POISSAOLOt, MYÖHÄSTYMISET ja LOMAT

 

Poissaolot ja myöhästymiset

0piskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opetus sisältää oppitunnit, ryhmänohjaajan tuokiot sekä koulun yhteiset tilaisuudet.  Oppitunneille ja muihin tilaisuuksiin on saavuttava ajoissa.

Lukiolaisen oikeus ja velvollisuus on käydä koulua, jos poissaololle ei ole perusteltua syytä. Jos opiskelijalla on 2 opintopistettä kohti enemmän kuin 5×75 minuuttia poissaoloa, opintojakso keskeytyy. Tällöin opiskelijalla ei ole oikeutta osallistua näyttöön tai uusintaan. Rehtori voi poikkeuksellisesta syystä, opettajaa ja opiskelijaa kuultuaan, oikeuttaa opiskelijan jatkamaan opiskelua, vaikka poissaoloja on enemmän kuin viisi. Tässä tapauksessa poissaolojen syystä on pystyttävä esittämään hyväksyttävä selvitys, esimerkiksi lääkärintodistus. Osallistumista ylioppilaskirjoituksiin, autokoulun teoriakokeeseen tai ajokokeeseen, kutsuntoihin, koulun järjestämälle matkalle tai koulun edustustehtäviin ei lasketa poissaoloksi oppitunnilta. Jos opiskelija myöhästyy oppitunnilta yli 15 minuuttia, myöhästyminen kirjataan poissaloksi. Kolme myöhästymistä lasketaan yhdeksi poissaoloksi.

Poissaolot ja myöhästymiset kirjataan Wilmaan. Kaikille opiskelijoille ja huoltajille annetaan henkilökohtaiset tunnukset Wilmaan. Alaikäisen opiskelijan huoltajan on selvitettävä poissaolon syy viipymättä. Täysi-ikäiset opiskelijat selvittävät poissaolonsa syyn itse viipymättä. Poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa viestillä ko. päivänä aineenopettajille, vaan riittää, että poissaolot selvitetään Wilmassa. Poissaolot tulee selvittää viimeistään käynnissä olevan periodin loppuun mennessä. Mikäli poissaoloja ei selvitetä periodin loppuun mennessä, opintojaksoa ei arvioida ennen kuin poissaolot on selvitetty (O-merkintä). Mikäli poissaoloja ei ole selvitetty seuraavan periodin uusintaan mennessä, O-merkintä muuttuu K-merkinnäksi (keskeytynyt). 

Online-opinnoissa opiskelijan on osallistuttava lähiopetustapaamisiin. Lähiopetusta voi olla yksi tai kaksi oppituntia viikossa. Jos lähiopetusta on yksi kerta viikossa ja opiskelija on poissa opintojaksolta enemmän kuin 2×75 minuuttia, opintojakso keskeytyy, ellei aineenopettajan kanssa ole toisin sovittu. Tällöin opiskelijan on toimitettava hyväksyttävä todistus. Jos lähiopetusta on kaksi kertaa viikossa, vastaava määrä on 4×75 minuuttia. Muutoin online-opinnoissa noudatetaan poissaoloissa samoja periaatteita kuin lähiopetusopinnoissa.

Sairaustapauksissa tai muista perustelluista syistä poissaolosäännöstä voidaan joustaa. Jos opiskelija on ko. syistä pois koulusta enemmän kuin poissaolokiintiö sallii, huoltajan tulee ilmoittaa siitä ryhmänohjaajlle. Ryhmänohjaaja tiedottaa asiasta aineenopettajaa ja opinto-ohjaajaa. Mikäli opiskelija tarvitsee ylimääräistä joustoa tai muuta yksilöllistä tukea, opinto-ohjaaja koordinoi tuen toteutumisen yhteistyössä ryhmänohjaajan ja aineenopettajien kanssa.  

