ARVIOINTI, ETENEMISESTE JA VILPPI

Opintojaksojen arviointi

Oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot arvioidaan numeroin (4-10). Koulukohtaiset valinnaiset opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä tai numeroarvioinnilla (4-10) ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa määritellyn mukaisesti. Molempia arviointitapoja voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla. Opintojaksoarvioinnit ovat opiskelijan ja huoltajien nähtävissä Wilmassa. Tarvittaessa tulostetun opintotodistuksen saa koulusihteeriltä. Opintosuorituksiin liittyvät merkinnät ovat seuraavat:

S = hyväksytysti suoritettu

H = hylätty
O = osallistunut opetukseen
K =  keskeyttänyt

Mikäli opintojakso sisältää vain yhtä oppiainetta, arviointi tehdään koko opintojakson lopussa (esimerkiksi äi01+öi02+äi03). Mikäli opintojaksossa on useampi oppiaine arviointi tehdään koko opintojakson lopussa oppiaineittain ( esimerkiksi fy+bi+ke).

Laajempien opintojaksojen aikainen palaute

Laajempien, useammassa periodissa toteutettavien opintojaksojen edistymisestä annetaan tietoa periodin vaihtuessa sekä opiskelijalle että huoltajalle mikäli opiskelijalla on tekemättömiä töitä tai opintojakson suoritukset ovat hylättyjä.

-Aineenopettaja kirjaa puuttuvat suoritukset Wilman tuntimerkintöihin
-Mikäli aihetta, aineenopettaja lähettää Wilmassa nelosvaroitus -viestin opiskelijalle, huoltajalle opinto-ohjaajalle sekä erityisopettajalle.
-Opiskelija tekee puuttuvan/hylätyn kokeen uusinnassa tai palauttaa puuttuvat tehtävät uusintaan mennessä
-Opiskelijan(/huoltajan) tulee ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan/erityisopettajaan mikäli opiskelija tarvitsee opintoihinsa tukea
-Opiskelijan tulee osallistua erityisopettajien pitämään rästikahvilaan mikäli opettaja velvoittaa hänet siihen

O-merkintä

Jos opiskelija on saanut opintojaksosta merkinnän O (= osallistunut), hänen tulee suorittaa opintojakso loppuun seuraavan periodin uusintaan mennessä. Opiskelija voi saada O-merkinnän, kun hänellä on opettajan kanssa sovittu opintojaksoon kuuluva koe tai muu opintoihin kuuluva osio suorittamatta. Opiskelijan on suoritettava puuttuva osio ennen seuraavaa uusintaa opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Mikäli näin ei tapahdu, opintojakso keskeytyy. Opiskelija ei voi itse päättää, että hän ottaa O-merkinnän opintojaksosta, vaan opiskelijan on aina keskusteltava aiheesta opettajan kanssa etukäteen. Opiskelijan on noudatettava opettajan kanssa sovittua aikataulua puuttuvien suoritusten palauttamisessa. Mikäli opiskelija ei  täydennä O-suoritusta seuraavan periodin uusintaan mennessä, O muutetaan K-merkinnäksi (keskeyttänyt). Mikäli opintojaksolta on kuitenkin riittävästi muita suorituksia, opettaja voi oman harkintansa mukaan arvioida opintojakson arvosanalla 4 tai hyväksytyllä arvosanalla mikäli opintojakson arviointikriteerit sen sallivat. 

Laajemmissa opintojaksoissa puuttuvia suorituksia tarkellaan periodeittain ja opiskelijan tulee suorittaa puuttuvat suoritukset seuraavan periodin uusintaan mennessä. 

K-merkintä

Opintojakso jätetään arvioimatta opiskelijalta, joka toistuvasti ilman hyväksyttävää syytä on poissa oppitunneilta, muuten laiminlyö opiskelua, jättää saapumatta näyttöön ilmoittamatta hyväksyttävää syytä viimeistään näyttöpäivänä tai laiminlyö O-merkinnän suorittamisen osalta sovitut aikataulut eikä hänellä ole riittävästi muita suorituksia, jotta hänelle voisi antaa arvosanan 4 tai hyväksytyn arvosanan. Näissä tapauksissa opintojakso katsotaan keskeytyneeksi (K). Mikäli opiskelija haluaa myöhemmin suorittaa opintojakson, suorittaminen on aloitettava alusta.

 Etenemiseste

Pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen hylätyt arvosanat voivat muodostaa etenemisesteen, joilloin kyseisen aineen opintoja ei saa jatkaa ennen kuin etenemiseste on purettu. Oppimäärän laajuudesta riippuen hylättyjä arvosanoja voi olla 0-6 opintopistettä oppiainetta kohden. Kyseisessä aineessa muodostuu etenemiseste mikäli enemmän kuin 1/3 aineen pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista on hylättyjä.  Etenemisesteen selvittämisestä on neuvoteltava kyseisen aineen opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Hylätty arvosana (4) koulukohtaisissa valinnaisissa opinnoissa ei aiheuta etenemisestettä.

Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja seuraavat opiskelijan opintojen etenemistä ja kiinnittävät huomiota mahdollisten etenemisesteiden muodostumiseen.

