OPINNOT YT-LINJALLA

Yhteiskunta- ja talouslinjan opinnot tarjoavat mahdollisuuden tutustua kauppatieteellisiin, yhteiskuntatieteellisiin sekä oikeustieteellisiin opintoihin. Linjakohtaisten avulla opit hyödyllisiä tietoja ja taitoja, aktivoidut yhteiskunnallisena toimijana ja kehität “business”-osaamistasi.  Linjakohtaisen opintotarjonnan sisällä voit edetä esim. kaupallisia, yhteiskunnallisia tai politiikan ja kansainvälisen yhteistyön opintoja painottaen. Linjan opinnoista valtakunnalliset yhteiskuntaopin opintojaksot YH1-3 ovat kaikille pakollisia. Niiden lisäksi opiskelijat voivat valita opintoja kiinnostuksensa mukaan. Suorittamalla riittävän määrän YT-linjan linjakohtaisia opintojaksoja olet oikeutettu linjadiplomiin, joka on hyvä referenssi esim. työnhaussa tai haettaessa opiskelupaikkaa ulkomailta.  Tarkemmman yt-linjan linjakohtaisen opintotarjonnan vuonna 2021 aloittaville löydät täältä. 

Kulosaaren yhteiskoulu painottaa myös kansainvälisyyttä ja kaksikielisyyttä.  Tarjoamme laajan kielivalikoiman, josta yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijat voivat valita itselleen kielen tai kieliä oman mielenkiinnon mukaan.

 

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

Lyh1 - Suomalainen yhteiskunta
Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet paikallisella ja valtiollisella tasolla, tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta. Arviointi: numeroarviointi
Lyh2 - Taloustieto
Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta. Arviointi: numeroarviointi
Lyh3 - Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssin aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Kurssi ohjaa ja kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä. Arviointi: numeroarviointi

Yhteiskunnallisille aloille yleisesti valmistavat koulukohtaiset OPINNOT

Lto3 - työelämäosaaja
Työelämäosaaja-kurssilla tutustutaan työelämän oleellisimpiin taitoihin. Kurssilla harjoitellaan työhakemuksen tekemistä, ansioluettelon tekemistä, valmistaudutaan työhaastatteluun ja kuullaan alan asiantuntijoiden vinkkejä työnhakuun. Oppituntien ulkopuolinen työssäoppimisjakso on yhteensä 18 tuntia, joka suoritetaan kouluajan ulkopuolella. Jakson voi suorittaa yrityksessä tai muussa vastaavassa organisaatiossa. Osa harjoittelusta on mahdollista suorittaa tutustumalla alan jatko-opintopaikkoihin. Opiskelija hankkii harjoittelu / työpaikan pääsääntöisesti itse. Kurssi sisältää lähi- ja verkko-opetusta. Arviointi: suoritusmerkintä
Lyh5 - kohti yhteiskuntaopin yo-koetta
Kurssi on tarkoitettu yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Kurssilla kerrataan YH1 – YH4 kurssien sisältöä ylioppilaskoetehtävien avulla. Kurssilla harjoitellaan vastaamista kirjoittamalla harjoitusvastauksia, tekemällä lähdetehtäviä sekä suorittamalla yhteiskuntaopin preliminäärikoe. Arviointi: suoritusmerkintä
Lyh7 - Johdatus yhteiskunta-, talous- ja kauppatieteisiin
