lukion kurssit

Kurssimuotoisessa lukiossa opiskelija suunnittelee oman opinto-ohjelmansa. On suositeltavaa valita omalle luokkatasolle suunnitellut pakolliset kurssit, jonka jälkeen opinto-ohjelmaa täydennetään syventävillä ja soveltavilla kursseilla oman kiinnostuksen mukaan. Ainekohtaisen kurssitarjonnan ja sisällöt löydät alla olevista linkeistä.

Biologia (BI)

Pakolliset kurssit

xLbi1 Elämä ja evoluutio
Kurssilla tutustutaan biologiaan tieteenalana, elämän edellytyksiin ja tunnusmerkkeihin, eliömaailman monimuotoisuuteen ja kehitykseen sekä evoluution mekanismeihin. Lisäksi perehdytään solujen rakenteeseen ja toimintaan. Itsenäisiä suorituksia vain poikkeustapauksissa. Numeroarviointi.

xLbi2 Ekologia ja ympäristö
Kurssilla tutustutaan ekologian perusteisiin populaatio, eliöyhteisö ja ekosysteemitasoilla. Lisäksi tutustutaan erilaisiin ympäristöongelmiin, niiden syihin ja ratkaisumahdollisuuksiin. Tavoitteena on, että kurssi kehittää ympäristölukutaitoa ja auttaa ymmärtämään ympäristön suojelemisen ja kestävän kehityksen tärkeyden. Numeroarviointi.


Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLbi3 Solu ja perinnöllisyys
Kurssilla syvennetään tietämystä soluista ja niiden toiminnasta, perehdytään erilaisiin biomolekyyleihin, solujen energiatalouteen ja lisääntymiseen. Lisäksi tutustutaan periytymisen perusteisiin. Numeroarviointi.

xLbi4 Ihmisen biologia
Kurssilla syvennytään ihmisen elimistöjen rakenteeseen, toimintaan ja elintoimintojen säätelyyn. Kurssilla perehdytään myös ihmisen lisääntymiseen, perimän ja terveyden yhteyteen ja elimistön puolustusmekanismeihin. Numeroarviointi.

xLbi5 Biologian sovellukset
Kurssilla perehdytään erilaisiin bioteknologian menetelmiin ja sovelluksiin ja niiden merkitykseen teollisuuden, ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen kannalta. Lisäksi tutustutaan mikrobeihin ja niiden merkitykseen, sekä geeniteknologian erilaisiin sovelluksiin. Numeroarviointi.


Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLbi6 Biologian työkurssi
Kurssilla tutustutaan biologian kurssien (BI1-BI5) sisältöihin erilaisten käytännön töiden avulla. Työt sisältävät laboratoriotöitä sekä mahdollisuuksien mukaan maastotöitä tai vierailuja. Kurssille osallistuminen ei edellytä kurssien BI2-BI5 aikaisempaa suorittamista. Tavoitteena on tutustua biologian työmenetelmiin ja kehittää kokeellisia taitoja. Kurssin suorittaminen edellyttää työportfolion palauttamista. Suoritusmerkintä.

xLbi7 Biologian kertauskurssi
Kurssilla kerrataan biologian kurssien tärkeimpiä asioita ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin tutustumalla erilaisiin kysymystyyppeihin ja harjoittelemalla vastaustekniikkaa. Suoritusmerkintä.

xLbi8 Ihmisen genetiikka ja perinnöllisyys
Ihmisen biologian syventävällä kurssilla paneudutaan tarkemmin ihmisen genetiikkaan ja perinnöllisyyteen. Kurssilla selvitämme mitä geenit meille kertovat, miten niitä tutkitaan ja millaista keskustelua genetiikasta käydään. Kurssilla tehdään yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja käydään tutustumiskäynneillä. Ihmisen biologian ja geenitekniikan kurssien käyminen ennen tätä kurssia on hyödyksi. Suoritusmerkintä.

Business-opinnot (SBS)

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

xLsbs1 Markkinointi, kuluttajan käyttäytyminen ja markkinointiviestintä
Kurssilla perehdytään kauppatieteellisen markkinoinnin keskeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin sekä markkinoinnin ja markkinointiviestinnän merkitykseen yrityksille ja yhteiskunnallisille toimijoille. </span><span style=”font-weight: 400;”>Kurssilla perehdytään mm. markkinatutkimuksiin, kuluttajan käyttäytymiseen, markkinoinnin suunnitteluun sekä sovelletaan markkinoinnin työvälineitä kurssin käytännön harjoituksilla. Harjoitustehtäviä toteutetaan yhdessä yhteistyöyritysten ja markkinoinnin ammattilaisten kanssa. Kurssi sopii hyvin viestinnästä ja kaupallisista jatko-opinnoista kiinnostuneille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLsbs2  Rahoituksen perusteet
Kurssilla tutustutaan yrityksen taloushallinnon keskeisimpiin osa-alueisiin: rahoitus, yrityksen taloudellisen toiminnan suunnittelu, kirjanpito ja tilinpäätös. Kurssi antaa perustaidot ymmärtää yrityksen taloushallintoa ja talouden käsitteistöä sekä perustaidot keskeisistä menetelmistä. Kurssilla perehdytään myös yritysten ja yhteiskunnan toimijoiden erilaisiin rahoitusinstrumentteihin, ja syvennytään rahoitusalalla toimiviin organisaatioihin. Opiskelija voi myös hyödyntää tätä kurssia osana kauppatieteellisen alan yhteisvalintakokeeseen valmistautumista tai syventääkseen osaamistaan rahoitusalan toimijoista sekä yrityksistä. urssi toteutetaan yhteistyössä TAT:in kanssa. Kurssi tulee olla suoritettuna opiskelijoilla, jotka haluavat osallistua Slush for Youth- tapahtumaan. Suoritusmerkintä.

xLsbs3 Yritysyhteistyökurssi
Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyöyrityksen (Aikaisempia mm. DynamoSon, St1, Metsäteollisuus ry) tehtävänanto projektityönä. Tehtävänantona voi olla esimerkiksi tuotevalikoiman tai mainoskampanjan analysointi ja kehittäminen yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. Kurssilla sovelletaan mm. markkinoinnin, viestinnän ja kauppatieteiden työkaluja ja ajattelumalleja. Kurssin tavoitteena on harjoitella käytännön kautta projektin suunnittelua, organisointia ja johtamista. Kurssin suorittaneet saavat projektin lopussa yhteistyöyritykseltä työtodistuksen, jonka voi liittää osaksi omaa ansioluetteloa. Kurssi soveltuu hyvin kaupallisista opinnoista tai yrittäjyydestä kiinnostuneille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLsbs5 Senteistä miljooniksi- sijoittamisen ja yritystalouden perusteet
Kurssilla perehdytään sijoittamiseen ja yritysten toimintaan. Tavoitteena on tutustua erilaisten sijoitusinstrumenttien toimintaan (osakkeet, johdannaiset, rahastot, sertifikaatit) sekä sijoittamisympäristön makrotaloudelliseen analysointiin oikeiden sijoituspäätösten mahdollistamiseksi (esim. SWOT ja PESTEL-analyysit). Kurssilla perehdytään myös yritystalouden keskeisimpiin osa-alueisiin kuten yritysten tunnuslukujen tulkitsemiseen (mm. tase, liikevaihto, nettotulos, gearing, omavaraisuusaste, sijoitetun pääoman tuotto).  Kurssilla opitaan ymmärtämään yritysten toimintaa sijoittajan näkökulmasta harjoitustehtävien ja sijoitussalkun rakentamisen sekä sen arvon kehityksen seuraamisen avulla. Kurssi soveltuu kaikille sijoittamisesta tai yleisesti kaupallisen alan opiskeluista ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLsbs6 Projektikurssi 1
Kurssi suoritetaan osallistumalla kahden lukuvuoden aikana aktiivisesti kotisivujen ylläpitämiseen ja sisällön tuottamiseen. Kotisivutiimiin haetaan hakemuksella ja opiskelijoita valitaan rajoitettu määrä. Informaatioteknologian ja ohjelmistojen tuntemus luetaan eduksi. Lisäksi erilaisten medialaitteiden tuntemus sekä kirjallinen ja visuaalinen osaaminen ovat toivottuja taitoja kotisivutiimin jäsenille. Suoritusmerkintä sekä suoritustodistus.

xLsbs7 Projektikurssi 2
Kurssilla toteutetaan jokin projektiluontoinen työtehtävä suunnittelutöineen. Kurssin sisällöstä ja hakumenettelystä sekä toteuttamistavasta ilmoitetaan tapauskohtaisesti. Suoritusmerkintä sekä tarvittaessa suoritustodistus.

Elämänkatsomustieto (ET)

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

xLet1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
Kurssilla tutustutaan elämänkatsomustiedon keskeisiin peruskäsitteisiin esimerkiksi maailmankatsomus, maailmankuva ja elämänkatsomus. Kurssilla pohditaan yksilöiden suhdetta omaan katsomukseensa ja erilaisia maailmankatsomuksien muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä kuten kulttuuri, yhteiskunta, tiede, taide ja media. Kurssilla harjoitellaan analyyttistä, kriittistä ja monitieteistä ilmiöiden tarkastelua ja opitaan ymmärtämään erilaisia ajattelutapoja sekä niiden lähtökohtia. Kurssi tarjoaa välineitä oman ja muidenkin maailmankatsomusten tarkasteluun ja ymmärtämiseen. Numeroarviointi.

xLet2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä
Kurssilla pohditaan millaista hyvä elämä on ja tutustutaan erilaisiin elämänvalintoihin ja olemassaolon peruskysymyksiin. Apuna pohdinnassa käytetään tietoa erilaisista ihmiskäsityksistä, ihmisoikeuksiin liittyviä näkökulmia, mutta myös omia kokemuksia. Kurssilla kehitetään taitoa eritellä, arvioida ja perustella omia ja muiden näkökulmia, sekä ilmaista omaa identiteettiä ja elämänkatsomusta. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLet3 Yksilö ja yhteisö
Kurssilla pohditaan yhteisöllisyyden merkitystä ihmiselle ja identiteetille. Sosiaalisia ilmiöitä, yhteiskunnallisia rakenteita ja muutoksia tarkastellaan tieteellisesti yhteiskuntatutkimuksen perusteisiin tutustuen. Kurssilla arvioidaan yhteiskunnallisen toiminnan keinoja ja päämääriä sekä kasvatetaan kykyä yhteiskunnalliseen osallistumiseen ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden pohjalta. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat vuorovaikutus, roolit, ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnon vapaus, yhdenvertaisuus, demokratia, rauha, yhteiskunnallinen ja globaali oikeudenmukaisuus, taloudellinen ja poliittinen valta, utopiat ja dystopiat, sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Kurssi pyritään järjestämään yhteistyönä yhteiskunta- ja talouslinjan opetuksen kanssa. Numeroarviointi.

xLet4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina
Kurssilla pohditaan kulttuurin merkitystä maailmanlaajuisesti ja henkilökohtaisesti. Kurssilla tutustutaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja tutustutaan kulttuurintutkimukseen. Pääpaino on ajankohtaisessa kulttuuriin liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa, josta harjoitellaan omien perusteltujen kantojen muodostamista kunnioittavalla tavalla. Kurssilla keskeisiä sisältöjä ovat kulttuuri, enemmistö- ja vähemmistökulttuurit, kulttuuriperintö, sananvapaus, suomalaisuus, entnosentrismi, rasismi ja vihapuhe. Kurssin teemoja tarkastellaan erityisesti suomalaisesta näkökulmasta painottaen historiallisia kehitysvaiheita ja ajankohtaisia ilmiöitä. Kurssi voidaan toteuttaa osin tapaustutkimuksena, jossa perehdytään johonkin ilmiöön tarkemmin. Kurssilla pyritään toteuttamaan vierailuja tai opintokäyntejä. Kurssi pyritään järjestämään yhteistyössä evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen kanssa. Numeroarviointi.

xLet5 Katsomusten maailma
Kurssilla tutustutaan erilaisiin uskonnollisiin ja uskonnottomiin maailmankatsomuksiin ja verrataan niiden lähtökohtia ja elämäntapaa omaan elämänkatsomukseen. Maailmankatsomuksia ja uskontoja tarkastellaan tieteellisen tutkimuksen kautta historiallisesti rakentuneina, monimuotoisina ja muuttuvina ilmiöinä, joiden merkitys näkyy kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Niiden vaikutuksia pohditaan yhteiskunnan, tapakulttuurin, moraalin, politiikan, tieteen ja erilaisten maailmankatsomuksellisten järjestelmien tulkintojen ja käytäntöjen kautta. Kurssilla perehdytään lähi-idän uskontoihin, uskontokritiikkiin, humanismiin, vapaa-ajattelun historiaan ja ateismiin. Kurssilla käsitellään myös ajankohtaisia katsomusten kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä erityisesti suomalaisesta, mutta myös maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Kurssi pyritään järjestämään yhteistyössä evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen kanssa. Numeroarviointi.

xLet6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus
Kurssilla tutustutaan nykyaikaisten maailmankatsomusten kannalta historiallisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti merkittäviin käänteisiin. Kurssilla pyritään arvioimaan esimerkiksi kielen, evoluution, eettisten järjestelmien, katsomusten, valistuksen, teknologian ja median merkitystä erilaisille maailmankatsomuksille ja oman elämänkatsomuksen rakentumiselle. Kurssilla tutustutaan erilaisiin suhtautumistapoihin teknologiaan ja sen kehitykseen, sekä pohditaan niiden vaikutusta ympäristöön, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Keskeisiin sisältöihin kuuluvat myös tulevaisuuden tutkimus, humanismi, uskonnot, media ja niiden kritiikit. Kurssi pyritään toteuttamaan soveltuvin osin evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen ja äidinkielen kanssa. Numeroarviointi.

Koulukohtainen kurssi

xLet7 Abikurssi
Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja kerrataan keskeisiä kurssisisältöjä. Kurssilla pohditaan omaa oppimis- ja opiskelustrategiaa sekä harjoitellaan vastaustekniikkaa ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssi pyritään järjestämään soveltuvin osin yhteistyössä evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen abikurssin kanssa.

Englanti A-kieli (ENA)

National compulsory courses

xLena1 The English language and the world
The course reviews the basics of grammar and vocabulary studied in basic education. Vocabulary and structures are reinforced, according to students’ needs. The topics are related to everyday life and relationships and the language used is colloquial and informal. Written assignments are also informal. Discussion, expressing opinions and key strategies of oral communication are focused on. Numerical grading.

xLena2 People and their networks
Communication is further reinforced on this course and the command of structures is expanded. The topics are related to leisure time, interests and the services used in connection with these. The awareness of English culture is reinforced. The command of oral communication strategies is enhanced, and writing is also practiced by means of communicative assignments. Numerical grading.

xLena3 Cultural phenomena
The course deals with culture in a broad sense. Students research cultural topics of their own choice, write projects on them and present their research. Example topics of research are: literature, music, visual art, movies, theatre and dance. The course may be assessed as a portfolio. Numerical grading.

xLena4 Society and the surrounding world
The course places emphasis on speaking and reading comprehension at a relatively demanding level. Texts are related to Finnish society and those of target countries. Texts are longer, which calls for practicing various strategies for reading comprehension. Written expression is practiced by writing texts suitable for different purposes. Numerical grading.

xLena5 Science and our future
The course places emphasis on demanding language use. The topics include different branches of science, technological achievements, economy and different forms of communication. Students continue to practice reading comprehension strategies and polish their written expression by writing texts suitable for specific purposes. Numerical grading.

xLena6 Studies and working life
The themes of the course are related to studies and working life. Due to these topics, texts are more formal than before. Both oral and written assignments are related to the above themes; students write a job application and a CV, for example. Numerical grading.


Nationwide specialisation courses

xLena7 Green living
The course provides students with capabilities to understand and use language relating to nature, the natural sciences and the theme of sustainable development. When handling the texts, different approaches and methods are used, and environmental phenomena are discussed from a global perspective. Basic grammar is reviewed and test types used in the matriculation exam are practiced. Numerical grading.

xLena8 Oral Course
On this course we use diverse work methods, with which the students’ linguistic competence is trained. The student is guided to pay attention to the differences between their first language and the language they are studying. Studying is done primarily in pairs and in small groups. Fluency and communication methods are trained with discussion and small oral presentations. About 2/3 of the course consists of oral exercises and about 1/3 about the oral course exam. The number of students on the course is limited to a maximum of 20 students (the duration of the oral exam is ca. 30 min/ student pair). Numerical grading.


School-based specialisation courses

xLena9 Abi course
All the compulsory courses must be completed prior to this course. Its objective is to prepare students for the matriculation exam. The topics include: global development trends, current affairs and topics related to different world views. The command of vocabulary is reinforced and structures are revised. A variety of listening, reading and writing assignments preparing students for the matriculation exam are focused on. Grading: Completed.

xLena 10 Advanced Professional Writing Course
The goal of the course is to develop students’ writing skills in English. Most of the writing will be source based to give students subjects from a variety of fields such as scientific, business, technological journals and articles as well as current affairs, travel writing and feature articles. Students learn to write reports, essays, articles and summaries. Students learn writing skills that will enhance a student’s ability to succeed in many different professions in the future. The course is evaluated by a numerical grade.

xLena11 Literature Course
Students read and analyse three English novels. The course is given partly as contact hours in class and partly as an online or Google Classroom course. Students read the novels in their own time and then discuss and analyse the texts in groups during contact hours. The reading list will be announced in the first meeting. Course evaluation is based on three literature essays, one essay per novel. The course is offered every second year, alternating with Lena10. Grading: Completed.

xLena12  Finnish and international media
The course introduces the contents and the environment of different media around the world. In addition, students analyse how the geographical location, political alignment and educational level of each country affect the news and the reporting. We also analyse the reliability of the media. During the course we visit media houses and students produce different texts (e.g. news, reportage, blog, vlog, podcast). The emphasis is on discussion and understanding global media. The course is taught in Finnish and English. Grading: Completed.

xLena13 International Court of Justice
The aim of the course is to provide students with basic information about the International Court of Justice, in particular its function and jurisdiction. The focus is on simulating the International Court of Justice via actual court cases. Students get to exercise acting both as judges and lawyers. The course is a joint history and English school-based specialisation course. The course is taught in English. Evaluation is based entirely on being active in class. Grading: Completed.

xLena14 Cross-Cultural Communication
How to create a global identity? How to communicate with a cross-cultural audience? The purpose of the course is to define cross-cultural communication and to discuss culture-based values and challenges. Its aim is to make students aware of cultural barriers, such as culture shock and lack of awareness of both verbal and non-verbal communication in intercultural exchanges. The students develop their personal communication strategies and their communication flexibility, which will improve their ability to communicate across cultures, make communicating more pleasant and, ultimately, resolve disputes caused by lack of intercultural knowledge. The course is evaluated with a pass or fail mark.

xLena15 Shakespeare and Tudor England (äi16)
The course is an introduction to Shakespeare’s wide production of plays and sonnets and Historical Tudor England. Students will read and analyse Shakespeare’s plays and write both creative and analytical texts. If possible, students will complete a theatre production project by writing an excerpt of a Shakespeare play to be performed by the students. Students will also plan and create the set for the performance. The course is evaluated with a pass or fail mark.

xLena16 Stratford-upon-Avon Shakespeare Study Trip to England
The emphasis of the study trip is to walk in the footsteps of Shakespeare in Stratford-upon-Avon and take in his life and works. In London, students will attend a Shakespeare play at The Shakespeare Globe Theatre. The course is evaluated with a pass or fail mark.

xLena17 Business English
Students learn about business culture in English. Students learn to discuss, debate and negotiate various topics in English using legal and business terminology. Students will also learn lobbying skills used in global business negotiations. Students practise job interviews and learn how to make a pitch about themselves. Students learn to write polite emails in English. The course includes company visits within the greater Helsinki region. Students can then observe how companies in Finland communicate in a global business world. The course is evaluated with a pass or fail mark.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

xLsena1 KSYK News Room/KSYK uutishuone Säi1
In the course, students get an introduction to the forms of Media available on the Internet such as blogs, vlogs and podcasts. The goal of the course is to produce vlogs, blogs and other media content for the school’s own Web Pages and the Upper Secondary Study Streams. Productions and tasks can be produced in both English and Finnish, and when possible, students can also produce content in other languages such as French, German, Swedish, Spanish, etc. The course is evaluated with a pass or fail mark.