Plagiointi tai muu vilppi

Plagiointi on toisen henkilön tekstin käyttämistä siten, että lähteeseen ei viitata. Plagiointia voi olla myös esimerkiksi Google translatorin käyttö. Joissakin aineissa käytetään paljon pohjatekstejä. Usein opiskelijan tulee käyttää vain näitä pohjatekstejä eikä muita esimerkiksi internetistä löytämiään. Mikäli opiskelija käyttää muita tekstejä, niiden käytön tulee olla sallittua. Myös toisen opiskelijan tekstin käyttö ominaan tai omien tekstiensä pohjana on ehdottomasti kielettyä ellei siitä ole sovittu opettajan kanssa ( esim. ryhmä- tai paritöissä). Plagiointivilppiin syyllistyy myös se opiskelija, jonka luovuttamaa tekstiä on plagioitu. Tätä välttääkseen, tekstin luovuttajan on muistutettava, ettei tekstiä saa plagioida.

 Tekoälyllä tuotetun sisällön esittäminen omana tuotoksena on myös plagiointia. Tekoälyn käyttö ei ole lähtökohtaisesti sallittua. Mikäli tekoälyn käyttöön on opettajan antama lupa, opiskelijan tulee merkitä viittaussääntöjen mukaisesti, mitä tekoälymallia (esim. chatGPT) on käytetty ja millä tavalla. Jos opiskelija käyttää tekoälyä opintojaksolla, sen osalla tai näytössä, jossa sitä ei ole erikseen sallittu tai ei raportoi tekoälyn käytöstä ohjeiden mukaisesti, tämä on vilppiä ja käsitellään samoin periaattein kuin muut vilppitapaukset. 

Jos opiskelija jää kiinni plagioinnista tai muusta vilpistä, opintojaksosta tulee arvosana 4. Mikäli opiskelija on plagioinut enemmän kuin yhden suorituksen tai opintojakson suorittamisen kannalta merkittävän osan, opintojakso hylätään. Mikäli plagiointi tai muu vilppi on merkitykseltään erityisen vähäinen, voi opettaja edellä mainitun sijaan vaatia työn uudelleen suorittamisen ja alentaa opintojakson arvosanan kahdella numerolla. Rehtori arvioi tarvittaessa plagioinnin tai muun vilpin merkityksellisyyden.

Ryhmänohjaajalle, rehtorille/apulaisrehtorille ja alaikäisen opiskelijan huoltajille ilmoitetaan asiasta. Tapauskohtaisesti harkitaan lukiolain ja koulun järjestyssäännön mukaisen rangaistuksen toimeenpanoa.

 

OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI

Opetussuunnitelma sisältää kolmenlaisia opintoja: pakollisia, valtakunnallisia valinnaisia ja koulukohtaisia valinnaisia opintoja. Opiskelijan oppiaineen oppimäärä muodostuu pakollisista opinnoista ja opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opiskelemista valinnaisista (joko valtakunnallisista tai koulukohtaisista) opinnoista. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi siis olla erilaiset oppimäärät.

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Pakollisissa ja valtakunnallisissa opinnoissa sallittu hylättyjen arvosanojen enimmäismäärä on 1/3 oppimäärästä. Koulukohtaiset hyväksytysti suoritetut opintojaksot eivät lisää hylättyjen opintopisteiden maksimimäärää eikä koulukohtaisista opinnoista saatu hylätty arvosana (4) kasvata opiskelijan kokonaisopintokertymää. 

Opintopisteiden kokonaismäärä                                                                            Hylättyjen opintopisteiden maksimimäärä

2-5 opintopistettä                                                                                                             0

6-11 opintopistettä                                                                                                           2

12-17 opintopistettä                                                                                                         4

18 opintopistettä tai enemmän                                                                                      6

Vaikka koulukohtainen valinnainen opintojakso kuuluu johonkin oppiaineeseen ja se arvioidaan numerolla, annettua arvosanaa ei kuitenkaan lasketa siihen keskiarvoon, jonka mukaan ko. oppiaineen päättöarvosana määräytyy. Pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen keskiarvon mukaista päättöarvosanaa ei voida alentaa, mutta koulukohtainen valinnainen opintojakso voi kuitenkin vaikuttaa korottavasti oppiaineen päättöarvosanaan. Koulukohtaisista valinnaisista opintojaksoista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot.

 Aineen oppimäärä sisältää kaikki valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot, joista opiskelija on saanut arvosanan. Jälkikäteen opiskelija ei voi poistaa opiskelemiaan pakollisia opintoja eikä hyväksytysti suoritettuja valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Tästä poikkeuksena ylimääräinen A-kieli, jonka hylätyt opintojaksot voidaan poistaa tasovaihdon kautta. Valtakunnallisia valinnaisia hylättyjä opintojaksoja voidaan poistaa opiskelijan pyynnöstä. Muiden valinnaisten opintojaksojen ja temaattisten opintojen hylätyt suoritukset poistetaan opiskelijan opintosuorituksista. Niistä luetaan oppiaineen oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot.

Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden opintojakson/2op sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi opintojaksoa/4op. Numeroarvioinnit muutetaan suoritusmerkinnöiksi opiskelijan pyynnöstä abivuonna.

Opintojaksojen keskiarvon mukaista päättöarvosanaa voidaan korottaa:

  • 2 kertaa lukuvuodessa uusintakuulustelussa
  • koulukohtaisten valinnaisten opintojen näytön perusteella
  • opettajien harkinnan perusteella, jos opiskelijan tiedot ja taidot ovat päättövaiheen arvosanojen ja/tai ylioppilaskokeen perusteella keskiarvoa paremmat