The course looks into the heritage of worldviews in the European thinking.


Kurssi 3 Mitä on hyvä elämä? (9.lk): Oppilas perehtyy eettiseen ajatteluun ja eri katsomusten eettisiin periaatteisiin. Kurssilla tutustutaan etiikan peruskäsitteisiin, eettisiin teorioihin ja ihmisoikeuksiin. Kurssilla pohditaan myös ajankohtaisia sekä elämäntilanteista nousevia eettisiä kysymyksiä. Oppilas tutustuu ympäristöetiikkaan ja pohtii globaalia vastuuta ja omaa rooliaan kestävän tulevaisuuden rakentajana.
Course 3 What is a good life? (9th gr): Students are acquainted with ethical thinking and ethical principles of different worldviews. The course looks into the central concepts, ethical theories and human rights. The course touches both contemporary ethical questions and concerns rising from different stages of life. Students also look into environmental ethics and consider their global responsibility and role in building a sustainable future.

Terveystieto

Terveystiedon opetuksen tehtävänä on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen kehittäminen. Terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan ikäkaudelle sopivalla tavalla terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä ovat terveyteen liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu sekä eettinen vastuullisuus. Terveysosaamisen avulla oppilaat hahmottavat terveyden laaja-alaisuutta ja saavat valmiuksia tehdä tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja terveyteen liittyviä valintoja ja päätöksiä. Terveysosaaminen lisää kykyä tunnistaa ja muokata tekijöitä, jotka mahdollistavat oppilaiden oman ja ympäristönsä terveyden ja hyvinvoinnin arvostamisen, ylläpitämisen ja edistämisen. Historian opetuksessa keskeistä on historiallisiin lähteisiin tutustuminen ja niiden kriittinen tarkastelu. Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä sekä selittämään historiallisessa kehityksessä ilmeneviä muutoksia ja jatkuvuutta. Opetuksessa korostetaan vuorovaikutuksellisia ja tutkimuksellisia työtapoja.

 

Kurssit / Courses 

TE1 (7.lk): Kurssilla perehdytään murrosiän muutoksiin ja opiskellaan tervettä kasvua edistäviä elämäntapoja.
TE1 (7th gr): The course focuses on pubertal changes. The students will learn about lifestyle choices that support healthy growth and development.


TE2 (8.lk): Kurssilla perehdytään ravinnon/liikunnan ja terveyden välisiin yhteyksiin, seksuaalisuuden monimuotoisuuteen, ehkäisyyn, ensiaputaitoihin ja kriiseihin.
TE2 (8th gr): The course focuses on the relationship between nutrition/exercise and health, sexual diversity, contraception, First Aids Skills and crises.


TE3 (9.lk): Kurssilla opiskellaan kansantauteja ja ympäristöterveyttä. Seksuaaliterveyteen ja terveellisiin elintapoihin perehtyminen jatkuu aiemmin opitun pohjalta.
TE3 (9th gr): The course focuses on public health issues and environmental health. The students will continue their studies on sexual health and healthy lifestyle choices.

Liikunta

Kulosaaren yhteiskoulun liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeää ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Liikunnan oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Kulosaaren yhteiskoulun oppilaat osallistuvat vuosittain useisiin erilaisiin koulujenvälisiin urheilukilpailuihin ja -tapahtumiin. Liikunnanopetuksen yhteydessä oppilas saa tietoa ja valmiuksia terveyden, hyvinvoinnin ja hygienian edistämiseen. Yksi seitsemännen vuosiluokan liikuntakursseista opetetaan kielikylvyn omaisesti ruotsin kielellä.

