lukion opintojaksot (21)

Lukiossa opiskelija suunnittelee oman opinto-ohjelmansa. On suositeltavaa valita omalle luokkatasolle suunnitellut pakolliset opinnot, jonka jälkeen opinto-ohjelmaa täydennetään valinnaisilla ja temaattisilla opinnoilla oman kiinnostuksen mukaan. Ainekohtaisen opintotarjonnan ja sisällöt löydät alla olevista linkeistä.

A-kielet (RA,SA,EA,VEA)

Yleiset ohjeet

Pakolliset opintojaksot suoritetaan numerojärjestyksessä. Pakollisten opintojen lisäksi suositellaan suoritettavan valtakunnalliset valinnaiset opinnot sekä yo-kokeisiin valmistava opintojakso ennen yo-kirjoituksia.

Oppiaine suositellaan kirjoitettavan 3. opiskeluvuoden keväällä.

Oppimäärän tason vaihto

Opiskelijan on tarkoituksenmukaista jatkaa aloittamansa oppimäärän opintoja pitkäjänteisesti. Oppimäärää vaihdettaessa vieraassa kielessä pidemmästä oppimäärästä lyhyempään opintojaksoja luetaan hyväksi seuraavasti:

 

A-oppimäärä B2-oppimäärä B3-oppimäärä
1 1 3
2 3 5
3 4 6
4 2 4
6 5 7
7 6 8
8

Opiskelijan siirtyessä a-oppimäärästä b-oppimäärään hänen suorittamansa a-oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä yllä olevan taulukon mukaisesti. A-oppimäärän opintojen arvosanat siirtyvät suoraan b-oppimäärän opintojen arvosanoiksi, jollei opiskelija anna korkeampaan arvosanaan oikeuttavaa lisänäyttöä.

Opiskelijan siirtyessä b-oppimäärästä a-oppimäärään opinnot luetaan hyväksi yllä olevan taulukon mukaisesti. Tällöin opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja ja näyttöjä ja jo suoritettujen arvosanat harkitaan uudelleen.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

leaa01 + leaa02, lraa01 + lraa02, lsaa01 + lsaa02, lvea01 + lvea02 Opiskelutaidot globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen (4op)
Opintojakso totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tavoitteena on myös kehittää opiskelijan kielitietoisuutta ja kieli-identiteettiä. Opintojaksolla harjaannutetaan vuorovaikutusta kieli- ja kulttuurirajoja ylittävissä tilanteissa. Numeroarviointi.

leaa03, lraa03, lsaa03, lvea03 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2op)
Opintojaksolla tarkastellaan kielten ja kulttuurien moninaisuutta. Taiteiden merkitystä tarkastellaan niiden vaikuttavuuden kautta. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään. Opintoihin voidaan sisällyttää laajahko luovan ilmaisun tuotos ja mahdollisuuksien mukaan vierailukäyntejä. Numeroarviointi.

leaa04, lraa04, lsaa04, lvea04 Kieli vaikuttamisen välineenä (2op)
Opintojaksolla tutustutaan medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ja kehitetään tapoja ilmaista ja arvioida mielipiteitä. Opintojakson aihepiirejä ovat mm. media ja vaikuttaminen yhteiskunnassa.Numeroarviointi.

leaa05,lraa05, lsaa05, lvea05 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2op)
Opintojaksolla tutustutaan opiskelijoita kiinnostavaan tiedon- ja tieteenaloihin ja niitä käsitteleviin teksteihin käyttämällä eri asiayhteyksiin sopivia lukustrategioita. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä. Numeroarviointi.

leaa06, lraa06, lsaa06, lvea06 Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2op)
Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Opintojaksossa pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

leaa07,lraa07, lsaa07, lvea07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2op)
Opintojaksolla tarkastellaan, kuinka kestävää kehitystä ja elämäntapaa käsitellään niin globaalisti kuin opiskelijan omassa elinpiirissä. Harjoitellaan lähdekriittisyyttä.Numeroarviointi.

leaa08, lraa08, lsaa08, lvea08 Viesti ja vaikuta puhuen (2op)
Opintojaksolla syvennetään kielen tuottamista suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä.
Opintojakso syventää pakollisten opintojaksojen sisältöjä ja valmistaa näin ylioppilaskokeeseen. Opintojakson lopuksi suoritetaan suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

Opintojakso leaa09, lraa09, lsaa09, lvea09 Kohti A-kielen ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

B2/B3-KIELET (RA,SA,EA,VE)

Yleiset ohjeet

Opintojaksot suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. 

Oppiaine suositellaan kirjoitettavan 3. opiskeluvuoden keväällä. 

Oppimäärän tason vaihto

Opiskelijan on tarkoituksenmukaista jatkaa aloittamansa oppimäärän opintoja pitkäjänteisesti. Oppimäärää vaihdettaessa vieraassa kielessä pidemmästä oppimäärästä lyhyempään opintojaksoja luetaan hyväksi seuraavasti:

A-oppimäärä B2-oppimäärä B3-oppimäärä
1 1 3
2 3 5
3 4 6
4 2 4
6 5 7
7 6 8
8

Opiskelijan siirtyessä a-oppimäärästä b-oppimäärään hänen suorittamansa a-oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä yllä olevan taulukon mukaisesti. A-oppimäärän opintojen arvosanat siirtyvät suoraan b-oppimäärän opintojen arvosanoiksi, jollei opiskelija anna korkeampaan arvosanaan oikeuttavaa lisänäyttöä. 

Opiskelijan siirtyessä b-oppimäärästä a-oppimäärään opinnot luetaan hyväksi yllä olevan taulukon mukaisesti. Tällöin opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja ja näyttöjä ja jo suoritettujen arvosanat harkitaan uudelleen.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

leab301, lrab301, lsab301, lveb301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (2op)
Opintojaksolla hahmotetaan uuden kielen suhde aiemmin opiskeltuihin kieliin ja löydetään itselle sopivia keinoja oppia ja opiskella kieltä. Tutustutaan kohdekielen asemaan maailmassa ja opiskellaan kielen alkeita. Numeroarviointi.

leab20+leab302, lrab20+lrab302, lsab20+lsab302, lveb302 Arkielämän tilanteet (2op)
Opintojaksolla vankennetaan arkielämän sanastoa ja perusrakenteita. Opintojaksolla painotetaan suullista kielitaitoa. Tämä opintojakso toimii yläkoulussa b2-kieltä opiskelleille peruskoulun opintoja kertaavana opintojaksona. Numeroarviointi.

leab201+leab202, lrab201+lrab202, sab201+lsab202 / leab303+leab304, lrab303+lrab304, lsab303+lsab304, lveb303+lveb304 Minä ja kohdekielen maailma (4op)
Opintojakson aihepiirejä ovat mm. vapaa-ajan vietto, harrastukset ja koulu. Tutustutaan kohdekielen maantieteelliseen levinneisyyteen ja variantteihin. Numeroarviointi.

leab203, lrab203, lsab203 / leab305, lrab305, lsab305, lveb305 Terveys ja hyvä elämä (2op)
Opintojaksolla käsitellään hyvinvointia ja terveyttä ja mietitään niiden merkitystä eri elämänvaiheissa. Numeroarviointi.

leab204, lrab204, lsab204 / leab306, lrab306, lsab306, lveb306 Kulttuuri ja luova toiminta (2op)
Opintojaksolla tutustutaan kulttuurin eri muotoihin ja niiden esiintymiseen kohdekielisissä maissa. Harjoitellaan kertomaan omasta suhteesta kulttuuriin. Mahdollisuuksien mukaan vierailukäyntejä. Numeroarviointi.

leab205, lrab205, lsab205 / leab307, lrab307, lsab307, lveb307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus (2op)
Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisten maiden koulujärjestelmiin ja opitaan kertomaan suomalaisesta koulusta sekä omasta koulunkäynnistä. Opintojaksolla pohditaan omia jatko-opintosuunnitelmia ja työelämää. Opintojakson aikana harjoitellaan ansioluettelon ja työhakemuksen tekoa. Numeroarviointi.

leab206, lrab206, lsab206 / leab308, lrab308, lsab308, lveb308 Media ja ajankohtaiset aiheet (2op)
Tutustutaan eri medioihin ja ajankohtaisiin aiheisiin lähdekritiikkiä unohtamatta. Mietitään, miten eri medioita voi hyödyntää kielitaidon kohentamisessa. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

leab207, lrab207, lsab207 / leab309, lrab309, lsab309, lveb309 Kestävä elämäntapa (2op)

Opintojaksolla tarkastellaan kohdekielisten maiden yhteiskunnallista toimintaa sekä erilaisia asuinympäristöjä, luontoon ja kestävään kehitykseen liittyviä ilmiöitä niin meillä kuin muualla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kasvata opintokertymää.

leab208, lrab208, lsab208 / leab310, lrab310, lsab310, lveb310 Kohti B-kielen ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksolla kerrataan aiempien opintojaksojen oppimäärää sekä valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla erilaisia tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Opintojaksolla kerrataan paljon keskeistä sanastoa ja rakenteita sekä harjoitellaan kirjallista ilmaisua. Suoritusmerkintä.