Espanja A-kieli (EAA)

Suoritusjärjestys

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät valtakunnalliset ja koulukohtaiset kurssit suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen.

Pakolliset kurssit

xLeaa1 Kieli ja maailmani

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten elämänpiiriin ja jokapäiväiseen elämään sekä opiskeluun. Numeroarviointi.

xLeaa2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan monenlaisia vuorovaikutustilanteita ja vahvistetaan sekä laajennetaan rakenteiden hallintaa. Kurssilla käsitellään hyvinvointiin sekä ihmissuhteisiin liittyviä teemoja. Numeroarviointi.

xLeaa3 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla käsitellään espanjankielisten maiden kulttuuria laaja-alaisesti. Kurssilla tehdään kohdekielen kulttuurista ilmiötä esittelevä tuotos. Numeroarviointi.

xLeaa4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla pohditaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja yksilöiden ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia esim. analysoimalla uutislähetysten tallenteita tai autenttisia artikkeleita. Numeroarviointi.

xLeaa5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssin aihepiireinä ovat tulevaisuuden visiot, teknologia sekä kestävä elämäntapa ja näihin liittyvät innovaatiot. Numeroarviointi.

xLeaa6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Aihepiireinä ovat opiskelu- ja urasuunnitelmat sekä arjen elämä lukion jälkeen. Työmuotoina ovat esim. curriculum vitae (CV) ja työhaastattelu. Numeroarviointi.

 Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLeaa7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla painotetaan taitoa tuottaa ja tulkita kieltä eri kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Numeroarviointi.

xLeaa8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, joka yhdessä kurssilla annettujen muiden näyttöjen kanssa määrittää kurssiarvosanan. Suullisesta kokeesta saadaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen yhteydessä. Numeroarviointi.

 Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLeaa9 Abikurssi (yhdistetty: xLeab29 / xleab311)

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki ko. aineen pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Suoritusmerkintä.

xLeaa10 Suullinen kurssi

Kurssilla tutustutaan Espanjan ja espanjankielisten maiden kulttuuriin, mediaan ja kulttuurielämään, kuten kirjallisuuteen, runouteen, musiikkiin, elokuvaan, taiteeseen, muotiin ja viestimiin.Kurssi toteutuu matkana espanjankieliseen maahan. Suoritusmerkintä.

Espanja B2-kieli (EAB2) ja B3-kieli (EAB3)

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.


Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLeab31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla tutustutaan espanjan kielen asemaan maailmassa ja luodaan kokonaiskuva espanjankielisestä maailmasta. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita. Numeroarviointi.

xLeab20/xLeab32 Matkalla maailmassa
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Numeroarviointi.

xLeab21/xLeab33 Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Kurssin aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Numeroarviointi.

xLeab22/xLeab34 Monenlaista elämää
Kurssilla tutustutaan espanjankielisen maailman monimuotoisuuteen ja kielialueen maihin sekä kiinnitetään huomiota kulttuurien eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Numeroarviointi.

xLeab23/xLeab35 Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustella arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssin aihepiireinä ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet. Numeroarviointi.

xLeab24/xLeab36 Kulttuuri ja mediat
Kurssin aihepiirit liittyvät espanjankielisen maailman kulttuureihin ja kulttuuri-ilmiöihin sekä medioihin. Kurssilla harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää sekä syvennetään oman mielipiteen ilmaisemista espanjaksi. Numeroarviointi.

xLeab25/xLeab37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää sekä syvennetään oman mielipiteen ilmaisemista espanjaksi. Numeroarviointi.

xeab26/xLeab38 Yhteinen maapallomme
Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt sekä luontoon suhtautuminen ja kestävä kehitys omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Numeroarviointi.

xLeab27/xLeab39 Kansainvälinen toiminta
Kurssilla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä kansainvälisestä yhteistyöstä. Numeroarviointi.

xLeab28 Viesti puhuen ja kirjoittaen /xLeab310 Viesti ja vaikuta kirjoittaen
Kurssilla vahvistetaan suullista ja kirjallista kielitaitoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLeab29/xLeab311 Abikurssi
Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki ko. aineen pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Suoritusmerkintä.

xLeab211/312Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Kurssin sisällöstä noin 2/3 muodostuu suullisista harjoitteista ja noin 1/3 suullisesta kurssikokeesta. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, josta saa erillistodistuksen. Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu 20 opiskelijaan. Numeroarviointi.

xleab212/xleab313/eaa10 Matkakurssi
Kurssilla tutustutaan Espanjan ja espanjankielisten maiden kulttuuriin, mediaan ja kulttuurielämään, kuten kirjallisuuteen, runouteen, musiikkiin, elokuvaan, taiteeseen, muotiin ja viestimiin.Kurssi toteutuu matkana espanjankieliseen maahan. Suoritusmerkintä.

 

Evankelis-luterilainen uskonto (UE)

Pakolliset kurssit

xLue1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä
Kurssi toimii johdantona uskontoon ilmiönä sekä oppiaineena. Kurssin aikana tutustutaan uskonnollisiin ilmiöihin yleensä sekä Lähi-idän uskontoihin erityisesti. Kurssin tavoitteena on muun muassa kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä. Numeroarviointi.

xLue2 Maailmanlaajuinen kristinusko
Kurssi keskittyy kristinuskon kehitykseen ja nykytilaan maailmanlaajuisena uskontona. Se tutkii kristinuskon historiallisia kehityslinjoja mutta tutustuu myös siihen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin ja niiden taustoihin. &nbsp;Kurssin tavoitteena on muun muassa kristinuskon merkityksen ja ilmenemismuotojen ymmärtäminen. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLue3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
Kurssilla perehdytään idän uskontoihin ja niiden levinneisyyteen ja vaikutuksiin länsimaissa. Kurssilla tutustutaan myös luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin ja niiden vaikutuksiin länsimaissa. Kurssin tavoitteena on muun muassa kehittää valmiuksia kulttuurien kohtaamiseen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen. Numeroarviointi.

xLue4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa
Kurssi tarkastelee uskontoa suomalaisessa yhteiskunnassa keskittyen erityisesti kulttuurin ja uskonnon väliseen vuoropuheluun. Kurssi voidaan toteuttaa osittain vapaaehtoisprojektina tai tapaustutkimuksena, jossa perehdytään jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan. Kurssi pyritään järjestämään yhteistyössä elämänkatsomustiedon opetuksen kanssa. Numeroarviointi.

xLue5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa
Kurssilla tutustutaan uskonnon tutkimukseen sekä sen vaikutuksiin taiteessa ja populaarikulttuurissa. Numeroarviointi.

xLue6 Uskonnot ja media
Kurssilla tutustutaan uskontojen viestintään sekä uskontojen esiintymiseen mediassa. Kurssi pyritään järjestämään yhteistyössä äidinkielen ja elämänkatsomustiedon opetuksen kanssa. Kurssilla opiskelija osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLue7 Abikurssi
Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksia varten ja kerrataan keskeisiä kurssisisältöjä. Kurssi pyritään järjestämään yhteistyössä elämänkatsomustiedon opetuksen kanssa. Numeroarviointi.

xLue8 Keskiajan maailma
Kurssi on johdanto keskiajan historiaan Rooman valtakunnan tuhosta Renessanssin alkuun saakka. Kurssi on historian ja uskonnon oppiainerajat ylittävä kurssi ja se järjestetään yhdessä historian opetuksen kanssa.

Filosofia (FI)

Suoritusjärjestys

xLfi1-kurssin jälkeen suoritusjärjestys on vapaavalintainen.

xLfi1 Johdatus filosofiseen ajatteluun
Tiesitkö olevasi filosofi? Kurssin jälkeen tiedät – tai ainakin epäilet olevasi. Kurssilla pohditaan filosofian yleistä luonnetta ja merkitystä. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta filosofian eri osa-alueista, soveltamisesta ja joistakin erityiskysymyksistä. Erityisesti painotetaan filosofisten taitojen (mm. argumentaatio, päättely, vuorovaikutustaidot) kartuttamista. Numeroarviointi.

xLfi2 Etiikka
Kurssilla perehdytään filosofisen etiikan keskeisimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin. Moraalifilosofian perinteeseen tutustumisen lisäksi kurssilla pohditaan ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä. Kurssilla ei unohdeta käytännön harjoituksia, soveltavia kysymyksiä eikä oman eettisen ajattelu- ja argumentaatiokyvyn harjaannuttamista. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLfi3 Yhteiskuntafilosofia
Kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin. Tarkastelemme filosofisesti yhteiskunnan luonnetta, instituutioiden toimintaa ja yksilön suhdetta yhteiskuntaan. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, vallan ja omistamisen oikeuttaminen, yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi, utopiat, poliittisen toiminnan filosofiset perustelut, konservatismi, liberalismi ja sosialismi. Numeroarviointi.

xLfi4 Tieto, tiede ja todellisuus
Kaikki tieto ja käsityksemme todellisuudesta perustuu lopulta tieto-opillisille ja metafyysisille taustaoletuksille. Mitä on oleminen? Mistä kaikki on tullut? Miksi ylipäätään jotakin on olemassa? Mikä on tiedon ja mielipiteen ero? Mikä on totta? Tällä kurssilla perehdytään todellisuuteen, tietoon ja tieteeseen. Riippumatta siitä mikä tieteenala sinua kiinnostaa, opit kurssilla perustelemaan ja pohtimaan siihen liittyviä taustaoletuksia taitavammin. Numeroarviointi.

Koulukohtainen syventävä kurssi

xLfi5 Filosofian historia/Abikurssi
Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa filosofian historiasta Thaleksesta Žižekiin. Kurssin painopiste on länsimaisessa ajattelussa, mutta muiden kulttuuripiirien filosofiaa nostetaan esille. Kurssi auttaa ymmärtämään filosofian vaikutusta ihmiskunnan kehitykseen ja auttaa siten hahmottamaan sivilisaatiomme syvintä olemusta. Kurssi on erityisen suositeltava historian opintojen täydentäväksi kurssiksi ja kertauskurssiksi filosofian ainereaaliin valmistautuville. Suoritusmerkintä.

Fysiikka (FY)

Pakollinen kurssi

xLfy1 Fysiikka luonnontieteenä

Tavoitteena on herättää ja syventää kiinnostusta fysiikkaa kohtaan. Kurssilla tutustutaan aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja opiskelijat oppivat jäsentämään käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla. Tavoitteena on ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta. Opiskelija suunnittelee ja tekee yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa ja esittämään sitä muille. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLfy2 Lämpö

Opiskelija tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt, tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä sekä saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon Numeroarviointi.

xLfy3 Sähkö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä ja harjaantuu matemaattisessa mallintamisessa ja suureyhtälöiden käyttämisessä.  Lisäksi opiskelija tutustuu mittaustekniikkaan ja osaa tehdä sähköopin perusmittauksia. Numeroarviointi.

xLfy4 Voima ja liike

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa voiman ja liikkeen käsitteitä ja tutkia kokeellisesti näihin liittyviä ilmiöitä. Opiskelija oppii ymmärtämään säilymislakien merkityksen fysiikassa. Numeroarviointi.

xLfy5 Jaksollinen liike ja aallot

Opiskelija saa yleiskuvan luonnon jaksollisesta liikkeestä ja aaltojen käsitteistä ja perehtyy niitä selittäviin keskeisiin periaatteisiin. Kurssin aikana perehdytään värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä. Numeroarviointi.

xLfy6 Sähkömagnetismi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja valoon liittyviä käsitteitä. in ilmiöistä, perehtyy sähköturvallisuuteen ja syventää tuntemustaan sähkömagneettisten ilmiöiden merkityksestä yhteiskunnassa. Numeroarviointi.

xLfy7 Aine ja säteily

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen rakennetta ja rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina sekä syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöiden tulkitsijana. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLfy8 Astrofysiikka

Astrofysiikka on nuori kasvava tiede. Se vaatii laaja-alaista ilmiöalueen ymmärtämistä. Kurssilla opiskelijalla on mahdollisuus soveltaa aiemmin opittua tietoa gravitaatiosta, lämpöopista, valo- ja liikeilmiöistä, ja ydinvuorovaikutuksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

xLfy9 Laboratoriokurssi
Kurssin aikana tarkastellaan fysiikan ilmiöitä syvällisemmin. Tavoitteena on parantaa valmiuksia laboratoriotyöskentelyyn. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLfy10 Fysiikan abikurssi
Abikurssi, jossa kerrataan fysiikan oppimäärä sekä valmistaudutaan fysiikan ylioppilaskokeeseen parantamalla laskuvalmiuksia sekä kiinnittämällä huomiota vastausten esitystapaan, mallintamisprosessiin ja mallin pätevyysalueen sekä johtopäätösten pohtimiseen. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

Historia (HI)

Pakolliset kurssit

xLhi1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa 

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden, kuten väestömuutosten, pitkän aikavälin tarkastelussa. Numeroarviointi.

xLhi2 Kansainväliset suhteet 

Kurssi keskittyy kansainvälisten suhteiden tarkasteluun 1900- luvulta nykypäivään. Kansainvälistä politiikkaa analysoidaan erilaisista näkökulmista, kuten taloudellinen ja ideologinen. Numeroarviointi.

xLhi3 Itsenäisen Suomen historia 

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutoksia ja kehityslinjoja autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Tarkastelun kohteita ovat mm Suomen kansainvälisen aseman kehittyminen sekä muutoksiin liittyvät kriisit. Numeroarviointi.

 Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLhi4 Eurooppalaisen maailmankuvan historia 

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Numeroarviointi.

xlhi5 Ruotsin itämaasta Suomeksi

Opiskelija oppii ymmärtämään Suomen historian keskeisiä kehityskulkuja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. Kurssin opetuskieli on suomi. Numeroarviointi.

xLhi6 Maailman kulttuurit kohtaavat 

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina. Numeroarviointi.

 Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLhi7 Arkeologia

Arkeologian kurssin aikana opiskelijat tutustuvat arkeologien käyttämiin metodeihin ja saavat käsityksen miten esim. esihistoriaa, ihmisten elämää Hadrianuksen muurilla tai arkkitehtuuria ja teknologiaa varhaisissa teollisuusyhteisöissä voidaan tutkia arkeologisen todistusaineiston avulla. Kurssin opetuskieli ja materiaalit ovat englanniksi. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

xlhi8 Vallankumouksen vuodet

Kurssilla käsitellään kahta Euroopan poliittiseen historiaan erityisesti vaikuttanutta vallankumousta, Ranskan vallankumousta sekä Venäjän vallankumousta. Lisäksi kurssilla tarkastellaan teollista vallankumousta ja sen vaikutusta Englannissa, Ranskassa sekä Saksassa. Kurssi on AS/A-level kokeisiin valmistava kurssi ja opiskelijoiden pitää olla valmiita tekemään annetut tehtävät sekä olemaan aktiivinen keskusteluiden sekä ryhmätehtävien aikana. Kurssin opetuskieli on englanti. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

xLhi9 Keskiajan maailma

Kurssi on johdanto keskiajan historiaan Rooman valtakunnan tuhosta Renessanssin alkuun saakka. Tutkimuksen kohteena on poliittiset, uskonnolliset ja sosiaaliset muutokset sekä taloudelliset, tekniset ja kulttuuriset kehityslinjat, joita tutkitaan tulkitsemalla ja analysoimalla historiallisia lähteitä. Kurssi on historian ja uskonnon oppiainerajat ylittävä kurssi. Kurssin opetuskielenä on sekä englanti että suomi. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

xLhi10 Puheet, jotka muuttivat maailman

Opiskelijat ymmärtävät puheiden, kuten Martin Luther Kingin ’I have a dream’ tai Kevin Ruddin ´Sorry´ merkityksen historiassa ja miten puheet heijastavat kyseisen maan ja aikakauden sosiaalista, taloudellista ja poliittista ympäristöä. Kurssin painopiste on 1800- ja 1900-luvuissa. Kurssimateriaali on englanninkielistä ja opetus on englanniksi. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

xLhi11 Yhdistyneet kansakunnat

Kurssilla tarkastellaan Yhdistyneiden kansakunnan historiaa, instituutioita, politiikkaa ja sen roolia 1900- ja 2000 –luvun maailmassa. Erityisesti painotetaan YK:n eri elinten (Turvallisuusneuvosto, Yleiskokous, ECOSOC) roolien ymmärtämistä sekä YK:n merkitys seuraavilla alueilla; rauha & turvallisuus, ihmisoikeudet sekä kestävä kehitys. Erityistä painoa asetetaan YK:n rauhanturvaamiselle. YK:n toiminnan ymmärtäminen kulminoituu osallistumalla kurssin lopussa HELIMUN –konferenssiin. Kurssi on englanninkielinen online -kurssi. Suoritusmerkintä.

xLhi12 Abikurssi

Kurssi on historian kertauskurssi, jolla opiskelijat valmistautuvat ylioppilaskirjoituksiin. Kurssin aikana opiskelijat kertaavat valtakunnalliset kurssit sekä osallistuvat harjoituskokeisiin. Suoritusmerkintä.

xLhi13 Kiinan ja Japanin historia 

Verkkokurssilla tutustutaan sekä Kiinan että Japanin historian 1600 –luvulta 1900-luvun loppuun. Kurssilla keskitytään teemoihin, jotka ovat tärkeitä Kiinan ja Japanin nykytilanteen ymmärtämiseksi. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

xLhi14 Afrikan historia 

Afrikan historian kurssilla keskitytään 1900-luvun historiaan, jolloin 54 uutta valtiota syntyi dekolonisaation seurauksena. Kurssilla tutkitaan dekolonisaation taustalla olevia syitä, eri tekijöitä jotka muovasivat sitä ja seurauksia koko mantereella. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

xLhi15 Kylmä sota 

Kurssilla keskitytään kansainvälisiin suhteisiin kylmän sodan alusta Neuvostoliiton romahtamiseen asti. Kurssilla käsitellään mm. kylmän sodan taustaa, kylmän sodan globalisoitumista ja asevarustelukilpailua. Oppimisprosessiin sisältyy pari-/ryhmätehtäviä, simuloituja väittelyitä ja keskusteluja, joiden tietolähteenä käytetään virallisia valtiosopimuksia ja -dokumentteja. Kurssi on englanninkielinen. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssimäärää.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

xLshi1 Konfliktikurssi – Conflict course

Kurssilla tutustutaan ajankohtaisten paikallisten ja kansainvälisten konfliktien taustalla oleviin syihin ja seurauksiin. Kurssilla tarkastellaan myös terrorismia, kriisinhallintaa ja erilaisten organisaatioiden (esim. YK ja NATO) roolia konflikteissa. Kurssin lopussa jokainen opiskelija tekee tutkielman. Kurssin opetuskieli on englanti. Suoritusmerkintä.

xLshi2 Antiikin Rooman historian kurssi 

Antiikin Rooman historian kurssi järjestetään Roomassa, Italiassa. Kurssilaiset pääsevät tutustumaan antiikin Rooman keskeisiin kohteisiin mm. Forum Romanumiin, Ostia Anticaan  ja Pompeijiin. Arkeologia, kulttuuri, talous ja yhteiskuntarakenne valaisevat opiskelijoiden käsitystä antiikista. Suoritusmerkintä.