 

Kurssit / Courses 

LI 1-7, pakolliset kurssit: Pääpaino on jo aiemmin opittujen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien soveltamisessa eri liikuntamuotoihin ja -lajeihin. Eri liikuntamuotojen ja -lajien harjoittelulla pyritään kehittämään motorisia perustaitoja sekä fyysisiä ominaisuuksia. Yksi seitsemännen vuosiluokan liikuntakursseista opetetaan kielikylvyn omaisesti ruotsin kielellä rikastettuna. Kahdeksannella luokalla suoritetaan valtakunnallisen Move-järjestelmän mukaiset fyysisen toimintakyvyn mittaukset.
LI 1-7, Compulsory courses: The focus is on applying existing skills and physical attributes to different sports and forms of exercise. The aim is to improve basic motor skills and physical attributes. One of the 7th grade courses will be partially conducted in Swedish to support language immersion. In the 8th grade the students will partake in the national physical functional capacity measurements by the Move! system.

 

Valinnaisaineet/Optional ourses

vLi1 Liikutaan yhdessä 7.lk: Kurssiohjelma suunnitellaan ryhmän toiveiden ja vuodenajan mukaan. Tällä kurssilla nautitaan ja iloitaan yhdessä monipuolisesta liikunnasta.
vLi1 Liikutaan yhdessä 7th grade: The course programme is planned according to the season and the group’s wishes. The aim is to enjoy different sports together.


vLi2 Kuntoilu ja palloilu 8.lk: Kurssilla syvennetään jo ennestään opittuja taitoja eri palloilulajeissa ja tutustutaan palloilulajien kuntoharjoitteluun. Lajivalikoimaan kuuluvat mm. salibandy, lentopallo, futsal, koripallo ja kuntosali.
vLi2 Kuntoilu ja palloilu 8th grade: Further introduction to ballgames and ballgame workouts. The sports in this course include floorball, volleyball, futsal, basketball and gym.


vLi3 + vLi8 Palloilu ja kuntoilu 8.lk – 2 kurssia: Kurssilla syvennetään jo ennestään opittuja taitoja eri palloilulajeissa ja tutustutaan palloilulajien kuntoharjoitteluun. Lajivalikoimaan kuuluvat muun muassa salibandy, lentopallo, jalkapallo, futsal, koripallo ja kuntosali.
vLi3 + vLi8 Palloilu ja kuntoilu 8th grade – 2 courses: Further introduction to ballgames and ballgame workouts. The sports in this course include floorball, volleyball, futsal, basketball and gym.


vLi4 Vesiliikuntakurssi 9.lk: Kurssi sisältää monenlaista hauskaa vesiliikuntaa sekä sisähalleissa että maauimaloissa ulkona. Tutustutaan, harjoitellaan ja opitaan eri uintityylejä. Kokeillaan hyppyjä, vesijumppaa, vesijuoksua ja pallopelejä vedessä sekä harjoitellaan vesipelastustaitoja. Kurssi ei vaadi erityistä uintitaitoa.
vLi4 Watersports 9th grade: The course includes different watersports both indoors and outdoors. The students can try and learn different swimming techniques. They can also experiment with hydrobics, aquajogging, ballgames in the water and learn water rescue skills. Basic swimming skills are enough. 


vLi5 + vLi9 Fitness ja Mailapeli 9.lk: Kurssin aikana perehdytään erilaisiin kuntoliikuntamuotoihin ja mailapeleihin. Kuntoliikunta-osiossa pääset testaamaan fyysisen kunnon eri osa-alueita sekä kehittämään niitä. Mailapeli-osiossa syvennetään jo ennestään opittuja taitoja eri mailapelilajeissa (esim. sulkapallo ja tennis), ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan myös uusiin mailapelilajeihin.
vLi5+ vLi9 Fitness and Mailapeli 9th grade: The students get to explore different fitness and racket sports. In the fitness section the students can test their capacities and skills and develop them. In the racket sport section they can develop their skills in tennis and badminton and try out new sports when possible.


