OPINNOT YT-LINJALLA

,Yhteiskunta- ja talouslinjan opinnot tarjoavat mahdollisuuden tutustua kauppatieteellisiin, yhteiskuntatieteellisiin sekä oikeustieteellisiin opintoihin. Linjakohtaisten opintojen avulla opit hyödyllisiä tietoja ja taitoja, aktivoidut yhteiskunnallisena toimijana ja kehität talousosaamistasi.  Linjakohtaisen opintotarjonnan sisällä voit edetä esim. kaupallisia, yhteiskunnallisia tai politiikan ja kansainvälisen yhteistyön opintoja painottaen. Linjan opinnoista valtakunnalliset yhteiskuntaopin opintojaksot YH1-3 ovat kaikille pakollisia. Niiden lisäksi opiskelijat voivat valita opintoja kiinnostuksensa mukaan. Suorittamalla riittävän määrän YT-linjan linjakohtaisia opintojaksoja olet oikeutettu linjadiplomiin, joka on hyvä referenssi esim. työnhaussa tai haettaessa opiskelupaikkaa ulkomailta.  Linjadiplomin suorittajille on tarjolla vuosittainen linjamatka mikäli innokkaita lähtijöitä riittää. Tarkemmman yt-linjan linjakohtaisen opintotarjonnan löydät täältä. 

Kulosaaren yhteiskoulu painottaa myös kansainvälisyyttä ja kaksikielisyyttä.  Tarjoamme laajan kielivalikoiman, josta yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijat voivat valita itselleen kielen tai kieliä oman mielenkiinnon mukaan.

 

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

Lyh01 - Suomalainen yhteiskunta

Opintojakso perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Opintojakso keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet paikallisella ja valtiollisella tasolla, tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta. Numeroarviointi.

Lyh02 - Taloustieto

Taloustieteisiin pohjautuva opintojakso johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten, taloudellisten instituutioiden ja valtion näkökulmista.Opintojaksolla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta. Numeroarviointi.

Lyh03 - Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Opintojakso perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen, Euroopan unionin toimintaan ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Opintojakson aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia Euroopan ja maailman tapahtumia. Opintojakso ohjaa ja kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Opintojakson toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista. Lyh03-opintojakso on suunniteltu suoritettavaksi lyh01 ja lyh02- opintojaksojen suorittamisen jälkeen. Numeroarviointi.

Yhteiskunnallisille aloille yleisesti valmistavat koulukohtaiset OPINNOT

Lto03 - työelämäosaaja

Työssäoppimisen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa oppimiaan asioita käytännössä, lisätä opiskelijan tietoa työmarkkinoista sekä työelämän pelisäännöistä. Työssäoppimisjakso on kolme päivää/18 tuntia, joka suoritetaan kouluajan ulkopuolella. Jakson voi suorittaa yrityksessä tai muussa vastaavassa organisaatiossa. Osa harjoittelusta on mahdollista suorittaa tutustumalla alan jatko-opintopaikkoihin. Opiskelija hankkii pääsääntöisesti työpaikan itse. Opintojakso sisältää lähipäiviä ja itsenäistä opiskelua. Opinnot ovat pakolliset yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

Lyh05 - kohti yhteiskuntaopin yo-koetta

Opintojakso on tarkoitettu yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Jaksolla kerrataan YH1-YH4 opintojaksojen keskeistä sisältöä. Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen perehtymällä ylioppilaskokeiden tehtäviin, harjoittelemalla hyvän vastauksen kirjoittamista, tekemällä harjoitustehtäviä sekä suorittamalla yhteiskuntaopin reaalikoe. Suoritusmerkintä.

Lyh06 - Johtajuus, johtaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Opintojaksolla tutustutaan johtamisen ja johtajuuden teorioihin sekä käytännön soveltamiseen. Lisäksi opintojaksolla perehdytään ihmisten, projektien, yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden johtamiseen. Opintojakson aikana tutustutaan myös vaikuttajaviestintään, lobbaamiseen sekä yleisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.  Opintojakso soveltuu esim. oppilaskunta-aktiiveille sekä esimiestehtävistä, yrittämisestä, järjestötoiminnasta, vaikuttamisesta ja politiikasta kiinnostuneille sekä yhteiskunnallisen- ja kaupallisen alan jatko-opinnoista kiinnostuneille. Suoritusmerkintä.