Biologia (BI)

Yleiset ohjeet

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät opintojaksot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. LBI3 tulee olla suoritettuna ennen opintojaksoja LBI4 ja LBI5. Biologian ylioppilaskoe suositellaan kirjoitettavaksi ensisijaisesti kolmannen opiskeluvuoden syksyllä, kokeen voi tehdä myös keväällä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lbi01 Elämä ja evoluutio (2op)
Opintojakson aikana tutustutaan biologiaan tieteenalana. Jakson aikana tarkastellaan elämän edellytyksiä ja tunnusmerkkejä, eliömaailman monimuotoisuutta ja kehitystä. Keskeinen näkökulma on evoluutio ja sen mekanismien ymmärtäminen. Lisäksi perehdytään solujen rakenteeseen ja toimintaan. Opintojakso kuuluu Science -kokonaisuuteen ja toteutetaan biologian, fysiikan ja kemian opettajien yhteisopintojaksona. Tavoitteena on harjoitella luonnontieteellisen tutkimuksen tekoa ja tulosten esittämistä.   Numeroarviointi.

lbi02 ja lbi03 Ekologia ja ympäristö (2op)
Opintojakso koostuu Ekologian perusteet (1op) ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1op) jaksoista, jotka opiskellaan yhtenä kokonaisuutena. Ensimmäisen jakson aikana opiskellaan ekologian perusteita, ekosysteemien toimintaa, luonnon monimuotoisuutta ja sen merkitystä. Toisessa jaksossa perehdytään erilaisiin ympäristöongelmiin Suomessa ja muualla maailmassa. Yleislinjan ja TT-linjan opiskelijat opiskelevat opintojakson yhdessä lge01- opintojakson kanssa ja osa tunneista toteutetaan yhteisopetuksena. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lbi04 Solu ja perinnöllisyys (2op)
Opintojaksolla syvennetään tietämystä soluista ja niiden toiminnasta, perehdytään erilaisiin biomolekyyleihin, solujen energiatalouteen ja lisääntymiseen. Lisäksi tutustutaan periytymisen perusteisiin. Numeroarviointi.

lbi05 Ihmisen biologia (2op)
Opintojaksolla syvennytään ihmisen elimistöjen rakenteeseen, toimintaan ja elintoimintojen säätelyyn. Opintojaksolla perehdytään myös ihmisen lisääntymiseen, perimän ja terveyden yhteyteen ja elimistön puolustusmekanismeihin. Numeroarviointi.

lbi06 Biologian sovellukset (2op)
Opintojaksolla perehdytään erilaisiin bioteknologian menetelmiin ja sovelluksiin ja niiden merkitykseen teollisuuden, ravinnontuotannon,  ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen kannalta. Lisäksi tutustutaan mikrobeihin ja niiden merkitykseen, sekä geeniteknologian erilaisiin sovelluksiin. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lbi07 Kohti biologian ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksolla kerrataan lukion biologian oppimäärän tärkeimpiä asioita ja valmistaudutaan biologian ylioppilaskirjoituksiin. Opintojakso toteutetaan suomen kielellä. Suoritusmerkintä.

lbi08 Rikostekninen tutkinta (2op)
Koulussamme on tapahtunut rikos, jonka rikostutkijat selvittävät. Rikostutkijat selvittävät tapauksen tutkimalla todistusaineistoja erilaisilla kemiallisilla ja biologisilla menetelmillä, kuten veri-, sormenjälki- ja DNA-analyysimenetelmiä. Rikostutkijat raportoivat oppimaansa tutkimuspöytäkirjaan. Opintojakson aikana tehdään yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja käydään tutustumiskäynneillä. Tämä on biologian ja kemian yhteinen opintojakso. Opintojakso valmentaa ylioppilaskirjoituksiin sekä alan jatko-opintoihin. Suoritusmerkintä.

lbi09 Environmental Research (2op)
In this course we are studying our surrounding environment like sea, soil and air. This is a joint chemistry-biology laboratory course. This course is partly done in school and partly done in co-operation with university as an overnight field trip in a Zoological Station. Web material provided for students so no book fee but students should pay a fee for the overnight stay. Pass/ fail evaluation.

lbi10 Ihminen ja genetiikka (2op)

Oletko kiinnostunut ihmisen biologiasta? Entä haluaisitko tietää lisää perinnöllisyydestä ja geenitekniikan mahdollisuuksista? Tämä opintojakso johdattelee sinut näihin aiheisiin erilaisten käytännön töiden ja tutkimusten avulla. Mahdollisuuksien mukaan tehdään myös vierailuja. Opintojakso täydentää hyvin lukion biologian syventäviä opintojaksoja ja valmistaa alan jatko-opintoja varten. Suoritusmerkintä. 

Business-opinnot (SBS)

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

lsbs01 Markkinointi, kuluttajan käyttäytyminen ja markkinointiviestistä (2op)
Opintojaksolla perehdytään kauppatieteellisen markkinoinnin ja viestinnän keskeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin sekä markkinoinnin ja markkinointiviestinnän merkitykseen yrityksille ja yhteiskunnallisille toimijoille. Opintojakso perehdyttää  mm. markkinatutkimuksiin, kuluttajan käyttäytymiseen, markkinoinnin suunnitteluun sekä markkinoinnin työvälineiden soveltamiseen käytännön harjoituksilla. Harjoitustehtäviä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä yhteistyöyritysten ja markkinoinnin ammattilaisten kanssa. Opintojakso sopii hyvin viestinnästä ja kaupallisista jatko-opinnoista kiinnostuneille. Suoritusmerkintä.

lsbs02 Rahoituksen perusteet (2op)
Opintojaksolla tutustutaan yrityksen taloushallinnon keskeisimpiin osa-alueisiin: rahoitus, yrityksen taloudellisen toiminnan suunnittelu, kirjanpito ja tilinpäätös. Opintojakso antaa perustaidot ymmärtää yrityksen taloushallintoa ja talouden käsitteistöä sekä perustaidot keskeisistä menetelmistä. Opintojaksossa perehdytään myös yritysten ja yhteiskunnan toimijoiden erilaisiin rahoitusinstrumentteihin, ja syvennytään rahoitusalalla toimiviin organisaatioihin. Opiskelija voi myös hyödyntää tätä opintojaksoa osana kauppatieteellisen alan yhteisvalintakokeeseen valmistautumista tai syventääkseen osaamistaan rahoitusalan toimijoista sekä yrityksistä. Suoritusmerkintä.

lsbs03 Yritysyhteistyöprojekti (2op)
Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen tai organisaation kanssa projektityö. Tehtävänantona voi olla esimerkiksi tuotevalikoiman tai mainoskampanjan analysointi ja kehittäminen yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. Opintojaksolla sovelletaan mm. markkinoinnin, viestinnän ja kauppatieteiden työkaluja ja ajattelumalleja. Opintojakson tavoitteena on harjoitella projektin suunnittelua, organisointia ja johtamista. Opintojakson suorittaneet saavat projektin lopussa yhteistyöyritykseltä työtodistuksen, jonka voi liittää osaksi omaa ansioluetteloa. Opintojakso soveltuu hyvin kaupallisista opinnoista tai yrittäjyydestä kiinnostuneille. Suoritusmerkintä.

lsbs04 Projektiopinnot ( 2op)
Opintojaksolla toteutetaan jokin projektiluontoinen työtehtävä. Opintojakson sisällöstä ja hakumenettelystä sekä toteuttamistavasta ilmoitetaan tapauskohtaisesti. Suoritusmerkintä.

lsbs05 Senteistä miljooniksi- sijoittamisen ja yritystalouden perusteet (2op)
Opintojaksolla perehdytään sijoittamiseen ja yritysten toimintaan. Tavoitteena on tutustua erilaisten sijoitusinstrumenttien toimintaan sekä sijoittamisympäristön makrotaloudelliseen analysointiin oikeiden sijoituspäätösten mahdollistamiseksi. Opintojaksolla on mukana yhteistyökumppaneita sijoittamisen ja yritysmaailman aloilta. Opintojakson suorittaneilla on mahdollisuus osallistua KSYK-sijoittajaklubin toimintaan, jossa tavoitteena on oman “hyväntekeväisyys salkun” avulla perehtyä sijoittamiseen käytännönläheisesti.  Opintojakso soveltuu kaikille sijoittamisesta tai yleisesti kaupallisen alan jatko-opiskelusta ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Suoritusmerkintä.

Elämänkatsomustieto (ET)

Yleiset ohjeet 

Pakollinen et1- opintojakso tulee suorittaa ennen muiden opintojaksojen suorittamista. Sen jälkeen opintojaksot voi suorittaa halumassaan järjestyksessä. Elämänkatsomustieto suositellaan kirjoitettavan  syksyn ylioppilaskirjoituksissa.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

let01 Minä ja hyvä elämä (2op)
Opintojaksolla pohditaan millaista hyvä elämä on ja tutustutaan erilaisiin elämänvalintoihin ja olemassaolon peruskysymyksiin. Apuna pohdinnassa käytetään tietoa erilaisista ihmiskäsityksistä, ihmisoikeuksiin liittyviä näkökulmia, mutta myös omia kokemuksia. Opintojaksolla kehitetään taitoa eritellä, arvioida ja perustella omia ja muiden näkökulmia, sekä ilmaista omaa identiteettiä ja elämänkatsomusta. Numeroarviointi.