vLi6 Test your limits 9.lk: Tällä kurssilla pääset haastamaan ja voittamaan itsesi fyysisesti ja virittämään samalla mielimuskelisi äärimmilleen. Kurssi ei kuitenkaan vaadi huippukuntoa – jokainen voi tehdä omalla tasollaan. Tunnit pidetään useimmiten Liikuntamyllyn inspiroivassa ilmapiirissä kehittäen niin kestävyyttä, lihasvoimaa kuin sinnikkyyttäkin.
vLi6 Test your limits 9th grade: This course is an opportunity for the students to push themselves to the limit and to achieve personal goals. Every student can compete on their own level. The classes will often be conducted at the Liikuntamylly centre with an opportunity to train endurance, strength and resilience.


vLi7 Palloilu ja kuntoilu 9.lk: Kurssilla syvennetään jo ennestään opittuja taitoja eri palloilulajeissa ja tutustutaan palloilulajien kuntoharjoitteluun. Lajivalikoimaan kuuluvat muun muassa salibandy, lentopallo, jalkapallo, futsal, koripallo ja kuntosali.
vLi7 Palloilu ja kuntoilu 9th grade: Further introduction to ballgames and ballgame workouts. The sports in this course include floorball, volleyball, futsal, basketball and gym.

 

Kuvataide

The goal in art teaching is to encourage, enhance visual perception, and give students the tools to observe art, the environment and other visual stimuli in a manner that is beneficial and strengthens their own sense of identity in a positive way. To examine cultural heritage, encourage multisensory creativity, critical thinking and nurture the desire to create artwork that is a reflection of the students’ own perceptions of their environment and culture. Visual enquiry and practical application of a variety of techniques, pictorial production using methods that appreciate environmental and societal advocacy.

 

Kurssit / Courses 

KU1 (7.lk): Tällä kurssilla tutustutaan kuvataiteen rikkaaseen maailmaan ja sen suunnitteluprosesseihin: suunnitellaan ja kehitetään omia ideoita, joiden pohjalta tehdään valmiita teoksia ja tuotteita. Kurssilla hyödynnetään sekä digitaalisia että perinteisiä tekniikoita.
KU1 (7th gr): This course will introduce a design process approach to Visual Arts, which means exploring the rich visual culture, developing one’s own ideas, planning and creating one’s own artwork. We will use both digital and traditional techniques throughout the process. 


KU2 (8.lk): Tällä kurssilla opiskelijat hyödyntävät KU1-kurssilla oppimiaan taitoja ja heitä tuetaan löytämään omat työskentelytapansa ja kiinnostuksenkohteensa kuvataiteen saralla. Kurssilla käytetään sekä digitaalisia että perinteisiä tekniikoita.
KU2 (8th gr): This course will develop the skills and knowledge obtained in KU1 and support the students in finding their individual learning path, strengths and interest within the vast Visual Arts. We will continue using both digital and traditional techniques throughout the course.


Valinnaisaineet / Optional courses

vKU 1 + vKU 2 (8. lk.) Painting and drawing + Sculpture and 3D Art: Tällä kurssilla kehitetään perinteisiä kuvataiteen tekniikoita ja pyritään syventämään omaa taiteellista tyyliä ja kerrontaa. Harjoittelemme erilaisten piirustus- ja maalaustekniikoiden käyttöä sekä kolmiulotteisen työskentelyn tekniikoita (veistostaide ja keramiikka).
vKU 1 + vKU 2 (8. lk.) Painting and drawing + Sculpture and 3D Art: This course will develop the skills and techniques of traditional visual arts into a more advanced level. We will use a variety of painting and drawing techniques in order to practise creating unique works that have artistic value. In addition to drawing and painting, we will also practise the 3D-techniques (sculpture art and ceramics).


vKU 5 (8. lk.) Digital Art:
Kurssilla tehdään kaikkea digitaalista kuvankäsittelystä, digitaaliseen maalaamiseen, piirtämiseen, green screen -kuviin ja tarroihin. Käytössä ammattilaisvälineet ja -ohjelmat! HUOM: Ei edellytä aiempaa kokemusta.
vKU 5 (8. lk.) Digital Art: This course will be all about digital techniques, i.e. digital photoediting, painting, drawing, green screen images and self-designed vinyl stickers. We will be using professional level softwares and tools. Note: no previous experience needed.


