POISSAOLOt, MYÖHÄSTYMISET ja LOMAT

Poissaolot ja myöhästymiset

0piskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opetus sisältää oppitunnit, ryhmänohjaajan tuokiot sekä koulun yhteiset tilaisuudet.  Oppitunneille ja muihin tilaisuuksiin on saavuttava ajoissa.

Poissaolot ja myöhästymiset kirjataan Wilmaan. Kaikille opiskelijoille ja huoltajille annetaan henkilökohtaiset tunnukset Wilmaan. Alaikäisen opiskelijan huoltajan on selvitettävä poissaolon syy viipymättä. Täysi-ikäiset opiskelijat selvittävät poissaolonsa syyn itse. Kaikki poissaolot on selvitettävä ennen näyttöviikon alkua.

Jos lukion opiskelija on poissa kurssilta enemmän kuin 5×75 minuuttia, kurssi keskeytyy. Tällöin opiskelijalla ei ole oikeutta osallistua kurssikokeeseen tai uusintakuulusteluun. Rehtori voi poikkeuksellisesta syystä, opettajaa kuultuaan, oikeuttaa opiskelijan jatkamaan kurssin opiskelua, vaikka poissaoloja on enemmän kuin viisi. Osallistumista ylioppilaskirjoituksiin, autokoulun teoriakokeeseen tai ajokokeeseen, kutsuntoihin, koulun järjestämälle matkalle tai koulun edustustehtäviin ei lasketa poissaoloksi oppitunnilta.  Jos opiskelija myöhästyy oppitunnilta yli 15 minuuttia, myöhästyminen kirjataan poissaloksi. Kolme myöhästymistä lasketaan yhdeksi poissaoloksi.

Online-kursseilla opiskelijan on osallistuttava lähiopetustapaamisiin. Lähiopetusta voi olla yksi tai kaksi oppituntia viikossa. Jos lähiopetusta on yksi kerta viikossa ja opiskelija on poissa kurssilta enemmän kuin 2×75 minuuttia, kurssi keskeytyy, ellei kurssin opettajan kanssa ole toisin sovittu. Tällöin opiskelijan on toimitettava hyväksyttävä todistus. Jos lähiopetusta on kaksi kertaa viikossa, vastaava määrä on 4×75 minuuttia. Muutoin onlinekursseilla noudatetaan poissaoloissa samoja periaatteita kuin lähiopetuskurssilla. 

Lukion opettaja tai samaa kurssia opettavat opettajat yhdessä voivat yllä olevan säännön sijaan valita 2., 3. ja 4. vuoden opiskelijoille kurssikohtaisen poissaolosäännön kahdesta alla olevasta vaihtoehdosta. Käytettävä poissaolosääntö tiedotetaan opiskelijoille viimeistään kurssin alussa.

  1. Läsnäolo pakollinen opettajan etukäteen ilmoittamilla tunneilla. Poissaolo näiltä tunneilta sallittu vain painavasta syystä ja todistuksella, ja poissaolo on tällöin korvattava opettajan osoittamilla tehtävillä.
  2.  Läsnäolo pakollinen ensimmäisellä oppitunnilla sekä näyttöviikolla. Poissaolo näiltä tunneilta sallittu vain painavasta syystä ja todistuksella, ja poissaolo on tällöin korvattava opettajan osoittamilla tehtävillä.

Kunkin kurssin poissaolosääntö tiedotetaan  jokaisen kurssin alussa. 

Aiempaa joustavampi suhtautuminen poissaoloihin edellyttää vastuuntuntoista ja järjestelmällistä opiskelua: opiskelijan on tultava oppitunneille ajoissa eikä hän lähde niiltä kesken. Opiskelija tekee kurssin tehtävät kurssiaikataulun mukaisesti ja noudattaa palautettavien tehtävien aikatauluja. Opettajalla on oikeus keskeyttää kurssi ja/tai edellyttää läsnäoloa tunneilla, mikäli opiskelija laiminlyö annetut aikataulut.

