ARVIOINTI, ETENEMISESTE JA VILPPI

Opiskelija-arviointi

Oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot arvioidaan numeroin (4-10). Koulukohtaiset valinnaiset opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä tai numeroarvioinnilla (4-10) ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa määritellyn mukaisesti. Molempia arviointitapoja voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla. Opintojaksoarvioinnit ovat opiskelijan ja huoltajien nähtävissä Wilmassa. Tarvittaessa tulostetun jaksotodistuksen saa koulusihteeriltä. Opintosuorituksiin liittyvät merkinnät ovat seuraavat:

S = hyväksytysti suoritettu

H = hylätty
O = osallistunut opetukseen
K =  keskeyttänyt

Mikäli opintojakso sisältää vain yhtä oppiainetta, arviointi tehdään koko opintojakson lopussa (esimerkiksi äi01+öi02+äi03). Mikäli opintojaksossa on useampi oppiaine arviointi tehdään koko opintojakson lopussa oppiaineittain ( esimerkiksi fy+bi+ke).

O-merkintä

Jos opiskelija on saanut opintojaksosta arvosanan O (= osallistunut), hänen tulee suorittaa opintojakso seuraavan periodin uusintaan mennessä. Opiskelija voi saada opintojaksosta O-merkinnän, kun hänellä on opettajan kanssa sovittu opintojaksoon kuuluva koe tai muu opintoihin kuuluva osio suorittamatta tai opiskelijan poissaoloja ei ole selvitetty periodin loppuun mennessä. Opiskelija ei voi itse päättää, että hän ottaa O-merkinnän opintojaksosta, vaan opiskelijan on aina keskusteltava aiheesta opettajan kanssa etukäteen.  Jos opiskelijalla on pätevä syy (sairaus tms.), opettaja voi antaa hänelle lisäaikaa opintojakson osasuorituksiin. Mikäli opiskelija ei  täydennä O-suoritusta seuraavan periodin uusintaan mennessä, O muutetaan K-merkinnäksi (keskeyttänyt). Opiskelijan on noudatettava opettajan kanssa sovittua aikataulua tehtävien suorittamisessa. Jos opiskelija ei ole sopinut opettajan kanssa lisäajasta tai laiminlyö sovitun aikataulun noudattamisen, opintojakso keskeytyy (K) ja on suoritettava kokonaan uudelleen.

Laajemmissa opintojaksoissa puuttuvia suorituksia tarkellaan periodeittain ja opiskelijan tulee suorittaa puuttuvat suoritukset seuraavan periodin uusintaan mennessä. 

K-merkintä

Opintojakso jätetään arvostelematta opiskelijalta, joka toistuvasti ilman hyväksyttävää syytä on poissa oppitunneilta, muuten laiminlyö opiskelua tai jättää saapumatta näyttöön ilman lääkärintodistusta tai muuta etukäteen esitettyä pätevää syytä. Näissä tapauksissa opintojakso katsotaan keskeytyneeksi (K). Mikäli opiskelija haluaa myöhemmin suorittaa opintojakson, suorittaminen on aloitettava alusta.

Etenemiseste

Pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen hylätyt arvosanat voivat muodostaa etenemisesteen. Oppimäärän laajuudesta riippuen hylättyjä arvosanoja voi olla 0-3 oppiainetta kohden. Kyseisessä aineessa muodostuu etenemiseste mikäli enemmän kuin 1/3 aineen pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista on hylättyjä.  Etenemisesteen selvittämisestä on neuvoteltava kyseisen aineen opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Hylkääminen koulukohtaisissa valinnaisissa opinnoissa ei aiheuta etenemisestettä.

Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja seuraavat opiskelijan opintojen etenemistä ja kiinnittävät huomiota mahdollisten etenemisesteiden muodostumiseen.

 Plagiointi tai muu vilppi

Plagiointi on toisen henkilön tekstin käyttämistä siten, että lähteeseen ei viitata. Plagiointia voi olla myös esimerkiksi Google translatorin käyttö. Joissakin aineissa käytetään paljon pohjatekstejä. Usein opiskelijan tulee käyttää vain näitä pohjatekstejä eikä muita esimerkiksi internetistä löytämiään. Mikäli opiskelija käyttää muita tekstejä, niiden käytön tulee olla sallittua. Myös toisen opiskelijan tekstin käyttö ominaan tai omien tekstiensä pohjana on ehdottomasti kielettyä ellei siitä ole sovittu opettajan kanssa ( esim. ryhmä- tai paritöissä). Plagiointivilppiin syyllistyy myös se opiskelija, jonka luovuttamaa tekstiä on plagioitu. Tätä välttääkseen, tekstin luovuttajan on muistutettava, ettei tekstiä saa plagioida.

