Kulosaaressa tapahtuu!
Lukuvuotta Kulosaaren yhteiskoulussa on jo yksi jakso takana. Monin tavoin mukavasti sujuneen jakson aikana on käynnistetty monta uutta kokeilua ja innovaatiota. Tässä lyhyt katsaus ajankohtaisiin asioihin.

Tuhat henkeä töissä
Koulun oppilasmäärä erityisesti lukiossa on kasvanut viimeiset vuodet. Tänä syksynä lukiolaisia on 449, peruskoululaisia 464 ja henkilöstöä n. 90. Meillä käy siis tuhat henkeä töissä päivittäin.

Koulun opiskelutilat
Koulun kasvaminen edellyttää lisätilojen järjestämistä. Viivästyneestä remontista johtuen saamme Domuksesta yhden lisätilan käyttöömme vasta myöhemmin. Lisäksi lukio-opiskelua järjestetään Kulosaaren ostoskeskuksella laulukoulu Il Canton salissa. Keskushalliin rakennettiin kesän aikana uusi valo- ja ääniparvi, jota viimeistellään juuri käyttöön.

KSYK goes REDI
Koulu on suunnitellut monipuolista toiminnallista yhteistyötä Kalasatamassa avautuneen kauppakeskus Redin kanssa. Neuvottelemme lisäksi tilan vuokraamisesta kauppakeskuksen 3. kerroksesta käyttöömme. Tilaa tultaisiin käyttämään ko. ympäristöön soveltuvien ja siitä eniten hyötyvien kurssien lukio-opiskeluun, yritysyhteistyön tukikohtana, itsenäisen opiskelun työtilana sekä opiskelijoiden omien projektien, tapahtumien ja pienimuotoisen liiketoimintaideoiden toteuttamiseen. Lisätietoja tästä saanemme lokakuun aikana.

Koko koulua kehittämässä
Kuluvana lukuvuonna koulutetaan opettajia entistä paremmiksi kaksikielisen opetuksen asiantuntijoiksi. Lisäksi kehitetään yhteisopetusta, jossa useampi opettaja suunnittelee ja toteuttaa yhden tai useamman oppiaineen opetusta. Koulupäivän rakennetta tarkastellaan ja pyritään löytämään oppilaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja kiireettömämpää arkea tukevia parannuskohteita. Sähköisiä opiskelu- ja koeympäristöjä tutkitaan ja niiden käyttöön järjestetään koulusta opettajille.

Lukion näyttöviikko ja poissaolosäännöt
Lukion arviointiviikko on uudistunut kuluvaksi lukuvuodeksi entistä monipuolisemmaksi näyttöviikoksi, jonka aikana arviointia ja palautetta annetaan muutenkin kuin kokeilla. Uusia opiskelijan vastuuta ja vapautta korostavia poissaolosääntöjä kokeillaan lukuvuoden alkupuolella. Jos tulokset ovat hyvät, voitaneen kokeilu muuttaa pysyväksi säännöksi.

Paljon harrastusmahdollisuuksia koululla
Koulun tiloissa on erittäin runsaasti harrastusmahdollisuuksia iltaisin. Danceteam järjestää oppilaillemme ilmaisia tanssitunteja tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin, Idealfit-kuntosali on auki asiakkaille koulupäivän ulkopuoliset ajat, useat eri lajien urheiluseurat harjoittelevat saleissa, Kulosaaren taidekoulu toimii Domuksessa ja lisäksi koululla on mm. englannin opetusta pienemmille lapsille, Rotary-toimintaa ja bridgekerho. Oppilaiden omat bändit voivat myös kysellä harjoitusaikoja musiikkitalosta.

Kentällä tapahtuu
Koulun etupihan puoleinen hiekkakenttä on saanut tekonurmen. Hankkeen taustalla on Kulosaaren jalkapalloseura Kulps. Kenttä avattiin syyskuun lopussa. Kentän nurkassa on myös street-workout -alue, jossa on monipuolisia mahdollisuuksia mm. kehonpainoharjoitteluun. Toivomme, että uudet hienot liikuntamahdollisuudet tulevat oppilaiden aktiiviseen käyttöön myös välitunneilla.

Etupiha uudistetaan
Koulu suunnittelee etupihansa uudistamista. Vielä syksyn ajalle tavoiteltava uudistus jaottelisi pihan aiempaa parempaan pysäköintialueeseen sekä erilliseen jalankulku- ja oleskelutilaan.

