Yo-ohjeet

Tutkinnon hajauttaminen ja osallistumisoikeus

Lukion opiskelija ilmoittautuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen koko tutkinnon, ei pelkästään erillisiä kokeita. Tutkinto, joka koostuu viidestä pakollisesta aineesta, on suoritettava kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Opiskelijalla on oikeus osallistua kokeeseen opiskeltuaan vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset opintojaksot ennen YO-koetta. Lyhyen vieraan kielen kokeeseen, jossa ei ole pakollisia opintoja, opiskelija voi osallistua opiskeltuaan kolme opintojaksoa. Mikäli opiskelijalla ei ole suoritettuna vaadittuja opintojaksoja kirjoitettavassa aineessa, opiskelijan oikeus osallistua ko. kirjoituksiin evätään koulun toimesta.

Kulosaaren yhteiskoulun lukiossa suositellaan hajauttamaan kirjoitettavat aineet seuraavasti:

Syksy: A-englanti, B-ruotsi, kemia, maantiede, biologia, historia, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, terveystieto ja filosofia
Kevät: äidinkieli, suomi toisena kielenä, A-englanti, A-ranska, A-saksa, A-ruotsi, B-ruotsi, lyhyt saksa/ ranska/ espanja/ venäjä, pitkä matematiikka, lyhyt matematiikka, fysiikka, psykologia, historia, kemia, biologia ja yhteiskuntaoppi

 

Tutkinnon rakenne

Ylioppilastutkintoon sisältyy 5 pakollista koetta, joista kaikille pakollinen on

1) äidinkielen koe/suomi toisena kielenä-koe

Seuraavista ryhmistä opiskelija valitsee itselleen siten, että kolmesta ryhmästä on suoritettava vähintään neljä koetta ja yhden suoritetuista on oltava pitkän oppimäärän koe
2) toisen kotimaisen kielen koe (A- tai B-ruotsi)
3) vieraan kielen koe (pitkä tai lyhyt kieli)
4) matematiikan koe (pitkä tai lyhyt matematiikka)
5) reaaliaineen koe

Tutkintoon vaadittujen viiden kokeen lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan muuhun kokeeseen.

Reaalikokeen voi suorittaa uskonnossa, elämänkatsomustiedossa, psykologiassa, filo­sofiassa, historiassa, yhteiskuntaopissa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa, maantiedossa ja terveystiedossa. Reaalikokeet jaetaan kahdelle koepäivälle, joten kokelas voi osallistua samalla tutkintokerralla kahteen reaalikokeeseen. Opiskelijan tulee tarkistaa tutkintopäivät etukäteen ja tehdä tarvittaessa hajautussuunnitelma.

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä kokelas voi valita vaativamman tai helpomman tasoisen kokeen riippumatta lukio-opintojen oppimäärästä. Opiskelija, jonka virallinen kieli väestörekisterissä on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, ja joka on opiskellut lukiossa suomi toisena kielenä -oppimäärän, on oikeutettu osallistumaan suomi toisena kielenä -kokeeseen.

Ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojen oppimäärän mukaisesti. On suositeltavaa, että opiskelija sisällyttää lukio-opintoihinsa kirjoitettavan aineen valtakunnalliset valinnaiset opinnot sekä mahdollisuuksien mukaan myös myös temaattisia opintoja. Lisäksi on suositeltavaa osallistua ennen kirjoituksia abien kertausopintojaksoihin, joissa kerrataan opittua ja valmistaudutaan kirjoituksiin.

 

Lukihäiriön, sairauden tai vamman, erityisen vaikean elämäntilanteen, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden tai vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellisen hallinnan huomioiminen yo-kokeessa

Jos kokelas tarvitsee lukihäiriön tai muun suoritukseensa oleellisesti vaikuttavan seikan kuten sairauden, vamman tai erityisen vaikean elämäntilanteen takia erityislausuntoa tai erityisjärjestelyjä ylioppilaskokeisiin, hänen tulee ottaa yhteyttä koulun erityisopettajaan hyvissä ajoin ennen kirjoituksia. Vieraskielisen kokelaan tulee ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, mikäli hän haluaa opetuskielen puutteellisen hallinnan huomioimista ylioppilaskokeissa. Lausunnot tulee toimittaa lautakuntaan ensimmäisen ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Ilmoittautuminen