 

Ilmaisutaito (IT)

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLit1 Draama

Kurssilla tehdään harjoituksia, joiden tavoitteena on etsiä opiskelijan omia ilmaisuvaroja, kasvattaa esiintymisrohkeutta sekä vahvistaa kykyä toimia ryhmässä. Kurssilla harjoitellaan äänenkäyttöä, tehdään erilaisia liikeilmaisuun liittyviä harjoituksia sekä aisti-, kontakti- ja rentoutumisharjoituksia. Opiskelijat perehtyvät myös improvisaation perustekniikoihin sekä johonkin osallistavan draaman genreen, esimerkikisi prosessidraamaan. Kurssilla voidaan tehdä myös pieniä projekteja, esimerkiksi lyhytelokuvia. Kurssin sisällöt muokkautuvat kunakin vuonna ryhmän toiveideyhden ja tarpeiden mukaan. Kurssin opetuskieli on suomi. Suoritusmerkintä.

xLit2 Näytelmäkurssi

Näytelmäkurssi on kurssi, jonka aikana tuotetaan valmis esitys. Oppilas osallistuu yhdessä opettajan ja ja muun ryhmän kanssa näytelmän ja/ tai pienempien esitysten suunnitteluun, dramatisointiin ja toteuttamiseen. Kurssi on tarkoitettu yhdeksäsluokkalaisille sekä lukion opiskelijoille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLit3 Ilmaisua ja esityksiä

Kiinnostaako esiintyminen? Haluatko kokemusta juhlien tekemisestä ja toteuttamisesta? Kurssilla tehdään yhdessä pieniä esityksia koulun juhliin, esim. puuro- ja joulujuhla. Kurssi ei edellytä musikaalisia tai taiteellisia lahjoja! Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Japanin kieli (SJA)

Koulukohtainen soveltava kurssi

xLsja1 Japanin kielen alkeiskurssi

Kurssilla opetellaan japanin kielen alkeet ja tutustutaan japanilaiseen kulttuuriin. Kurssi antaa mahdollisuuden päästä alkuun kielen opiskelussa, jota voi jatkaa itsenäisesti tai muilla kursseilla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää

Kemia (KE)

Valtakunnallinen pakollinen kurssi

xLke1 Kemiaa kaikkialla

Kurssi kuuluu Introduction to Natural Sciences kurssikokonaisuuteen eli toteutetaan biologian, fysiikan ja kemian opettajien yhteiskurssina. Kurssilla tarkastellaan atomin rakennetta, jaksollista järjestelmää, aineiden ominaisuuksien selittämistä sidosten avulla  sekä niiden merkitystä ihmiselle ja elinympäristölle. Kurssilla tehdään laboratoriotöitä. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLke2 Ihmisen ja elinympäristön kemia

Tutkitaan orgaanisiin yhdisteisiin sekä laskennalliseen kemiaan, kuten ainemäärän sekä aineen pitoisuuden liittyviä ilmiöitä. Käytetään tietotekniikkaa mallinnukseen. Numeroarviointi.

xLke3 Reaktiot ja energia

Kurssilla tutkitaan kemiallisia reaktioita mm. reaktion tapahtumiseen ja reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä sekä reaktioon liittyviä energiamuutoksia ja reaktioiden merkityksiä elinympäristössä (esim. teollisuus). Lisäksi perehdytään reaktioyhtälöiden kirjoittamiseen ja stoikiometrisiin laskuihin ja kaasujen yleiseen tilanyhtälöön. Numeroarviointi.

xLke4 Materiaalit ja teknologia

Tarkastellaan sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteita ja niihin liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia sekä erilaisten materiaalien ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä. Hapettumis-pelkistymisreaktioiden avulla tutkitaan sähkökemiallista jännitesarjaa, normaalipotentiaaleja, kemiallisia pareja ja elektrolyysiä. Numeroarviointi.

xLke5 Reaktiot ja tasapaino

Kurssilla tutkitaan reaktiotasapainoa, happo-emästasapainoa, vahvoja ja heikkoja protolyyttejä sekä liukoisuuksia ja liukoisuustasapainoa. Ke5-kurssin opetuskieli on suomi. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLke6 Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi
Kurssilla kerrataan lukion kemian oppimäärän ydinasiat sekä valmistaudutaan kemian ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi toteutetaan suomen kielellä. Suoritusmerkintä.

xLke7 Rikostekninen tutkinta

Kurssilla tehdään tapaustutkimuksia, joissa perehdytään biokemian saloihin. Kurssilla käytetään rikospaikan tutkimusmenetelmiä kuten veri-, sormenjälki- ja DNA-analyysimenetelmiä. Kurssilla tehdään yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja käydään tutustumiskäynnillä. Tämä on biologian ja kemian yhteiskurssi. Suoritusmerkintä.

xLke8 Lääkeaineanalytiikka

Syvennetään orgaanisen kemian tuntemusta opiskelemalla lääkeainemolekyylejä. Tunnistetaan lääkeaineiden funktionaaliset ryhmät, lasketaan lääkeainelaskuja sekä tutustutaan lääkkeiden valmistus- ja analyysimenetelmiin. Molekyylejä mallinnetaan molekyylinmallinnusohjelmalla. Laboratoriossa valmistetaan jokin lääkeaine kuten Aspiriinia. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin sekä farmasian/ lääketieteen opintoihin. Yritysyhteistyötä. Suoritusmerkintä.

xLke9 Environmental Research

In this course we study chemistry and biology within an environmental context. Laboratory and project work look at substances like water, air and soil. The aim of the course is to help the student in their matriculation examinations in biology and chemistry by providing practical examples of matriculation question topics. This is a combined chemistry-biology course. It is carried out partly in the school (one lesson a week) and as a field trip to the University Environmental Research center in Lammi or another location. No course book is required as online resources will be used. Students pay a fee of approximately 25 e for overnight accommodation + food in University Lammi Biological Station  / other location. There is no written exam. At the end of the course the students will present their research work. Grade is pass or fail.

Kiinan kieli (SKI)

Koulukohtainen soveltava kurssi

xLski1 Kiinan kielen alkeiskurssi 

Kurssilla opetellaan kiinan kielen alkeet ja tutustutaan kiinalaiseen kulttuuriin. Kurssi antaa mahdollisuuden päästä alkuun kielen opiskelussa, jota voi jatkaa itsenäisesti tai muilla kursseilla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

Korea (SKOR)

Koulukohtainen soveltava kurssi

xLskor1 Korea

Kurssilla opetellaan korean kielen alkeet ja tutustutaan korealaiseen kulttuuriin. Kurssi antaa mahdollisuuden päästä alkuun kielen opiskelussa, jota voi jatkaa itsenäisesti tai muilla kursseilla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

Kuvataide (KU)

Musiikista ja kuvataiteesta tulee suorittaa yhteensä 3 pakollista kurssia lukion aikana. MU1 JA KU1 ovat pakollisia kaikille opiskelijoille ja kolmanneksi pakolliseksi kurssiksi opiskelija voi valita MU2 tai KU2.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

xlku1 Images and cultures

During the course students examine visual arts and other forms of visual culture including social media and different current phenomena and different processes and practices of visual culture. The aim of the course is for students to use various methods of visual arts and forms of culture, media, images and other platforms as well as current events in creating, interpreting and analysing visual arts and visual culture and what an effect these have on students’ own life as well as on society and global context in general. Numerical grading.

xlku2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt – Formed and built environments?

This Visual Arts course is about environments and everyday objects: so architecture and design. We will examine both architecture and design from the viewpoints of history, politics, cultural diversity, sustainable development and societal issues. You will learn about the processes and practices of architecture and product design and apply them as a starting point for your own visual expression. Numerical grading.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xlku3 Partaking in the media

What does a trappist monk have to do with Steve Jobs and your computers various selection of fonts? Why do presidential candidates hire advertising companies? How and why did horror movies become a genre? In this course students learn to analyse and interpret the different roles of modern media culture in its social context. Students also learn to deepen their information technology skills in using and creating various images and techniques as devices of their own expression and this way influencing and playing a role in the media themselves. Numerical grading.

xlku4 Many worlds of art

Students learn to examine various aspects of imagery, symbolism and society through various historical eras. Students create their own images and artworks with an emphasis on the visual continuity from historical artistic heritage to modern society and its cultural diversity. Numerical grading.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLku5 Nykytaiteen työpaja

Tutustutaan kuvataiteen kokeellisiin ilmaisutapoihin ja toteutetaan oma nykytaiteellinen produktio yksin tai ryhmässä. Syvennetään nykytaiteen tuntemusta. Numeroarviointi. Opetus englanniksi.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

xLsku1 Valokuvaus

What is the Decisive Moment and what did Janita Autio need to learn in order to become a self-taught photographer? In this course the students will learn the whys and hows of photography. The focus of the course will be both in the content and the technique. The course includes a guest workshop from a professional photographer on his/her specialty. Learning will be demonstrated by a portfolio. Grading: pass / fail. 

xLsku2 Video

Cinema, as Jean-Luc Godard wrote, is truth 24 times a second. Documentaries as a genre is all about the truth, albeit subjective one. In this course the students will learn to analyse and interpret documentaries as a form of journalism and art. The students will form small film crews (also working on your own is possible) and design and produce documentaries on topics based on their own interests. If possible, the course includes a visit from a professional of the film industry. Grading: pass / fail.

 

Liikunta (LI)

Suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit on jaettava kahdelle vuodelle. Opiskelija voi halutessaan valita päättötodistukseen vain suoritusmerkinnän kurssien lukumäärästä riippumatta.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

xLlp1/xLlt1 Energiaa liikunnasta 

Kurssilla käydään läpi monipuolisesti erilaisia liikunta- ja kuntoilulajeja vuodenaikaan liittyvät mahdollisuudet huomioiden. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen. Numeroarviointi.

xLlp2/xLlt2 Aktiivinen elämäntapa 

Lukion toinen pakollinen liikuntakurssi. Pääpaino oman liikuntaharrastuksen vahvistamisessa. Käydään läpi monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja vuodenaika huomioiden, jätetään opiskelijalle mahdollisuus osallistua kurssin suunnitteluun sekä annetaan opiskelijalle tietoa ja taitoja oman fyysisen kunnon osa-alueiden mittaamiseen. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLlp3/xLlt3 Terveyttä liikkuen

Fitness-kurssin  tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä omien fyysisten ominaisuuksien kehittäminen. Kurssin pääpaino on kuntoliikunnassa, johon sisältyvät mm. kuntosaliharjoittelu, crossfit -tyyppiset treenikokonaisuudet ja HIIT-treenit lihashuoltoa unohtamatta. Kurssin aikana jokainen opiskelija tekee itselleen harjoitusohjelman tavoitteidensa mukaisesti opettajan ohjauksessa. Numeroarviointi.

xLlp5/xLlt5 Hyvinvointia liikkuen

Elämyskurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista elämyksellisten ja rentouttavien  liikuntakokemusten kautta. Kurssi toteutetaan hajautetusti koko lukuvuoden aikana kokeillen erilaisia lajeja ja aktiviteetteja. Kurssia ei ole merkitty lukujärjestykseen, vaan tapaamiset sovitaan erikseen. Ohjelma koostuu vaihtelevasti esim. melonnasta, retkeilystä, kiipeilystä, sup-lautailusta, avantouinnista, joogasta ja golfista. Ohjelma suunnitellaan yhdessä kurssin opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Kurssista aiheutuu jonkin verran kustannuksia. Suoritusmerkintä.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLlp6/xLlt6 Palloilukurssi

Palloilukurssilla syvennytään sisä- ja ulkopalloilulajeihin ryhmän valintojen mukaan. Päätavoitteena on lajitietojen ja -taitojen syventäminen sekä yhteistoimintataitojen kehittäminen. Suoritusmerkintä.

xLlp7/xLlt7 Ulkoilu, retkeily ja vapaa-aika

Survival-kurssi toteutetaan koko yön yli kestävänä retkeilykurssina Etelä-Suomen kansallispuistossa viikonlopun aikana. Kurssia ei ole merkitty lukujärjestykseen, vaan viikonloppu sovitaan erikseen. Kurssista aiheutuu jonkin verran kustannuksia. Suoritusmerkintä.

xLlp8/xLlt8 Wanhat tanssit

Kurssilla harjoitellaan perinteinen vanhojen tanssit -ohjelmisto sekä tutustutaan juhla- ja tapakulttuuriin. Tanssit esitetään koululla sekä oppilaille että vanhemmille. Kurssi päättyy Helsingin Jäähallissa pidettävään pääkaupunkiseudun koulujen yhteisnäytökseen. Kurssin tavoitteena on myös edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta toteutuu oppilaiden oman tanssin suunnittelussa. Suoritusmerkintä.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

xLsli1 Laskettelukurssi

Laskettelukurssi suoritetaan viikonlopun mittaisena intensiivikurssina. Kurssilla on mahdollista kokeilla laskettelua erilaisilla välineillä. Kurssi on omakustanteinen. Kustannukset sisältävät bussikuljetukset, majoituksen, hissiliput ja mahdollisen välinevuokran. Suoritusmerkintä.

xLsli2 Harrastekurssi

Kurssi on liikuntaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti harrastavan omatoimisen tai ohjatun harjoittelun perusteella suoritettava liikuntakurssi. Harrastuksen on oltava ohjattua ja/tai valvottua; tarvittaessa oppilas laatii kirjallisen suunnitelman harjoittelusta ja tavoitteista ja liittää todistuksen harjoittelustaan (esim. vanhat tanssit II, väh. SM-tason urheiluharrastus). Suoritusmerkintä.

xLsli3 Dance

Hiphopia, Breakdancea tai Street jazzia. Danceteam tarjoaa mahdollisuuden harjoitella ja harrastaa katutansseja saman henkisessä porukassa. Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista harrastamista koko lukuvuoden ajan ja osallistumista esiintymiseen. Kurssi toteutetaan iltapäivisin koulun jälkeen. Suoritusmerkintä.

Valtakunnallinen soveltava kurssi

xLld4 Liikunnan lukiodiplomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikuntadiplomin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta. Arviointi: Erillinen lukiodiplomitodistus.

Matematiikka pitkä oppimäärä (MAA)

Yleiset ohjeet

Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Kurssi xLmaa12 suoritetaan toisen opiskeluvuoden keväällä. Kurssit xLmaa11, xLmaa13, xLmaa14 ja xLmaa15 suoritetaan kolmantena opiskeluvuonna. xLmaa17 suoritetaan samaan aikaan kuin xLmab6. Kurssin xLmaa18 suorittaminen aloitetaan toisena opiskeluvuotena.

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti: MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB7 ja MAA8 → MAB4 ja MAA10 → MAB5.

Pakolliset kurssit

xLmay1 Luvut ja lukujonot

Kurssilla käsitellään reaalilukuja, peruslaskutoimituksia ja prosenttilaskuja, tulkitaan ja piirretään funktion kuvaajia, opetellaan lukujonoja ja niiden summia sekä logaritmin ja potenssin välistä yhteyttä. Numeroarviointi.

xLmaa2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt

Kurssilla opitaan ratkaisemaan polynomiyhtälöitä ja -epäyhtälöitä. Lisäksi tutkitaan toisen asteen yhtälön ratkaisujen lukumäärää. Tutkitaan binomikaavojen ja yhtälön juurten avulla polynomin jakamista tekijöihin. Numeroarviointi.

xLmaa3 Geometria

Kurssilla tutkitaan kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuutta, sini- ja kosinilauseita, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometriaa, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskemista. Numeroarviointi.

xLmaa4 Vektorit

Kurssilla tarkastellaan vektoreita, niiden perusominaisuuksia ja laskusääntöjä sekä kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla. Lisäksi opetellaan ratkaisemaan yhtälöryhmiä. Numeroarviointi.

xLmaa5 Analyyttinen geometria

Tutkitaan pistejoukon yhtälöitä mm. suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöitä sekä pisteen etäisyyttä suorasta. Ratkaistaan itseisarvoyhtälöitä ja itseisarvoepäyhtälöitä. Numeroarviointi.

xLmaa6 Derivaatta

Tutkitaan mm. rationaaliyhtälöitä ja – epäyhtälöitä, funktion raja-arvoa, jatkuvuutta ja derivaattaa. Tarkastellaan yksinkertaisten polynomifunktioiden derivaattoja, funktioiden tulon ja osamäärän derivaattoja sekä niiden käyttöä funktion kulun tutkimisessa ja ääriarvojen määrittämisessä sekä funktion suurimman ja pienimmän arvon määrittämisessä sovellusongelmien yhteydessä. Numeroarviointi.

xLmaa7 Trigonometriset funktiot

Kurssilla tutkitaan trigonometristen funktioiden ominaisuuksia, yhtälöitä ja derivaattoja. Numeroarviointi.

xLmaa8 Juuri- ja logaritmifunktiot

Kurssilla tutkitaan mm. juuri-, eksponentti-, logaritmifunktioiden ominaisuuksia ja niiden yhtälöiden ratkaisemista sekä derivaattoja. Numeroarviointi.

xLmaa9 Integraalilaskenta

Kurssilla käsitellään funktioiden integrointia ja määrättyä integraalia. Tutkitaan alueen pinta-alaa ja kappaleen tilavuutta määrätyn integraalin avulla. Numeroarviointi.

xLmaa10 Todennäköisyys ja tilastot

Kurssilla tutkitaan erilaisia tilastollisia jakaumia (diskreetti ja jatkuva), niiden tunnuslukuja, klassista ja tilastollista todennäköisyyttä, kombinatoriikkaa, todennäköisyyksien laskusääntöjä, todennäköisyysjakaumia, odotusarvoa ja normaalijakaumaa. Numeroarviointi.

 Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLmaa11 Lukuteoria ja todistaminen

Kurssilla tutkitaan mm. logiikan alkeita, erilaisia todistusperiaatteita, lukuteorian käsitteitä: alkulukujen ominaisuuksia ja kokonaislukujen jaollisuutta. Numeroarviointi.

xLmaa12 Algoritmit matematiikassa

Kurssilla tutkitaan mm. yhtälöiden numeerista ratkaisemista iteroinnin avulla, polynomien jaollisuutta, numeerisesti muutosnopeuden ja pinta-alan määrittämistä. Numeroarviointi.

xLmaa13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

Kurssilla syvennetään ja täydennetään differentiaali- ja integraalilaskennan taitoja sekä tutkitaan mm. funktioiden ja lukujonojen raja-arvoa äärettömyydessä, epäoleellisia integraaleja, käänteisfunktioita sekä sarjoja ja niiden summia. Numeroarviointi.

 Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLmaa14 Kertauskurssi 1

Kurssilla kerrattavia asioita ovat luvut ja laskutoimitukset, yhtälöt ja epäyhtälöt, geometria ja analyyttinen geometria. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLmaa15 Kertauskurssi 2

Kurssilla kerrataan vektoreita, todennäköisyyslaskentaa, jatkuvuutta, derivaattaa, integraalilaskentaa ja lukujonoja. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLmaa16 Matematiikan jatko-opinnot

Teknologisen kehityksen myötä matematiikan osaamista tarvitaan nykyisin jatko-opinnoissa yhä enemmän, lähtien luonnontieteistä päätyen taloustieteen kautta esimerkiksi psykologiaan. Tämän kurssin tarkoituksena onkin antaa tarvittavat matemaattiset pohjatiedot korkeakouluopiskeluun ja samalla myös vahvistaa osaamista ylioppilaskirjoituksiin. Koska kurssilla opiskeltavien sovellusten kirjo on laaja lähtien ekologian populaatiomalleista päätyen digitaaliseen kuvankäsittelyyn, se sopii erinomaisesti myös muuten vain matematiikasta ja teknologiasta kiinnostuneille. Pääsisällöt: kompleksiluvut, differentiaaliyhtälöt, matriisilaskenta sekä opiskelijoiden omat toiveet. Suoritusmerkintä.

xLmaa17 Talousmatematiikka (=xLmab6)

Kurssilla tutustutaan talouselämän käsitteisiin ja kehitetään matemaattisia valmiuksia oman talouden suunnitteluun. Kurssilla opitaan tekemään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina- ja verotuslaskelmia. Kerrataan ja syvennetään prosenttilaskujen ja yhtälönratkaisun hallintaa sekä opitaan mallintamaan talouden ilmiöitä lukujonojen ja summien avulla. Kurssi antaa hyvät pohjatiedot jatko-opinnoille, esimerkiksi yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun. Kurssilla opiskellaan teknisten apuvälineiden käyttöä laskelmien tekemisessä ja sovellustehtävien ratkaisemisessa. Numeroarviointi.

xLmaa18 Matematiikan tutorkurssi

Lukion 2. vuoden opiskelija toimii tutorina lukion 1. vuoden opiskelijalle kerraten itse samalla oppimaansa. Kurssin suoritus itsenäisesti. Suoritusmerkintä.

Matematiikka lyhyt oppimäärä (MAB)

Pakolliset kurssit

xLmay1 Luvut ja lukujonot

Kurssilla käsitellään reaalilukuja, peruslaskutoimituksia ja prosenttilaskuja, tulkitaan ja piirretään funktion kuvaajia, opetellaan lukujonoja ja niiden summia sekä logaritmin ja potenssin välistä yhteyttä. Numeroarviointi.

xLmab2 Lausekkeet ja yhtälöt

Kurssilla käsitellään suureiden välistä lineaarista riippuvuutta ja verrannollisuutta, ongelmien muotoilemista yhtälöiksi, yhtälöiden ja yhtälöparien graafista ja algebrallista ratkaisemista, ratkaisujen tulkintaa ja arvioimista ja toisen asteen polynomifunktiota ja toisen asteen yhtälön ratkaisemista. Numeroarviointi.

xLmab3 Geometria

Kurssilla käsitellään kuvioiden yhdenmuotoisuutta, suorakulmaisen kolmion trigonometriaa, Pythagoraan lausetta ja Pythagoraan lauseen käänteislausetta, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittämistä ja geometrian menetelmien käyttöä koordinaatistossa. Numeroarviointi.

xLmab4 Matemaattisia malleja

Kurssilla opiskellaan lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltamista, potenssiyhtälöiden ratkaiseminen, eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla ja lukujonot matemaattisina malleina. Numeroarviointi.

xLmab5 Tilastot ja todennäköisyys

Kurssin keskeisinä sisältöinä ovat jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, regression ja korrelaation käsitteet, havainto ja poikkeava havainto, kombinatoriikkaa, ennusteiden tekeminen, todennäköisyyden käsite ja sen laskulakien sekä niitä havainnollistavien mallien käyttöä. Numeroarviointi.

xLmab6 Talousmatematiikka (=maa17)

Kurssilla tutustutaan talouselämän käsitteisiin ja kehitetään matemaattisia valmiuksia oman talouden suunnitteluun. Kurssilla opitaan tekemään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina- ja verotuslaskelmia. Kerrataan ja syvennetään prosenttilaskujen ja yhtälönratkaisun hallintaa sekä opitaan mallintamaan talouden ilmiöitä lukujonojen ja summien avulla. Kurssi antaa hyvät pohjatiedot jatko-opinnoille, esimerkiksi yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun. Kurssilla opiskellaan teknisten apuvälineiden käyttöä laskelmien tekemisessä ja sovellustehtävien ratkaisemisessa. Numeroarviointi.

 Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLmab7 Matematiikan analyysi

Kurssilla tutkitaan muutosnopeutta ja opitaan derivaatan käsite. Opitaan tutkimaan polynomifunktion kulkua derivaatan avulla, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen ja määrittämään polynomifunktion suurin ja pienin arvo. Numeroarviointi.

xLmab8 Tilastot ja todennäköisyys II

Kurssilla vahvistetaan ja monipuolistetaan tilastojen käsittelytaitoja sekä opitaan, mitä ovat toistokoe, binomijakauma, normaalijakauma ja luottamusväli. Numeroarviointi.

 Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLmab9 Kertauskurssi

Kerrataan ja täydennetään lukion lyhyen matematiikan kursseja sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Numeroarviointi.

xLmab10 Matematiikan tutorkurssi

Lukion 2. vuoden opiskelija toimii tutorina lukion 1. vuoden opiskelijalle kerraten itse samalla oppimaansa. Kurssin suoritus itsenäisesti. Suoritusmerkintä.

Maantiede (GE)

Pakollinen kurssi

xLge1 Maailma muutoksessa 

Kurssilla tutustutaan luonnonilmiöihin, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyviin riskeihin maapallolla sekä vertaillaan ja arvioidaan alueiden riskiherkkyyttä ja riskien vaikuttavuutta alueiden luonnonvarojen ja kehittyneisyyden näkökulmasta. Riskien rinnalla analysoidaan maailman eri alueiden myönteistä kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLge2 Sininen planeetta

Kurssilla keskitytään maapallolla esiintyviin luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin ja niiden merkitykseen yhteiskunnan toiminnassa ja ihmisten arkielämässä. Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi maan planetaarisuudesta seuraavat ilmiöt, muuttuvat pinnanmuodot sekä ilma- ja vesikehän liikkeet. Numeroarviointi.

xLge3 Yhteinen maailma

Kurssilla tarkastellaan ihmistoiminnan alueellisia piirteitä kohteina esimerkiksi väestönkehityksen alueelliset erot, alueiden välinen vuorovaikutus ja kaupunkien maankäyttöön vaikuttavat asiat. Numeroarviointi.

xLge4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta 

Kurssilla  kehitetään taitoja hankkia, käsitellä, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää maantieteellistä tietoa. Osana kurssia laaditaan tutkielma tai toteutetaan paikallisen, alueellisen tai globaalin tason osallistumis- ja vaikuttamisprojekti itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa. Kurssit 1-3 on hyvä olla suoritettuna ennen tätä kurssia. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xlge5 Maantieteen kertauskurssi

Kurssilla kerrataan maantieteen kurssien tärkeimpiä asioita ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Numeroarviointi.

xLge6 Kehitysmaantiede 

Kurssilla tarkastellaan alueiden kehittyneisyyseroja globaalilla ja paikallisella tasolla ja selvitetään niiden syitä. Esimerkkien avulla tutustutaan erilaisiin kehittyviin valtioihin, esimerkiksi maailman köyhimpiin valtioihin, niiden ongelmiin sekä ja pohditaan erilaisia ratkaisumahdollisuuksia.Lisäksi perehdytään YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kehitysyhteistyön erilaisiin muotoihin. Suoritusmerkintä.

xLge7 Helsingin maantiedettä ja kulttuuria

Nyt voit saada selville, asutko suolla, kaatopaikalla vai peruskalliolla. Haluatko tämän lisäksi kuulla tarinoita omalta kotikonnultasi tai suurten suomalaisten kirjailijoiden kuvauksia lapsuutesi maisemasta? Entä mistä rakennuksesta ja elokuvasta löytyy huikea portaikko, jossa vanhan rouvan murhannut mieshenkilö ryntää kohti kuolemaansa?  Miltä kuulostaa kulttuurimatka helsinkiläiseen arkkitehtuuriin, joka samalla heijastaa ihmispopulaation levittäytymistä jugendista funkkiksen kautta elementtilähiöihin? Entäpä piristävä hautuumaakävely suoraan suomalaisen kulttuurin ytimeen ja multaan?

Maantieteen ja äidinkielen yhteiskurssilla saat syväporauksen pääkaupungin maaperään, populaatioon ja kulttuuriin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Musiikki (MU)

Musiikista ja kuvataiteesta tulee suorittaa yhteensä 3 pakollista kurssia lukion aikana. MU1 JA KU1 ovat pakollisia kaikille opiskelijoille ja kolmanneksi pakolliseksi kurssiksi opiskelija voi valita MU2 tai KU2-kurssin.

Pakolliset kurssit

xLmu1 Musiikki ja minä
Tutustutaan omaan musikaalisuuteen ja musiikin perusasioihin laulaen, soittaen ja kuunnellen. Kurssilla painotetaan käytännön taitoja laulaen ja soittaen ryhmissä. Kurssin pääinstrumentti on kitara. Lisäksi opiskelijat kehittävät peruslaulu- ja soittotaitoja oman tasonsa mukaisesti. Kurssi päättyy lyhyeen soittokokeeseen kurssin lauluista kitaralla, bassolla ja rummuilla. Numeroarviointi.

xLmu2 Moniääninen Suomi (vaihtoehtoinen KU2-kurssin kanssa)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja omaa suhtautumistaan suomalaiseen musiikkiin. Opiskelija tutkii suomalaisen musiikin eri osa-alueita ja oppii ymmärtämään niiden kehitystä ja olennaisia piirteitä. Edelleen kehitetään opiskelijan omia laulu- ja soittotaitoja soittamalla ryhmissä. Sisältöjen tulee edustaa eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia. Numeroarviointi.

 Valtakunnalliset syventävät kurssit

xlmu3 Open Up To Music

This world music course will expand students’ knowledge of music around the world. Students will experience new cultures and re-evaluate their own relationship with music as they become familiar with some of the best music they’ve never heard. The course focuses on Africa and India, in addition to students’ own areas of interest. Students have the opportunity to learn to play exotic instruments and sing in other languages. When possible, the course includes a concert visit or guest workshop. Numerical grading.

xlmu4 Music and the Media

In this course students investigate the role of music in media through video projects mixing and matching audio and video, as well as playing and singing together in class. Songs played in class include a broad selection of both easier and more advanced classics from Disney, film, musicals and TV themes, in addition to students’ own requests. Students also create sound installation projects to be played in the school hallway. Numerical grading.

 Koulukohtaiset syventävät kurssit 

xLmu5  Performance

Kurssin tavoitteena on rohkaista opiskelijaa osallistumaan aktiivisesti koulun musiikkiesityksiin- ja tapahtumiin. Kurssisuorituksen edellytyksenä on, että opiskelija harjoittelee ja esiintyy vähintään kolme kertaa koulun järjestämässä musiikkiesityksessä. Suoritusmerkintä.

xLmu6 Musiikkiteknologia

Opiskelijat perehdytään musiikkiteknologiaan tekemällä ja äänittämällä itse omaa musiikkia. Opiskelijat työskentelevät ryhmissä hyödyntämällä omia soittotaitojaan soittamalla, säveltämällä ja äänittämällä omia lyhyitä kappaleita. Musiikkiteknologia ja tietokoneohjelmat tulevat kurssilla tutuiksi. Opiskelijoiden tekemät kappaleet kuunnellaan ja arvioidaan yhdessä. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLmu7 Bändisoitto

Kurssi niille opiskelijoille, jotka haluavat edetä soittotaidoissaan pidemmälle kuin mitä muut kurssit tarjoavat, jotka haluavat syventyä tai erikoistua johonkin soittimeen tai laulamiseen, tai niille, jotka haluavat vielä musisoida ryhmän kanssa. Kurssin sisältö rakentuu yhtyesoiton ja -laulun ympärille; kurssin ohjelmisto päätetään yhdessä kurssin alussa oppilaiden tason mukaan. Esiintyminen jossain koulun tai muussa tilaisuudessa on osa kurssia. Nuotin- tai tabulaturinlukutaito (tai halu oppia) olisi toivottavaa. Suoritusmerkintä.

xLmu8 Musiikin harrastekurssi 
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat osoittaneet erityistä aktiivisuutta musiikin opinnoissa lukio- opintojensa aikana. Kurssin voi suorittaa osallistumalla toistamiseen bändikurssille tai muuhun musiikilliseen tapahtumaan tai aktiviteettiin. Kurssin käytännön järjestelyt ja suorittaminen sovitaan aina musiikin opettajan kanssa. Suoritusmerkintä.

 Valtakunnallinen soveltava kurssi

xLmuld1 Lukio musiikkidiplomi

Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus erityisestä harrastuneisuudesta musiikissa ja musiikillisesta erityisosaamisesta. Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Musiikin lukiodiplomin voi suorittaa kahdella eri tavalla, jotka ovat musiikkiprojekti tai näytesalkku lukioaikaisista töistä. Numeroarvosana.

Opinto-ohjaus (OP)

Opinto-ohjaus koostuu kahdesta koko lukio ajalle hajautetusta pakollisesta kurssista. Opiskelijan tulee osallistua opinto-ohjaajan pitämille oppitunneille sekä viikottaiseen ryhmänohjaukseen. Ryhmänohjaustuokiot  luetaan osaksi op1- kurssia.

Ohjauksessa käsitellään oppimaan oppimista, lukio-opintojen suunnittelua, ainevalintoja, ylioppilaskirjoituksia, uravalinta- ja jatko-opintovaihtoehtoja, opintososiaalisia kysymyksiä sekä itsetuntemusta.

Opinto-ohjauksen tunnit toteutetaan lukio-opintojen aikana seuraavasti:

1.vuosikurssin opiskelijoilla 1. ja 4. jaksossa op1

2. vuosikurssin opiskelijoilla 3. ja 5. jaksossa op2

3. vuosikurssin opiskelijoilla 2. jaksossa op1

Pakolliset kurssit

xLop1  Minä opiskelijana

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu lukio-opintoihin, ylioppilastutkintoon sekä tutustuu työelämään ja lukion jälkeisiin koulutusmahdollisuuksiin. Lisäksi opiskelija pohtii omia vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan ja kehittyy lukio- ja jatko-opinnoissa vaadittavissa opiskelutaidoissa. Kurssi toteutetaan hajautetusti lukio-opintojen aikana lähiopetuksena. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLop2 Jatko-opinnot ja työelämä

Opiskelija syventää tietojaan kiinnostuksen kohteistaan, kehittää ura-, elämänsuunnittelu- ja työelämätaitojaan, tutustuu laajasti koulutustarjontaan ja työelämään. Kurssin aikana jokainen opiskelija tekee oman henkilökohtaisen opiskelu- ja ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

xLsop1 Tutorkurssi

Kurssi sisältää ryhmäytymiseen ja ryhmän ohjaamiseen perehdyttävän tutor-koulutuksen ja toimimisen uusien opiskelijoiden tukihenkilönä. Lisäksi opiskelija osallistuu joidenkin koululla pidettävien tilaisuuksien järjestelyihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLsop2 Autokoulukurssi

Koululla järjestetään mahdollisuus suorittaa autokoulu kaksi kertaa vuodessa. Kurssi sisältää lakisääteisen opetuksen, joka koostuu teoriatunneista ja ajo-opetuksesta. Suoritusmerkintä edellyttää hyväksytysti suoritettua ajokorttitutkintoa. Myös muualla suoritettu ajokorttitutkinto hyväksytään osaksi opiskelijoiden opintoja. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLsop3 Ryhmänohjaajakurssi

Tavoitteena on kehittää opiskelijan ryhmänohjaustaitoja sekä antaa valmiuksia toimia erilaisten ryhmien vetäjänä. Kurssi suoritetaan koulun ulkopuolella erilaisina leiri- ja kerhonohjaajakoulutuksina (Isos- tai Prometheus-koulutus, Nuisku tai vastaava). Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä opiskelijan toimitettua kurssitodistuksen opinto-ohjaajalle.

xLsop4 Lukiolaisen turvakurssi

 Kurssilla tutustutaan viranomaisten (poliisi, pelastuslaitos, tulli,  rajavartiolaitos ja puolustusvoimat) toimintaan ja harjoitellaan arjen kriisitilanteiden taitoja, kuten ensiapua, erä- ja selviytymistaitoja sekä maastossa yöpymistä. Kurssi koostuu luentoilloista ja varuskuntaviikonlopusta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä opiskelijan toimitettua kurssitodistuksen opinto-ohjaajalle.

xLsop5 Vapaaehtoistyö

Kurssi antaa opiskelijalle käytännön kokemuksia vapaaehtoistyöstä ja aktiivisesta kansalaisuudesta. Kurssi voi koostua täysin vapaaehtoistyöstä tai organisaation järjestämästä valmennusjaksosta ja varsinaisesta vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoistyö voi olla auttamista jokapäiväisissä askareissa, asioiden hoitamista, läsnäoloa tai liikunnallista, musiikillista tai taiteellista toimintaa eri järjestöissä tai organisaatioissa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä opiskelijan toimitettua todistuksen vapaaehtoistyöstä/kurssista opinto-ohjaajalle.

xLsop6 Opiskelutaidot

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle opiskelu- ja tiedonhakuvalmiuksia. Keskeisinä teemoina ovat erilaiset opiskelutaitoihin, tiedonhakuun ja tiedon käyttämiseen ja muokkaamiseen liittyvät taidot. Myös kymmensormijärjestelmää harjoitellaan. Kurssin sisältöpainotukset voivat vaihdella vuosittain. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLsop7 Digitutor-kurssi

Lukion digitutorit tarjoavat apua ja vertaistukea opiskelijatovereille sähköiseen opiskeluun liittyvissä asioissa. Digitutoriksi aikovan ei tarvitse olla koodauksen ammattilainen tai syvällisesti teknologiaan perehtynyt digivelho. Riittää kun taitotasosi on vähintään kohtalainen, olet kiinnostunut opiskelussa käytettävästä teknologiasta ja haluat oppia siitä lisää. Kaikkein tärkeintä on halu palvella ja auttaa muita lukiolaisia omaksumaan hyviä digikäytäntöjä ja antaa heille tukea ongelmatilanteissa. Digitutoreiksi valitut perhedytetään ennen lukukauden alkua tehtävään. Käytännössä tutorointi on koulun arjessa tapahtuvaa tukitoimintaa ja klinikoiden järjestämistä 1-2 lukuvuoden aikana. Aktiivisesta osallistumisesta digitutoroinnin järjestämiseen myönnetään kurssisuoritus sekä pyydettäessä erillinen todistus.

Ortodoksinen uskonto (UO)

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

xLuo1 Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam

Kurssilla tutustutaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyyn ja niiden luonteeseen ja keskinäisiin suhteisiin. Kurssin teemoina ovat mm. uskonto ilmiönä ja sen määrittely ja tutkiminen; nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus. Numeroarviointi.

xLuo2 Ortodoksisuus maailmassa

Kurssilla tutustutaan ortodoksisuuden keskeisiin piirteisiin yleisesti ja Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteisiin, ortodoksiseen tapakulttuuriin ja uskontojen väliseen vuorovaikutukseen sekä ortodoksisen kirkon merkitykseen yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Numeroarviointi.