vKU 3 + vKU 4 (9. lk.)
Photography and Film: Kurssilla syvennytään valokuvauksen ja elokuvan maailmaan, eli tarkastellaan niin kuvaa, kuin liikkuvaa kuvaa. Opimme valokuvista ja elokuvista a) tarkastelemalla niiden historiaa b) katsomalla valokuvia ja elokuvia c) ottamalla kuvia ja tekemällä elokuvia. Kurssin ensimmäisessä puoliskossa oppilaat oppivat valokuvan ottamisen perusteet niin sisällön kuin tekniikan näkökulmista. Toisessa puoliskossa oppilaat oppivat elokuvista osana populaarikulttuuria ja kuvataiteita. Oppilaat muodostavat kuvausryhmiä, joissa suunnittelevat ja tuottavat oikean leffaproggiksen mukaisesti lyhytelokuvan. Jos mahdollista, kurssi sisältää vierailun valokuvauksen tai elokuva-alan ammattilaiselta.
vKU 3 + vKU 4 (9. lk.) Photography and Film: This course will develop the skills and knowledge of still and moving images. We will learn about photography and cinema by a) learning about their history b) watching photos and movies c) taking photos and doing movies. In the first part of this course, the students will learn the whys and hows of photography. The focus of the course will be both in the content and the technique. In the second part of the course, the students will learn the whys and hows of cinema as a form of popular culture and art. The students will form small film crews, where they design and produce a short film. If possible, the course includes a visit from a professional of photography / film industry.

Musiikki

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Opetuksen painopisteenä on oma musisointi, eli toiminnan kautta tekemällä ja kokemalla oppiminen.

 

Kurssit / Courses 

MU1 (7.lk): Oppilaat opettelevat soittamaan ja toimimaan osana yhtyettä. Tunneilla opiskellaan kitaran, basson ja rumpujen soittoa, sekä kannustetaan laulamaan ja soittamaan esimerkiksi ukulelea. Tunneilla voidaan mahdollisuuksien mukaan myös luoda uutta musiikkia teknologian avulla joko ryhmissä tai yksittäin.
MU1 (7th gr): Students learn to play music and work together as a group, learning guitar, bass and drums, and are also encouraged to learn singing, piano, ukulele and more. When possible, students also create a song using music technology alone or in groups. 


MU 2 (8.lk):
Oppilaat jatkavat soittotaitojensa kehittämistä ryhmässä. Projektit tai teemat valitaan ja kehitetään ryhmän kesken.
MU 2 (8th gr): Students continue to improve their skills playing music together in a group. Projects or themes are chosen by the group and developed together. 

 

Valinnaisaineet/Optional courses

vMU1-2 Making Music 1-2 (8. lk): Kahden kurssin yhdistelmä, josta saa yhden kokonaisarvosanan. Vuoden mittainen kurssi, joka tarjoaa runsaasti tilaisuuksia kehittää omia musiikin taitoja sekä laulamisen että soittamisen avulla. Kurssi sisältää musiikintekoon liittyviä projekteja, esiintymismahdollisuuksia sekä vierailuja koulun ulkopuolella, kun niihin tarjoutuu mahdollisuus.

vMU1-2 Making Music 1-2 (8th gr): A combination of two courses which form one combined grade. A year-long course featuring plenty of opportunities to improve one’s own skills in music through both singing and playing. Music-making projects, chances for performing and visits outside of school when possible. 


vMU3-4 Making Music 3-4 U(9. lk):
Kahden kurssin yhdistelmä, josta saa yhden kokonaisarvosanan. Toinen vuoden mittainen kurssi, jonka avulla oppilaat voivat kehittää omia musiikin taitojaan yhä paremmiksi soittamalla sekä laulamalla ryhmässä. Kurssi tarjoaa musiikintekoon liittyviä lauluprojekteja, esiintymismahdollisuuksia sekä vierailuja koulun ulkopuolelle, kun niihin tarjoutuu mahdollisuus.
vMU3-4 Making Music 3-4 (9th gr): A combination of two courses which form one combined grade. A second year-long course allowing students to further improve their own music skills playing and singing in a group. Music-making song projects, chances for performing as well as visits in and out of school when possible. 