Tutkintoon ilmoittaudutaan Wilman kautta täyttämällä sähköinen lomake. Opiskelijan on allekirjoitettava sähköinen lomake ilmoittautumispäivään mennessä, jotta ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajat löydät lukiokalenterista ja lisäksi ilmoittautumisesta tiedotetaan koulun kotisivuilla ajankohtaista-palstalla. Myöhästyneitä ilmoittautumisia emme ota vastaan. Vain meiltä ylioppilaaksi kirjoittaneet voivat tulla täydentämään tutkintoaan tai korottamaan arvosanojaan meille, ulkopuolisia emme valitettavasti voi ottaa rajallisten tilojen takia. 

Ilmoittautuminen on voimassa vasta opon vahvistuksen ja opiskelijan allekirjoituksen jälkeen. Ilmoittautuminen on sitova. Kokeen tasoa ei voi muuttaa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Opiskelijan on myös maksettava tutkintomaksu, vaikka hän ei kokeeseen osallistuisikaan.

 

Yo-maksut

Opetusministeriö päättää tutkintoon liittyvien maksujen suuruuden. Maksuttoman oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat saavat tutkinnon suorittamiseen kuuluvat viisi ensimmäistä koetta maksutta. Mikäli kokelas kirjoittaa ylimääräisiä aineita, ne hänen tulee maksaa itse. Mikäli opiskelija haluaa korottaa arvosanaa, hänen on maksettava koekohtainen maksu itse. Hylätyn maksuttoman kokeen opiskelija saa korottaa maksutta. 

Koekohtainen maksu on 34 euroa. Maksu tarkistusarvostelusta on edelleen 50 euroa.

 

Yo-tulosten tarkastelu ja oikaisuvaatimuksen tekeminen

Koulu ilmoittaa yo-tulokset kokelaille Wilmassa YO-tulosten julkaisupäivänä. Mikäli kokelailla on kysyttävää tuloksista, he ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioon ja aineenopettajaan. Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa tulosten julkaisua seuraavana päivänä. Lisätietoja tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla. Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön.

Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen, jolla koesuoritus on arvosteltu, saa vaatia lautakunnalta oikaisua. Oikaisuvaatimuksen tekeminen maksaa 50 euroa. Maksu palautetaan, jos oikaisuvaatimus johtaa arvosanan tai pelkän pistemäärän korottamiseen. Voit tehdä oikaisuvaatimuksen vain yhdestä kokeesta samalla hakemuksella. Jos haluat vaatia oikaisua useaan kokeeseen, tulee jokaisesta tehdä erillinen oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla (ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalla) on ollut tilaisuus saada tieto arvostelun tuloksesta ja nähdä arvosteltu koesuorituksensa.

Oikaisuvaatimuksen tekee kokelas itse tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Tarvittaessa sen voi tehdä myös asiamies, jolle kokelas on antanut valtakirjan.  Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyvät lautakunnan verkkosivuilta.

Ennen oikaisuvaatimuksen tekemistä kannattaa kokelaan keskustella asiasta aineenopettajan kanssa. Kokelas voi näyttää aineenopettajalle arvostellut koesuoritukset Oma Opintopolku-palvelusta, jonka pohjalta opettaja ja kokelas voivat arvioida perusteita oikaisuvaatimukseen.

 

Kokeiden uusiminen

Hyväksyttyjä kokeita saa uusia rajoituksetta. Tutkinnon ollessa kesken hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana. Tutkinnon valmistuttua kokelas voi uusia hylättyä koetta rajoituksetta. Tämä tarkoittaa sitä, että ylimääräistä hylättyä koetta ja pakollista kompensoitua hylättyä koetta voi uusia rajoituksetta ylioppilaaksi tulon jälkeen.

Jos kokelas on hylätty pakollisessa A-tason kokeessa, hän saa hylättyä koetta uusiessaan osallistua saman oppiaineen alemman tason kokeeseen (esim. MAA->MAB), edellyttäen että A-tason koe on suoritettu muussa pakollisessa aineessa.