Psykologia (PS)

Lps1 Psyykkinen tominta ja oppiminen

Psykologian pakollisella kurssilla etsitään yleisiä näkökulmia ihmisen psyykkiseen toimintaan. Tavoitteena on on kartuttaa perustietoja psykologian eri osa-alueista, ymmärtää psykologisen tutkimuksen erityispiirteitä ja pohtia psykologian soveltamista omaan elämään. Erityisesti kurssilla kiinnitetään huomiota oppimispsykologiaan. Numeroarviointi.

Lps2 Kehittyvä ihminen

Kurssi auttaa opiskelijaa ymmärtämään yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja niiden keskinäistä riippuvuutta sekä perehdyttää kehityspsykologian keskeisiin teorioihin. Tavoitteena on oppia soveltamaan tietoa omaan elämään. Opiskelija saa myös tietoa kehitykseen liittyvistä mahdollisista ongelmista ja kehityksen tutkimusmenetelmistä. Numeroarviointi.

Lps3 Tietoa käsittelevä ihminen

Kurssilla käsitellään kognitiivisen psykologian perusprosesseja eli sitä, miten ihminen hankkii, muokkaa ja tallettaa tietoa. Aiheita ovat mm. tiedonkäsittelyn biologiseen perusta, aivojen eri toiminnot, havaitseminen, muisti, älykkyys ja taitava ajtattelu. Kurssilla harjoitellaan kokeellisen tutkimuksen suunnittelua ja toteuttamista. Numeroarviointi.

xLps4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Kurssilla tutustutaan psyykkisen hyvinvoinnin ja tunne-elämän tasapainon kannalta olennaiseen tutkimukseen ja teorianmuodostukseen. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. stressi, vireystilan säätely, mielenterveys, terapiat ja itsetuntemus. Vankan tietoaineksen lisäksi kurssi tarjoaa opiskelijalle paljon mahdollisuuksia oman elämänhallinan ja itseymmärryksen taidolliselle kehittämiselle.

xLps5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Ihmisellä on omakohtainen sisäinen maailma, mutta hän on samalla myös jatkuvassa vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristönsä kanssa. Yksilön ja yhteisön dynaaminen suhde liittyy kaikkeen psykologiseen toimintaan. Kurssilla tutustuaan yhtäältä persoonallisuuspsykologiseen teoriaan ja tutkimukseen, toisaalta sosiaalipsykologiseen lähestymistapaan.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLps6 Yksilö, yhteisöt ja yhteiskunta

Perhe, työ, rikos, media, luokka, sukupuoli, uskonto, etnisyys, tieto, terveys. Kurssilla syvennetään ymmärrystä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ilmiöitten tutkimuksesta ja tutkimustuloksista. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus painottaa joko käyttäytymistieteellistä (psykologia, sosiaalipsykologia) tai yhteiskuntatieteellistä (sosiologia, sosiaalihistoria, kulttuuriantropologia) lähestymistapaa. Tutustumme eri alojen keskeisiin menetelmiin, merkittäviin tutkimuksiin, teorioihin ja ajankohtaisiin keskusteluihin. Saat kurssilla tilaisuuden perehtyäjohonkin itseäsi kiinnostavaan erityiskysymykseen. Arviointi: suoritusmerkintä.

xLps7 Psykologian abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan psykologian ainereaaliin. Tavoitteena on kerrata opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ja syventää psykologisen tiedon ymmärtämistä. Kurssilla kirjoitetaan harjoitustekstejä, opetellaan analysoimaan aineistoja ja hiotaan vastaustekniikkaa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

xLps8 Psykologian klassikot

Freud, Bandura, Seligman, Loftus… Psykologia perustuu tieteelliselle tutkimukselle. Kursseilla on harvemmin aikaa pysähtyä tarkastelemaan tärkeiden tutkimusten yksityiskohtia. Tällä kurssilla saat tutustua itsellesi mielenkiintoiseen tutkimukseen syvällisemmin. Kurssi antaa pohjaa käyttäytymistieteellisen tutkimuksen metodien ja käytänteiden hallitsemiselle sekä antaa valmiuksia haastavien tieteellisten tekstien analysoinnille.  Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Halutessaan opiskelijalla on mahdollisuus saada numeroarvointi.

 xLps9 Soveltava psykologia

Tekemällä oppii! Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan ohjatusti oma psykologinen tutkimus. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Halutessaan opiskelijalla on mahdollisuus saada numeroarvointi.
 

Ranska A-kieli

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät valtakunnalliset ja koulukohtaiset kurssit suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen.

Pakolliset kurssit

xLraa1 Kieli ja maailmani
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit arjesta, harrasteista, ystävyys- ja perhesuhteista. Numeroarviointi.

xLraa2 Ihminen verkostoissa
Kurssilla käsitellään erilaisia medioita hyödyntäen hyvinvointiin sekä ihmissuhteisiin liittyviä teemoja. Numeroarviointi.

xLraa3 Kulttuuri-ilmiöt
Kurssilla käsitellään Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuria ja kulttuurielämää &nbsp;laaja-alaisesti ja laaditaan näistä erilaisia tuotoksia. Numeroarvionti.

xLraa4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Kurssilla pohditaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja yksilöiden ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia esim. analysoimalla uutislähetysten tallenteita tai autenttisia artikkeleita. Numeroarviointi.

xLraa5 Tiede ja tulevaisuus
Aihepiireinä ovat tulevaisuuden visiot, teknologia sekä kestävä elämäntapa ja näihin liittyvät innovaatiot. Numeroarviointi.

xLraa6 Opiskelu, työ ja toimeentulo
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Aihepiireinä ovat omat opiskelu- ja urasuunnitelmat sekä arjen elämä lukion jälkeen. Työmuotoina &nbsp;esim. curriculum vitae (CV) ja työhaastattelu. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLraa7 Kestävä elämäntapa
Kurssilla painotetaan taitoa tuottaa ja tulkita kieltä eri kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Numeroarviointi.

xLraa8 Viesti ja vaikuta puhuen
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Kurssin sisällöstä noin 2/3 muodostuu suullisista harjoitteista ja noin 1/3 suullisesta kurssikokeesta. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, josta saa erillistodistuksen. Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu 20 opiskelijaan. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLraa9 (xLrab29/xlrab311 – yhdistelmäkurssi) Abiranska
Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki ko. aineen pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

xLraa10 Kulttuurikurssi
Kurssilla tutustutaan Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin, mediaan ja kulttuurielämän eri lohkoihin, kuten kirjallisuuteen, runouteen, musiikkiin, elokuvaan, taiteeseen, muotiin ja viestimiin. Kurssiin voi kuulua matka ranskankieliseen maahan. Suoritusmerkintä.

Ranska B2-kieli (RAB2) ja B3-kieli (RAB3)

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

xLrab31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan ranskan kielen asemaan maailmassa ja luodaan kokonaiskuva ranskankielisestä maailmasta. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita. Numeroarviointi.

xLrab210/xLrab32 Matkalla maailmassa 

Opit keskustelemaan harrastuksista, työstä ja vapaa-ajan vietosta. Teet ostoksia ja asioit eri tilanteissa. Numeroarviointi. (xLrab32) Suositellaan yläkoulun b-ranskan opiskelijoille kertaavaksi kurssiksi. (xLrab20)

xLrab21/xLrab33 Elämän tärkeitä asioita

Opit kertomaan mm. harrastuksista, matkoista ja retkistä menneessä aikamuodossa sekä selviytymään sairauden sattuessa lääkärillä käynnistä. Numeroarviointi.

xLrab22/xLrab34 Monenlaista elämää

Kurssin teemoina mm. Suomen ja Ranskan kulttuurin eri alueita, maantiede, historia ja nykyaika, elinkeinoelämä. Numeroarviointi.

xLrab23/xLrab35 Hyvinvointi ja huolenpito

Pohditaan elämän suuria kysymyksiä sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Keskustelua käydään mm. työstä ja vapaa-ajasta, iästä ja terveydestä, matkoista ja lemmikeistä. Numeroarviointi.

xLrab24/xLrab36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla tutustutaan Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin, mediaan ja kulttuurielämän eri lohkoihin, kuten kirjallisuuteen, runouteen, musiikkiin, elokuvaan, taiteeseen, muotiin ja viestimiin. Numeroarviointi.

xLrab25/xLrab37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Perehdytään ranskalaiseen koulujärjestelmään ja opitaan kertomaan suomalaisista kouluoloista ja omasta koulunkäynnistä. Tehdään tulevaisuudensuunnitelmia. Numeroarviointi.

xLrab26/xLrab38 Yhteinen maapallomme

Kurssilla käsitellään Suomen ja ranskankielisten maiden yhteiskuntien toimintaa, maapallon nykytilaa ja tulevaisuutta. Numeroarviointi.

xLrab27/xLrab39 Kansainvälinen toiminta

Perehdytään Ranskan ja ranskankielisten maiden osallisuuteen kansainvälisessä toiminnassa. Kurssilla käsitellään organisaatioihin, tiede-elämään, tekniikkaan, teknologiaan ja talouselämään liittyviä asioita. Numeroarviointi.

xLrab28 Viesti puhuen ja kirjoittaen/xLrab310 Viesti ja vaikuta kirjoittaen 

Kurssin teemoina ovat luonto, luonnonilmiöt, luonnontieteet ja kestävä kehitys, maapallon reunaehdot ja kansainväliset järjestöt. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLrab29/xLrab311 Abikurssi

Abikurssi antaa opiskelijoille valmiudet osallistua ao. kielen ylioppilaskokeeseen. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki ko. aineen pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Kurssilla käytetään vaihtelevasti erilaisia työtapoja. Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen eri osioita: kuullun ymmärtämistä, lyhyitä viestinnällisiä kirjallisia tehtäviä, luetun ymmärtämistä, vastaustekniikkaa. Suoritusmerkintä.

xLrab211/xLrab312 Suullinen kurssi

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Kurssin sisällöstä noin 2/3 muodostuu suullisista harjoitteista ja noin 1/3 suullisesta kurssikokeesta. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, josta saa erillistodistuksen. Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu 20 opiskelijaan. Numeroarviointi.

xLrab212/xLrab313 Matkakurssi

Kurssilla tutustutaan Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin, mediaan ja kulttuurielämään, kuten kirjallisuuteen, runouteen, musiikkiin, elokuvaan, taiteeseen, muotiin ja viestimiin.Kurssi toteutuu matkana ranskankieliseen maahan. Suoritusmerkintä.

Ruotsi A-kieli (RUA)

Suoritusjärjestys

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät valtakunnalliset ja koulukohtaiset kurssit suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen. Kurssit toteutetaan pelkästään suomeksi.

Pakolliset kurssit

xLrua1 Ruotsinkielinen maailmani

Kurssilla kartoitetaan ruotsin kielen eri osa-alueiden osaamista ja kehitetään omia kielenopiskelutaitoja. Kurssi niveltää peruskoulun ja lukion kieltenopiskelua ja vahvistaa perussanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja. Aihepiirit liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin, harrastuksiin sekä arkisiin kielenkäyttötilanteisiin. Numeroarviointi.

xLrua2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan toimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja vahvistetaan taitoa muotoilla sekä perustella mielipiteitä. Kurssilla käsitellään omaa lähipiiriä, ihmissuhteita sekä hyvinvointia. Lisäksi pohditaan teknologian ja digitalisaation vaikutusta ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä niiden vaikutusta hyvinvointiin. Numeroarviointi.

xLrua3 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla vahvistetaan kykyä tuottaa erilaisia tekstejä sekä harjoitellaan erityyppisten tekstien lukemista. Kurssilla käsitellään pohjoismaista kulttuuria, kulttuuri-ilmiöitä, monikulttuurisuutta sekä medioita. Numeroarviointi.

xLrua4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa. Kurssilla pohditaan erilaisia yhteiskunnallisia aiheita, kuten yksilön ja yhteisön vastuu ja vaikuttamismahdollisuudet yhteiskunnassa sekä ihmisoikeuskysymyksiä. Numeroarviointi.

xLrua5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla työskennellään entistä vaikeampien tekstien kanssa harjoitellen tekstin lukemisen tekniikoita sekä tiedonhankinnan taitoja. Lisäksi harjoitellaan mielipiteenilmaisua ja pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista. Numeroarviointi.

xLrua6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja sekä tulevaisuudensuunnitelmia. Työnhakuprosessi sekä tulevaisuuden työmarkkinoiden vaatimukset ovat keskeinen osa kurssin sisältöä. Kurssin aikana tutustutaan myös mahdollisuuksiin opiskella ja työskennellä ruotsiksi Pohjoismaissa.  Lisäksi pohditaan talousasioita yksilön tasolla sekä laajemmin ilmiönä. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLrua7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla vahvistetaan luetun ymmärtämisen taitoja lukemalla vaativia tekstejä kestävän elämäntavan näkökulmasta. Lisäksi kurssilla harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja kerrataan pakollisten kurssien sanastoa sekä rakenteita valmistautumalla samalla ylioppilaskokeeseen. Numeroarviointi.

xLrua8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa sekä taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Kurssilla harjoitellaan myös valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Pakollisten kurssien sanastoa kerrataan sekä harjoitellaan kuullun ymmärtämistä valmistautumalla samalla ylioppilaskokeeseen. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, joka määrittää kurssiarvosanan yhdessä kurssilla annettujen muiden näyttöjen kanssa. Suullisesta kokeesta saadaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen yhteydessä. Numeroarviointi.

Koulukohtainen soveltava kurssi

xLrua9 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

Ruotsi B-kieli (RUB)

Suoritusjärjestys

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät valtakunnalliset ja koulukohtaiset kurssit suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen. Kurssit toteutetaan pelkästään suomeksi.

Pakolliset kurssit

xLrub1 Minun ruotsini

Kurssilla kartoitetaan ruotsin kielen eri osa-alueiden osaamista ja kehitetään omia kielenopiskelutaitoja. Kurssilla harjoitellaan vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Aiheina ovat oma lähipiiri, vapaa-aika, opinnot sekä asuminen. Numeroarviointi.

xLrub2 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Kurssilla harjoitellaan toimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja vahvistetaan taitoa muotoilla sekä perustella mielipiteitä. Kurssin aihepiireinä ovat ystävyys, ruoka, pukeutuminen sekä hyvinvointi. Numeroarviointi.

xLrub3 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan kykyä tuottaa erilaisia tekstejä sekä harjoitellaan erityyppisten tekstien lukemista. Kurssilla tarkastellaan suomalaisuutta, suomalaista kulttuuria, suomenruotsalaisuutta sekä pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä sekä medioita. Numeroarviointi.

xLrub4 Monenlaiset ympäristömme

Kurssilla harjoitellaan erilaisten tekstien tulkitsemista ja tuottamista sekä mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista kurssin aihepiireistä. Aihepiireinä ovat esim. monikulttuurisuus, siirtolaisuus, elämää ohjaavat arvot sekä kuluttaminen. Numeroarviointi.

xLrub5 Opiskelu- ja työelämä ruotsiksi

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja sekä tulevaisuudensuunnitelmia. Työnhakuprosessi sekä tulevaisuuden työmarkkinoiden vaatimukset ovat keskeinen osa kurssin sisältöä. Kurssin aikana tutustutaan myös mahdollisuuksiin opiskella ja työskennellä ruotsiksi Pohjoismaissa. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLrub6 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa sekä taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien sanastoa sekä harjoitellaan kuullun ymmärtämistä valmistautumalla samalla ylioppilaskokeeseen. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, joka määrittää kurssiarvosanan yhdessä kurssilla annettujen muiden näyttöjen kanssa. Suullisesta kokeesta saadaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen yhteydessä. Numeroarviointi.

xLrub7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla vahvistetaan luetun ymmärtämisen taitoja lukemalla vaativia tekstejä kestävän elämäntavan näkökulmasta. Lisäksi kurssilla harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja kerrataan pakollisten kurssien sanastoa sekä rakenteita valmistautumalla samalla ylioppilaskokeeseen. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLrub8 Ruotsin tukikurssi 

Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulun keskeistä sanastoa ja rakenteita. Lisäksi harjoitellaan lukion kieltenopiskelussa tarvittavia opiskelutaitoja. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat kielen perustaitojen vahvistamista ja tukea opiskelutaidoissa. Opiskelijoita ohjataan valitsemaan kurssi lukion ensimmäisen kurssin kuluessa. Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

xLrub9 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

Koulukohtainen soveltava kurssi

xLsru1 Lasten- ja nuortenkirjallisuutta kaksikielisesti 

Kurssi on kaksikielinen äidinkielen ja ruotsin yhteinen kurssi, jolla tutustutaan ruotsinkieliseen lasten- ja nuortenkirjallisuuteen lukemisen, elokuvien sekä mahdollisuuksien mukaan teatterin muodossa. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa lasten- ja nuortenkirjallisuuteen, rohkaista lukemaan ruotsinkielistä kirjallisuutta ja samalla vahvistaa sekä kirjallisen että suullisen viestinnän taitoja. Äidinkielen ja kirjallisuuden osalta kurssin tavoitteena on lisäksi harjoituttaa kirjallisuuden analysointitaitoja sekä kirjallisuutta käsittelevien lukutaitovastausten kirjoittamista.

Kurssilla harjoitellaan aihepiirin sanastoa, kirjoitetaan lyhyitä ruotsinkielisiä tekstejä sekä keskustellaan kaksikielisesti. Opiskelijat, jotka suorittavat kurssin äidinkieleen ja kirjallisuuteen harjoittelevat kurssin aikana kirjallisuutta käsittelevien lukutaitovastausten kirjoittamista sekä kirjallisuuden analyyttistä tulkintaa. Kurssiin sisältyy opintomatka Ruotsiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.  

Saksa A-kieli (SAA)

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät valtakunnalliset ja koulukohtaiset kurssit suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

xLsaa1 Kieli ja maailmani

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa perusrakenteiden hallintaa. Kurssin teemoina ovat harrastuksiin, arkeen, perheeseen ja ystävyysuhteisiin liittyvät asiat. Numeroarviointi.

xLsaa2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita. Vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Kurssin teemoina ovat hyvinvointi ja ihmissuhteet. Numeroarviointi.

xLsaa3 Kulttuuri-ilmiöt

Kurssilla käsitellään saksankielisten maiden kulttuuria ja kulttuurielämää. Mahdollisesti kulttuurimatka saksankieliseen kaupunkiin. Numeroarviointi.

xLsaa4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla pohditaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja yksilöiden sekä yhteisöjen toimintamahdollisuuksia. Hyödynnetään mahdollisimman paljon autenttista materiaalia. Numeroarviointi.

xLsaa5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla käsitellään teknologiaa, tulevaisuuden visioita, kestävää elämäntapaa ja näihin liittyviä innovaatioita. Numeroarviointi.

xLsaa6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Kurssin teemoina on opiskelu- ja urasuunnitelmat sekä arkielämä lukion jälkeen. Työmuotoina ovat esim. curriculum vitae (CV) ja työhaastattelu. Numeroarviointi.

 Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLsaa7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla painotetaan taitoa tuottaa ja tulkita kieltä eri kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Numeroarviointi.

xLsaa8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Opiskelijaa ohjataan kiinnittämään huomiota äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, joka yhdessä kurssilla annettujen muiden näyttöjen kanssa määrittää kurssiarvosanan. Suullisesta kokeesta saadaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen yhteydessä. Numeroarviointi.

