ARVIOINTI, ETENEMISESTE JA VILPPI

Opiskelija-arviointi

Oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin (4-10).Koulukohtaiset syventävät kurssit arvioidaan numeroin (4-10), ja soveltavat kurssit suoritusmerkinnällä tai numeroarvioinnilla opetussuunnitelman mukaisesti. Molempia arviointitapoja voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla. Kurssiarvioinnit ovat opiskelijan ja huoltajien nähtävissä Wilmassa. Tarvittaessa tulostetun jaksotodistuksen saa koulusihteeriltä. Kurssisuorituksiin liittyvät merkinnät ovat seuraavat:

S = hyväksytysti suoritettu

H = hylätty
O = osallistunut opetukseen
K =  keskeyttänyt

O-merkintä

Jos opiskelija on saanut kurssista arvosanan O (= osallistunut), hänen tulee suorittaa kurssi seuraavaan uusintaan mennessä. Opiskelija voi saada O-merkinnän, kun hänellä on opettajan kanssa sovittu kurssiin kuuluva koe tai muu kurssiin kuuluva osio suorittamatta. Opiskelijan on suoritettava puuttuva osio seuraavaan uusintaan mennessä. Mikäli näin ei tapahdu, O muutetaan arvosanaksi K (keskeyttänyt). Opiskelija ei voi itse päättää, että hän ottaa O-merkinnän kurssista, vaan opiskelijan on aina keskusteltava aiheesta opettajan kanssa etukäteen.  Jos opiskelijalla on pätevä syy (sairaus tms.), opettaja voi antaa hänelle lisäaikaa kurssin osasuorituksiin. Opiskelijan on noudatettava opettajan kanssa sovittua aikataulua tehtävien suorittamisessa. Jos opiskelija ei ole sopinut opettajan kanssa lisäajasta tai laiminlyö sovitun aikataulun noudattamisen, kurssi keskeytyy (K) ja on suoritettava kokonaan uudelleen.

K-merkintä

Kurssi jätetään arvostelematta opiskelijalta, joka toistuvasti ilman hyväksyttävää syytä on poissa oppitunneilta, muuten laiminlyö opiskelua tai jättää saapumatta kurssikokeeseen ilman lääkärintodistusta tai muuta etukäteen esitettyä pätevää syytä. Näissä tapauksissa kurssi katsotaan keskeytyneeksi (K). Mikäli opiskelija haluaa myöhemmin suorittaa kurssin, suorittaminen on aloitettava alusta.

Etenemiseste

Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien hylätyt arvosanat voivat muodostaa etenemisesteen. Oppimäärän laajuudesta riippuen hylättyjä kurssiarvosanoja voi olla 0-3 oppiainetta kohden. Kyseisessä aineessa muodostuu etenemiseste mikäli enemmän kuin 1/3 aineen pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista on hylättyjä.  Etenemisesteen selvittämisestä on neuvoteltava kyseisen aineen opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Hylkääminen koulukohtaisissa syventävissä tai soveltavissa kursseissa ei aiheuta etenemisestettä.

Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja seuraavat opiskelijan opintojen etenemistä ja kiinnittävät huomiota mahdollisten etenemisesteiden muodostumiseen.

 Plagiointi tai muu vilppi

Plagiointi on toisen henkilön tekstin käyttämistä siten, että lähteeseen ei viitata. Plagiointia voi olla myös esimerkiksi Google translatorin käyttö. Joissakin aineissa käytetään paljon pohjatekstejä. Usein opiskelijan tulee käyttää vain näitä pohjatekstejä eikä muita esimerkiksi internetistä löytämiään. Mikäli opiskelija käyttää muita tekstejä, niiden käytön tulee olla sallittua. Myös toisen opiskelijan tekstin käyttö ominaan tai omien tekstiensä pohjana on ehdottomasti kiellettyä ellei siitä ole sovittu opettajan kanssa (esim. ryhmä- tai paritöissä). Plagiointivilppiin syyllistyy myös se opiskelija, jonka luovuttamaa tekstiä on plagioitu. Tätä välttääkseen tekstin luovuttajan on muistutettava, ettei tekstiä saa plagioida.

Jos opiskelija jää kiinni plagioinnista tai muusta vilpistä, kurssista tulee arvosana 4. Mikäli opiskelija on plagioinut enemmän kuin yhden suorituksen tai kurssin suorittamisen kannalta merkittävän osan, kurssi hylätään. Mikäli plagiointi tai muu vilppi on merkitykseltään erityisen vähäinen, voi opettaja edellä mainitun sijaan vaatia työn uudelleen suorittamisen ja alentaa kurssin arvosanan kahdella numerolla. Rehtori arvioi tarvittaessa plagioinnin tai muun vilpin merkityksellisyyden.

Ryhmänohjaajalle, apulaisrehtorille ja alaikäisen opiskelijan huoltajille ilmoitetaan asiasta. Tapauskohtaisesti harkitaan lukiolain ja koulun järjestyssäännön mukaisen rangaistuksen toimeenpanoa.

 

OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI

Opetussuunnitelma sisältää kolmenlaisia kursseja: pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Opiskelijan oppiaineen oppimäärä muodostuu pakollisista kursseista ja opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opiskelemista syventävistä (joko valtakunnallisista tai koulukohtaisista) kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi siis olla erilaiset oppimäärät.

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Näissä opinnoissa sallittu hylättyjen kurssiarvosanojen enimmäismäärä on 1/3 oppimäärästä.

Kurssien kokonaismäärä                                                                            Hylättyjen kurssien maksimimäärä

1 – 2 kurssia                                                                                                                         0

3 – 5 kurssia                                                                                                                         1

6 – 8 kurssia                                                                                                                         2

9 kurssia tai enemmän                                                                                                      3

Vaikka koulukohtainen syventävä tai soveltava kurssi kuuluu johonkin oppiaineeseen ja se arvioidaan numerolla, annettua arvosanaa ei kuitenkaan lasketa siihen keskiarvoon, jonka mukaan ko. oppiaineen päättöarvosana määräytyy. Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien keskiarvon mukaista päättöarvosanaa ei voida alentaa, mutta koulukohtainen syventävä tai soveltava kurssi voi kuitenkin vaikuttaa korottavasti oppiaineen päättöarvosanaan. Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

Aineen oppimäärä sisältää kaikki valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset pakolliset kurssit ja valtakunnalliset syventävät kurssit, joista opiskelija on saanut arvosanan. Päättöarvosanaa määrättäessä opiskelija ei voi jättää oppimäärästä pois mitään pakollista tai valitsemaansa syventävää kurssia. Pääsääntöisesti opiskelija ei voi myöskään jättää pois suorittamiaan, arvioituja aineen oppimäärään sisällytettyjä koulukohtaisia syventäviä tai soveltavia kursseja. Tästä säännöstä voidaan erityisestä syystä poiketa rehtorin päätöksellä.

Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Numeroarvioinnit muutetaan suoritusmerkinnöiksi opiskelijan pyynnöstä abivuonna.

Kurssien keskiarvon mukaista päättöarvosanaa voidaan korottaa:

  • 2 kertaa lukuvuodessa uusintakuulustelussa
  • koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien näytön perusteella
  • opettajien harkinnan perusteella, jos opiskelijan tiedot ja taidot ovat päättövaiheen kurssiarvosanojen ja/tai ylioppilaskokeen perusteella keskiarvoa paremmat