Jos opiskelija jää kiinni plagioinnista tai muusta vilpistä, opintojaksosta tulee arvosana 4. Mikäli opiskelija on plagioinut enemmän kuin yhden suorituksen tai opintojakson suorittamisen kannalta merkittävän osan, opintojakso hylätään. Mikäli plagiointi tai muu vilppi on merkitykseltään erityisen vähäinen, voi opettaja edellä mainitun sijaan vaatia työn uudelleen suorittamisen ja alentaa opintojakson arvosanan kahdella numerolla. Rehtori arvioi tarvittaessa plagioinnin tai muun vilpin merkityksellisyyden.

Ryhmänohjaajalle, rehtorilla/apulaisrehtorille ja alaikäisen opiskelijan huoltajille ilmoitetaan asiasta. Tapauskohtaisesti harkitaan lukiolain ja koulun järjestyssäännön mukaisen rangaistuksen toimeenpanoa.

 

OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI

Opetussuunnitelma sisältää kolmenlaisia opintoja: pakollisia, valtakunnallisia valinnaisia ja koulukohtaisia valinnaisia opintoja. Opiskelijan oppiaineen oppimäärä muodostuu pakollisista opinnoista ja opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opiskelemista valinnaisista (joko valtakunnallisista tai koulukohtaisista) opinnoista. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi siis olla erilaiset oppimäärät.

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Pakollisissa ja valtakunnallisissa opinnoissa sallittu hylättyjen arvosanojen enimmäismäärä on 1/3 oppimäärästä. Koulukohtaiset hyväksytysti suoritetut opintojaksot eivät lisää hylättyjen opintopisteiden maksimimäärää eikä koulukohtaisista opinnoista saatu hylätty arvosana (4) kasvata opiskelijan kokonaisopintokertymää. 

Opintopisteiden kokonaismäärä                                                                            Hylättyjen opintopisteiden maksimimäärä

2-5 opintopistettä                                                                                                             0

6-11 opintopistettä                                                                                                           2

12-17 opintopistettä                                                                                                         4

18 opintopistettä tai enemmän                                                                                      6

Vaikka koulukohtainen valinnainen opintojakso kuuluu johonkin oppiaineeseen ja se arvioidaan numerolla, annettua arvosanaa ei kuitenkaan lasketa siihen keskiarvoon, jonka mukaan ko. oppiaineen päättöarvosana määräytyy. Pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen keskiarvon mukaista päättöarvosanaa ei voida alentaa, mutta koulukohtainen valinnainen opintojakso voi kuitenkin vaikuttaa korottavasti oppiaineen päättöarvosanaan. Koulukohtaisista valinnaisista opintojaksoista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot.

Aineen oppimäärä sisältää kaikki valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot, joista opiskelija on saanut arvosanan. Päättöarvosanaa määrättäessä opiskelija ei voi jättää oppimäärästä pois mitään pakollista tai suorittamaansa valtakunnallista valinnaista opintojaksoa. Pääsääntöisesti opiskelija ei voi myöskään jättää pois suorittamiaan, arvioituja aineen oppimäärään sisällytettyjä koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja. Tästä säännöstä voidaan erityisestä syystä poiketa rehtorin päätöksellä.

Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden opintojakson/2op sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi opintojaksoa/4op. Numeroarvioinnit muutetaan suoritusmerkinnöiksi opiskelijan pyynnöstä abivuonna.

Opintojaksojen keskiarvon mukaista päättöarvosanaa voidaan korottaa:

  • 2 kertaa lukuvuodessa uusintakuulustelussa
  • koulukohtaisten valinnaisten opintojen näytön perusteella
  • opettajien harkinnan perusteella, jos opiskelijan tiedot ja taidot ovat päättövaiheen arvosanojen ja/tai ylioppilaskokeen perusteella keskiarvoa paremmat