let02 Minä ja yhteiskunta (2op)
Opintojaksolla pohditaan yhteisöllisyyden merkitystä ihmiselle ja identiteetille. Sosiaalisia ilmiöitä, yhteiskunnallisia rakenteita ja muutoksia tarkastellaan tieteellisesti yhteiskuntatutkimuksen perusteisiin tutustuen. Opintojaksolla arvioidaan yhteiskunnallisen toiminnan keinoja ja päämääriä sekä kasvatetaan kykyä yhteiskunnalliseen osallistumiseen ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden pohjalta. Opintojaksolla harjoitellaan kriittistä ajattelua ja tutkitaan erilaisten informaatiolähteiden, kuten median vaikutusta maailmankuviin, katsomuksiin ja omaan elämänkatsomukseen. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat vuorovaikutus, roolit, ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnon vapaus, yhdenvertaisuus, demokratia, rauha, yhteiskunnallinen ja globaali oikeudenmukaisuus, taloudellinen ja poliittinen valta sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

let03 Kulttuurit (2op)
Opintojaksossa pohditaan kulttuurin merkitystä maailmanlaajuisesti ja henkilökohtaisesti. Opintojaksossa tutustutaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja tutustutaan kulttuurintutkimukseen. Pääpaino on ajankohtaisessa kulttuuriin liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa, josta harjoitellaan omien perusteltujen kantojen muodostamista kunnioittavalla tavalla. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat kulttuuri, enemmistö- ja vähemmistökulttuurit, kulttuuriperintö, sananvapaus, suomalaisuus, entnosentrismi, rasismi ja vihapuhe. Opintojakson teemoja tarkastellaan erityisesti suomalaisesta näkökulmasta painottaen historiallisia kehitysvaiheita ja ajankohtaisia ilmiöitä. Opintojakso voidaan toteuttaa osin tapaustutkimuksena, jossa perehdytään johonkin ilmiöön tarkemmin. Opintojakson aikana pyritään toteuttamaan vierailuja tai opintokäyntejä. Opintojakso pyritään järjestämään yhteistyössä evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen kanssa. Numeroarviointi.

let04 Katsomukset (2op)
Opintojaksolla syvennytään maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteisiin. Erityisesti tarkastellaan evoluution, universaalien eettisten järjestelmien, Euroopan uuden ajan murroksen, valistuksen, tieteen sekä modernin markkinatalouden merkitystä maailmankuville ja omalle elämänkatsomukselle.  Opintojaksolla perehdytään ihmiskunnan katsomuksellisuuden muotoutumiseen, katsomusten historiaan ja poliittisiin maailmankatsomuksiin sekä tutkitaan katsomusten ilmenemistä ihmisten elämäntavassa. Opintojaksolla pohditaan ja tutkitaan oman elämänkatsomuksen taustoja, perusteita ja muotoutumista. Numeroarviointi.

let05 Uskonnot ja uskonnottomuus (2op) 
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin uskonnollisiin ja uskonnottomiin maailmankatsomuksiin ja verrataan niiden lähtökohtia ja elämäntapaa omaan elämänkatsomukseen. Maailmankatsomuksia ja uskontoja tarkastellaan tieteellisen tutkimuksen kautta historiallisesti rakentuneina, monimuotoisina ja muuttuvina ilmiöinä, joiden merkitys näkyy kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Niiden vaikutuksia pohditaan yhteiskunnan, tapakulttuurin, moraalin, politiikan, tieteen ja erilaisten maailmankatsomuksellisten järjestelmien tulkintojen ja käytäntöjen kautta. Kurssilla perehdytään maailmanuskontoihin, uskontokritiikkiin, humanismiin, agnostisismiin ja ateismiin sekä näiden historiaan. Opintojaksolla käsitellään myös ajankohtaisia katsomusten kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä erityisesti suomalaisesta, mutta myös maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Opintojakso pyritään järjestämään yhteistyössä evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen kanssa. Numeroarviointi.

let06 Tulevaisuus (2op)
Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisten maailmankatsomusten kannalta historiallisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti merkittäviin käänteisiin. Opintojaksolla pyritään arvioimaan esimerkiksi kielen, evoluution, eettisten järjestelmien, katsomusten, valistuksen, teknologian ja median merkitystä erilaisille maailmankatsomuksille ja oman elämänkatsomuksen rakentumiselle. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin suhtautumistapoihin teknologiaan ja sen kehitykseen, sekä pohditaan niiden vaikutusta ympäristöön, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Keskeisiin sisältöihin kuuluvat myös tulevaisuuden tutkimus, humanismi, uskonnot, media ja niiden kritiikit. Opintojaksot pyritään toteuttamaan soveltuvin osin evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen kanssa. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

let07 Kohti elämänkatsomustiedon ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja kerrataan keskeisiä oppisisältöjä. Opintojaksolla pohditaan omaa oppimis- ja opiskelustrategiaa sekä harjoitellaan vastaustekniikkaa ylioppilaskirjoituksia varten. Opintojakso pyritään järjestämään soveltuvin osin yhteistyössä evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen abi-opintojakson kanssa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

Englanti A-kieli (ENA)

Yleiset ohjeet

Pakolliset opintojaksot suoritetaan numerojärjestyksessä. Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot lena07 ja lena08 suoritetaan toisena tai kolmantena opiskeluvuotena.

Ennenylioppilatutkintoon valmentavaa lena09-opintojaksoa on suoritettava pakolliset opintojaksot. Koulukohtaisista valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa vapaasti. Englanti suositellaan kirjoitettavan abivuoden syksyllä, mutta sen voi kirjoittaa myös kevään kirjoituksissa.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lena01+lena02 Englanti arjessa ja globaalina kielenä (4op)
Opintojaksolla käsitellään lukion kieltenopiskelua ja jatkuvaa oppimista monikielisessä maailmassa. Kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Opiskelijan kielitietoisuus, kieli-identiteetti ja itse- ja vertaisarviointitaidot vahvistuvat. Opintojaksolla tarkastellaan englannin kieltä lingua francana vuorovaikutustilanteissa, joissa englanti ei välttämättä ole kenenkään äidinkieli. Opintojakson aihepiirit liittyvät opiskelijan arkielämään.Numeroarviointi.

lena03 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2op)
Opintojaksolla tarkastellaan kielten ja kulttuurien moninaisuutta. Taiteiden merkitystä käsitellään niiden vaikuttavuuden kautta. Opintoihin voidaan sisällyttää luovan ilmaisun tuotos. Opiskelija tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä ja harjoittelee tuottamaan tekstejä monipuolisesti itselle tärkeistä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä.Numeroarviointi.

lena04 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2op)
Opintojaksolla harjoitellaan kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja. Opintojaksossa tarkastellaan aktiivisen toimijuuden ja demokratian rakentumista englannin kielellä monimuotoisessa maailmassa. Opiskelija tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden taustoihin. Opiskelija harjoittelee taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä tiedon perusteella.Numeroarviointi.

lena05 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2op)
Opintojaksolla syvennetään tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden arviointia. Tekstin tuottamisen ja tulkitsemisen taitoja vahvistetaan. Opintojaksolla käsitellään erilaisia tiedon- ja tieteenaloja sekä kestävää tulevaisuutta rakentavia innovaatioita ja tutustutaan englantiin tieteellisenä kielenä. Numeroarviointi.

lena06 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2op)
Opintojaksolla syvennetään opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Opintojaksolla pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia, työntekoa sekä taloutta myös kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija rohkaistuu englannin kielen käyttäjänä myös muodollisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Valinnaisten opintojen erityisenä tavoitteena on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaiskäsitys kielitaitonsa tasosta opintojen päättövaiheessa sekä auttaa opiskelijaa löytämään keinoja kehittää osaamistaan. Kieliprofiilia täydennetään tavoitteellisesti opiskelijan omien tarpeiden mukaan.

lena07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)
Opintojakso valmistaa opiskelijaa maailmankansalaiseksi, joka ymmärtää globaaleja ympäristökysymyksiä. Näkökulmaa laajennetaan opiskelijan omasta elinpiiristä kansainvälisiin kestävään elämäntapaan liittyviin kysymyksiin. Tiedonhakutaitoja vahvistetaan lähdekritiikin näkökulmasta. Harjoitellaan ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä.Numeroarviointi.

lena08 Viesti ja vaikuta puhuen (2op)
Opintojakso harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa kansainvälisessä kommunikaatiossa. Opiskelija ymmärtää jatkuvan suullisen kielitaidon kehittämisen tärkeyden.  Neuvottelutaidot sekä toisen arvostaminen ja huomioon ottaminen vahvistuvat. Opintojakso valmistaa ylioppilaskokeeseen. Opintojakson lopuksi suoritetaan suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lena09 Kohti A-englannin ylioppilaskoetta (2op)
Pakolliset opintojaksot 1-6 on suoritettava ennen tätä opintojaksoa. Opintojakson tehtävänä on kehittää opiskelijan kielitaitoa ja valmistaa häntä ylioppilaskokeeseen. Opintojaksolla vahvistetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa. Opintojaksolla parannetaan tekstinymmärtämis-, kuuntelu- ja kirjoitustaitoja. Suoritusmerkintä.

lena10 Advanced Academic Writing (2op)
Opintojaksolla vahvistetaan kirjoitustaitoja englannin kielellä. Harjoitellaan eri tekstityyppejä ja yo-tyyppisiä kirjoitelmia eri aiheista. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lena11 Business English (2op)
Opintojaksolla harjoitellaan kohteliasta viestintää englanniksi käyttäen kaupallisen alan sanastoa. Suullista viestintää harjoitellaan pitämällä englanninkielistä pitch esitelmää ajankohtaisista asioista. Suoritusmerkintä.

lena12 Shakespeare and Tudor England (2op)
Opintojaksolla tutustutaan Tudor-aikakauden historiaan ja Shakespearen näytelmätuotantoon. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä äidinkielen kanssa. Opintojaksolla tutustutaan myös klassiseen teatteriin ja teatterihistoriaan. Opintojaksoon voidaan sisällyttää opintomatka Lontooseen ja Stratford-upon-Avoniin Englantiin. Suoritusmerkintä.

lena13 International Court of Justice (2op)
Opintojaksolla tutustutaan kansainväliseen oikeusistuimeen ja sen toimintaan YK:n alaisena tuomioistuimena. Opintojaksolla tutkitaan autenttista materiaalia maiden välisistä ristiriidoista ja oikeustapauksista. Opintojaksolla harjoitellaan asianajajan, tuomarin sekä todistajan roolia kansainvälisessä tuomioistuimessa. Halukkaat opiskelijat voivat osallistua koulun omaan YK-simulaatioon (HELIMUN) ja/tai opintomatkaan kansainväliseen YK-simulaatioon (THIMUN). Suoritusmerkintä.

lena14 Creative Writing (2op)
Opintojaksolla harjoitellaan luovaa kirjoitustaitoa englannin kielellä. Opintojaksolla tutustutaan eri kirjoitus genreihin ja vahvistetaan luovaa kirjoitustaitoa. Numeroarvointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lena15 English Literature (2op)
Opintojaksolla tutustutaan englanninkieliseen kirjallisuuteen. Romaaneja analysoidaan ja niiden pohjalta harjoitellaan akateemisen kirjallisuusesseen kirjoittamista. Numeroarvointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lena16 The English Book Club (2op)
Opintojaksolla tutustutaan englanninkieliseen kirjallisuuteen (romaanit ja novellit) alkuperäiskielellä. Teksteistä keskustellaan ja niitä analysoidaan suullisesti. Suullista ilmaisua painotetaan ja opiskelijoita rohkaistaan ilmaisemaan mielipiteensä ja tulkintansa teksteistä ja niiden teemoista. Lisäksi tekstejä voidaan käyttää luovan tuotoksen lähteenä. Suoritusmerkintä.