Uusi Wilma
Helsingin yksityiset ja valtion koulut siirtyivät kesällä uuteen yhteiseen oppilastietojärjestelmään. Sen seurauksena Wilman osoite muuttui. Wilman sisältöä tullaan kehittämään loppuvuoden aikana entistä paremmin oppilaita, vanhempia ja koulua palvelevaksi.

Lyhyesti
– Koulu on uudistanut www-sivunsa kesällä. Englanninkielinen sisällöntuotanto on vielä kesken.
– Kulosaarelaiset ry järjestää koulun kirjastossa Lukutupa-toimintaa tiistai- ja torstai-iltaisin. Syksyn aikana on neljä mielenkiintoista esitelmä- ja keskustelutilaisuutta, joista tiedotetaan mm. koulun www-sivuilla.
– Kulosaarelaiset ry valitsi uudeksi vuoden kulosaarelaiseksi koulun vahtimestari Hannu Virtasen. Hannun ansioiksi luettiin monipuolinen toiminta saaren ja kulosaarelaisten hyväksi erityisesti yleisen turvallisuuden ja harrastustoiminnan tukemisessa.
– Vanhempainyhdistys Kyky ry:n vuosikokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi edelleen Heidi Ruhalan.

Kulosaari full of events
The first marking period of school year at KSYK has passed. It has been a great time in many ways – among other things we have launched several new trials and innovations. The following is a brief overview of current matters.

A thousand people at work
During the recent years the number of students, particularly at the upper secondary school, has been growing. This autumn we have about 449 upper secondary students, 464 lower secondary students and about 90 staff members. This means we have a thousand people at work on a daily basis.

The school premises
Since the school has grown we need more premises. Because of a delayed renovation we may start using an extra room in the Domus building only in the 2nd period. Additionally, we will give upper secondary lessons at Il Canto singing school at the Kulosaari shopping centre. A new sound and light mezzanine was built in the central hall last summer and it will be finalised and ready to be used during the following weeks.

KSYK goes REDI
The school has been outlining versatile cooperation with the new shopping centre REDI that was opened in September. We are also negotiating about our own space on the third floor in the shopping centre. It would be used to teach those courses that are appropriate and that most benefit the environment. Additionally, the space would be used as a home base for cooperation with businesses as well as a room for independent study. Students can also request to use the space for their own projects, events and small scale business ideas. If we rented the space, we would start using it in November.

Developing the whole school
During this school year teachers will get further training to excel at bilingual teaching. Additionally, we develop co-teaching where several teachers plan and teach one or more subjects. We are also looking into reorganising the structure of the school day in order to find out how to improve students’ well-being, sense of community and a calmer every day experience. We also study electronic learning and testing environments and teachers get further training in their use.

Upper secondary evaluation week and rules of absence
We have changed the exam week into a more versatile evaluation week during which evaluation and feedback are performed in a variety of ways. New rules of absence that highlight students’ responsibilities and freedom will be trialled at the beginning of this school year. If the results are good, we will consider the change to become a permanent one.

Plenty of free-time opportunities at school
There are ample possibilities to find a hobby at school in the evenings. Danceteam organises dance lessons free of charge on Tuesdays, Thursdays and Fridays. Idealfit gym is open to all customers after school hours, many sports clubs have their weekly training in our school gyms, Kulosaari Art School operates in the Domus building and, in addition, there are English lessons aimed at younger children, Rotary events and a bridge club. Student bands can also request rehearsal times at the music house of the school.

Happening on the field
The sand field in front of the school building has been covered with artificial turf. This is a project by the local football club Kulps. There is a local exercise area in the corner of the field where there are many training possibilities e.g. bodyweight exercise. We hope that students will actively enjoy these great facilities also during their breaks.

Front yard redesigned
The school is planning to redesign the front yard. This is scheduled to take place this autumn. The plan suggests a wider parking area and a separate pedestrian and leisure area.

New Wilma
The private and government schools in Helsinki started using a joint student database last summer. Due to this the Wilma address changed. The Wilma contents will be further developed during the school year so the system will serve better the students, parents and the school alike.

Briefly
– The school launched a new website last summer. The English content production is still in progress.
– Kulosaarelaiset ry holds Lukutupa (Book club) meetings on Tuesday and Thursday evenings. This autumn there will be four interesting presentations followed by discussions, further information can be found on the school website.
– Kulosaarelaiset ry chose the school caretaker Hannu Virtanen to be the Kulosaari person of the year. The jury stated that Hannu is overall committed to the local community, promoting in particular general safety and free-time.
– In their annual meeting, the parents’ association Kyky ry voted for Heidi Ruhala to continue as the chairperson.