Kurssilla tutustutaan yhteiskunta-, talous- ja kauppatieteisiin. Kurssilla tutustutaan kyseisten tieteenalojen luonteeseen, tutkimukseen sekä alojen tarjoamiin työmahdollisuuksiin. Kurssilla harjoitellaan tulevia akateemisia opiskelutaitoja esitelmien sekä referaattien avulla. Kurssi syventää yhteiskunnallista ajattelua sekä tarjoaa yleisesti valmiuksia reaaliaineiden opiskeluun ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen. Kurssi suoritetaan osin etäopiskeluna ja lähiopetuksena. Kurssin oppikirjana käytetään Sixten Korkmanin teosta Talous ja utopia. Arviointi: suoritusmerkintä.
Lyh8 / Ps6 - Yksilö, yhteisöt ja yhteiskunta
Perhe, työ, rikos, media, luokka, sukupuoli, uskonto, etnisyys, tieto, terveys. Kurssilla syvennetään ymmärrystä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ilmiöitten tutkimuksesta ja tutkimustuloksista. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus painottaa joko käyttäytymistieteellistä (psykologia, sosiaalipsykologia) tai yhteiskuntatieteellistä (sosiologia, sosiaalihistoria, kulttuuriantropologia) lähestymistapaa. Tutustumme eri alojen keskeisiin menetelmiin, merkittäviin tutkimuksiin, teorioihin ja ajankohtaisiin keskusteluihin. Saat kurssilla tilaisuuden perehtyä johonkin itseäsi kiinnostavaan erityiskysymykseen. Kurssiarviointi: suoritusmerkintä
Lyh9 - Johtajuus ja vaikuttajaverkostot
Kurssilla tutustutaan johtamisen ja johtajuuden teorioihin sekä käytännön soveltamiseen. Kurssilla paneudutaan ihmisten, projektien yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden johtamiseen. Kurssilla tutustutaan myös vaikuttajaviestintään, lobbaamiseen sekä yleisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen yhteistyössä esim.  etujärjestöjen, kansalaisjärjestöjen, ajatuspajojen sekä median kanssa. Kurssi soveltuu esim. oppilaskunta-aktiiveille sekä esimiestehtävistä, yrittämisestä, järjestötoiminnasta, vaikuttamisesta ja politiikasta kiinnostuneille sekä yhteiskunnallisesta ja kaupallisesta alasta kiinnostuneille. Kurssi on avoin kaikille lukion opiskelijoille. Kurssilla käytetään opettajan tarjoamaa materiaalia. Arviointi: suoritusmerkintä
Lyh12 - Maailmantalous ja -politiikka
Kurssilla perehdytään globaalin talouden ja kansainvälisen politiikan toimintaympäristöön. Tutustumme maailmanpolitiikan ja maailmantalouden kannalta keskeisimpien valtioiden taloudellisiin ja poliittisiin päämääriin. Kurssilla avataan geopoliittisia, strategisia ja taloudellisia asetelmia sekä voimasuhteita. Kurssin erityisenä teemana on suurvaltapolitiikka (Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, EU) sekä ajankohtaiset talouden ja politiikan ilmiöt, joilla on vaikutusta koko maailmantalouteen ja maailmanpolitiikkaan. Kurssiarviointi: suoritusmerkintä
Lsyh3 MEP - Model European Parliament
Model European Parliament tutustuttaa eurooppalaiseen päätöksentekoon. MEP-konferensseja järjestetään kolmella eri tasolla. Vuosittain järjestetään Suomen oma kansallinen MEP, jossa opetellaan konferenssin työtavat ja käytänteet. MEP Baltic Sea Region ja MEP International keräävät opiskelijoita Itämeren alueen valtioista tai koko Euroopasta. Osallistumalla kansalliseen MEP-konferenssiin voit hakea yhdeksi Suomen edustajaksi maamme delegaatioon. Osallistuminen ja valmistavien tehtävien tekeminen tuottaa kurssisuorituksen, jonka voi hyväksilukea YT-kurssiksi. MEP-työkielenä käytetään englantia. Arviointi: suoritusmerkintä
LHI7 conflict course

