Opinnot tt-linjalla

Tiede- ja teknologialinjan opiskelijoille tarjotaan koulukohtaisia opintojaksoja teknologian sekä biologian, kemian, fysiikan ja soveltavien luonnontieteiden alalta. Syksyllä 2019 ja sen jälkeen aloittaneiden opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään viisi opintojaksoa alla olevista linjakohtaisista opinnosta saadakseen tt-diplomin. Linjan opintojaksoista kaksi on pakollista, loput opinnot ovat valinnaisia. Tarkemman tt-linjan kurssijaksotuksen 2021 aloittavien osalta näet täältä. 

Kulosaaren yhteiskoulu painottaa myös kansainvälisyyttä ja kaksikielisyyttä.  Tarjoamme laajan kielivalikoiman, josta tiede- ja teknologialinjan opiskelijat voivat valita itselleen kielen tai kieliä oman mielenkiinnon mukaan.

 

 

1. vuoden opinnot

LStt5 - Koodaus (pakollinen)
Ohjelmointi on ehkäpä tärkein jatko-opintojen ja työelämän taito, jota ei tällä hetkellä normaaleilla lukiokursseilla opi. Tällä kurssilla onkin tarkoituksena tutustua ohjelmointiin Python-ohjelmointikielen avulla. Kurssin sisältö räätälöidään henkilökohtaisesti kaikille vasta-alkajista edistyneempiin ohjelmoijiin – Python sopii hyvin myös ensimmäiseksi opeteltavaksi ohjelmointikieleksi, joten mitään esitietovaatimuksia kurssilla ei ole. Abitti-koejärjestelmässä on käytössä Python-editori, joten kurssista voi olla hyötyä myös esim. matematiikan ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
LKe7 - Rikostekninen tutkinta (valinnainen)
Kurssilla tehdään tapaustutkimuksia, joissa perehdytään biokemian saloihin. Kurssilla käytetään rikospaikan tutkimusmenetelmiä kuten veri-, sormenjälki- ja DNA-analyysimenetelmiä. Kurssilla tehdään yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja käydään tutustumiskäynnillä. Tämä on biologian ja kemian yhteiskurssi. Suoritusmerkintä.
LKe9 - Environmental research (valinnainen)
In this course we study chemistry and biology within an environmental context. Laboratory and project work look at substances like water, air and soil. The aim of the course is to help the student in their matriculation examinations in biology and chemistry by providing practical examples of matriculation question topics. This is a combined chemistry-biology course. It is carried out partly in the school (one lesson a week) and as a field trip to the University Environmental Research center in Lammi or another location. No course book is required as online resources will be used. Students pay a fee of approximately 25 e for overnight accommodation + food in University Lammi Biological Station  / other location. There is no written exam. At the end of the course the students will present their research work. Grade is pass or fail.
LBi6 - Biologian työkurssi (valinnainen)
Kurssilla tutustutaan biologian kurssien (BI1-BI5) sisältöihin erilaisten käytännön töiden avulla. Työt sisältävät laboratoriotöitä sekä mahdollisuuksien mukaan maastotöitä tai vierailuja. Kurssille osallistuminen ei edellytä kurssien BI2-BI5 aikaisempaa suorittamista. Tavoitteena on tutustua biologian työmenetelmiin ja kehittää kokeellisia taitoja. Kurssin suorittaminen edellyttää työportfolion palauttamista. Suoritusmerkintä.
LStt4 - Robotiikka ja 3D-mallinnus (valinnainen)
Kurssilla elektroniikka, sähköfysiikka, ohjelmointi ja 3D-tulostus yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Kurssin lopuksi suunnitellaan ja toteutetaan projekti, jossa oppilas pääsee toteuttamaan omaa luovuuttaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
LSsc4 - Science Watch (valinnainen)
Science is sizzling all around you! We are going to peak at what is being developed now!

