yläaste/oppilaat ja huoltajat/study guide/opiskelu ylaasteella

Oppilaana Kulosaaren yhteiskoulun yläasteella

Kulosaaren yhteiskoulun yläasteella oppilaita on noin 460. Vuosiluokilla 7.-9. rinnakkaisluokkia on kuusi. Koulussa on myös erityisluokka, jolla opiskelee eri-ikäisiä yläkoululaisia. Kaikki koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan ja koulussa toimii aktiivinen oppilaskunnan hallitus sekä tukioppilaita. Kulosaaren yhteiskoulussa oppilas huomioidaan myönteisesti, sillä jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas. Kiusaaminen ei kuulu kouluumme, sillä olemme KiVa-koulu.

Kulosaaren yhteiskoulun oppilaiden opiskelussa keskeistä ovat oppimisen ilo, laaja sivistys, aktiivisuus ja osallisuus. Koulumme tarjoaa tavoitteellisen oppimisympäristön, jossa oppilas voi hankkia monipuoliset tiedot ja taidot. Osaamisen kehittäminen ja omien vahvuuksien löytäminen ja vahvistaminen on meille tärkeää. Virheistä ei kannata lannistua, vaan ottaa opiksi ja yrittää parhaansa. Yläasteella oppilas oppii ottamaan vastuuta itsestä ja omista opinnoista. Kaiken tämän teemme erilaisuutta kunnioittaen, empaattisesti ja toisia auttaen. Oman kouluyhteisön lisäksi arvostamme myös yhteisvastuuta. Pienetkin arjen teot tekevät maailman paremmaksi.

Jokaisella luokalla on oma luokanvalvoja, joka huolehtii luokkansa käytännön asioista (esim. ryhmän hyvinvointi, tiedotus, alle kolmen päivän mittaiset poissaolot). Lukuvuoden 2017-2018 luokanvalvojat löydät yhteystiedoista. Tämän lisäksi opetusta järjestävät innostuneet ja asiantuntevat aineenopettajat.  

Tavoitteet ja työtavat

Meille tärkeää on tavoitteellinen opiskelu ja oppimisen ilo. Opinto-ohjaajat ja aineenopettajat auttavat opiskelutavoitteiden asettamisessa ja teemme yhdessä oppilaan kanssa määrätietoisesti töitä niiden saavuttamiseksi. Noudatamme suomalaista opetussuunnitelmaa, mutta opetusjärjestelyissä on koulukohtaisia painotuksia, jotka näkyvät laajan valinnaisainevalikoiman lisäksi esimerkiksi Science-opetuksessa, katsomusaineiden opetuksessa, teemaopinnoissa ja yhteiskuntaopin painotuksessa 9. luokalla. Yhdeksännen luokan hyväksytysti suorittaneet saavat perusopetuksen päättötodistuksen, joka oikeuttaa hakemaan lukioon tai muuhun toisen asteen koulutukseen. Opinnoissa voi edetä myös osin normaalia opetussuunnitelmaa nopeammin (erityisesti matematiikassa ja englannissa). Aineenopettajien lisäksi koulumme asiantuntevat erityisopettajat ja oppilashuolto tukevat mielellään oppilaita tarvittaessa.

Työskentelytavoissa pyritään monipuolisuuteen ja eri aineenopettajat tuovat omia vahvuuksiaan myös työtapojen valinnassa esille. Tiedon lisäksi erilaisten taitojen kartuttaminen on tärkeää. Tämä näkyy esimerkiksi erilaisten opiskelumenetelmien, vuorovaikutust, laitosten, yritysten ja yhdistysten kaitojen ja itsearvioinnin harjoittelemisena. Kulosaaressa on kaunis ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet, joka mahdollistaa erilaiset vierailut ja monipuolisen yhteistyön muiden koulujen kanssa.

Suomenkielisellä luokalla opetus on pääsääntöisesti suomeksi ja englanninkielisellä luokalla englanniksi. Kaksikielisillä luokilla hyödynnetään opetuksessa sekä suomea että englantia. Käytännössä tämä voi näkyä esimerkiksi suomenkielisenä oppikirjana opetuksen ollessa useimmiten englanniksi tai päinvastoin. Kotitehtävät, projektit ja kokeet opiskelija voi tyypillisesti tehdä valitsemallaan kielellä. Se, mitä oppiaineita kaksikielisessä opetuksessa milläkin vuosiluokkatasolla opiskellaan suomeksi ja mitä englanniksi, vaihtelee lukuvuosittain ja opetusryhmittäin. Eri oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita riippumatta siitä, millä kielellä niitä on opetettu.  

