Opintosuunnitelma ja valinnat (21)

 Opintosuunnitelman laatiminen

Luokattomassa lukiossa opiskelija suunnittelee oman opinto-ohjelmansa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Opintojen alussa opiskelijan kanssa tehdään alustava kolmen vuoden opintosuunnitelma. Opiskelija valitsee opintotarjottimelta ensin omalle luokkatasolle suunnitellut pakolliset opinnot, jonka jälkeen opinto-ohjelmaa täydennetään valtakunnallisilla ja koulukohtaisilla valinnaisilla opinnoilla oman kiinnostuksen mukaan. Osa lukion opinnoista toteutetaan englannin kielellä tai kaksikielisesti. Ensisijaisesti opiskelijat opiskelevat oman kielivalintansa mukaisesti, mutta opiskelijoilla on mahdollisuus valita joko englanninkieltä tai suomen kieltä painottavia opintoja oman mieltymyksensä mukaan, mikäli opintojaksoilla on tilaa. 

Jo opintojen alkuvaiheessa kannattaa pohtia millä kielellä haluaa lukioaineita opiskella, mistä aineista on kiinnostunut tai mitä osaamista tarvitaan jatko-opintoihin. On suositeltavaa valita opintotarjottimelta valinnaisia opintoja, jotka valmistavat ylioppilastutkintoon ja lisäävät osaamista itselle tulevaisuuden kannalta merkityksellisissä aineissa. 

Opintovalinnat

Ilmoittautuminen lukuvuoden aikana pidettäville opintojaksoille tehdään opinto-ohjaajan kautta.  Ensimmäisen vuoden opiskelijoille opintovalinnat tehdään opinto-ohjaajan ja tutorien avustuksella kesällä lukioon ilmoittautumisen yhteydessä. Lukion alkuvaiheessa uudet opiskelijat tarkistavat ja tarkentavat tekemiään opintovalintoja opinto-ohjauksen tunneilla. Tämän jälkeen vastuu opintojaksoille ilmoittautumisesta ja muutoksista on opiskelijalla itsellään.

Sitova opinto-ohjelma 2. ja 3. lukuvuodelle tehdään edellisenä keväänä, jolloin opiskelijat valitsevat opintojaksonsa. Opiskelijan tulee pohtia tarkkaan mitä ja kuinka monta opintojaksoa hän aikoo seuraavan vuoden aikana suorittaa, jotta opintosuunnitelma olisi mahdollisimman realistinen.  Suosituksemme valittavaksi opintojaksomääräksi on 60-70 opintopistettä.  Maksimissaan opiskelija voi valita 76 opintopistettä. Valintoja tehtäessä on hyvä huomioida, että opetusryhmiin otetaan yleensä oppiaineesta riippuen enintään 25–38 opiskelijaa.

Jos opiskelija haluaa tehdä muutoksia opintovalintoihin lukuvuoden aikana, hänen tulee olla yhteydessä omaan opinto-ohjaajaansa. Muutokset seuraavaan jaksoon tulee tehdä aina ennen näyttöviikon alkua. Poikkeuksena on ensimmäinen jakso, jolloin muutoksia voi tehdä ensimmäisen viikon aikana. Ellei opiskelija ole ilmoittautunut opinto-ohjaajan kautta opintojaksolle, hänellä ei ole oikeutta osallistua sille. Jos opiskelija ei ole perunut osallistumistaan valitsemalleen opintojaksolle ennen näyttöviikon alkua, opiskelija saa jakson päätyttyä jaksotodistukseen K- merkinnän (K=keskeytynyt) ko. opintojaksosta. Matematiikan ja kielten tasomuutoksissa opiskelijan on otettava yhteyttä opinto-ohjaajaan ja aineenopettajaan. 

Opiskelijan on muutoksia tehdessään huolehdittava siitä, että hänen kokonaisopintomääränsä on edelleen vähintään 150 opintopistettä.

 

Oppimäärän tasomuutokset

Opiskelijan on osallistuttava oppiaineessa valitsemansa oppimäärän opintojaksoille. Osallistumisoikeus toisen oppimäärän opintojaksolle voidaan myöntää poikkeustapauksessa. Tällöin osallistumisoikeudesta päättää rehtori. Matematiikan ja kielten tasomuutoksista ja korvaavuuksista on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan ja aineenopettajan kanssa. Tasomuutokset tehdään opinto-ohjaajalta saatavalla lomakkeella. Pitkästä oppimäärästä lyhyeen oppimäärään tehtäviin tasomuutoksiin vaaditaan alaikäiseltä huoltajan kirjallinen hyväksyntä.

Kielten tasoa muutettaessa arvosanat siirretään suoraan osaksi suppeampaa oppimäärää. Halutessaan korottaa yksittäisten laajempana suoritettujen opintojaksojen arvosanoja, opiskelijan tulee neuvotella aiheesta aineenopettajan kanssa.

Siirryttäessä pitkästä matematiikasta lyhyeen matematiikkaan opintojaksot luetaan hyväksi seuraavasti:

 

maa2 -> mab2
maa3 -> mab3
maa6 -> mab7
maa8 -> mab4
maa10 -> mab5

 

Muut suoritetut pitkän matematiikan opintojaksot eivät vastaa lyhyen matematiikan opintoja, mutta ne lasketaan osaksi opiskelijan opintokertymää, mikäli opinnot on suoritettu hyväksytysti.