Kurssilla tutustutaan ajankohtaisten paikallisten ja kansainvälisten konfliktien taustalla oleviin syihin ja seurauksiin. Kurssilla tarkastellaan myös terrorismia, kriisinhallintaa ja erilaisten organisaatioiden (esim. YK ja NATO) roolia konflikteissa. Kurssin lopussa jokainen opiskelija tekee tutkielman. Kurssin opetuskieli on englanti. Suoritusmerkintä.

Kaupalliselle alalle valmistavat koulukohtaiset OPINNOT

Lsbs1 - Markkinointi, kuluttajan käyttäytyminen ja markkinointiviestintä
Kurssilla perehdytään kauppatieteellisen markkinoinnin keskeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin sekä markkinoinnin ja markkinointiviestinnän merkitykseen yrityksille ja yhteiskunnallisille toimijoille. Kurssilla perehdytään mm. markkinatutkimuksiin, kuluttajan käyttäytymiseen, markkinoinnin suunnitteluun sekä sovelletaan markkinoinnin työvälineitä kurssin käytännön harjoituksilla. Harjoitustehtäviä toteutetaan yhdessä yhteistyöyritysten ja markkinoinnin ammattilaisten kanssa. Kurssi sopii hyvin viestinnästä ja kaupallisista jatko-opinnoista kiinnostuneille.    Kurssi on avoin kaikille lukion opiskelijoille. Kurssilla käytetään opettajan tarjoamaa materiaalia. Arviointi: suoritusmerkintä
Lsbs2 - Rahoituksen perusteet
Kurssilla tutustutaan yrityksen taloushallinnon keskeisimpiin osa-alueisiin: rahoitus, yrityksen taloudellisen toiminnan suunnittelu, kirjanpito ja tilinpäätös. Kurssi antaa perustaidot ymmärtää yrityksen taloushallintoa ja talouden käsitteistöä sekä perustaidot keskeisistä menetelmistä. Kurssilla perehdytään myös yritysten ja yhteiskunnan toimijoiden erilaisiin rahoitusinstrumentteihin, ja syvennytään rahoitusalalla toimiviin organisaatioihin. Opiskelija voi myös hyödyntää tätä kurssia osana kauppatieteellisen alan yhteisvalintakokeeseen valmistautumista tai syventääkseen osaamistaan rahoitusalan toimijoista sekä yrityksistä. Arviointi: suoritusmerkintä
Lsbs3 - Yritysyhteistyöprojekti
Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyöyrityksen (aikaisempia mm. DynamoSon, St1, Metsäteollisuus ry) tehtävänanto projektityönä. Tehtävänantona voi olla esimerkiksi tuotevalikoiman tai mainoskampanjan analysointi ja kehittäminen yhdessä yhteistyöyrityksen kanssa. Kurssilla sovelletaan mm. markkinoinnin, viestinnän ja kauppatieteiden työkaluja ja ajattelumalleja. Kurssin tavoitteena on harjoitella käytännön kautta projektin suunnittelua, organisointia ja johtamista. Kurssin suorittaneet saavat projektin lopussa yhteistyöyritykseltä työtodistuksen, jonka voi liittää osaksi omaa ansioluetteloa. Kurssi soveltuu hyvin kaupallisista opinnoista tai yrittäjyydestä kiinnostuneille. Kurssi on avoin kaikille lukion opiskelijoille. Kurssilla käytetään opettajan tarjoamaa materiaalia. Arviointi: suoritusmerkintä
Lsbs5 - Senteistä miljooniksi: sijoittamisen ja yritystalouden perusteet
Kurssilla perehdytään sijoittamiseen ja yritysten toimintaan. Tavoitteena on tutustua erilaisten sijoitusinstrumenttien toimintaan (osakkeet, johdannaiset, rahastot, sertifikaatit) sekä sijoittamisympäristön makrotaloudelliseen analysointiin oikeiden sijoituspäätösten mahdollistamiseksi (esim. SWOT ja PESTEL-analyysit). Kurssilla perehdytään myös yritystalouden keskeisimpiin osa-alueisiin kuten yritysten tunnuslukujen tulkitsemiseen (mm. tase, liikevaihto, nettotulos, gearing, omavaraisuusaste, sijoitetun pääoman tuotto).  Kurssilla opitaan ymmärtämään yritysten toimintaa sijoittajan näkökulmasta harjoitustehtävien ja sijoitussalkun rakentamisen sekä sen arvon kehityksen seuraamisen avulla. Kurssi soveltuu kaikille sijoittamisesta tai yleisesti kaupallisen alan opiskeluista ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Kurssi on avoin kaikille lukion opiskelijoille. Kurssilla käytetään opettajan tarjoamaa materiaalia.   Arviointi: suoritusmerkintä
Lsbs6 - Projektiopinnot
Kurssi myönnetään tapauskohtaisesti suoritetusta projektista tai osallistumisesta tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Arviointi: suoritusmerkintä
lena17 Business English
Students learn about business culture in English. Students learn to discuss, debate and negotiate various topics in English using legal and business terminology. Students will also learn lobbying skills used in global business negotiations. Students practise job interviews and learn how to make a pitch about themselves. Students learn to write polite emails in English. The course includes company visits within the greater Helsinki region. Students can then observe how companies in Finland communicate in a global business world. The course is evaluated with a pass or fail mark.

Oikeustieteelliselle alalle valmistavat koulukohtaiset OPINNOT

Lyh4 - Kansalaisen lakitieto
Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeudenkäytön perusasioihin. Kurssilla tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisen tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla vieraillaan asianajotoimistossa tutustumassa lakimiehen ammattiin sekä käräjäoikeudessa tutustumassa tuomioistuimeen ja suomalaiseen oikeudenkäyntiin. Kurssilla tutustutaan mm. seuraaviin oikeudenaloihin: sopimusoikeus, perheoikeus, työoikeus, kuluttajansuoja, velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys, asunnon kauppa ja vuokraus sekä rikos- ja prosessioikeus. Arviointi: numeroarviointi
Lyh10 - Lakitiedosta oikeustieteeseen- johdatus juridiikkaan

Kurssilla perehdytään juridiikan soveltamiseen eri oikeudenaloilla. Kurssi muodostuu käytännön juridisista tehtävistä ja ongelmanratkaisusta. Eri oikeusaloihin tutustutaan yhteistyöyritysten eli asianajotoimistojen kanssa. Lisäksi kurssilla perehdytään syvällisemmin tuomioistuinjärjestelmään ja oikeudenkäyttöön Suomessa. Kurssi syventää YH4 lakitiedon kurssin oppisisältöjä ja soveltuu juridiikasta yleisesti kiinnostuneille ja erityisesti oikeustieteen opinnoista ja lakimiehen ammatista kiinnostuneille. Kurssin menestyksekkään suorittamisen edellytyksenä on YH4 Kansalaisen lakitieto- kurssin suorittaminen. Kurssiarviointi: suoritusmerkintä