vMU5 Pop/Rock Band (8. lk): Oppilaat hyödyntävät laulu- ja soittotaitojaan soittaakseen musiikkia ryhmänä, ja halutessaan heillä on mahdollisuus erikoistua johonkin tiettyyn soittimeen. Tunneilla soitetaan helppotasoisia klassikoita keskeisiltä populaarimusiikin artisteilta ja oppilailla on myös mahdollisuus ehdottaa toivekappaleita.
vMU5 Pop/Rock Band 1 (8th gr): Students use their singing & playing skills to continue playing music in a group, with the opportunity to specialize in a certain instrument. Classic songs from important artists in popular music on an easy level, along with requests from students.


vMU6 Pop/ Rock Band 2 (9. lk): Oppilaat jatkavat laulu- ja soittotaitojensa käyttämistä ja soittavat musiikkia ryhmässä. Heillä on myös mahdollisuus hioa taitojaan jonkin tietyn soittimen soittamisessa vieläkin paremmiksi. Tunneilla soitetaan lisää klassikkoja keskeisiltä artisteilta läpi populaarimusiikin historian sekä helpommalla että edistyneemmällä tasolla, jonka lisäksi oppilaat saavat ehdottaa omia toivekappaleitaan.
vMU6 Pop/Rock Band 2 (9th gr): Students continue to use their singing & playing skills while playing music in a group, with the opportunity to specialize even more in certain instruments. More classic songs from important artists throughout popular music history on an easy to more advanced level, as well as requests from students.


vMU7 Pop/ Rock Band 3 (9. lk): Vielä yksi kurssi, jolla oppilaat voivat kehittää laulu- ja soittotaitojaan soittamalla musiikkia ryhmässä. Heillä on tälläkin kurssilla mahdollisuus erikoistua tiettyihin soittimiin. Tunneilla soitetaan lisää klassikkoja keskeisiltä artisteilta läpi populaarimusiikin historian sekä helpommalla että edistyneemmällä tasolla, jonka lisäksi oppilaat saavat ehdottaa toivekappaleita.
vMU7 Pop/Rock Band 3 (9th gr): One more course where students can continue to improve their singing & playing skills while playing music in a group, with the opportunity to specialize yet again in certain instruments. More great classic songs from important artists throughout popular music history on an easy to advanced level, as well as requests from students.

Kotitalous

Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Hyvä arjen hallinta mahdollistaa perheenjäsenten ja perheyhteisöjen tasavertaiset mahdollisuudet hyvään elämään. Kotitalous-oppiaine kasvattaa oppilaita toiminnallisuuteen, yritteliäisyyteen, vastuullisuuteen sekä taloudellisuuteen. Opetuksessa edistetään kädentaitoja, luovuutta ja kykyä tehdä valintoja. Kolmesta kotitalouden kurssista yksi opetetaan kielikylvynomaisesti ruotsin kielellä. Kotitalouden kurssit 1, 2 ja 3 voidaan integroida terveystiedon, yhteiskuntaopin, biologian, käsityön, matematiikan, kuvataiteen ja kemian kanssa.

 

Kurssit / Courses 

Kotitalous 1-3 (7.lk): Kotitalouden kursseilla opiskellaan ruoanvalmistusta ja leivontaa sekä kodinhoitoa ja vaatehuoltoa. Opetus edistää terveellistä ravitsemusta ja kestäviä valintoja. Ensimmäisellä kurssilla opitaan perustaidot ja niistä edetään vaativampiin tehtäviin myöhemmillä kursseilla. Käytännön työtaitojen ohessa kehittyvät niin organisointikyky, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot kuin tiedonhankinta- ja käsittelytaidot.
Home economics 1-3 (7th gr): In these classes the students learn about cooking and baking as well as housekeeping and clothing maintenance. These studies promote healthy nutrition and sustainable choices. The first course covers the basic skills, and the latter courses will build on that and become more challenging. Alongside practical skills these studies improve organisational, social, and information processing skills. 