Evankelis-luterilainen uskonto (UE)

Yleiset ohjeet 

Pakollinen ue1- opintojakso tulee suorittaa ennen muiden opintojaksojen suorittamista.

Uskonto suositellaan kirjoitettavan  syksyn ylioppilaskirjoituksissa.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lue01 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2op)
Opintojakso toimii johdantona uskontoon ilmiönä. Tavoitteena on ymmärtää uskonnon luonnetta ja piirteitä sekä pohtia maailmankatsomuksellisia kysymyksiä. Opintojaksolla tutustutaan myös lähi-idän uskontoihin (juutalaisuus, kristinusko ja islam) ja niiden erityispiirteisiin. Numeroarviointi.

lue02 Maailmanlaajuinen kristinusko (2op)
Opintojakso keskittyy kristinuskoon. Se johdattaa tutustumaan kristinuskon syntyyn, erityispiirteisiin ja kehitykseen maailmanlaajuisena uskontona. Opintojaksolla tarkastellaan myös kristinuskon ajankohtaisiin kysymyksiin ja niiden taustoihin. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lue03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2op)

Opintojaksolla perehdytään idän uskontoihin ja niiden kulttuurisiin vaikutuksiin. Tarkastelussa on Intian, Kiinan ja Japanin maailmankuva ja elämäntapa. Opintojaksolla tutustutaan myös luonnonuskontoihin. Opintojakson tavoitteena on muun muassa kehittää valmiuksia kulttuurien kohtaamiseen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen. Numeroarviointi.

lue04 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2op)
Opintojakso tarkastelee uskontoa suomalaisessa yhteiskunnassa keskittyen erityisesti kulttuurin ja uskonnon väliseen vuoropuheluun. Opintojaksolla perehdytään erityisesti kristinuskon vaikutukseen suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa, mutta myös muinaiseen uskontoperinteeseen ja uskonnottomaan tapakulttuuriin. Numeroarviointi.

lue05 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (2op)
Opintojaksolla perehdytään uskonnon ja taiteen suhteeseen. Tarkastelun kohteena on uskonnon vaikutus taiteeseen, arkkitehtuuriin ja populaarikulttuuriin. Numeroarviointi.

lue06 Uskonto, tiede ja media (2op)
Opintojakso tarkastelee uskonnon tutkimuksen menetelmiä sekä analysoidaan uskontoon liittyviä ajankohtaisia teemoja mediassa. Keskiössä ovat uskontojen viestintä ja uskontojen esiintyminen mediassa. Opiskelija tekee opintojaksolla media-analyysin tai osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät opinnot

lue07 Kohti uskonnon ylioppilaskoetta (2 op)
Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksia varten ja kerrataan keskeisiä opintosisältöjä. Numeroarviointi.Arvosana 4 ei kerrytä opintokertymää.

lue08 Keskiajan maailma (2op)
Opintojakso on johdanto keskiajan historiaan Rooman valtakunnan tuhosta Renesanssin alkuun saakka. Opintojakso on historian ja uskonnon oppiainerajat ylittävä opintojakso ja se järjestetään yhdessä historian (lhi08) opetuksen kanssa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä opintokertymää.

Filosofia (FI)

Yleiset ohjeet

Pakollisten opintojen jälkeen suoritusjärjestys on vapaa. Käytännössä ne kannattaa kuitenkin käydä läpi numerojärjestyksessä siten, että lfi05 ajoittuu abivuoden alkuun. Filosofian reaalikoe kannattaa ajoittaa abivuoden syksyyn, sillä silloin lfi05 kertaavista opinnoista saa suurimman hyödyn.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lfi01 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2op)
Tiesitkö olevasi filosofi? Opintojakson jälkeen tiedät - tai ainakin epäilet olevasi. Opintojaksolla pohditaan filosofian yleistä luonnetta ja merkitystä. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta filosofian eri osa-alueista, soveltamisesta ja joistakin erityiskysymyksistä. Erityisesti painotetaan filosofisten taitojen (mm. argumentaatio, päättely, vuorovaikutustaidot) kartuttamista. Numeroarviointi.

lfi02 Etiikka (2op)
Eettiset ongelmat eivät ratkea pohtimalla, mutta ne voivat kyllä kirkastua. Opintojaksolla perehdytään filosofisen etiikan keskeisimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin. Moraalifilosofian perinteeseen tutustumisen lisäksi opinnoissa pohditaan ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä. Opintojaksolla ei unohdeta käytännön harjoituksia, soveltavia kysymyksiä eikä oman eettisen ajattelu- ja argumentaatiokyvyn harjaannuttamista. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lfi03 Yhteiskuntafilosofia ( 2op)
Filosofian tärkeimpiä tehtäviä on kautta aikain ollut filosofinen yhteiskunta-analyysi ja aikalaiskritiikki. Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin. Tarkastelemme filosofisesti yhteiskunnan luonnetta, instituutioiden toimintaa ja yksilön suhdetta yhteiskuntaan. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. oikeudenmukaisuus, vallan ja omistamisen oikeuttaminen, kulttuurifilosofia, yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi, utopiat, poliittisen toiminnan filosofiset perustelut, konservatismi, liberalismi ja sosialismi. Numeroarviointi.

lfi04 Totuus ( 2op)
Opintojaksolla otetaan totuus haltuun. Kaikki tieto ja käsityksemme todellisuudesta perustuu lopulta tieto-opillisille ja metafyysisille taustaoletuksille. Mitä on oleminen? Mistä kaikki on tullut? Miksi ylipäätään jotakin on olemassa? Mikä on tiedon ja mielipiteen ero? Mikä on totta? Tällä opintojaksolla perehdytään todellisuuteen, tietoon ja tieteeseen. Riippumatta siitä mikä tieteenala sinua kiinnostaa, opit opintojen aikana perustelemaan ja pohtimaan siihen liittyviä taustaoletuksia taitavammin. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lfi05 Kohti filosofian ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksolla luodaan kokonaiskuvaa filosofian historiasta Thaleksesta Žižekiin. Opintojakson painopiste on länsimaisessa ajattelussa, mutta muiden kulttuuripiirien filosofiaa nostetaan esille. Opintojaksoi auttaa ymmärtämään filosofian vaikutusta ihmiskunnan kehitykseen ja auttaa siten hahmottamaan sivilisaatiomme syvintä olemusta. Opintojakso on erityisen suositeltava historian opintojen täydentäviksi opinnoiksi ja filosofian ainereaaliin valmistautuville. Suoritusmerkintä.

lfi06 Filocafé (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija aktivoituu filosofiseen dialogiin, oppii vuorovaikutustaitoja, harjaantuu arvioimaan ja tuottamaan argumentteja julkisesti sekä saa mahdollisuuden keskustella häntä itseään kiinnostavista filosofisista kysymyksistä.Opintojaksolla on viikoittain vaihtuva teema, joiden valinta on pitkälti opiskelijoiden intresseistä riippuvaista. Opintojakso toteutetaan jaetun opettajuuden periaatteen mukaisesti; opiskelijat harjoittelevat keskustelujen alustamista, johtamista ja arviointia. Lisäksi filosofisen kahvilaperinteen mukaisesti tapaamisiin liittyy kahvin tai jonkun muun välipalan nauttiminen. Suoritusmerkintä.

Fysiikka (FY)

Yleiset ohjeet

Fysiikan opintojaksot suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.