Koulukohtainen syventävä kurssi

xLsaa9/xLsab29/xLsab311 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja rakenteita kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

 

Saksa B2-kieli ja B3-kieli (SAB2 ja SAB3)

SAKSA B2-KIELI (SAB2)
Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLsab31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan saksan kieleen ja sen asemaan maailmassa. Kurssin aihepiirejä ovat tervehtiminen ja esittäytyminen ja itsestä ja perheestä kertominen. Numeroarviointi.

xLsab210/xLsab32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä tavanomaisissa arkielämän kohtaamis- ja  asiointitilanteissa. B2- opiskelijoilel tämä on yläkoulun rakenteiden ja sanaston kertausta. Numeroarviointi.

xLsab21/xLsab33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssin teemoina ovat vapaa-ajanvietto ja harrastukset. Numeroarviointi.

xLsab22/xLsab34 Monenlaista elämää

Kurssin aihepiireissä kiinnitetään huomiota eroavaisuuksiin saksan- ja suomenkielisessä vuorovaikutuksessa. Numeroarviointi

xLsab23/xLsab35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustella eri tilanteissa ja eri aihepiireistä, kuten hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet. Numeroarviointi.

xLsab24/xLsab36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla tutustutaan saksankielisten maiden kulttuurielämään ja sen ilmentymiin mediassa. Numeroarviointi.

xLsab25/xLsab37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla opitaan kertomaan suomalaisesta koulusta ja  ja omasta koulunkäynnistä sekä verrataan niitä saksalaiseen järjestelmään. Kurssilla käsitellään kouluun, opiskeluun, työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä asioita. Numeroarviointi.

xLsab26/xLsab38 Yhteinen maapallomme

Kurssin teemoina ovat yhteiskunnallinen toiminta saksankielisissä maissa, luonto, erilaiset asuinympäristöt sekä kestävä elämäntapa. Numeroarviointi.

xLsab27/xLsab39 Kansainvälinen toiminta

Kurssilla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä kansainvälisestä yhteistyöstä keskittyen tieteen, talouden ja tekniikan peruskäsitteisiin. Numeroarviointi.

xLsab28/xLsab310Viesti puhuen ja kirjoittaen

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä. Numeroarviointi.

 Koulukohtainen syventävä kurssi

xLsab29/xLsab311/xLsaa9 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja rakenteita kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

 

SAKSA B3-KIELI (SAB3)

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

 

xLsab31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan saksan kieleen ja sen asemaan maailmassa. Kurssin aihepiirejä ovat tervehtiminen ja esittäytyminen ja itsestä ja perheestä kertominen. Numeroarviointi.

xLsab32/xLsab 20 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä tavanomaisissa arkielämän kohtaamis- ja asiointitilanteissa. Numeroarviointi.

xLsab33/xLsab21 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja erilaisia vuorovaikutustilanteita. Kurssin teemoina ovat vapaa-ajanvietto ja harrastukset. Numeroarviointi.

xLsab34/xLsab22 Monenlaista elämää

Kurssin aihepiireissä kiinnitetään huomiota eroavaisuuksiin saksan- ja suomenkielisessä vuorovaikutuksessa. Numeroarviointi

xLsab35/xLsab23 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustella eri tilanteissa ja eri aihepiireistä, kuten hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet. Numeroarviointi.

xLsab36/xLsab4 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla tutustutaan saksankielisten maiden kulttuurielämään ja sen ilmentymiin mediassa. Numeroarviointi.

Lsab37/xLsab25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla opitaan kertomaan suomalaisesta koulusta ja  ja omasta koulunkäynnistä sekä verrataan niitä saksalaiseen järjestelmään. Kurssillä käsitellään myös työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä asioita. Numeroarviointi.

Lsab38/Lsab26 Yhteinen maapallomme

Yhteiskunnallinen toiminta saksankielisissä maissa. Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt sekä luontoon suhtautuminen ja kestävä kehitys omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Numeroarviointi.

Lsab39/Lsab27 Kansainvälinen toiminta

Kurssilla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä kansainvälisestä yhteistyöstä. Kurssin aihepiireinä ovat tiede, talous ja tekniikka. Numeroarviointi

Lsab310/Lsab28 Viesti puhuen ja kirjoittaen

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä. Numeroarviointi.

 

Koulukohtainen syventävä kurssi

 Lsab311/Lsab29 Abisaksa

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja rakenteita kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

Soveltava luonnontiede

 

Lssc2 Johdanto tutkivaan työskentelyyn

Kurssilla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen tekoon ja toteutetaan oma tutkimuksellinen,keksinnöllinen tai teknillinen projekti yritysyhteistyössä pienissä ryhmissä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat tieteellinen menetelmä ja tutkimusstyön tekemisen vaiheiden oppiminen, tiedonhakeminen, lähdekritiikki ja aiheen rajaaminen sekä tuotteen kehittämisen ongelmat ja haasteet. Arviointi: suoritusmerkintä

Lssc3 Science Field Trip

Science comes to life when you visit the places and see the artifacts that created it. Arviointi: suoritusmerkintä

Lssc4 Science Watch

Science is sizzling all around you! We are going to peak at what is being developed now! Arviointi: suoritusmerkintä

Soveltava tietotekniikka

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Ohjelmoinnin MOOC on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos järjestämä kaikille avoin verkkokurssi. Kurssit toteutetaan Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen avoimina verkkokursseina yliopiston määrittämän aikataulun mukaisesti. Kursseilla käytetään tehostetun kisällioppimisen menetelmää, joka perustuu siihen, että opiskelijat tekevät itsenäisesti vaikkakin ohjatusti paljon tehtäviä.

Kurssin suoritetaan tekemällä viikoittaiset tehtävät. Opiskelijan tulee suorittaa jokaisesta tehtäväsetistä/viikosta vähintään 85% pisteistä mukaanlukien kaikki pakolliseksi merkityt tehtävät. Kurssin lopussa järjestetään kurssiin liittyvä koe erikseen ilmoitettavana aikana.

Lisätietoa kurssin toteutuksesta ja suorittamisesta opinto-ohjaajalta ja osoitteessa http://mooc.cs.helsinki.fi/ohjelmointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

Lstt1 Ohjelmoinnin perusteet

Kurssi vastaa Helsingin tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmoinnin perusteet kurssin sisältöä.

Pääteemat

Algoritmit ja ohjausrakenteet
Muuttujat ja tyypit
Aliohjelmat
Luokat, oliot ja kapselointi

 Lstt2 Ohjelmointi 1 ja Ohjelmointi 2

Kurssit vastaavat Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmoinnin jatkokurssin sisältöä.

Pääteemat

Luokkamäärittelyn tekniikat
Periytyminen
Virhetilanteiden käsittely
Ohjelmointitekniikka

Lstt3 Soveltava ohjelmointi

Mehackitin mediataidekurssilla tutustutaan ohjelmointiin Java-pohjaisella avoimen lähdekoodin Processing-alustalla. Kurssilla opitaan ohjelmoinnin alkeita ja tehdään ohjelmoimalla esimerkiksi 2D-grafiikkaa, animaatioita, pelejä ja muita taideteoksia.
Pääpaino on siinä, että opiskelijat pääsevät itse konkreettisesti tekemään ja luomaan taidetta. Arviointi: Suoritusmerkintä.

Lstt4 Robotiikka ja 3D-tulostaminen

Kurssilla elektroniikka, sähköfysiikka, ohjelmointi ja 3D-tulostus yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Kurssin lopuksi suunnitellaan ja toteutetaan projekti, jossa oppilas pääsee toteuttamaan omaa luovuuttaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Lstt5 Koodaus 

Ohjelmointi on ehkäpä tärkein jatko-opintojen ja työelämän taito, jota ei tällä hetkellä normaaleilla lukiokursseilla opi. Tällä kurssilla onkin tarkoituksena tutustua ohjelmointiin Python-ohjelmointikielen avulla. Kurssin sisältö räätälöidään henkilökohtaisesti kaikille vasta-alkajista edistyneempiin ohjelmoijiin – Python sopii hyvin myös ensimmäiseksi opeteltavaksi ohjelmointikieleksi, joten mitään esitietovaatimuksia kurssilla ei ole. Abitti-koejärjestelmässä on käytössä Python-editori, joten kurssista voi olla hyötyä myös esim. matematiikan ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 Lstt6 Koodi 101- syventävä koodaus

Koodi101-erikoiskurssilla pääset nauttimaan ohjelmointiopeista maailman huipulta: kurssi järjestetään yhdessä ohjelmointiyritys Eficoden kanssa, ja kurssin tarkoituksena on tutustua siihen, miten moderneja tietokoneohjelmistoja oikeasti toteutetaan ja julkaistaan. Erityiset osa-alueet: käytettävyys ja käyttöliittymät, ohjelmistojen toteutus ja julkaisu, esineiden internet ja pelikehitys. Kurssin opiskelijoille suositellaan aikaisempaa ohjelmointikokemusta, esimerkiksi koulumme Koodaus-kurssin muodossa. Lisätietoa kurssista löydät osoitteesta www.koodi101.fi. Suoritusmerkintä.”

Lstt08 Tietotekniikan käyttö lukio-opinnoissa

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija lukio-opinnoissa yleisimmin käytettäviin oppimisympäristöihin ja ohjelmistoihin. Tarvittavia ohjelmistoja asennetaan kurssin aikana. Ohjelmistot ovat osittain omakustanteisia. Kurssi edellyttää omaa kannettavaa tietokonetta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

Suomi toisena kielenä (S2)

Suoritusjärjestys

Suomen kielen opinnot alkeista aloittavat lukevat opintojen alussa kurssit xLss21 – xLss24, joiden jälkeen suositellaan suomi toisena kielenä -opintoihin valmentavaa xLs210-kurssia. Ne opiskelijat, jotka hallitsevat suomen kielen perusteet, aloittavat opinnot xLs210-kurssilla ja sen  jälkeen suoritetaan pakolliset kurssit xLs21 – xLs26.

Kurssit suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä, mutta tarvittaessa kursseja voi suorittaa myös haluamassaan järjestyksessä. xLs28 on abikurssi, joka suositellaan suoritettavaksi ennen ylioppilaskirjoituksia.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

xLs21 Tekstit ja vuorovaikutus

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyy. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa viestintäympäristöissä. Hän osaa käyttää luontevasti ja monipuolisesti suomen kielen keskeisiä rakenteita. Numeroarviointi.

xLs22 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Opiskelijan käsitys suomen kielen rakenteesta, kielen vaihtelusta ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. Numeroarviointi.

xLs23 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Opiskelija harjoittelee kaunokirjallisten tekstien tulkintaa kirjallisesti ja suullisesti, ja hänen käsityksensä kaunokirjallisuudesta ja sen kielellisistä keinoista monipuolistuu. Hän saa yleiskuvan suomalaisesta kulttuurista ja kaunokirjallisuuden lajeista sekä oppii tulkitsemaan kuvaa ja liikkuvaa kuvaa. Numeroarviointi.

xLs24 Tekstit ja vaikuttaminen

Opiskelija harjoittelee vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoja ja parantaa kriittistä lukutaitoaan. Hän oppii ymmärtämään erilaisia kielenkäyttötilanteita sekä erityyppisiä suullisia, kirjallisia ja multimodaalisia asiatekstejä, erityisesti mielipidetekstejä. Hän rohkaistuu muodostamaan ja ilmaisemaan mielipiteensä ja oppii perustelemaan niitä. Hän oppii ymmärtämään, miten kielellä vaikutetaan. Numeroarviointi.

xLs25 Teksti ja konteksti

Opiskelija oppii tarkastelemaan erilaisia tekstejä niiden piirteiden, kontekstin ja intertekstuaalisuuden näkökulmasta. Hän tuottaa ja erittelee erilaisia tekstilajeja, kuten esseitä. Opiskelija kiinnittää huomiota tekstin tyyliin ja harjaantuu itsenäiseen kirjoitusprosessiin. Hän tarkastelee erilaisia suullisia vuorovaikutustilanteita ja kehittää tieto- ja viestintäteknologista osaamistaan. Numeroarviointi.

xLs26 Nykykulttuuri ja kertomukset

Opiskelija tutustuu suomalaiseen nykykulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen sekä muihin taiteisiin ja mediakulttuuriin. Kurssilla vertaillaan suomalaista kulttuuria opiskelijoiden tuntemiin muihin kulttuureihin. Opiskelija hyödyntää mediaa kulttuurin välittäjänä, tutustuu ajankohtaisiin teksteihin ja harjoittelee mm. luetun ymmärtämistä ja tekstien selittämistä. Hän oppii toimimaan vuorovaikutustilanteissa eettisesti ja rakentavasti. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLs27 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Kurssilla tehdään niin ryhmä- kuin yksilöviestinnänkin tehtäviä. Numeroarviointi.

xLs28 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoitusten suomi toisena kielenä -kokeeseen.Kurssin tavoitteena on syventää ja monipuolistaa opiskelijan kirjallisen ilmaisun ja tekstien tuottamisen taitoja. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin media- ja kulttuuriaiheisiin, varmentaa kielen rakenteiden hallintaa, harjaantuu kirjoitusprosessiin ja kehittää omaa ilmaisuaan. Numeroarviointi.

 xLs29 Lukutaitojen syventäminen

Kurssilla luetaan erilaisia tekstejä (esim. novelleja, mediatekstejä, tietotekstejä) ja tehdään niihin liittyviä tehtäviä. Tavoitteena on parantaa luetun ymmärtämistä ja harjoitella tekstien analysointia sekä syventää opiskelijan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Tarjotaan vuorovuosin xLs211 kurssin kanssa. Numeroarviointi.

 Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLs210 Lukio-opintoihin valmistava kurssi

Kurssi valmentaa opiskelijaa lukion suomi toisena kielenä -opintoihin, ja se suositellaan suoritettavaksi ennen pakollisia S21 – S26-kursseja. Kurssin tavoitteena on varmistaa, että opiskelija selviytyy tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa kirjallisesti ja suullisesti. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLs211 Sanastokurssi

Kurssin tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden sanavarastoa mm. ajankohtaisia artikkeleita lukemalla. Kurssilla käydään läpi eri sanatyyppejä ja -vartaloita ja kerrataan, miten sanoja muodostetaan. Tarjotaan vuorovuosin xLs29-kurssin kanssa. Suoritusmerkintä.

xLs212/xLäi12 Näytelmäkirjallisuuden ja teatterin kurssi

Kurssilla tutustutaan joihinkin näytelmäkirjallisuuden klassikoihin tai nykynäytelmiin toiminnallisin opetusmenetelmin. Kurssiin kuuluu koulun ulkopuolisia vierailuja mm. teatterikorkeakouluun, erilaisiin teatteritaloihin sekä esityksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös harjoituksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xls213/xLäi13 Opiskelua elokuvan keinoin 

Kurssilla opitaan eri oppiaineisiin liittyviä sisältöjä monenlaisten elokuvien, asiaohjelmien ja dokumenttien avulla. Samalla harjoitellaan yo-kokeessa tärkeää videoaineistojen analysointia. Kurssi toteutetaan äidinkielen ja muiden oppiaineiden yhteistyönä. Suoritusmerkintä.

xls214/xLäi 14 Luova kirjoittaminen

Kurssilla harjoitellaan erilaisten fiktiivisten tekstien kirjoittamista (esim. kertomus, novelli, runo). Tutustutaan monenlaisiin fiktiivisiin tekstilajeihin ja tehdään kirjallista ilmaisua kehittäviä harjoituksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xls215/xLäi15 Monimuotoinen media

Kurssilla tutustutaan erilaisiin medioihin, median historiaan ja muutokseen sekä asemaan nyky-yhteiskunnassa. Kurssin aikana tehdään paljon erilaisia vierailukäyntejä, joilla perehdytään  muun muassa erilaisten mediasisältöjen tuottamiseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xls216/xLäi16 Shakespeare and Tudor England

Tällä englannin kielen, äidinkielen ja historian yhteisellä kurssilla tutustutaan Shakespearen tuotantoon ja Elisabethin ajan Englantiin. Kurssilla luetaan näytelmätekstejä ja kirjoitetaan sekä luovia että analyyttisia tekstejä. Kurssilla toteutetaan mahdollisesti myös näytelmäprojekti. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Tämä kurssi tulee olla suoritettuna, mikäli opiskelija haluaa osallistua Stratford-upon-Avon Shakespeare Study Trip to England-kurssille (Lena16), joka sisältää opintomatkan.

xls217/ xläi10 Vertailevaa kielenhuoltoa

Kurssilla vertaillaan opiskelemiesi kielten rakenteita ja oikeinkirjoituksen käytänteitä. Kurssin aikana harjoittelet sellaisia kirjoittamiseen liittyviä seikkoja, jotka tuottavat kirjoittajille yleisesti ongelmia (esim. välimerkit, yhdyssanat, isot ja pienet alkukirjaimet, selkeät virkerakenteet) sekä kertaat kielen käsitteitä, joiden tuntemuksesta on hyötyä sekä vieraiden kielten opiskelussa että tekstien kielen analyysissa ylioppilaskokeessa. Tavoitteena on, että opit tuottamaan mahdollisimman selkeitä ja virheettömiä tekstejä. Kurssin lopussa sinulla on käsitys siitä, millaisia oikeinkirjoitussääntöjä liittyy niihin kieliin, joilla kirjoitat, ja osaat soveltaa niitä myös erikielisissä omissa teksteissäsi. Suoritusmerkintä.

 SUOMI VIERAANA KIELENÄ

xLss21 Hyvää päivää, hauska tutustua

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLss22 Jokapäiväinen elämä

Kurssin aihepiireinä ovat koti, suku, ystävät ja muut ihmissuhteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset sekä nuorten jokapäiväiseen elämään liittyvät kiinnostuksen kohteet, rutiinit ja sanasto. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLss23 Opiskelu, työ ja tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien suunnitelmien ja toiveiden kuvailua. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, kuten mielipiteen ilmaisemista, sekä vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLss24 Meillä ja muualla

Kurssin aihepiireinä ovat opiskelijoiden oman maan sekä kohdekielisen maan (Suomen) ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

Teemaopinnot (TO)

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLto1 Monitieteinen ajattelu
Kurssi aikana opiskelijat tutustuvat johonkin yhteiskunnalliseen ongelmaan ja tuottavat siihen yhdessä käytännön ratkaisun. Opiskelijat perehtyvät käsiteltävänä olevan yhteiskunnallisen ilmiön taustoihin ja hankkivat aiheesta tietoa esimerkiksi vierailujen ja vierailijoiden avulla. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään yhteiskunnallisia ongelmia ja niihin liittyviä ihmisiä sekä luomaan ongelmiin konkreettisia ratkaisuja. Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. Kurssi pyrkii lisäämään opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja ja auttaa heitä löytämään yhteyksiä eri ilmiöiden välillä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLto2 Tutkiva työskentely teknologialla
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää dokumentoidun projektin kehittäen samalla osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Työt toteutetaan 2–3 henkilön ryhmissä tai yksin. Tavoitteena on, että opiskelija pyrkii oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Tärkeä osa kurssia ja oppimista on vertaisarviointi. Kurssi on pakollinen tiede- ja teknologialinjan opiskelijoille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLto3 Työelämäosaaja
Työssäoppimisen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa oppimiaan asioita käytännössä, lisätä opiskelijan tietoa työmarkkinoista sekä työelämän pelisäännöistä. Työssäoppimisjakso on kolma päivää/18 tuntia, joka suoritetaan kouluajan ulkopuolella. Jakson voi suorittaa yrityksessä tai muussa vastaavassa organisaatiossa. Osa harjoittelusta on mahdollista suorittaa tutustumalla alan jatko-opintopaikkoihin. Opiskelija hankkii pääsääntöisesti työpaikan itse. Jakson aikana tehdään ennakkoon annettuja tehtäviä, haastatellaan työntekijöitä sekä tehdään raportti harjoittelusta. Kurssi sisältää lähipäiviä ja verkko-opintoja. Kurssi on pakollinen yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille. Arviointi: Suoritusmerkintä.