2. vuoden opinnot

LTo2 - Tutkiva työskentely teknologialla (pakollinen)
Kurssilla opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin aihepiiriin liittyvän digitaalisesti dokumentoidun projektin, tutkielman tai muun tuotoksen. Opiskelija perehtyy oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa
LMaa18 - Matematiikan tutorkurssi (valinnainen)
Lukion 2. vuoden opiskelija toimii tutorina lukion 1. vuoden opiskelijalle kerraten itse samalla oppimaansa. Kurssi suoritetaan itsenäisenä työskentelynä. Suoritusmerkintä.
LKe8 - Lääkeaineanalytiikka (valinnainen)
Syvennetään orgaanisen kemian tuntemusta opiskelemalla lääkeainemolekyylejä. Tunnistetaan lääkeaineiden funktionaaliset ryhmät, lasketaan lääkeainelaskuja sekä tutustutaan lääkkeiden valmistus- ja analyysimenetelmiin. Molekyylejä mallinnetaan molekyylinmallinnusohjelmalla. Laboratoriossa valmistetaan jokin lääkeaine kuten Aspiriinia. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin sekä farmasian/ lääketieteen opintoihin. Yritysyhteistyötä. Suoritusmerkintä.
LFy8 - Astrofysiikka (valinnainen)
Astrofysiikka on nuori kasvava tiede. Se vaatii laaja-alaista ilmiöalueen ymmärtämistä. Kurssilla opiskelijalla on mahdollisuus soveltaa aiemmin opittua tietoa gravitaatiosta, lämpöopista, valo- ja liikeilmiöistä, ja ydinvuorovaikutuksia. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.
Lmaa12 - Algoritmit matematiikassa (valinnainen)
Kurssilla tutkitaan mm. yhtälöiden numeerista ratkaisemista iteroinnin avulla, polynomien jaollisuutta, numeerisesti muutosnopeuden ja pinta-alan määrittämistä. Numeroarviointi.
Lstt6 Koodi 101 - Syventävä koodaus (Valinnainen)
Koodi101-erikoiskurssilla pääset nauttimaan ohjelmointiopeista maailman huipulta: kurssi järjestetään yhdessä ohjelmointiyritys Eficoden kanssa, ja kurssin tarkoituksena on tutustua siihen, miten moderneja tietokoneohjelmistoja oikeasti toteutetaan ja julkaistaan. Erityiset osa-alueet: käytettävyys ja käyttöliittymät, ohjelmistojen toteutus ja julkaisu, esineiden internet ja pelikehitys. Kurssin opiskelijoille suositellaan aikaisempaa ohjelmointikokemusta, esimerkiksi koulumme Koodaus-kurssin muodossa. Lisätietoa kurssista löydät osoitteesta www.koodi101.fi. Suoritusmerkintä.

3. vuoden opinnot

LMaa13 - Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (valinnainen)
Kurssilla syvennetään ja täydennetään differentiaali- ja integraalilaskennan taitoja sekä tutkitaan mm. funktioiden ja lukujonojen raja-arvoa äärettömyydessä, epäoleellisia integraaleja, käänteisfunktioita sekä sarjoja ja niiden summia. Numeroarviointi.
LFy9 - Fysiikan laboratoriokurssi (valinnainen)
Luovuutta tarvitaan luonnon lainalaisuuksien selvittämisessä.
LBi8 - Ihmisen genetiikka ja perinnöllisyys (valinnainen)
Ihmisen biologian syventävällä kurssilla paneudutaan tarkemmin ihmisen genetiikkaan ja perinnöllisyyteen. Kurssilla selvitämme mitä geenit meille kertovat, miten niitä tutkitaan ja millaista keskustelua genetiikasta käydään. Kurssilla tehdään yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja käydään tutustumiskäynneillä. Ihmisen biologian ja geenitekniikan kurssien käyminen ennen tätä kurssia on hyödyksi. Suoritusmerkintä.
LMaa16 - Matematiikan jatko-opinnot (valinnainen)
Teknologisen kehityksen myötä matematiikan osaamista tarvitaan nykyisin jatko-opinnoissa yhä enemmän, lähtien luonnontieteistä päätyen taloustieteen kautta esimerkiksi psykologiaan. Tämän kurssin tarkoituksena onkin antaa tarvittavat matemaattiset pohjatiedot korkeakouluopiskeluun ja samalla myös vahvistaa osaamista ylioppilaskirjoituksiin. Koska kurssilla opiskeltavien sovellusten kirjo on laaja lähtien ekologian populaatiomalleista päätyen digitaaliseen kuvankäsittelyyn, se sopii erinomaisesti myös muuten vain matematiikasta ja teknologiasta kiinnostuneille. Pääsisällöt: kompleksiluvut, differentiaaliyhtälöt, matriisilaskenta sekä opiskelijoiden omat toiveet. Suoritusmerkintä.

itsenäiset / lukujärjestyksen ulkopuolella tarjottavat opinnot

LSBS6 - Projektikurssi 1
Kursseilla toteutetaan jokin projektiluontoinen työtehtävä suunnittelutöineen. Kurssien sisällöstä ja hakumenettelystä sekä toteuttamistavasta ilmoitetaan tapauskohtaisesti. Arviointi: Suoritusmerkintä sekä tarvittaessa suoritustodistus
LSsc3 - Science Field Trip (valinnainen)
Science comes to life when you visit the places and see the artifacts that created it.
Korkeakouluyhteistyökurssi
Koulun tarjoaa korkeakoulujen kurkistuskursseja lukiolaisille. Mikäli opiskelija suorittaa lukio-opintojen aikana luonnontieteen alan korkeakoulukurssin tai MOOC-kurssin, se lasketaan osaksi linjadiplomia.