 

Valinnaisaineet/ Optional courses

vKO1-2 Cook and bake 8lk: Kahden kurssin kokonaisuus, joista yhteinen arvosana. Perusruoanvalmistusta ja leivontaa sesongit ja kalenterivuoden juhlat huomioiden, ateria- ja juhlasuunnittelua sekä suomalaiseen ruokaperinteeseen tutustumista.
vKO1-2 Cook and bake 8th grade: A combination of two courses which form one combined grade. Basic cooking and baking taking seasons and celebrations into account, meal and party planning and introducing traditional Finnish cuisine.


vKO7-8 Cook and bake 9lk:
Kahden kurssin kokonaisuus, joista yhteinen arvosana. Arki- ja juhlaruokia sesongin ja kalenterivuoden juhlien mukaan, säilöntää, sekä erityisruokavalioihin ja kansainväliseen ruokakulttuuriin tutustumista.
vKO7-8 Cook and bake 9th grade:  A combination of two courses which form one combined grade. Weekday and festive meals according to seasons and celebrations, preservation, introduction to different diets and international food cultures.


vKO9 Kansainvälinen keittiö II: Tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin, tyypillisiin raaka-aineisiin sekä ruoanvalmistustapoihin.
vKO9 International kitchen II: Exploring different cuisines of the world, typical ingredients and cooking methods.


vKO3 Kansainvälinen keittiö I: Tutustutaan pääosin eurooppalaisiin keittiöihin valmistamalla niille tyypillisiä ruokia ja leivonnaisia.
vKO3: International kitchen I: Exploring mainly European cuisines by preparing typical meals and pastries.


vKO10 Everyday Gourmet: Kurssi koostuu perusruoanlaiton ja leivonnan kertauksesta ja näiden taitojen soveltamisesta uuden oppimiseksi. Valmistamme herkkuja arjen iloksi.
vKO10 Everyday Gourmet: Revising basic cooking and baking skills and applying this knowledge to learn more. We prepare delicacies to brighten up the day.


vKO13 Hygieniapassi: Kurssilla perehdymme elintarvikehygieniaan. Kurssin lopuksi voi suorittaa Ruokaviraston virallisen hygieniapassikokeen ja saada hygieniapassin.
vKO13 Hygiene passport: Learn about basic food hygiene. At the end of the course the students have an opportunity to register for the Hygiene Proficiency Test and acquire a Hygiene Passport.

Käsityö

Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jota opetetaan muotoilun, ilmaisun ja teknologian näkökulmista. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus sekä koko käsityöprosessin arviointi. Käsityössä oppilasta opastetaan tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti ja turvallisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja. Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja. Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia pyritään käyttämään suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa. Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla eri tahojen kanssa sekä tutustumalla käsityöhön museo- ja näyttely- ja yritysvierailuilla.

 

Valinnaisaineet/Optional courses

vKS 7 + vKS 8  Muodin huipulle: Kurssilla toteutetaan vaatteita, asusteita tai sisustustekstiilejä omien suunnitelmien pohjalta ompelemalla, neulomalla tai virkkaamalla.
vKS 7 + vKS 8 Muodin huipulle: The students design and sew, knit or weave clothes, accessories or interior textiles.


vKS 9 + vKS 10 Muodin huipulle: Kurssilla toteutetaan vaatteita, asusteita ja sisustustekstiilejä omien suunnitelmien pohjalta ompelemalla, neulomalla tai virkkaamalla. Tutustutaan käsityö- ja muotialan koulutukseen, ammatteihin ja yrityksiin.
vKS 9 + vKS 10 Muodin huipulle: The students design and sew, knit or weave clothes, accessories or interior textiles. Introduction to crafts and fashion education, professions and companies. 


vKS 11 DIY – Do it yourself: Kurssilla ideoidaan ja toteutetaan oma käsityöprojekti erilaisia materiaaleja ja tekniikoita kokeillen.
vKS 11 DIY – Do it yourself: The students plan, design and execute their own project using different materials and techniques.