Terveystieto (TE)

Pakollinen kurssi

xLte1 Terveyden perusteet

Pakollisella kurssilla syvennetään ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä opitaan tunnistamaan ja arvioimaan niiden toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisössä ja ympäristössä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen sekä mielenterveyden suojaaminen. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLte2 Ihminen, ympäristö ja terveys 

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä perimään ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksistä ja vaikutuksista terveyteen ja toimintakykyyn. Numeroarviointi.

xLte3 Terveyttä tutkimassa

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Opiskelija toteuttaa joko pienimuotoisen terveystutkimuksen (kohdistuen joko fyysiseen, sosiaaliseen tai mielenterveyden osa-alueeseen tai terveyspoliittiseen päätöksentekoon tai -kehityslinjohin) tai toimintakyvyn mittaamisen tutkimuksen osana kurssin arviointia. Numeroarvionti.

Koulukohtainen syventävä kurssi

xLte4 Terveystiedon abikurssi

Terveystiedon abikurssin tavoitteena on tarkentaa kunkin opiskelijan tieto- ja taitotaso terveystieto-oppiaineessa oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen tueksi sekä tiivistää terveystiedon keskeisiä sisältöjä ja vahvistaa keskeisten käsitteiden hallintaa ja ymmärtämistä sekä harjoittaa reaalikokeen kysymyksiin vastaamisen tekniikoita. Suoritusmerkintä.

Venäjä A-kieli (VEA)

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät valtakunnalliset ja koulukohtaiset kurssit suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen.

Pakolliset kurssit

xLvea1 Kieli ja maailmani

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa perusrakenteiden hallintaa. Kurssin teemoina ovat harrastuksiin, arkeen, perheeseen ja ystävyysuhteisiin liittyvät asiat. Numeroarviointi.

xLvea2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita. Vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Kurssin teemoina ovat hyvinvointi ja ihmissuhteet. Numeroarviointi.

xLvea3 Kulttuuri-ilmiöt

Kurssilla käsitellään venäjänkielisten maiden kulttuuria ja kulttuurielämää. Numeroarviointi.

xLvea4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla pohditaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja yksilöiden sekä yhteisöjen toimintamahdollisuuksia. Hyödynnetään mahdollisimman paljon autenttista materiaalia. Numeroarviointi.

xLvea5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla käsitellään teknologiaa, tulevaisuuden visioita, kestävää elämäntapaa ja näihin liittyviä innovaatioita. Numeroarviointi.

xLvea6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Kurssin teemoina on opiskelu- ja urasuunnitelmat sekä arkielämä lukion jälkeen. Työmuotoina esim. curriculum vitae (CV) ja työhaastattelu. Numeroarviointi.

 Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLvea7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla painotetaan taitoa tuottaa ja tulkita kieltä eri kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Numeroarviointi.

xLvea8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Opiskelijaa ohjataan kiinnittämään huomiota äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, joka yhdessä kurssilla annettujen muiden näyttöjen kanssa määrittää kurssiarvosanan. Suullisesta kokeesta saadaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen yhteydessä. Numeroarviointi.

 Koulukohtainen syventävä kurssi

xLvea9/xveab311 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja rakenteita kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä

Venäjä B3-kieli (VEB3)

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

 

xLveb31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan venäjän kieleen ja sen asemaan maailmassa. Kurssin aihepiirejä ovat tervehtiminen ja esittäytyminen ja itsestä ja perheestä kertominen. Numeroarviointi.

xLveb32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä tavanomaisissa arkielämän kohtaamis- ja asiointitilanteissa. Numeroarviointi.

xLveb33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja erilaisia vuorovaikutustilanteita. Kurssin teemoina ovat vapaa-ajanvietto ja harrastukset. Numeroarviointi.

xLveb34 Monenlaista elämää

Kurssin aihepiireissä kiinnitetään huomiota eroavaisuuksiin venäjän- ja suomenkielisessä vuorovaikutuksessa. Numeroarviointi

xLveb35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustella eri tilanteissa ja eri aihepiireistä, kuten hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet. Numeroarviointi.

xLveb36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla tutustutaan venäjänkielisten maiden kulttuurielämään ja sen ilmentymiin mediassa. Numeroarviointi.

xLveb37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla opitaan kertomaan suomalaisesta koulusta ja  ja omasta koulunkäynnistä sekä verrataan niitä venäläiseen järjestelmään. Kurssillä käsitellään myös työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä asioita. Numeroarviointi.

xLveb38 Yhteinen maapallomme

Yhteiskunnallinen toiminta venäjänkielisissä maissa. Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt sekä luontoon suhtautuminen ja kestävä kehitys omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Numeroarviointi.

xLveb39 Kansainvälinen toiminta

Kurssilla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä kansainvälisestä yhteistyöstä. Kurssin aihepiireinä ovat tiede, talous ja tekniikka. Numeroarviointi

xLveb310 Viesti puhuen ja kirjoittaen

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä. Numeroarviointi.

 Koulukohtainen syventävä kurssi

xLveb311 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja rakenteita kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

 

Äidinkieli ja kirjallisuus

Suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit on suositeltavaa suorittaa numerojärjestyksessä.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

xLäi1 Tekstit ja vuorovaikutus

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu. Kurssin yhtenä keskeisenä sisältönä ovat tekstilajit ja tekstityypit. Numeroarviointi.

xLäi2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. Kurssilla harjoitellaan suunnittelemaan, muokkaamaan ja laatimaan puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä, antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä arvioimaan omia puhe- ja kirjoitustaitoja. Numeroarviointi.

xLäi3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Kurssilla tutustutaan kirjallisuuden eri lajeihin. Opiskelijan tekstin tulkinnan taidot kehittyvät. Kurssiin kuuluu teatterikäynti. Numeroarviointi.

xLäi4 Tekstit ja vaikuttaminen

Kurssilla keskitytään tarkastelemaan kieltä vaikuttamisen välineenä. Olet päivittäin niin vaikuttamisen kohteena kuin sen toteuttajanakin. On tärkeää, että tunnistat, kun sinuun vaikutetaan ja osaat toisaalta käyttää kieltä vaikuttamisen välineenä, kun se on tarpeen. Kursssilla tehdään niin kirjallisia kuin suullisiakin tehtäviä, kirjoitetaan esseitä ja analyyttisiä tekstejä. Kurssin keskeisenä pohjamateriaalina ovat erilaiset mediatekstit. Opit lukemaan erilaisia tekstejä myös arvioivasta näkökulmasta. Numeroarviointi.

xLäi5 Teksti ja konteksti

Kurssilla tarkastellaan erilaisia tekstejä niiden kulttuurisessa ja ajallisessa kontekstissa. Keskiössä ovat erityisesti kaunokirjallisten tekstien tyylit ja kirjallisuuden historia antiikista nykypäivään. Tutustut suomalaisen kirjallisuuden ohella maailmankirjallisuuteen, sen tyylikausiin ja kirjallisuuden yhteyteen ympäröivään, muuttuvaan maailmaan. Kurssilla kirjoitetaan niin esseitä kuin analyyttisiäkin tekstejä, keskustellaan tyyleistä ja kirjallisuudesta sekä pureudutaan historian aikakausien ja kirjallisuuden vuorovaikutukseen. Numeroarviointi.

xLäi6 Nykykulttuuri ja kertomukset

Kurssilla korostuvat nykykulttuuri ja sen ilmiöt erityisesti kertomuksellisuuden näkökulmasta. Tutustut ajankohtaisiin mediateksteihin ja nykykirjallisuuden kertomuksiin. Kurssin keskiössä ovat myös liikkuva kuva ja teatteri sekä verkkotekstit. Kurssilla keskustellaan nykykulttuurin ilmiöistä, kirjoitetaan niin analyyttisiä kuin esseistisiäkin tekstejä sekä pyritään järjestämään mahdollisimman paljon tilaisuuksia myös koulun ulkopuolelle. Kurssin keskeisenä pohjamateriaalina on monipuolisesti niin kaunokirjallisuutta kuin mediatekstejäkin. Numeroarviointi.

 Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLäi7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen 

Kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan puhe- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehitetään viestintärohkeutta. Kurssin aikana harjoitellaan erilaisia arjen vuorovaikutustilanteita sekä esiintymis- ja ryhmätyötaitoja. Kurssin sisältöihin kuuluvat  kielellinen ja ei-kielellinen viestintä, puheviestinnän kulttuuriset piirteet, puhuttujen tekstien erittely, tulkinta ja arviointi sekä esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen harjoitteleminen. Kurssin päätteeksi opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvi-kokeeseen. Numeroarviointi.

xLäi8 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Kurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Kurssilla syvennetään asiatyylisen aineistopohjaisen kirjoittamisen taitoja sekä tekstianalyysin kykyä. Pohjamateriaalit käsittelevät ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia aiheita. Kurssin tavoitteena on, että harjaannut valitsemaan teksteillesi näkökulman, opit suhtautumaan kriittisesti lähteisiin ja löydät oman itsenäisen tapasi ilmaista ajatuksiasi loogisesti ja selkeästi. Kurssi sisältää myös keskusteluja ja ryhmätöitä. Numeroarviointi.

xLäi9 Lukutaitojen syventäminen 

Kurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Kurssin tavoitteena on, että syvennät tekstin erittelyn ja tulkinnan taitoasi ja pystyt suhtautumaan kriittisesti lukemaasi. Tämän lisäksi näet tekstin niiden kulttuurikontekstissa ja kykenet tuottamaan tulkintoja niin kirjallisesti kuin suullisestikin.Pohjamateriaaleina on erilaisia mediatekstejä sekä kaunokirjallisuutta. Numeroarviointi.

 Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLäi10 Vertailevaa kielenhuoltoa

Kurssilla vertaillaan opiskelemiesi kielten rakenteita ja oikeinkirjoituksen käytänteitä. Kurssin aikana harjoittelet sellaisia kirjoittamiseen liittyviä seikkoja, jotka tuottavat kirjoittajille yleisesti ongelmia (esim. välimerkit, yhdyssanat, isot ja pienet alkukirjaimet, selkeät virkerakenteet) sekä kertaat kielen käsitteitä, joiden tuntemuksesta on hyötyä sekä vieraiden kielten opiskelussa että tekstien kielen analyysissa ylioppilaskokeessa. Tavoitteena on, että opit tuottamaan mahdollisimman selkeitä ja virheettömiä tekstejä. Kurssin lopussa sinulla on käsitys siitä, millaisia oikeinkirjoitussääntöjä liittyy niihin kieliin, joilla kirjoitat, ja osaat soveltaa niitä myös erikielisissä omissa teksteissäsi. Suoritusmerkintä.

xLäi11 Tekstin rakenne ja tyyli

Kurssilla keskitytään oman kielen tyylin hiomiseen ja tekstien sidosteisuuden lisäämiseen. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden sisällön tuottamisen harjoitteluun. Opit tunnistamaan erilaisia kirjoitustyylejä ja niiden suhdetta kontekstiin. Tavoitteena on, että kurssin lopussa osaat tarkastella omaa tekstiäsi kriittiisesti ja hioa sitä kohti kunkin tilanteen vaatimaa tyyliä ja sävyä. Kurssista on hyötyä niin ylioppilaskirjoituksiin kuin jatko-opintoihinkin. Suoritusmerkintä.

xLäi12 Teatteria, vloggausta ja bloggausta

Haluatko päästä teatteriensi-iltaan pressinä? Haluatko osallistua teatterin lehdistötilaisuuteen, jossa esitellään tulevaa ohjelmistoa? Haluatko tavata teatterialan ammattilaisia? Haluatko vierailla teatteritaloissa? Tutustua Teatterikorkeakouluun? Ja tehdä teatteriblogia tai -vlogia? Silloin tämä kurssi on sinua varten. Valitse nopeasti – kurssin maksimikoko on 15 opiskelijaa. Kurssista saat suoritusmerkinnän.

xLäi13 Opiskelua elokuvan keinoin 

Haluatko opiskella eri oppiaineiden sisältöjä helposti ja hauskasti elokuvien, dokumenttien ja muiden asiaohjelmien avulla? Samalla harjoitellaan yo-kokeessa tärkeää videoaineistojen analysointia. Kurssi toteutetaan äidinkielen ja muiden oppiaineiden yhteistyönä. Suoritusmerkintä.

xLäi 14 Luova kirjoittaminen

Kurssilla harjoitellaan erilaisten fiktiivisten tekstien kirjoittamista (esim. kertomus, novelli, runo). Tutustutaan monenlaisiin fiktiivisiin tekstilajeihin ja tehdään kirjallista ilmaisua kehittäviä harjoituksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLäi15 Suomalainen ja kansainvälinen media

Kurssilla tutustutaan vertaillen eri maiden median toimintaympäristöihin ja sisältöihin oppilaiden kielitaidon mukaan. Lisäksi pohditaan, miten maantieteellinen sijainti, politiikka ja väestön koulutustaso vaikuttavat uutisointiin. Myös median luotettavuuteen kiinnitetään huomiota. Kurssin aikana tehdään vierailukäyntejä ja tuotetaan erilaisia mediatekstejä (esim. uutinen, reportaasi, blogi, vlogi, podcast). Painopiste on keskustelussa ja maailmanlaajuisen mediaympäristön ymmärtämisessä. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 xLäi16 Shakespeare and Tudor England

Tällä englannin kielen, äidinkielen ja historian yhteisellä kurssilla tutustutaan Shakespearen tuotantoon ja Elisabethin ajan Englantiin. Kurssilla luetaan näytelmätekstejä ja kirjoitetaan sekä luovia että analyyttisia tekstejä. Kurssilla toteutetaan mahdollisesti myös näytelmäprojekti. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Tämä kurssi tulee olla suoritettuna, mikäli opiskelija haluaa osallistua Stratford-upon-Avon Shakespeare Study Trip to England-kurssille (Lena16), joka sisältää opintomatkan.

xLäi18 Helsingin maantiedettä ja kulttuuria

Nyt voit saada selville, asutko suolla, kaatopaikalla vai peruskalliolla. Haluatko tämän lisäksi kuulla tarinoita omalta kotikonnultasi tai suurten suomalaisten kirjailijoiden kuvauksia lapsuutesi maisemasta? Entä mistä rakennuksesta ja elokuvasta löytyy huikea portaikko, jossa vanhan rouvan murhannut mieshenkilö ryntää kohti kuolemaansa?  Miltä kuulostaa kulttuurimatka helsinkiläiseen arkkitehtuuriin, joka samalla heijastaa ihmispopulaation levittäytymistä jugendista funkkiksen kautta elementtilähiöihin? Entäpä piristävä hautuumaakävely suoraan suomalaisen kulttuurin ytimeen ja multaan?

Maantieteen ja äidinkielen yhteiskurssilla saat syväporauksen pääkaupungin maaperään, populaatioon ja kulttuuriin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLäi19 Opi kirjoittamaan hyviä reaalivastauksia 

Kurssilla harjoitellaan reaaliaineiden kysymysten analysointia ja vastausten laatimista ja sen tarkoituksena on valmentaa näiden aineiden ylioppilaskokeeseen. Huomiota kiinnitetään eri oppiaineiden vastauksien vaatimuksiin: sisältöön, rakenteeseen ja kieleen. Kurssi toteutetaan reaaliaineiden ja äidinkielen yhteistyönä. Suoritusmerkintä.

xLäi20 Tekstien kirjoittamisen tukikurssi

Kurssilla harjoitellaan tekstien kirjoittamista pienryhmässä. Lähtökohtana ovat kunkin osallistujan yksilölliset tarpeet ja opiskelijat saavatkin runsaasti henkilökohtaista ohjausta. Erityisesti kiinnitetään huomiota tekstien rakentamiseen ja ilmaisun selkeyteen. Maksimikoko 15 opiskelijaa. Suoritusmerkintä.

 Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 xLsäi1 KSYK:n uutishuone / KSYK News Room

Kurssin tavoitteena on tuottaa vlogeja, blogeja ja muuta mediasisältöä koulun internetsivuille sekä eri lukiolinjojen sivuille. Mediasisältöä voi tuottaa sekä suomen että englannin kielelllä ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla opiskelijoiden taitamilla kielillä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 xLsäi3 Lasten- ja nuortenkirjallisuutta kaksikielisesti

Kurssi on kaksikielinen äidinkielen ja ruotsin yhteinen kurssi, jolla tutustutaan ruotsinkieliseen lasten- ja nuortenkirjallisuuteen lukemisen, elokuvien sekä mahdollisuuksien mukaan teatterin muodossa. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa lasten- ja nuortenkirjallisuuteen, rohkaista lukemaan ruotsinkielistä kirjallisuutta ja samalla vahvistaa sekä kirjallisen että suullisen viestinnän taitoja. Äidinkielen ja kirjallisuuden osalta kurssin tavoitteena on lisäksi harjoituttaa kirjallisuuden analysointitaitoja sekä kirjallisuutta käsittelevien lukutaitovastausten kirjoittamista.

Kurssilla harjoitellaan aihepiirin sanastoa, kirjoitetaan lyhyitä ruotsinkielisiä tekstejä sekä keskustellaan kaksikielisesti. Opiskelijat, jotka suorittavat kurssin äidinkieleen ja kirjallisuuteen harjoittelevat kurssin aikana kirjallisuutta käsittelevien lukutaitovastausten kirjoittamista sekä kirjallisuuden analyyttistä tulkintaa. Kurssiin sisältyy opintomatka Ruotsiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Yhteiskuntaoppi (YH)

Pakolliset valtakunnalliset kurssit

YH1 Suomalainen yhteiskunta

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet paikallisella ja valtiollisella tasolla tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta. Arviointi: Numeroarviointi.

YH2 Taloustieto

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta. Arviointi: Numeroarviointi.

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä Arviointi: Numeroarviointi.

Syventävä valtakunnallinen kurssi

YH4 Kansalaisen lakitieto

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla vieraillaan asianajotoimistossa tutustumassa lakimiehen ammattiin sekä käräjäoikeudessa tutustumassa tuomioistuimeen ja suomalaiseen oikeudenkäyntiin. Kurssilla tutustutaan mm. seuraaviin oikeudenaloihin: sopimusoikeus, perheoikeus, työoikeus, kuluttajansuoja, velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys, asunnon kauppa ja vuokraus sekä rikos- ja prosessioikeus. Arviointi: Numeroarviointi.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Lyh5 Kertauskurssi

Kurssi on tarkoitettu yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Kurssilla kerrataan YH1-YH4 kurssien sisältöä ajankohtaisten yhteiskunnallisten tapahtumien avulla. Kurssilla harjoitellaan myös koetekniikkaa kirjoittamalla esseitä, tekemällä lähdetehtäviä sekä tekemällä harjoituskokeita. Arviointi: Suoritusmerkintä

 

Lyh7 Johdatus yhteiskunta-, talous- ja kauppatieteisiin

Kurssilla tutustutaan yhteiskunta-. talous ja kauppatieteisiin. Kurssilla tutustutaan kyseisten tieteenalojen luonteeseen, tutkimukseen ja työmahdollisuuksiin. Kurssilla harjoitellaan tulevia akateemisia opiskelutaitoja esitelmien sekä referaattien avulla. Kurssi syventää yhteiskunnallista ajattelua sekä tarjoaa yleisesti valmiuksia reaaliaineiden opiskeluun ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen. Kurssi suoritetaan osin etäopiskeluna ja lähiopetuksena. 