Fysiikan ylioppilaskoe suositellaan suoritettavan kevään ylioppilaskirjoituksissa.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lfy01+02 Fysiikka luonnontieteenä ja Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu fysiikkaan kokeellisena luonnontieteenä ja tutustuu  fysiikassa käytettäviin tiedonhankintamenetelmiin. Opintojaksolla perehdytään energiaan fysiikan keskeisenä käsitteenä ja saadaan valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun sekä päätöksentekoon kestävän energiatalouden näkökulmasta. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lfy03 Energia ja lämpö ( 2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää ymmärrystään energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä ja osaa tutkia aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla käsitellään kuinka termodynamiikan käsitteitä ja malleja voidaan soveltaa energiantuotannon ratkaisujen tarkastelussa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Numeroarviointi.

lfy04 Voima ja liike (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä sekä tuottaa ja analysoida graafisia esityksiä mittausaineistoista. Tavoitteena on ymmärtää säilymislakien merkitys fysiikassa sekä perehtyä voimaan ja liikkeeseen liittyviin turvallisuusnäkökohtiin. Numeroarviointi.

lfy05 Jaksollinen liike ja aallot (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa mallintaa planetaarista liikettä ympyräliikkeenä ja perehtyy värähtely- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä. Jaksollista liikettä harjoitellaan kuvaamaan fysikaalisilla ja matemaattisilla käsitteillä ja mekaanista värähtelyä sekä ääntä jaksollisena liikkeenä. Numeroarviointi.

lfy06 Sähkö (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa tutkia kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä ja tehdä sähköopin perusmittauksia. Opiskelija perehtyy kentän ja potentiaalin käsitteisiin sähkökentän kuvaamisessa ja oppii sähkölaitteisiin ja sähköenergian siirtoon liittyviä turvallisuusnäkökohtia. Numeroarviointi.

lfy07 Sähkömagnetismi ja valo ( 2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää induktioilmiön keskeisen merkityksen sähkömagnetismissa ja ymmärtää sähköenergian tuotannon ja siirron fysikaaliset perusteet. Opiskelija perehtyy sähkömagneettisen säteilyn lähteisiin ja vaikutuksiin, sekä ymmärtää valon sähkömagneettisena ilmiönä. Numeroarviointi.

lfy08  Aine säteily ja kvantittuminen (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee ionisoivan säteilyn vaikutukset ja tutustuu säteilyn turvalliseen käyttöön. Opiskelija tutustuu kvanttifysiikkaan perustuvaan maailmankuvaan alkeishiukkasfysiikasta kosmologiaan ja ymmärtää kvantittumiseen perustuvan teknologian merkityksen nyky-yhteiskunnassa. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lfy09 Physics laboratory course (2op)
Tarkastellaan fysiikan ilmiöitä kokeellisuuden näkökulmasta ja kehitetään taitoja ylioppilaskokeessa käytettävien ohjelmistojen hyödyntämisessä. Suoritusmerkintä.

lfy10 Kohti fysiikan ylioppilaskoetta (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan fysiikan reaalikokeen rakenteen, oppii laatimaan hyviä fysiikan reaalikoevastauksia, ja parantaa valmiuksiaan jatkaa fysiikan opiskelua jatko-opinnoissa. Suoritusmerkintä.

lfy11 Astrophysics (2op)
Astrofysiikka on nuori, kasvava tiede, joka vaatii laaja-alaista fysiikan ymmärrystä. Opintojaksolla opiskelijalla on mahdollisuus soveltaa aiemmin oppimiaan tietoja gravitaatiosta, lämpöopista, valo- ja liikeilmiöistä sekä ydinvuorovaikutuksista. Numeroarviointi.Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

Historia (HI)

Yleiset ohjeet

Historian opintojaksot suositellaan suoritettavan pakollisten opintojaksojen osalta numerojärjestyksessä, mutta se ei ole kuitenkaan välttämätöntä.

Historian ylioppilaskoe suositellaan tehtäväksi kolmannen vuoden keväällä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lhi01 Ihminen, ympäristö ja historia (2op)
Opintojaksossa tarkastellaan ihmisen suhdetta ympäristöön ja yhteiskunnallista kehitystä pitkällä aikavälillä. Opetuksen näkökulma on sekä historiallisten ilmiöiden tarkastelussa että nykyisyyden selittämisessä. Ilmiötä tarkastellaan sekä eurooppalaisesta että globaalista näkökulmasta. Opintojaksossa tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Lisäksi harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä. Numeroarviointi.

lhi02 Kansainväliset suhteet (2op)
Opintojaksossa tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä, valtasuhteiden muutoksia ja niiden taustoja 1800-luvun lopulta nykypäivään. Opintojaksossa analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisista taloudellisista ja ideologista näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat vastakkainasettelun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Lisäksi syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin. Numeroarviointi.

lhi03 Itsenäisen Suomen historia (2op)
Opintojakson  tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan lopulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta demokraattiseen kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Opintojaksossa perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön. Lisäksi syvennetään ymmärrystä historiallisesta empatiasta. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lhi04 Eurooppalainen ihminen (2op)
Opintojakso tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Moduulissa perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde sekä sukupuoli ja arkielämä. Numeroarviointi.

lhi05 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2op)
Opintojakso tarkastelee nykyisen Suomen alueen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa esihistoriasta autonomian ajalle asti. Moduulissa perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Moduulissa syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin. Numeroarviointi.

lhi06 Maailman kulttuurit kohtaavat (2op)
Opintojaksossa perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien muuttuessa. Moduulissa tarkastellaan länsimaisten ja muiden kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lhi07 Konfliktien maailma (2op)
Opintojakson aikana tutustutaan rauhan- ja konfliktintutkimukseen sekä syvennytään nykyajan paikallisten ja kansainvälisten konfliktien taustalla oleviin moninaisiin syihin sekä niiden seurauksiin. Tarkastelun kohteena on myös terrorismi sekä konfliktien ja kriisien hallinta sekä ulkovaltojen ja erilaisten organisaatioiden (esim. YK, NATO) rooli niiden hallinnassa. Sekä opintojakso että materiaali on englanniksi. Suoritusmerkintä.

lhi08 Vallankumouksen vuodet (2op)
Opintojaksolla tarkastellaan ihmisten vapauden kaipuuta ja demokratiakehitystä vallankumousten näkökulmasta. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat hallintotapojen kehittyminen itsevaltaisesta demokraattisempaan suuntaan, poliittisten epäkohtien tutkiminen sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset muutokset, jotka seurasivat vallankumouksia. Opintojakson opetus ja materiaalit ovat englanniksi.Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kasvata kokonaisopintokertymää.

lhi09 Keskiajan maailma (2op)
Keskiajan maailma- opintojakso on ainerajat ylittävä historian ja uskonnon opintojakso. Opintojakso on johdanto keskiajan historiaan Rooman valtakunnan tuhosta Renessanssin alkuun saakka. Tutkimuksen kohteena on poliittiset, uskonnolliset ja sosiaaliset muutokset sekä taloudelliset, tekniset ja kulttuuriset kehityslinjat. Opintojaksolla kiinnitetään myös huomiota miesten ja naisten rooleihin sekä miten keskiajan ihmiset ymmärsivät ympäröivän maailman. Tutkimalla ja analysoimalla historiallisia lähteitä opiskelijat tutustuvat keskiajan ihmisten suhtautumiseen elämään ja kuolemaan. Mahdollisuuksien mukaan opintojakson aikana tehdään opintoretki keskiaikaiseen kohteeseen.  Opetuskielenä on sekä englanti että suomi, materiaalit voivat olla myös ruotsin ja saksankielisiä. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kasvata kokonaisopintokertymää.

lhi10 Puheet, jotka muuttivat maailmaa (2op)
Opiskelijat tarkastelevat historian muutoksia puheiden lähtökohdasta. Merkittävät puheet linkitetään kontekstiin ja pohditaan niiden merkittävyyttä. Opintojakson aikana tarkastellaan 6-7 puhetta merkityksineen yksityiskohtaisesti. Opetuskieli on englanti. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kasvata kokonaisopintokertymää.

lhi11 Kylmä sota (2op)
Opintojaksolla syvennetään opiskelijoiden tietämystä kylmän sodan maailmasta käyttäen hyväksi erilaisia alkuperäislähteitä. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kasvata kokonaisopintokertymää.

lhi12 Kohti historian ylioppilaskoetta (2op) 
Opintojaksolla valmentaudutaan historian ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla eri opintojaksojen mahdolllisesti ylioppilaskirjoituksissa kysyttäviä aikakausia ja kysymyksiä. Opintojaksolla harjoitellaan kysymyksiin vastaamista sekä minkälainen on hyvä vastaus.Suoritusmerkintä.

lhi13 Kiinan ja japanin historia (2op)
Opintojaksolla tutustutaan Kiinan ja Japanin menneisyyteen vaihtelevin toteutuskohtaisin painotuksin esihistoriasta nykypäivään. Opintojakso toteutetaan oneline-opintoina. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kasvata kokonaisopintokertymää.

lhi14 Afrikan historia (2op)
Afrikan historiassa keskitytään 1900-luvun historiaan, jolloin 54 uutta valtiota syntyi dekolonisaation seurauksena. Opintojaksolla tutkitaan dekolonisaation taustalla olevia syitä ja seurauksia koko mantereella. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kasvata kokonaisopintokertymää.

lhi15 Antiikin Rooma (2op)
Antiikin Rooman historian opintojakso järjestetään Roomassa, Italiassa. Opiskelijat pääsevät tutustumaan antiikin Rooman keskeisiin kohteisiin mm. Forum Romanumiin, Ostiaan ja Pompeijiin. Opintojakson aikana tutustutaan antiikin roomalaiseen maailmaan 600-luvulta eaa aina 500-luvulle jaa. Poliittisen historian lisäksi keskitytään arkeologiaan, kulttuuriin, talouteen ja yhteiskuntarakenteeseen (sosiaaliset ryhmät, perhe yms). Opiskelijat tekevät etukäteistehtäviä, valmistavat annetusta aiheesta luennon, joka esitetään Roomassa. Opintojakson loputtua opiskelijat kirjoittavat raportin omaksumistaan asioista. Opetuskieli on suomi, mutta tarvittaessa myös englanti. Opintojaksoon liittyvät tehtävät voi tehdä joko suomeksi tai englanniksi.Suoritusmerkintä.