 Poissaolo ja myöhästyminen näytöstä

Jos opiskelija on poissa näytöstä perustellun/ yllättävän syyn esim. sairauden takia, on hänen huoltajansa tai 18 vuotta täyttäneen opiskelijan itse ilmoitettava itse poissaolosta ennen kokeen alkua. Mikäli ala-ikäinen opiskelija ilmoittaa itse poissaolosta ennen kokeen alkua, huoltajan on vahvistettava poissaolo saman päivän aikana. Mikäli näytön poissaolon syytä ei selvitetä viimeistään näyttöpäivänä, kurssi katsotaan keskeytetyksi (K) eikä opiskelijalla ole oikeutta osallistua uusintaan. Mikäli poissaolo näytöstä on selvitetty hyväksyttävästi, näyttö tulee tehdä seuraavassa uusinnassa. Mikäli tekemättömiä näyttöjä on useampia, järjestelyistä sovitaan erikseen.

Perusteltu syy poissaoloon näyttöviikolla  on myös koulun järjestämä matka tai edustustehtävä. Tällöin näytöt järjestetään erikseen sovittuna aikana. Jos opiskelija ei osallistu näyttöön ennalta määrättynä aikana töiden tai muiden omien vapaa-ajan aktiviteettien takia, näyttö tehdään seuraavassa uusinnassa. Näyttöä ei voi siirtää ko. syiden takia näyttöviikon aikana eri päivälle eikä koulu järjestä ylimääräisiä näyttömahdollisuuksia.

Mikäli esim. kurssin itsenäisen suorittamisen vuoksi näyttöviikolla on tulossa kaksi koetta samalle päivälle, itsenäisesti suoritettavan kurssin koe siirretään toiseen koepäivään, joka on opiskelijalla vapaana. Tästä sovitaan jakson alussa samalla, kun sovitaan kurssin itsenäisestä suorittamisesta. Mikäli opiskelijalla on kaikissa näyttöviikon palkeissa muu koe, itsenäisen kurssin koe suoritetaan uusintakokeessa.

Mikäli opiskelija myöhästyy näytöstä, myöhästyneet otetaan sisään Abitti-kokeisiin vain klo 9.30 ja muihin kokeisiin klo 10.05 eli puoli tuntia näytön alkamisesta. Myöhästyneet eivät saa lisäaikaa näytön suorittamiseen.  

Lomat lukuvuoden aikana

Koulu ei suhtaudu myönteisesti ylimääräisiin lomiin lukuvuoden aikana. Kokemuksemme mukaan etenkin pitkät poissaolot vaikuttavat alentavasti arvosanoihin mm. siksi, että kurssien arviointi perustuu myös oppituntityöskentelyyn. Perustelluista syistä ryhmänohjaaja voi myöntää luvan enintään kolmen päivän poissaoloon ja apulaisrehtorit neljän päivän ja sitä pidemmän ajan poissaoloon ryhmänohjaajia kuultuaan. Kahta työpäivää pidemmät lomat tulee anoa viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkamista kirjallisesti erillisellä lomakkeella tai Wilman kautta. Poissaololomake löytyy kansliasta, opettajainhuoneesta sekä koulun kotisivujen tietopankista.

Mikäli anot pidempää lomaa
-Keskustele opinto-ohjaajasi kanssa jo edellisessä jaksossa lomastasi, jotta seuraavan jakson lukujärjestystäsi voidaan helpottaa. Mikäli lomasi/poissaolosi sijoittuu näyttöviikolle, koulu ei järjestä erillisiä järjestelyjä näyttöjen suorittamiseen. Puuttuvat näytöt tehdään uusinnassa.
-Ano lomaa kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen poissaolon alkua.
-Keskustele aineenopettajien kanssa miten korvaat poissaolot / suoritat näytön. Kirjatkaa suunnitelma poissaololomakkeeseen.
-Toimita lomake ryhmänohjaajallesi, joka joko suosittaa tai ei suosita lomaa. Ryhmänohjaaja toimittaa yli kolmen päivän mittaisia lomia koskevat lomakkeet kansliaan. Apulaisrehtorit myöntävät luvan neljän päivän ja sitä pidempiin poissaoloihin. 

Huomioi, että myönnetyt lomat eivät kasvata opiskelijan poissaolokiintiötä eikä koulu järjestä erillisiä näyttömahdollisuuksia mikäli et oman loman takia voi osallistua näyttöihin näyttöviikolla.