Kurssi on pakollinen yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille ja avoin kaikille lukion opiskelijoille. Kurssin oppikirjana käytetään Sixten Korkmanin teosta Talous ja utopia. Arviointi: suoritusmerkintä.

xLyh8 Yksilö, yhteisöt ja yhteiskunta 

Perhe, työ, rikos, media, luokka, sukupuoli, uskonto, etnisyys, tieto, terveys. Kurssilla syvennetään ymmärrystä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ilmiöitten tutkimuksesta ja tutkimustuloksista. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus painottaa joko käyttäytymistieteellistä (psykologia, sosiaalipsykologia) tai yhteiskuntatieteellistä (sosiologia, sosiaalihistoria, kulttuuriantropologia) lähestymistapaa. Tutustumme eri alojen keskeisiin menetelmiin, merkittäviin tutkimuksiin, teorioihin ja ajankohtaisiin keskusteluihin. Saat kurssilla tilaisuuden perehtyäjohonkin itseäsi kiinnostavaan erityiskysymykseen. Arviointi: suoritusmerkintä.

Lyh9 Johtajuus ja vaikuttajaverkostot

Kurssilla tutustutaan johtamisen ja johtajuuden teorioihin sekä käytännön soveltamiseen. Kurssilla paneudutaan  ihmisten, projektien yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden johtamiseen. Kurssilla tutustutaan myös vaikuttajaviestintään, lobbaamiseen sekä yleisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen yhteistyössä esim.  etujärjestöjen, kansalaisjärjestöjen, ajatuspajojen sekä median kanssa. Kurssi soveltuu esim. oppilaskunta-aktiiveille sekä esimiestehtävistä, yrittämisestä, järjestötoiminnasta, vaikuttamisesta ja politiikasta ym. kiinnostuneille sekä yhteiskunnallisesta ja kaupallisesta alasta kiinnostuneille. Arviointi: suoritusmerkintä

Lyh10 Lakitiedon syventävä kurssi

Kurssilla perehdytään juridiikan soveltamiseen eri oikeudenaloilla. Kurssi muodostuu käytännön juridisista tehtävistä ja ongelmanratkaisusta. Eri oikeusaloihin tutustutaan yhteistyöyritysten eli asianajotoimistojen kanssa. Lisäksi kurssilla perehdytään syvällisemmin tuomioistuinjärjestelmään ja oikeudenkäyttöön Suomessa. Kurssi syventää YH4 lakitiedon kurssin oppisisältöjä ja soveltuu juridiikasta yleisesti kiinnostuneille ja erityisesti oikeustieteen opinnoista ja lakimiehen ammatista kiinnostuneille. Kurssin menestyksekkään suorittamisen edellytyksenä on YH4 Kansalaisen lakitieto- kurssin suorittaminen. Kurssiarviointi: Suoritusmerkintä.

Lyh11 Globalisaatio ja kestävä kehitys

Kurssilla tutustutaan maailman läpikotaiseen muutokseen perehtymällä maapallon taloudelliseen, poliittiseen ja kulttuuriseen globalisaatioon. Lisäksi perehdytään erilaisiin kehityksen mukanaan tuomiin ongelmiin kestävän kehityksen näkökulmasta. Kurssi on ajankohtaisia ilmiöitä painottava ja monitieteinen. Yhteiskuntatieteellisten sisältöjen ohella käsitellään erityisesti maantieteen aihepiirejä. Kurssiarviointi: Suoritusmerkintä. 

Lyh12 Maailmantalous ja politiikka

Kurssilla perehdytään globaalin talouden, liiketoiminnan ja politiikan toimintaympäristöön. Tutustumme maailmantalouden ja maailmanpolitiikan kannalta keskeisimpien valtioiden taloudellisiin ja poliittisiin päämääriin. Hahmotamme eri maanosien geopoliittisia, strategisia ja taloudellisia asetelmia sekä voimasuhteita. Kurssin teemoina ovat suurvaltapolitiikka (Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Intia, Japani, EU), maailmantalous, liittokuntien merkitys ja toiminta (mm. Nato) sekä ajankohtaiset talouden ja politiikan ilmiöt, joilla on vaikutusta koko maailmantalouteen ja maailmanpolitiikkaan. Kurssi on hyödyllinen myös muille kuin yt-linjan opiskelijoille, jotka aikovat osallistua yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille, mutta myös muut opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille, mikäli paikkoja on vapaana. Kurssiarviointi: Suoritusmerkintä.

Lyh13 YT-linjamatka

YT-linja järjestää toisen tai kolmannen opiskeluvuoden aikana opintomatkan, jossa perehdytään tietyn kohdemaan talouteen ja yhteiskuntaan. Opintomatkalla voi suorittaa kurssin tekemällä matkaan liittyvät kurssisuoritukset. Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu ennakkotehtävien ja matkalla suoritettavien osioiden lisäksi loppuraportin kirjoittaminen. Opintomatkan kurssitehtävät ovat matkakohtaiset ja työtapa saattaa vaihdella kohteesta riippuen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Syh1 Model United Nations

Model United Nations -kurssilaiset osallistuvat yhteen Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa simuloivaan kansainväliseen konferenssiin, esim. The Hague International Model United Nationsiin. Lisäksi opiskelijat osallistuvat Kulosaaren yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnatun MUN -konferenssin järjestämiseen. Arviointi: Suoritusmerkintä.

Lsyh3 Model European Parliament

Model European Parliament tutustuttaa eurooppalaiseen päätöksentekoon. MEP-konferensseja järjestetään kolmella eri tasolla kansallinen MEP, jossa opetellaan konferenssin työtavat ja käytänteet. MEP-Baltic Sea Region ja MEP-international keräävät opiskelijoita joka Itämeren alueen valtioista tai koko Euroopasta. Osallistumalla kansalliseen MEP-konferenssiin voit hakea yhdeksi Suomen

edustajaksi maamme delegaatioon. Osallistuminen ja valmistavien tehtävien tekemine tuottaa kurssisuorituksen, jonka voi hyväksilukea YT-kurssiksi. MEP-työkielenä käytetään englantia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Koko koulun valinnaiset

Koko koulun valinnaiset lukuvuonna 2019-2020

Koko koulun valinnaiset kurssit menevät jaksoissa 1-3 kerran viikossa torstaisin klo 14.15- 15.45. Voit valita alla olevasta listasta itseäsi kiinnostavan YHDEN kurssin.

Art Club
Applied arts, paint, create and enjoy.

Body and mind
Keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden. Rauhallisten kehon harjoitusten avulla pyritään löytämään myös mielen rentoutusta.

Current events
Weekly media analysis and debate in a group interested in politics and economics.

Fashion design
Muotikuvasta vaatteeksi, mietitään omaa tyyliä, suunnitellaan ja ommellaan vaate tai asuste.

Filocafé
Tule mukaan yhteisölliseen, pohdiskelevaan, keskustelevaan ja tutkiskelevaan filosofiyhteisöön! Kurssi toteutetaan filosofisen kahvilakulttuurin periaatteiden mukaisesti (ks. https://en.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_Philosophique). Löydämme ongelman jokaiseen ratkaisuun!

Frisbeegolf
Kurssilla harjoitellaan ja pelataan frisbeegolfia ympäri pääkaupunkiseutua. Oppitunnit ovat usein tuplatunteja, joten oma harrastus torstai-iltapäivisin on este kurssivalinnalle.

Golfin green card
Oletko kiinnostunut golfista ja haluaisit aloittaa lajin? Tiesitkö, että kentälle pääsy vaatii, että suoritat ns. golfin ajokortin. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus suorittaa tämä green card valinnaiskurssilla Paloheinä Golfissa. Kurssiin kuuluu n. 5 kertaa opetusta + koe ja n. 5 kertaa peliä. Alustavan tiedon mukaan Green card maksaa 40€ ja pelikerrat n. 10€/kerta. Lisäksi kustannettavaksi tulee matkat Paloheinään. Kurssin kustannukset ovat siis n. 100€.

Ilmaisua ja esityksiä (vain 9. lk)
Kiinnostaako esiintyminen? Haluatko kokemusta juhlien tekemisestä ja toteuttamisesta? Kurssilla tehdään yhdessä pieniä esityksia koulun juhliin, esim. puuro- ja joulujuhla. Kurssi ei edellytä musikaalisia tai taiteellisia lahjoja!
Näytönlukuohjelman tuki on käytössä.

Islamilainen maailma
Kurssilla tutustutaan islamilaiseen maailmaan ja sen monimuotoisuuteen sekä ajankohtaisiin islamiin liittyviin teemoihin. Kurssiin kuuluu yhteisten tapaamisten lisäksi vierailuja.

Juoksukoulu
Tule harjoittamaan juoksutekniikkaa ja -kuntoasi. Treenit pääosin ulkona.

Katsomus-TET
Kurssilla tutustutaan valittuun uskontoon tai katsomukseen yhteisössä, yhdistyksessä tai järjestössä tapahtuvana työelämään tutustumisena. Kurssiin kuuluu myös ryhmän yhteisiä tapaamisia ja vierailuja.

Kielioppia liikkuen
Mikä onkaan subjekti? Milloin pilkkua käytetään? Kurssilla harjoitellaan ja kerrataan suomen kielioppia toiminnallisesti ja liikkuen. Kurssille voivat osallistua kaikki – kielioppinero ei tarvitse olla!

Kirjallisuus ja pedagoginen draama
Kurssilla luetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä ja analysoidaan niitä draaman työtapojen avulla.

KSYK One School Band
Playing music together. Great for more advanced students, but complete beginners are welcome, too. Plenty of opportunities to perform in school events, especially the Christmas play. We play student requests and more. If you love music, this is for you!

Kuoro
Koulun kuoro laulaa uusia hittejä ja klassista musiikkia kuorolaisten toiveiden mukaan. Esiintymään päästään koulun juhlissa ja muissa tilaisuuksissa.

Käytös ja tapakulttuuri
Millaisia käsieleitä ei kannata käyttää Ranskassa tai Egyptissä? Miten häitä ja hautajaisia vietetään vaikkapa Intiassa? Tapojen tunteminen ja kaunis käytös lisäävät toisten huomioon ottamista, keskinäistä arvostusta ja asioiden sujumista. Kulttuurien välisten erojen ja yhtäläisyyksien tunnistaminen ja tietoisuuden lisääminen ovat tärkeitä kansainvälisessä maailmassa. Kurssilla pohditaan myös uusien SOME-ympäristöjen hyvän käytöksen etikettejä ja vaikutuksia vuorovaikutukseen.

Luonnonväreillä värjääminen
Värjätään lankoja luonnonväreillä, värjätyistä materiaaleista valmistetaan oma työ.

Movie club
Kurssin aikana katsotaan sekä klassikoita että uudempia elokuvia osittain oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Elokuvista keskustellaan ja niistä voidaan kirjoittaa myös arvosteluita. Kurssiin voi sisältyä myös vierailuja. Oppitunnit ovat pääasiassa kaksoistunteja.

News World
The course introduces students to a variety of current news from the perspective of e.g. British, American and Australian media. Depending on the students’ interests they can also explore the week’s topical issues in other languages.

Oil painting and fine arts
Classic fine art including oil and acrilic painting, pastel and chalk and watercolour techniques.

Opi ohjaamaan liikuntaa
Tule ja opi liikunnanohjauksen perusteita oman lajisi kautta. Kurssilla oppilaat toimivat toistensa ohjaajina. Vaatimuksena aktiivinen oman lajin harrastaminen.

Rakentelu
Suunnittele ja toteuta oma projekti pääasiassa teknisen työn materiaalein ja välinein.

Science Watch
Science watch will keep the finger of the students on the pulse of scientific development. Curiosity will have them ranging far and wide over current scientific events. Inquisitive minds will look deeper into areas of personal interest. Understanding will grow as they link up ideas into an ever growing conceptual framework. This information will then be communicated with the rest of the school.

Shakki
Kurssilla suoritetaan shakin perusteet. Perehdytään strategiaan, taktiikkaan ja erilaisiin ongelmanratkaisun perusteisiin. Oppilaat pelaavat mahdollisimman tasaväkisen vastustajan kanssa. Opetus sisältää erilaisia kirjallisia ongelmanratkaisutehtäviä. Mahdollisuus valmistautua myös koulujenvälisiin shakkikilpailuihin.

Stadin ruokakulttuuri 
Safkaa Stadista. Joka toinen kerta ollaan opintovierailulla ja joka toinen kerta kokkaillaan ja/tai leivotaan kotitalousluokassa. Käytännönkerrat liittyvät vierailukohteisiin. Tutustumiskohteiteina esim. Helsinkiläinen kahvila, leipomo, ravintolakoulu ja etniset ruokakaupat.

Street dances
Opi coolit muuvit Dance Team Internationalin ohjaamana.

Tilastoposterikilpailu
Tehdään tilastomatematiikasta mielenkiintoista. Koostetaan posteri, jolla on mahdollisuus päästä kansainväliseen posterikilpailuun.

Turisti-italia
Hyödyllisiä fraaseja matkailijalle italian kielellä, tapakultttuuria ja maantuntemusta.

Tutki, kokeile ja kehitä
Tutustu tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja kehitä oma tutkimus tai keksintö. Kurssin tuotoksella on mahdollista osallistua kansalliseen tiede- ja teknologiakilpailuun.

Työelämäguru
Miten hakea (kesä)töitä, miten selviytyä työhaastattelusta? Minkälaisen verokortin tarvitsen? Miten tunnistan ja teen näkyväksi osaamiseni? Työelämäguru-kurssilla saat valmiuksia työelämään ja urasuunnitteluun. Kurssilla saat käytännön työelämätietoa ja rohkeutta työnhakuun. Työhaastatteluihin valmentautumista harjoitellaan draamallisten menetelmien avulla. Kurssilla tutustutaan myös eri ammattialoihin ja vieraillaan esimerkiksi rekrytointiyrityksessä, Ohjaamossa, TE-toimistossa ja erilaisilla työpaikoilla. Vierailut suunnitellaan yhdessä ja kohteiden valinnassa pyritään ottamaan ryhmän kiinnostuksen kohteet huomioon. Kurssin aikana oppilaalla on mahdollisuus suorittaa yksin tai ryhmän muiden oppilaiden kanssa ns. job shadowing –vierailu, joka kestää tyypillisesti 2-4 tuntia tai oppilas voi halutessaan tehdä kaksi lyhyempää job shadowing –vierailua.

Uskonnot maailmanpolitiikassa
Kurssilla tutustutaan uskontojen rooliin ja merkitykseen maailmanpolitiikassa. ’In God We Trust’ on Yhdysvaltojen virallinen tunnuslause. Heijastuuko tunnuslause myös maan politiikkaan? Entämä millainen vaikutus uskonnollisella radikalisoitumisella on yleisiin asenteisiin?

Vapaaehtoistyö
Anna hyvän kiertää! Tutustutaan vapaaehtoistyön eri muotoihin ja organisaatioihin. Tuetaan vanhuksia ja heikompia niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Väittelykerho
Haluatko harjoitella väittelytaitoja? Kerhossa valmistaudutaan sekä lukiolaisten Sokrates-väittelykilpailuun (Nufit), että yläkoululaisten väittelyn SM -kilpailuun. Mukaan voi myös tulla vaikka kilpaileminen koulujen välisissä kisoissa ei kiinnostaisikaan.

Weekly work out
Viikoittainen treeni, jossa hiki virtaa ja kunto kasvaa. Treenipaikka vaihtelee.

 

Muita Koko koulun valinnaisaineita, joita ei ole tarjolla lukuvuonna 2018-2019

Blogs
Perusta oma blogi ja opi kirjoittamaan itseäsi ja yleisöä kiinnostavia tekstejä.

Koodaus
Get familiar with programming by coding your own website with HTML language!

Liikkuen Stadissa
Tutustutaan monipuolisesti Stadin eri liikuntamahdollisuuksiin ja -paikkoihin.

Näytelmäkurssi (Vain 9. luokkalaisille!)
Näytelmäkurssin aikana tuotetaan valmis esitys. Pääset osallistumaan näytelmän ja/ tai pienempien esitysten suunnitteluun, dramatisointiin ja toteuttamiseen.

Satujen ja tarinoiden maailma
The course Introduces students to the historical and cultural world of the fairy tales. The purpose is to enhance students’ language skills and let them explore this fascinating genre in a new light.

Teatteritaiteen perusopinnot 1
Tällä alkeiskurssilla tutustutaan teatteriin leikin ja tarinankerronnan kautta. Kurssilla pelataan, leikitään, kartutetaan ryhmätyötaitoja, opetellaan improvisaation ja ilmaisutaidon alkeita ja annetaan mielikuvituksen lentää. Lisäksi valmistetaan pienimuotoisia esityksiä oppilaiden omista ideoista käsin.

 

Verkkolukio

Verkkolukio on 15 yksityiskoulun muodostama verkosto. Tarkoituksena on tarjota koulujen opiskelijoille heidän oman koulunsa kurssitarjontaa laajempia opiskelumahdollisuuksia ilmaiseksi tai hyvin pienillä kustannuksilla. Kulosaaren yhteiskoulun opiskelijana sinulla on mahdollisuus halutessasi suorittaa verkkolukion kautta yksittäisiä kursseja. Verkkolukion kurssitarjonnan löydät täältä. Ilmoittautuminen suoraan kurssia tarjoavan koulun yhteyshenkilölle, jolta saat lisätietoja.

Saadaksesi kurssisuorituksen osaksi omia opintojasi, kurssin suoritettua sinun tulee hankkia kurssin tarjoavalta koululta opintotodistus, jonka toimitat omalle opollesi.

Kerhot

Koulussamme on tarjolla mukavaa puuhaa myös koulupäivien jälkeen. Kerhot ovat maksuttomia, ja jokainen osallistuja on tervetullut. Kerhot ovat yhteisiä peruskoulun ja lukion oppilaille. Kaikki kerhot ovat kaksikielisiä. Kerhojen toiminnasta ilmoitetaan kerhoilmoitustaululla kirjaston ovien vieressä. All clubs are bilingual and free of charge for all lower and upper secondary students. More information is available on club notice board outside the library. Welcome!

Artclub
Love to be creative, make and create brightly coloured art to brighten up your environment. There is no limit apart from your own imagination. You can be a student in lower secondary or finishing your studies in upper secondary: Everyone interested in art and making things is most welcome to join the club!

 

Kulis Deli
Tervetuloa kokkaamaan ja leipomaan kaikenmaailman herkkuja. Kokeillaan uutta unohtamatta klassikoita. Sushi, hamburgers, moccabrownies, you name it, let´s make it!

 

Music Club
Open to any students from lower and upper secondary with an interest in singing and/or playing skills on any instrument. We plan to combine singing & playing in a larger group, covering a variety styles. The music club will also prepare songs to perform for various school events as our ’go to’ group for school performances. The club will meet once a week on varying days throughout the year. Students will help choose the songs and plan performances and any other music club activity.

 

First meeting to be announced on the club notice board. Teacher: Michael

Sport Club
Liikuntakerho, jossa pelataan eri pallopelejä ja harrastetaan muita liikuntalajeja ryhmään osallistuvien toiveita kuunnellen. Tytöt ja pojat, tervetuloa nauttimaan rennosta meiningistä ja liikunnan riemusta!
Dance Team International
Join our dance team and get to know other dancers who share your hobby! We work together as a team and evolve as individuals and dancers in a safe and inspiring environment. Your group will quickly grant you a sense of belonging while a world of awesome dance moves awaits you through the instruction provided by our experienced teachers. Classes in KSYK on Thursdays and Fridays. Welcome! www.danceteaminternational.com