 

Poissaolo ja myöhästyminen näytöstä

Jos opiskelija on poissa näytöstä perustellun/ yllättävän syyn esim. sairauden takia, on hänen huoltajansa tai 18 vuotta täyttäneen opiskelijan itse ilmoitettava itse poissaolosta mielellään ennen kokeen alkua, kuitenkin viimeistään näyttöpäivän aikana. Mikäli näytön poissaolon syytä ei selvitetä viimeistään näyttöpäivänä, opintojakso katsotaan keskeytetyksi (K) eikä opiskelijalla ole oikeutta osallistua uusintaan. Mikäli poissaolo näytöstä on selvitetty hyväksyttävästi, näyttö tulee tehdä seuraavassa uusinnassa. Mikäli hyväksyttävästä syystä tekemättömiä näyttöjä on useampia, järjestelyistä sovitaan erikseen. Opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa järjestelyissä. 

Perusteltu syy poissaoloon näyttöviikolla  on myös koulun järjestämä matka tai edustustehtävä. Tällöin näytöt järjestetään erikseen sovittuna aikana. Jos opiskelija ei osallistu näyttöön ennalta määrättynä aikana töiden tai muiden omien vapaa-ajan aktiviteettien takia tai anotun loman takia, näyttö tehdään seuraavassa uusinnassa. Näyttöä ei voi siirtää ko. syiden takia näyttöviikon aikana eri päivälle eikä koulu järjestä ylimääräisiä näyttömahdollisuuksia.

Mikäli esim. opintojakson itsenäisen suorittamisen vuoksi näyttöviikolla on tulossa kaksi koetta samalle päivälle, itsenäisesti suoritettavan opintojakson koe siirretään toiseen koepäivään, joka on opiskelijalla vapaana. Tästä sovitaan jakson alussa samalla, kun sovitaan opintojakson itsenäisestä suorittamisesta. Mikäli opiskelijalla on kaikissa näyttöviikon palkeissa muu koe, itsenäisen opintojakson koe suoritetaan uusintakokeessa.

Mikäli opiskelija myöhästyy näytöstä, myöhästyneet otetaan sisään Abitti-kokeisiin vain klo 9.30 ja muihin kokeisiin klo 10.05 eli puoli tuntia näytön alkamisesta. Myöhästyneet eivät saa lisäaikaa näytön suorittamiseen.  

Lomat lukuvuoden aikana

Koulu ei suhtaudu myönteisesti ylimääräisiin lomiin lukuvuoden aikana. Kokemuksemme mukaan etenkin pitkät poissaolot vaikuttavat alentavasti arvosanoihin mm. siksi, että opintojaksojen arviointi perustuu myös oppituntityöskentelyyn. Perustelluista syistä ryhmänohjaaja voi myöntää luvan enintään  3 päivän poissaoloon. Huoltajan/ täysi-ikäisen opiskelijan tulee anoa poissaolot ryhmänohjaajalta Wilma-viestillä etukäteen. Ryhmänohjaaja selvittää poissaolot Wilmassa. Lukion rehtorit voivat myöntää luvan neljäksi päiväksi tai  sitä pidemmäksi ajaksi. Kolmea työpäivää pidemmät lomat huoltajan tulee anoa viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkamista Wilmasta löytyvällä lomakkeella H4 loma-anomus, yli 3 päivää. Rehtorit myöntävät loman ryhmänohjaajaa kuultuaan ja selvittävät poissaolot Wilmassa.

Mikäli anot yli kolmen päivän lomaa
-Keskustele opinto-ohjaajasi kanssa jo edellisessä periodissa lomastasi, jotta seuraavan periodin lukujärjestystäsi voidaan helpottaa. Mikäli lomasi/poissaolosi sijoittuu näyttöviikolle, koulu ei järjestä erillisiä järjestelyjä näyttöjen suorittamiseen. Puuttuvat näytöt tehdään uusinnassa.
-Ano lomaa kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen poissaolon alkua.
-Keskustele aineenopettajien kanssa miten korvaat poissaolot / suoritat näytön. 

Huomioi, että myönnetyt lomat eivät kasvata opiskelijan poissaolokiintiötä eikä koulu järjestä erillisiä näyttömahdollisuuksia mikäli et oman loman takia voi osallistua näyttöihin näyttöviikolla.