Lyh07 - Johdatus yhteiskunta-, talous- ja kauppatieteisiin

Opintojaksolla tutustutaan yhteiskunta- talous ja kauppatieteisiin. Opintojakso perehdyttää kyseisten tieteenalojen erityisluonteisiin sekä yhteiskunnallisen ajattelun klassikoihin. Opintojakso on yhteinen yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille ja avoin kaikille lukion opiskelijoille. Oppikirjana käytetään soveltavaa yhteiskunnallista kirjallisuutta. Opintojaksolla harjoitellaan tulevia akateemisia opiskelutaitoja esitelmien sekä referaattien avulla. Opintojakso syventää yhteiskunnallista ajattelua sekä tarjoaa yleisesti valmiuksia korkeakouluopintoihin, reaaliaineiden opiskeluun ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen. Opintojakso on pakollinen yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

Lyh08 / lPs06 - Yksilö, yhteisöt ja yhteiskunta

Opintojaksossa syvennetään ymmärrystä yhteisöjen tutkimuksesta ja tutkimustuloksista. Osaamista laajennetaan käsittelemään yhteiskuntateoriaa ja sosiologista perinnettä. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus painottaa joko käyttäytymistieteellistä (psykologia, sosiaalipsykologia) tai yhteiskuntatieteellistä (sosiologia, sosiaalihistoria, kulttuuriantropologia) lähestymistapaa. Opiskelijat saavat opintojen aikana tilaisuuden perehtyä johonkin itseäsi kiinnostavaan erityiskysymykseen edellä mainituista teemoista. Suoritusmerkintä.

Lyh09 - Maailmanpolitiikka ja maailmantalous

Opintojakso perehdyttää kansainvälisen politiikan ja globaalin talouden toimintaympäristöön. Jaksolla tutustutaan maailmanpolitiikan ja maailmantalouden kannalta keskeisimpien valtioiden taloudellisiin ja poliittisiin päämääriin avaamalla geopoliittisia, strategisia ja taloudellisia asetelmia sekä voimasuhteita. Opintojakson erityisenä teemana on suurvaltapolitiikka (Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, EU) sekä ajankohtaiset talouden ja politiikan ilmiöt, joilla on vaikutusta maailmantalouteen ja maailmanpolitiikkaan. Opintojakso soveltuu mainiosti kaikille maailman asioista kiinnostuneille opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

Lsyh03 MEP - Model European Parliament

Model European Parliament-koulutusohjelma tutustuttaa eurooppalaiseen päätöksentekoon. MEP-konferensseja järjestetään kolmella eri tasolla: kansallinen MEP, jossa opetellaan konferenssin työtavat ja käytänteet. MEP Baltic Sea Region ja MEP International keräävät opiskelijoita Itämeren alueen valtioista tai kaikista Euroopan unionin jäsenvaltioista simuloimaan Euroopan parlamentin päätöksentekoa. Osallistumalla kansalliseen MEP-konferenssiin opiskelija voi hakea Suomen edustajaksi maamme delegaatioon Baltic- ja International-tason konferensseihin. Näistä myönnettävän kurssisuorituksen voi hyväksilukea YT-kurssiksi. MEP-työkielenä käytetään englantia. MEP-todistus on erinomainen lisä työhakemuksiin tai opiskelupaikan hakemiseen ulkomailta. Suoritusmerkintä.

LHI07 - konfliktien maailma

Opintojakson aikana tutustutaan rauhan- ja konfliktintutkimukseen sekä syvennytään nykyajan paikallisten ja kansainvälisten konfliktien taustalla oleviin moninaisiin syihin sekä niiden seurauksiin. Tarkastelun kohteena on myös terrorismi sekä konfliktien ja kriisien hallinta sekä ulkovaltojen ja erilaisten organisaatioiden (esim. YK, NATO) rooli niiden hallinnassa. Sekä opintojakso että materiaali on englanniksi. Suoritusmerkintä.

Kaupalliselle alalle valmistavat koulukohtaiset OPINNOT

Lsbs01 - Markkinointi, kuluttajan käyttäytyminen ja markkinointiviestintä

Opintojaksolla perehdytään kauppatieteellisen markkinoinnin ja viestinnän keskeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin sekä markkinoinnin ja markkinointiviestinnän merkitykseen yrityksille ja yhteiskunnallisille toimijoille. Opintojakso perehdyttää  mm. markkinatutkimuksiin, kuluttajan käyttäytymiseen, markkinoinnin suunnitteluun sekä markkinoinnin työvälineiden soveltamiseen käytännön harjoituksilla. Harjoitustehtäviä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä yhteistyöyritysten ja markkinoinnin ammattilaisten kanssa. Opintojakso sopii hyvin viestinnästä ja kaupallisista jatko-opinnoista kiinnostuneille. Suoritusmerkintä.

Lsbs02 - Rahoituksen perusteet

Opintojaksolla tutustutaan yrityksen taloushallinnon keskeisimpiin osa-alueisiin: rahoitus, yrityksen taloudellisen toiminnan suunnittelu, kirjanpito ja tilinpäätös. Opintojakso antaa perustaidot ymmärtää yrityksen taloushallintoa ja talouden käsitteistöä sekä perustaidot keskeisistä menetelmistä. Opintojaksossa perehdytään myös yritysten ja yhteiskunnan toimijoiden erilaisiin rahoitusinstrumentteihin, ja syvennytään rahoitusalalla toimiviin organisaatioihin. Opiskelija voi myös hyödyntää tätä opintojaksoa osana kauppatieteellisen alan yhteisvalintakokeeseen valmistautumista tai syventääkseen osaamistaan rahoitusalan toimijoista sekä yrityksistä. Suoritusmerkintä.