Yläasteen kieliohjelma

Kulosaaren yhteiskoulun yläasteella opiskellaan ala-asteella alkaneina A-kielinä englantia, ruotsia, espanjaa, ranskaa tai saksaa. Yläkoulussa alkavia kieliä ovat B1-kielenä ruotsi ja halutessaan oppilas voi valita B2-kieleksi espanjan, ranskan tai saksan. Tämän lisäksi oppilas voi valita valinnaisaineekseen Native English -kurssit.

  • A1-kieli (pakollinen): englanti, espanja, ranska, ruotsi ja saksa
  • A2-kieli (valinnainen): englanti, espanja, ranska, ruotsi ja saksa
  • B1-kieli (pakollinen niille, jotka eivät lue A-ruotsia): ruotsi
  • B2-kieli (valinnainen): espanja, ranska ja saksa
  • Native English (valinnainen)

 

Opetustilat ja työvälineet

Opetustiloja kehitetään jatkuvasti. Viimeiseksi on valmistunut uusi musiikkitalo “School of Rock” elokuussa 2017. Oppilaiden käytössä on opetustilanteissa nykyaikaiset opetusvälineet, joiden lisäksi he voivat käyttää tarkoituksenmukaisesti omia laitteita tai koulun tietokoneita. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään monipuolisesti oppimisen tukena ja koululla on aktiivisessa käytössä Googlen oppimisympäristö (esimerkiksi Classroom ja sivustot) sekä Wilma.

Yhteydenpito ja LV-tunnit

Ajankohtaisista tapahtumista tai opiskeluun liittyvistä asioista tiedotetaan Wilman kautta sekä suomeksi että englanniksi. Wilmasta löytyy myös lukujärjestykset. Wilman lisäksi tietoa opiskeluista ja muista ajankohtaisista tapahtumista saa viikoittain oman luokan tunnilla (LV-tunti). Oman luokan tunnilla käsitellään myös muita ryhmän yhteisiä asioita tai niiden aikana saattaa olla muuta erityisohjelmaa. Jaksoittain järjestetään esimerkiksi KiVa-koulu tai Group spirit -tunteja.

Yhteydenpito koulun ja kodin välillä tapahtuu säännöllisesti Wilman ja sähköpostin kautta. Koulun kansliaan ja muuhun henkilökuntaan saa yhteyden helposti myös puhelimitse. Tämän lisäksi toivomme tapaavamme huoltajia koulun järjestämissä vanhempainilloissa, tavoitekeskusteluissa ja tapahtumissa. Perinteisesti koulun ja kodin välinen yhteistyö on aktiivista, joka näkyy myös vanhempainyhdistys KyKy ry:n toiminnassa.

Arki ja kurssit

Kulosaaren yhteiskoulussa on käytössä 5-jaksojärjestelmä, joka nivoutuu osaksi lukuvuotta. Lukuvuoden tärkeät päivämäärät voit katsoa lukuvuosikalenterista. Koulupäivät sijoittuvat klo 8.15-15.45 välille (poikkeustilanteissa klo 17 asti tai erityisohjelman takia pidempään). Oppitunnit ovat Kulosaaren yhteiskoulussa 75 minuuttia pitkiä, joka mahdollistaa monipuolisen opetuksen järjestämisen. Välituntien ajankohdat pääsee tarkistamaan omasta työjärjestyksestä Wilmasta. Pyrimme Liikkuvaan kouluun sekä välituntisin, että mahdollisuuksien mukaan oppitunneilla.

Torstaisin ensimmäisen tunnin jälkeen kaikki yläasteen oppilaat kokoontuvat Keskushalliin yhteiseen päivänavaukseen. Päivänavauksissa vuorottelevat erilaisten vierailijoiden, koulun oman henkilökunnan ja oppilaiden valmistama ohjelma.

Oppiaineita opiskellaan kurssimuotoisesti ja kursseja kertyy yläasteen aikana vähintään 90. Yksi kurssi voi jakautua useampaan eri jaksoon. Lähtökohtaisesti kurssit arvioidaan numeroarvioinnilla, mutta ainekohtaisia poikkeuksia on erityisesti valinnaisaineissa. Arviointitavat määritellään koulun omassa opetussuunnitelmassa, joka pohjautuu valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin. Kokeista sairauden takia poissaolleille järjestetään säännöllisesti yläasteen yhteisiä “Test make up” -koetilaisuuksia (TMU).