Ilmaisutaito (IT)

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lit01 Draama 1 (2op)
Opintojakso on joustava, ja sisällöt muokkautuvat kunakin vuonna ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan. Opintojaksolla tehdään perusharjoituksia, joiden tavoitteena on etsiä opiskelijan omia ilmaisuvaroja, kasvattaa esiintymisrohkeutta sekä vahvistaa kykyä toimia ryhmässä, ottaa kontaktia ja reagoida toisten antamiin impulsseihin. Opintojaksolla harjoitellaan äänenkäyttöä, tehdään erilaisia liikeilmaisuun liittyviä harjoituksia sekä aisti-, kontakti-  ja rentoutumisharjoituksia. Opiskelijat perehtyvät myös improvisaation perustekniikoihin sekä johonkin osallistavan draaman genreen esimerkikisi prosessidraamaan. Opintojaksolla voidaan tehdä myös pieniä projekteja esimerkiksi lyhytelokuvia. Opintojakson opetuskieli on suomi. Suoritusmerkintä.

lit02  Ilmaisua ja esityksiä (2op)
Kiinnostaako esiintyminen? Haluatko kokemusta juhlien tekemisestä ja toteuttamisesta? Opintojaksolla tehdään yhdessä pieniä esityksiä koulun juhliin, esim. puuro- ja joulujuhlaan. Opintojakso ei edellytä erityisiä musikaalisia tai taiteellisia lahjoja. Suoritusmerkintä.

Islam (IU)

Yleiset ohjeet

Islamin pakolliset opintojaksot toteutetaan yhteistyössä toisen yksityiskoulun kanssa ja ne on tarjolla vuorovuosin.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lui01 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2op)
Opintojakson keskeisinä sisältöinä on uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely sekä uskonnon ja tieteen suhde, maailman uskontotilanne, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden piirteitä nykyajassa sekä uskonnonvapaus ihmisoikeutena.Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan uskontojen merkitystä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä muita ajankohtaisia uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä kysymyksiä sekä  juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin kulttuuritaustaa ja syntyä. Numeroarviointi.

lui02 Maailmanlaajuinen islam (2op)
Opintojakson keskeisinä sisältöinä on islamin opillinen perusta sekä sunnalaisuuden, shiialaisuuden ja suufilaisuuden muotoutuminen ja niiden keskeiset piirteet sekä islamin sisäinen monimuotoisuus. Lisäksi opintojaksolla käsitellään poliittista islamia ja nykypäivän keskeisiä islamilaisia liikkeitä sekä  islamilaista etiikkaa, eettistä ajattelua ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja  islamin merkitystä Euroopassa ja eurooppalaisessa uskontodialogissa. Numeroarviointi.

Japani, kiina, korea ja italia

Yleiset ohjeet

Japanin, kiinan ja korean alkeet toteutetaan vuorovuosin niin, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella kutakin kieltä lukio-opintojen aikana.

Italian alkeet toteutetaan joka toinen vuosi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lsja01 Japanin kielen alkeet (2op)
Opintojaksolla opetellaan japanin kielen alkeet ja tutustutaan japanilaiseen kulttuuriin. Opintojakso antaa mahdollisuuden päästä alkuun kielen opiskelussa, jota voi jatkaa itsenäisesti tai muilla kursseilla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lski01 Kiinan kielen alkeet (2op)
Opintojaksolla opetellaan kiinan kielen alkeet ja tutustutaan kiinalaiseen kulttuuriin. Opintojakso antaa mahdollisuuden päästä alkuun kielen opiskelussa, jota voi jatkaa itsenäisesti tai muilla kursseilla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lskor01 Korean kielen alkeet (2op)
Opintojaksolla opetellaan korean kielen alkeet ja tutustutaan korealaiseen kulttuuriin. Opintojakso antaa mahdollisuuden päästä alkuun kielen opiskelussa, jota voi jatkaa itsenäisesti tai muilla kursseilla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lsit01 Italian kielen alkeet (2op)
Opintojaksolla opetellaan italian kielen alkeet ja tutustutaan italialaiseen kulttuuriin. Opintojakso antaa mahdollisuuden päästä alkuun kielen opiskelussa, jota voi jatkaa itsenäisesti tai muilla kursseilla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

Kemia (KE)

Yleiset ohjeet

Kemia suositellaan kirjoitettavan syksyn ylioppilaskirjoituksissa, mutta sen voi kirjoittaa myös kevään kirjoituksissa.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lke01+2 Kemiaa kaikkialla (2op)
Opintojakso kuuluu Science lab kokonaisuuteen eli toteutetaan biologian, fysiikan ja kemian opettajien yhteisopintojaksona. Kemian opintojaksoissa tarkastellaan atomin rakennetta, jaksollista järjestelmää, aineiden ominaisuuksien selittämistä sidosten avulla  sekä niiden merkitystä ihmiselle ja elinympäristölle. Kurssilla tehdään laboratoriotöitä. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lke03 Molekyylit ja mallit (2op)
Tutkitaan orgaanisiin yhdisteisiin sekä laskennalliseen kemiaan, kuten ainemäärän sekä aineen pitoisuuden liittyviä ilmiöitä. Käytetään tietotekniikkaa mallinnukseen. Numeroarviointi.

lke04 Kemiallinen reaktio (2op)
Opintojaksolla tutkitaan kemiallisia reaktioita mm. reaktion tapahtumiseen ja reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä sekä reaktioon liittyviä energiamuutoksia ja reaktioiden merkityksiä elinympäristössä (esim. teollisuus). Lisäksi perehdytään reaktioyhtälöiden kirjoittamiseen ja stoikiometrisiin laskuihin ja kaasujen yleiseen tilanyhtälöön. Numeroarviointi.

lke05 Kemiallinen energia ja kiertotalous (2op)
Tarkastellaan sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteita ja niihin liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia sekä erilaisten materiaalien ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä. Hapettumis-pelkistymisreaktioiden avulla tutkitaan sähkökemiallista jännitesarjaa, normaalipotentiaaleja, kemiallisia pareja ja elektrolyysiä. Numeroarviointi.

lke06 Kemiallinen tasapaino (2op)
Opintojaksolla tutkitaan reaktiotasapainoa, happo-emästasapainoa, vahvoja ja heikkoja protolyyttejä sekä liukoisuuksia ja liukoisuustasapainoa. Kurssin opetuskieli on suomi. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lke07 Kohti kemian ylioppilaskirjoituksia (2op)
Opintojaksolla kerrataan lukion kemian oppimäärän ydinasiat sekä valmistaudutaan kemian ylioppilaskirjoituksiin.Opintojakso toteutetaan suomen kielellä. Suoritusmerkintä.

lke08 Rikostekninen tutkinta (2op)
Koulussamme on tapahtunut rikos, jonka rikostutkijat selvittävät. Rikostutkijat selvittävät tapauksen tutkimalla todistusaineistoja erilaisilla kemiallisilla ja biologisilla menetelmillä, kuten veri-, sormenjälki- ja DNA-analyysimenetelmiä. Rikostutkijat raportoivat oppimaansa blogiin. Opintojakson aikana tehdään yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja käydään tutustumiskäynneillä. Tämä on biologian ja kemian yhteinen opintojakso. Opintojakso valmentaa ylioppilaskirjoituksiin sekä alan jatko-opintoihin. Suoritusmerkintä.

lke09 Environmental Research (2op)
In this course we are studying our surrounding environment like sea, soil and air. This is a joint chemistry-biology laboratory course. This course is partly done in school and partly done in co-operation with university as an overnight field trip in a Zoological Station. Web material provided for students so no book fee but students should pay a fee for the overnight stay. Pass/ fail evaluation.

lke10 Lääkeaineanalytiikka (2op)
Syvennetään orgaanisen kemian tuntemusta opiskelemalla lääkeaineaineita. Tunnistetaan lääkeaineiden funktionaaliset ryhmä sekä tutustutaan lääkkeiden valmistus- ja analyysimenetelmiin. Laboratoriossa valmistetaan jokin lääkeaine kuten aspiriinia tai eristetään kofeiinia. Molekyylejä mallinnetaan Abitissa käytössä olevalla MarvinSketch molekyylinmallinnusohjelmalla. Opintojakso toteutetaan osittain verkkokurssina. Opintojakso valmentaa ylioppilaskirjoituksiin sekä alan jatko-opintoihin. Suoritusmerkintä.

 

Kuvataide (KU)

Yleiset ohjeet

Opiskelijan tulee suorittaa 6op taito-ja taideaineita, josta 2 op musiikkia, 2 op kuvataidetta ja loput 2op vapaavalintaisesti joko musiikkia tai kuvataidetta.