Lsbs03 - Yritysyhteistyöprojekti

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen tai organisaation kanssa projektityö. Tehtävänantona voi olla esimerkiksi tuotevalikoiman tai mainoskampanjan analysointi ja kehittäminen yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. Opintojaksolla sovelletaan mm. markkinoinnin, viestinnän ja kauppatieteiden työkaluja ja ajattelumalleja. Opintojakson tavoitteena on harjoitella projektin suunnittelua, organisointia ja johtamista. Opintojakson suorittaneet saavat projektin lopussa yhteistyöyritykseltä työtodistuksen, jonka voi liittää osaksi omaa ansioluetteloa. Opintojakso soveltuu hyvin kaupallisista opinnoista tai yrittäjyydestä kiinnostuneille. Suoritusmerkintä.

Lsbs04 - Projektiopinnot

Opintojaksolla toteutetaan jokin projektiluontoinen työtehtävä. Opintojakson sisällöstä ja hakumenettelystä sekä toteuttamistavasta ilmoitetaan tapauskohtaisesti. Suoritusmerkintä.

Lsbs05 - Senteistä miljooniksi: sijoittamisen ja yritystalouden perusteet

Opintojaksolla perehdytään sijoittamiseen ja yritysten toimintaan. Tavoitteena on tutustua erilaisten sijoitusinstrumenttien toimintaan sekä sijoittamisympäristön makrotaloudelliseen analysointiin oikeiden sijoituspäätösten mahdollistamiseksi. Opintojaksolla on mukana yhteistyökumppaneita sijoittamisen ja yritysmaailman aloilta. Opintojakson suorittaneilla on mahdollisuus osallistua KSYK-sijoittajaklubin toimintaan, jossa tavoitteena on oman “hyväntekeväisyys salkun” avulla perehtyä sijoittamiseen käytännönläheisesti.  Opintojakso soveltuu kaikille sijoittamisesta tai yleisesti kaupallisen alan jatko-opiskelusta ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Suoritusmerkintä.

lsyh04 - Vuosi yrittäjänä

Vuosi yrittäjänä -opintojaksossa opiskelijat tutustuvat yrittäjyyteen ja harjoittelevat yritystoimintaa. Opintojaksolla osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä oman kiinnostuksensa ja taitojensa mukaisen Nuori Yrittäjyys -yrityksen.Toimiessaan yrittäjinä opiskelijat oppivat työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä pääsevät soveltamaan oppimaansa käytännössä. Niin halutessaan opiskelijat voivat osallistua erilaisiin yrittäjyyskilpailuihin ja -tapahtumiin. Suoritusmerkintä.

lena11 - Business English

Opintojaksolla harjoitellaan kohteliasta viestintää englanniksi käyttäen kaupallisen alan sanastoa. Suullista viestintää harjoitellaan pitämällä englanninkielistä pitch esitelmää ajankohtaisista asioista. Suoritusmerkintä.

Oikeustieteelliselle alalle valmistavat koulukohtaiset OPINNOT

Lyh04 - Kansalaisen lakitieto

Opintojaksolla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeudenkäytön perusasioihin. Opintojaksolla tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisen tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla vieraillaan käräjäoikeudessa tutustumassa tuomioistuimen toimintaan. Opintojaksolla tutustutaan mm. seuraaviin oikeudenaloihin: sopimusoikeus, perheoikeus, työoikeus, kuluttajansuoja, velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys, asunnon kauppa ja vuokraus sekä rikos- ja prosessioikeus. Numeroarviointi.

Lyh10 - Lakitiedosta oikeustieteeseen- johdatus juridiikkaan

Opintojaksolla tutustutaan oikeustieteen perusteisiin sekä lakimiehen ammattiin. Opintojaksolla harjoitellan oikeudellista argumentaatiota juridisten harjoitustehtävien avulla. Opintojakson ydinsisältö rakentuu juridiikan ammattilaisten laatimien ja ohjaamien harjoitustehtävien suorittamiseen. Opintojakso syventää lyh04- opintojakson oppisisältöjä ja soveltuu juridiikasta yleisesti kiinnostuneille ja erityisesti oikeustieteen opinnoista ja lakimiehen ammatista kiinnostuneille. Opintojakson menestyksekkään suorittamisen edellytyksenä on YH4 Kansalaisen lakitieto -opintojakson suorittaminen. Suoritusmerkintä.