STEAM

Kurssit / Courses

Kurssi 1 (7.lk): Tämä monialainen kurssi yhdistää tieteet, tekniikan, insinööritaidot, taideaineet, käsityötaidot ja matematiikan. Opetus yhdistelee erilaisia metodeja, tekniikoita ja aiheita edellä mainituilta aloilta. Oppilaat tutkivat valittua ilmiötä sekä kehittävät ja suunnittelevat omia töitään digitaalisten ja perinteisten tekniikoiden avulla.
Course 1 (7th gr): This course is a multidisciplinary course between Science, Technology, Engineering, Arts, Crafts and Mathematics. The teaching incorporates different methods, techniques and topics from the aforementioned fields. Students will explore the chosen phenomena, develop one’s own ideas, plan and create their own objects. We will use both digital and traditional techniques throughout the process. 

Kurssi 2 (7.lk): Tämä kurssi jatka tieteen, teknologian, insinööritaitojen, taideaineiden, käsityötaitojen ja matematiikan yhdistelemistä. Opetus yhdistelee erilaisia metodeja, tekniikoita ja aiheita edellä mainituilta aloilta. Oppilaat tutkivat valittua ilmiötä sekä kehittävät ja suunnittelevat omia töitään digitaalisten ja perinteisten tekniikoiden avulla.
Course 2 (7th gr):  This course continues the multidisciplinary approach between Science, Technology, Engineering, Arts, Crafts and Mathematics. The teaching incorporates different methods, techniques and topics from the aforementioned fields. Students will explore the chosen phenomena, develop one’s own ideas, plan and create their own objects. We will use both digital and traditional techniques throughout the assignments.

 

Oppilaanohjaus
Oppilaanohjaus on oma oppiaineensa, jonka luokkamuotoista oppilaanohjausta annetaan kaikilla yläasteen luokilla. Kulosaaren yhteiskoulun yläasteella luokkamuotoisen ohjauksen keskeiset sisällöt ovat:

7. luokan keskeiset sisällöt

 • Itsetuntemus, vastuu ja vapaus
 • omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet
 • Motivaatio, oppiminen ja opiskelutaidot
 • Sähköiset oppimisympäristöt ja tvt-taidot
 • Kansainvälisessä Kulosaaren yhteiskoulun kouluyhteisössä muiden kanssa toimiminen

8. luokan keskeiset sisällöt

 • Itsetuntemus, kyvyt ja taipumukset
 • Arvot, tavoitteet ja unelmat
 • Suomalainen koulutusjärjestelmä (alkeet)
 • Oman opintopolun rakentaminen
 • Työ ja ammatit
 • Työelämätaidot
 • Yrittäjyys
 • Työelämään tutustuminen (TET), osa I

9. luokan keskeiset sisällöt

 • Itsetuntemus, oma suunta
 • Unelmat, tavoitteet ja niiden saavuttaminen
 • Suomalainen koulutusjärjestelmä (syventävät tiedot)
 • Oman opintopolun rakentaminen
 • Ammatillinen koulutus
 • Lukiokoulutus
 • Opiskelu ja työskentely ulkomailla
 • Jatko-opintomahdollisuuksien selvittäminen ja eri vaihtoehtoihin tutustuminen
 • Yhteishaku
 • CV ja työhakemus
 • Tasa-arvo työelämässä
 • Työelämään tutustuminen (TET), osa II

Lisätietoja oppilaanohjauksesta löytyy perusopetuksen opetussuunnitelmasta.