Kuvataiteessa on mahdollista suorittaa kuvataidediplomi lukio- opintojen loppuvaiheessa. Voidakseen suorittaa diplomin opiskelijan tulee tehdä vähintään 8 op kuvataiteen opintojaksoja lukio-opintojen aikana. Diplomin laatimisen tueksi koulussamme on tarjolla kuvataidediplomi-opintojakso.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lku01 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2op)
Tämän opintojakson keskiössä on sinä: sinun elämä, arvot, kulttuurit ja todellisuudet. Tulemme harjoittelemaan: 1) miten ilmaista itseäsi visuaalisesti, 2) havainnoida ja tulkita visuaalista kuvastoa, 3) osallistua ja vaikuttaa kuvien kautta. Tulet oppimaan keskeisistä kuvallisen viestinnän keinoista, mutta myös perinteisistä ja digitaalisista tekniikoista (opit mm. Adoben softien peruskäyttöä). Numeroarviointi.

lku02 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2op)
Tällä opintojaksolla keskiössä on rakennetut ympäristöt sekä arjen esineiden muotoilu. Tutustumme arkkitehtuuriin, muotoiluun ja tuotesuunnitteluun osana niiden historiallista, poliittista, kulttuurista ja yhteiskunnallista kontekstia. Kuvataiteen opinnoissa pyritään myös rakentamaan tulevaisuus-ajattelua, eli antamaan valmiuksia nähdä epäkohtia ja puuttua niihin: tällä opintojaksolla syvennymme kestävän kehityksen ja kulttuurisen moninaisuuden teemoihin. Opit niin arkkitehtuurin, kuin muotoilun ideointi- ja suunnitteluprosesseista ja siitä, miten soveltaa niitä omaan työskentelyysi. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lku03 Kuva viestii ja vaikuttaa (2op)
Jos media sisältönä ja tekniikkana kiinnostaa, niin tämä opintojakso on tehty sinulle. Opimme mediasta tekemällä mediaa - okei, vakavasti puhuen, tulemme käyttämään erilaisia medioita ja tekniikoita oppiaksemme 1) analysoimaan erilaisia mediataiteen ja populäärikulttuurin tuotoksia ja teoksia ja 2) suunnittelemaan ja luomaan omia tulkintojamme ja teoksia. Opit digitaalisten tekniikoiden lisäksi vaikuttamaan katsojiin kuvallisen ilmaisun avulla. Keskeiset käsitteet opintojakson sisällöistä: graafinen suunnittelu, julisteet, kuvitukset, Adoben softat, typografia, mainokset, elokuvat, logot, printti- ja digimedia. Numeroarviointi.

lku04 Taiteen monet maailmat (2op)
“Ope, mitä taide on?”, kysyi yksi seiskaluokkalainen minulta viime syksynä. Aloimme keskustella asiasta ja aika nopeasti pystyimme löytämään monta olennaista tekijää ja osa-aluetta taiteen määrittelemiseksi. Jos sinua kiinnostaa ottaa osaa tähän tutkimusmatkaan, niin lämpimästi tervetuloa. Mitään aiempaa osaamista kurssi ei edellytä, pelkkä kiinnostus ja uteliaisuus kantaa pitkälle. Toki, jos sinua puhuttelee seuraavat aiheet, niin hienoa: nykytaide, taidehistoria, kulttuurinen moninaisuus, katsoja/kokija, taiteilija, taide, vaikuttaminen, tunteen/ajatuksen/viestin välittäminen, ideologiat, politiikka, yhteiskunta. P.S. Minulla ei ole oikeaa vastausta, mutta olen tosi hyvä ohjaamaan sinua löytämään omasi. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lku05 Digital Visual Arts ( 2op)
Digital Visual Arts opintojakso on ajankohtaisiin teemoihin ja ilmiöihin keskittyvä kurssi, jossa perehdytään eri taiteen tekemisen digitaalisiin tekniikoihin ja esittämiskeinoihin. Voit valita kolmesta eri osa-alueesta omasi: 1) liikkuva kuva, 2) valokuvaus tai 3) digitaaliset kuvan tekemisen tekniikat, joista yhteen erikoistut kurssin aikana. Opit käyttämään ammattilaistason välineitä ja ohjelmia (Canon Legria -kamera | Røde | gimbalit | järjestelmäkamerat | piirtopöydät ja -tabletit | ammattilaisvalokuvatulostin | Adobe Premiere, Lightroom, Photoshop, Illustrator). Opintojaksolla tuotetaan opiskelijalähtöisesti teoksia ja tuotoksia, jotka yhdistyvät osaksi laajempaa nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin vuoropuhelua. Suoritusmerkintä.

lku06 Creative Factory: ART[R]IOT (2op)
Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan empaattisia ja rohkeita ihmisiä, jotka ajattelevat kriittisesti ja luovasti, tarttuvat toimeen ja pystyvät toimimaan yhdessä muiden kanssa muuttuvissa (kansainvälisissä) ympäristöissä. On selvää, että tarvitsemme myös sellaisia opintojaksoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden harjoitella näitä taitoja. ART[R]IOT-opintojakso yhdistää monitieteistä lähestymistapaa, eli tieteitä, taiteita ja teknologiaa. Tällä opintojaksolla tutkimme ilmiöitä, etsimme haasteita ja luomme niiden pohjalta uusia ideoita, joita toteutamme taiteen ja teknologian rajapinnassa. IoT (Internet of Things) tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisten vuorovaikutuksellisten teosten kehittämiseen. Sensoreiden ja verkkoon kytkettävien laitteiden avulla teoksen toiminnallisuuden ja vuorovaikutteisuuden mahdollisuudet ovat rajattomat. Suoritusmerkintä.

lku07 Huhuu - KSYK:n mediajulkaisu (2op)
Huhuu on Kulosaaren yhteiskoulun monimediainen nettijulkaisu (www.huhuu.news). Opintojaksolla koulun oppilaista ja opiskelijoista koostuva ryhmä simuloi oikean toimituksen toimintaa toimituskokouksineen ja työtehtävineen. Julkaisun toimittamisen lisäksi opiskelijat osallistuvat julkaisun strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen. Suoritusmerkintä

lku08 Huhuu 2.0 - mediajulkaisun syventävät opinnot (2op)
Opintojaksolla jo yhden toimituskauden tehneet opiskelijat jatkavat Huhuun kehittämistä ja omaa toimitustyötään. Jatkokaudella opiskelijat syventyvät julkaisun vision ja strategian suunnitteluun ja kehittämiseen. Suoritusmerkintä.

Lukio-diplomi

lkuld02 Kuvataiteen lukiodiplomi (2op)
Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa sekä osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti kuvia. Diplomin keskeiset sisällöt perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan sekä muodostuvat teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta kuvaavasta portfoliosta. Numeroarviointi.

Liikunta (LI)

Yleiset ohjeet

Liikunnassa on mahdollista suorittaa liikuntadiplomi lukio-opintojen loppuvaiheessa. Voidakseen suorittaa diplomin opiskelijan tulee tehdä vähintään 8 op liikunnan opintojaksoja lukio-opintojen aikana. Diplomin laatimisen tueksi koulussamme on tarjolla liikuntadiplomi-opintojakso.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lli01 Oppiva liikkuja (2op)
Lukion ensimmäinen pakollinen liikunnan opintojakso. Opintojaksolla käydään läpi monipuolisesti erilaisia liikunta- ja kuntoilulajeja vuodenaikaan liittyvät mahdollisuudet huomioiden. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen. Numeroarviointi.

lli02 Aktiivinen elämä (2 op)
Lukion toinen pakollinen liikunnan opintojakso. Kannustetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Käydään läpi monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja vuodenaika huomioiden, jätetään opiskelijalle mahdollisuus osallistua opintojakson suunnitteluun sekä annetaan opiskelijalle tietoa ja taitoja oman fyysisen kunnon osa-alueiden mittaamiseen. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

lli03 Uudet mahdollisuudet (2op)
Erikoislajien opintojaksolla kokeillaan erilaisia uusia lajeja ja liikunnallisia aktiviteetteja. Tavoitteena on edistää fyysistä toimintakykyä sekä monipuolistaa opiskelijan liikunnallista osaamista ja koettua pätevyyttä uuden oppimisen myötä. Opintojaksosta aiheutuu jonkin verran kustannuksia lajikokeilujen myötä. Numeroarviointi.

lli05 Virkistystä liikunnasta (2op) 
Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista elämyksellisten ja rentouttavien  liikuntakokemusten kautta. Toteutus tapahtuu hajautetusti koko lukuvuoden aikana kokeillen erilaisia lajeja ja aktiviteetteja. Opintojaksoa ei ole merkitty lukujärjestykseen, vaan tapaamiset sovitaan erikseen. Sisältö koostuu vaihtelevasti esim. melonnasta, retkeilystä, kiipeilystä, sup-lautailusta, avantouinnista, joogasta ja golfista. Ohjelma suunnitellaan yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Opintojaksosta aiheutuu jonkin verran kustannuksia. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lli06 Palloilu (2 op)
Palloilun opintojaksolla syvennytään sisä- ja ulkopalloilulajien maailmaan. Päätavoitteena on lajitietojen ja -taitojen syventäminen sekä yhteistyötaitojen kehittäminen reilun pelin henkeä kunnioittaen. Suoritusmerkintä.

lli07 Ulkoilu-, retkeily- ja vapaa-aika (2 op)
Opintojakso toteutetaan yön yli kestävänä retkenä Etelä-Suomen kansallispuistossa viikonlopun aikana. Opintojaksoa ei ole merkitty lukujärjestykseen, vaan viikonloppu sovitaan erikseen. Suoritusmerkintä.

lli08 Vanhat tanssit (2 op)
Opintojakson aikana harjoitellaan perinteinen vanhojen tanssit -ohjelmisto sekä tutustutaan juhla- ja tapakulttuuriin. Tanssit esitetään koululla sekä oppilaille että vanhemmille. Opintojakso päättyy Helsingin Jäähallissa pidettävään pääkaupunkiseudun koulujen yhteisnäytökseen. Opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus ja  toiminnallisuus toteutuu oppilaiden oman tanssin suunnittelussa. Suoritusmerkintä.

Koulukohtaiset soveltavat opinnot

lsli01 Laskettelu (2 op)
Opintojakso suoritetaan viikonlopun mittaisena reissuna laskettelukeskukseen. Opintojaksolla on mahdollista kokeilla laskettelua erilaisilla välineillä.  Reissu on omakustanteinen sisältäen bussikuljetukset, majoituksen, hissiliput ja mahdollisen välinevuokran. Suoritusmerkintä.

lsli02 Harrastuneisuus (2 op)
Liikuntaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti harrastavan omatoimisen tai ohjatun harjoittelun perusteella suoritettava opintojakso. Harrastuksen on oltava ohjattua ja/tai valvottua; tarvittaessa oppilas laatii kirjallisen suunnitelman harjoittelusta ja tavoitteista ja liittää todistuksen harjoittelustaan (esim. vanhat tanssit II, väh. SM-tason urheiluharrastus). Suoritusmerkintä.

lsli03 Dance (2 op)
Hiphopia, Breakdancea tai Street jazzia. Danceteam tarjoaa mahdollisuuden harjoitella ja harrastaa katutansseja saman henkisessä porukassa. Opintojakson suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista harrastamista koko lukuvuoden ajan ja osallistumista esiintymiseen. Opintojakso toteutetaan iltapäivisin koulun jälkeen. Suoritusmerkintä.

lild04 Liikunnan lukiodiplomi (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikuntadiplomin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.Numeroarviointi.

