Opintosuunnitelma ja valinnat

Opintosuunnitelman laatiminen

Luokattomassa lukiossa opiskelija suunnittelee oman opinto-ohjelmansa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Opintojen alussa opiskelijan kanssa tehdään alustava kolmen vuoden opintosuunnitelma. Opiskelija valitsee opintotarjottimelta ensin omalle luokkatasolle suunnitellut pakolliset opinnot, jonka jälkeen opinto-ohjelmaa täydennetään valtakunnallisilla ja koulukohtaisilla valinnaisilla opinnoilla oman kiinnostuksen mukaan. Osa lukion opinnoista toteutetaan englannin kielellä tai kaksikielisesti. Ensisijaisesti opiskelijat opiskelevat oman kielivalintansa mukaisesti, mutta opiskelijoilla on mahdollisuus valita joko englanninkieltä tai suomen kieltä painottavia opintoja oman mieltymyksensä mukaan, mikäli opintojaksoilla on tilaa.

Jo opintojen alkuvaiheessa kannattaa pohtia millä kielellä haluaa lukioaineita opiskella, mistä aineista on kiinnostunut tai mitä osaamista tarvitaan jatko-opintoihin. On suositeltavaa valita opintotarjottimelta valinnaisia opintoja, jotka valmistavat ylioppilastutkintoon ja lisäävät osaamista itselle tulevaisuuden kannalta merkityksellisissä aineissa. 

Opintovalinnat

Ensimmäisen vuoden opiskelijoille opintovalinnat tehdään yhteishakuaikana ja kesällä opinto-ohjaajan ja tutorien avustuksella lukioon ilmoittautumisen yhteydessä. Lukion alkuvaiheessa uudet opiskelijat tarkistavat ja tarkentavat tekemiään opintovalintoja opinto-ohjauksen tunneilla. Tämän jälkeen vastuu opintojaksoille ilmoittautumisesta ja muutoksista on opiskelijalla itsellään.

Sitova opinto-ohjelma 2. ja 3. lukuvuodelle tehdään edellisenä keväänä, jolloin opiskelijat valitsevat opintojaksonsa. Opiskelijan tulee pohtia tarkkaan mitä ja kuinka monta opintojaksoa hän aikoo seuraavan vuoden aikana suorittaa, jotta opintosuunnitelma olisi mahdollisimman realistinen.  Suosituksemme valittavaksi opintojaksomääräksi on 60-70 opintopistettä.  Maksimissaan opiskelija voi valita 76 opintopistettä. Valintoja tehtäessä on hyvä huomioida, että opetusryhmiin otetaan yleensä oppiaineesta riippuen enintään 25–38 opiskelijaa.

Jos opiskelija haluaa tehdä muutoksia opintovalintoihin lukuvuoden aikana, hän voi tehdä muutoksia opintojaksotarjottimeen jokaisessa periodissa ennen näyttöviikkoa, jolloin opintojaksotarjotin on auki. Muutokset seuraavaan periodiin tulee tehdä aina ennen näyttöviikon alkua. Poikkeuksena on ensimmäinen periodi, jolloin lukion 2. ja 3. vuoden opiskelijat tekevät muutoksia ennen lukuvuoden alkua ja lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat ensimmäisen viikon aikana. Ellei opiskelija ole ilmoittautunut opintojaksolle valitsemalla opintojaksoa opintojaksotarjottimesta tai  opinto-ohjaajan kautta, hänellä ei ole oikeutta osallistua sille. Jos opiskelija ei ole perunut osallistumistaan valitsemalleen opintojaksolle ennen näyttöviikon alkua, opiskelija saa periodin päätyttyä jaksotodistukseen K- merkinnän (K=keskeytynyt) ko. opintojaksosta.

Opiskelija voi halutessaan ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan opintotarjotin asioissa. Matematiikan ja kielten tasomuutoksissa opiskelijan on aina otettava yhteyttä opinto-ohjaajaan ja aineenopettajaan.

Opiskelijan on muutoksia tehdessään huolehdittava siitä, että hänen kokonaisopintomääränsä on edelleen vähintään 150 opintopistettä.

 

Oppimäärän tasomuutokset

Opiskelijan on osallistuttava oppiaineessa valitsemansa oppimäärän opintojaksoille. Matematiikan ja kielten tasomuutoksista ja korvaavuuksista on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan ja aineenopettajan kanssa. Halutessaan korottaa yksittäisten laajempana suoritettujen opintojaksojen arvosanoja, opiskelijan tulee neuvotella aiheesta aineenopettajan kanssa. 

Kielten tasoa muutettaessa arvosanat siirretään opintojaksokuvauksissa kuvatun mukaisesti toiseen oppimäärään.  Pitkästä oppimäärästä lyhyeen oppimäärään tehtäviin tasomuutoksiin vaaditaan alaikäiseltä huoltajan kirjallinen hyväksyntä. 

Siirryttäessä pitkästä matematiikasta lyhyeen matematiikkaan opintojaksot luetaan hyväksi seuraavasti:

 

maa2 -> mab2
maa3 -> mab3
maa6 -> mab7
maa8 -> mab4
maa10 -> mab5

 

Muut suoritetut pitkän matematiikan opintojaksot eivät vastaa lyhyen matematiikan opintoja, mutta ne lasketaan osaksi opiskelijan opintokertymää, mikäli opinnot on suoritettu hyväksytysti tai vähintään 2/3 suoritetuista on hyväksytysti suorittettuja.