Matematiikka pitkä oppimäärä (MAA)

Yleiset ohjeet

Pakolliset opintojaksot suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:Lmay1, Lmaa3, Lmaa2+Lmaa4, Lmaa5, Lmaa6+Lmaa7, Lmaa9 ja Lmaa8.

Valtakunnallisista valinnaisista Lmaa11 suoritetaan toisena opiskeluvuotena ja Lmaa10 sekä Lmaa12 suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena.

Koulukohtaisista valinnaisista Lmaa15 suoritetaan toisena opiskeluvuotena ja Lmaa13 sekä Lmaa14 suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena.

Oppimäärän vaihtaminen / modulien vastaavuudet

Pitkän oppimäärän  moduuli Lyhyen oppimäärän moduuli
MAA2 MAB2
MAA3 MAB3
MAA6 MAB8
MAA8 MAB5
MAA9 MAB7

Matematiikka suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden keväällä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lmay01 Luvut ja yhtälöt (2op)
Opintojaksossa keskitytään perusopetuksessa opiskeltujen sisältöjen kertaamiseen ja syventämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään siirtymiseen luvuista symbolien käyttöön. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantipainotteisesti. Numeroarviointi.

lmaa03 Geometria (2op)
Opintojaksossa opitaan hahmottamaan, kuvaamaan sekä mallintamaan kaksi- ja kolmiulotteisia geometrisia kuvioita ja kappaleita sekä ratkaisemaan niihin liittyviä laskennallisia ongelmia. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantipainotteisesti. Numeroarviointi.

lmaa02+04 Funktiot, yhtälöt ja tasokoordinaatisto (6op)
Opintojaksossa tutustutaan polynomi- ja rationaalifunktioiden sekä juurifunktioiden ominaisuuksiin ja niiden käyttöön ilmiöiden kuvaamisessa ja ongelmanratkaisussa sekä perehdytään geometriaan kaksiulotteisessa koordinaatistossa. Analyyttisen geometrian menetelmät luovat yhteyden geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille, kun geometrinen muoto pistejoukko ilmaistaan yhtälönä. Vektorilaskenta monipuolistaa geometrian menetelmiä ja tuo erilaista näkökulmaa geometristen ongelmien ratkaisemiseen. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantipainotteisesti. Numeroarviointi.

lmaa05 Funktiot ja yhtälöt 2 (2 op)
Opintojaksossa tutustutaan sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksiin ja niiden käyttöön ilmiöiden kuvaamisessa ja ongelmanratkaisussa. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantipainotteisesti. Numeroarviointi.

maa06+07 Derivaatta ja integraali (5 op)
Opintojakson ensimmäisessä osassa perehdytään derivaatan käsitteeseen funktion muutosnopeuden mittana, hahmotetaan funktion ja sen derivaattafunktion välinen yhteys sekä harjoitellaan käyttämään derivaattaa monipuolisesti funktioiden tutkimisessa. Opintojakson toisessa osassa tutustutaan derivoinnin käänteisoperaation integraalilaskennan peruskäsitteisiin: integraalifunktio ja määrätty integraali, niiden välinen yhteys sekä tutustuminen joihinkin integraalilaskennan sovelluksiin.  Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantipainotteisesti. Numeroarviointi.

lmaa09 Talousmatematiikka (1op)
Opintojaksossa tutustutaan talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan. Opitaan taloudellisiin tilanteisiin liittyviä malleja (korkolaskenta, talletukset, lainat), joissa hyödynnetään mm. lukujonoja ja summia. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantipainotteisesti. Numeroiarviointi.

lmaa08 Tilastot ja todennäköisyys (2op)
Opintojaksossa tutustutaan tilastotiedon etsimiseen eri lähteistä sekä tiedon käsittelyyn, kuvaamiseen ja analysoimiseen. Lisäksi harjoitellaan tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan perusteita. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantipainotteisesti. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lmaa10 3D-geometria (2op)
Opintojaksolla täydennetään avaruusgeometrian sekä vektorilaskennan sisältöjä ja tutustutaan xyz-avaruuden suoriin, tasoihin ja pintoihin. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantirikasteisesti. Numeroarviointi.

lmaa11 Algoritmit ja lukuteoria (2op)
Opintojaksossa tutustutaan lukuteorian ja logiikan käsitteisiin sekä tutkitaan lukujen ominaisuuksia ja erilaisia algoritmeja ohjelmointia apuna käyttäen. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantirikasteisesti. Numeroarviointi.

lmaa12 Analyysi ja jatkuva jakauma (2op)
Opintojaksossa syvennetään ja laajennetaan analyysiin (derivaattaan ja integraaliin) liittyvien käsitteiden hallintaa ja menetelmiä. Lisäksi perehdytään jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja sovelluksiin. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantirikasteisesti. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lmaa13 Kohti pitkän matematiikan ylioppilaskoetta (4op)
Opintojaksossa kerrataan pitkän matematiikan valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen oppimäärää sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja sitä kautta myös jatko-opintoihin. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lmaa14  Matematiikan jatko-opinnot (2op)
Teknologisen kehityksen myötä matematiikan osaamista tarvitaan nykyisin jatko-opinnoissa yhä enemmän, lähtien luonnontieteistä päätyen taloustieteen kautta esimerkiksi psykologiaan. Tämän opintojakson tarkoituksena onkin antaa tarvittavat matemaattiset pohjatiedot korkeakouluopiskeluun ja samalla myös vahvistaa osaamista ylioppilaskirjoituksiin. Koska opintojaksolla opiskeltavien sovellusten kirjo on laaja lähtien ekologian populaatiomalleista päätyen digitaaliseen kuvankäsittelyyn, se sopii erinomaisesti myös muuten vain matematiikasta ja teknologiasta kiinnostuneille. Pääsisällöt: kompleksiluvut, differentiaaliyhtälöt, matriisilaskenta sekä opiskelijoiden omat toiveet. Suoritusmerkintä.

lmaa15 Matematiikan tutorointi (1op)
Lukion 2. vuoden opiskelija toimii tutorina lukion 1. vuoden opiskelijalle kerraten itse samalla oppimaansa ja vahvistaen omia taitojaan. Opintojakso ei ole sidottu oppitunteihin, vaan suoritetaan itselle sopivina aikoina toisen opiskeluvuoden kuluessa. Suoritusmerkintä.

lmaa16 Matematiikkaharrastajat (2 op)
Haluaisitko tutustua matematiikan lukio-opintojen ulkopuolelle jääviin osa-alueisiin kuten peliteoriaan? Kiinnostaako matematiikan yhteys teknologiaan ja ohjelmointiin? Oletko harkinnut osallistumasta erilaisiin matematiikkakilpailuihin? Vai haluatko vain kuulla viikon parhaimmat matikkameemit? Tällä opintojaksolla kokoonnutaan kerran viikossa mm. pohtimaan edellämainittuja asioita sekä kuulemaan matematiikan ammattilaisten mielenkiintoisia vierailevia luentoja. Opintojakso toteutetaan kerhomaisesti, joten tervetuloa mukaan kaikki matematiikasta kiinnostuneet! Suoritusmerkintä.

 

Matematiikka lyhyt oppimäärä (MAB)

Yleiset ohjeet

Pakolliset opintojaksot suoritetaan numerojärjestyksessä. Valtakunnallinen valinnaiset Lmab8 ja Lmab 9 suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena. Koulukohtaisista valinnaisista Lmab11 suoritetaan toisena opiskeluvuotena ja Lmab10 kolmantena opiskeluvuotena.

Matematiikka suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden keväällä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lmay01 Luvut ja yhtälöt (2op)
Opintojaksossa keskitytään perusopetuksessa opiskeltujen sisältöjen kertaamiseen ja syventämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään siirtymiseen luvuista symbolien käyttöön. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantipainotteisesti. Numeroarviointi.

lmab02 Lausekkeet ja yhtälöt (2op)
Opintojaksossa vahvistetaan ja syvennetään aiemmin opittuja yhtälönratkaisun taitoja sekä tutustutaan geometrisiin ja aritmeettisiin lukujonoihin. Numeroarviointi.

lmab03 Geometria (2op)
Opintojaksossa opitaan hahmottamaan, kuvaamaan sekä mallintamaan kaksi- ja kolmiulotteisia geometrisia kuvioita ja kappaleita sekä ratkaisemaan niihin liittyviä laskennallisia ongelmia. Numeroarviointi.

lmab04 Matemaattisia malleja (2op)
Opintojaksossa perehdytään lineaarisiin ja eksponentiaalisiin malleihin sekä arvioidaan mallien ja matemaattisesti esitetyn tiedon luotettavuutta. Numeroarviointi.

lmab05 Tilastot ja todennäköisyys (2op)
Opintojaksossa tutustutaan erilaisiin tiedonhankinnan ja esittämisen tapoihin sekä harjoitellaan tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan perusteita. Numeroarviointi.

lmab06+07 Talousmatematiikka (2op) 
Opintojakson ensimmäisessä osassa tutustutaan talousmatematiikan peruskäsitteisiin sekä laskuihin (indeksi, verotus, korko, valuutta) ja syvennetään prosenttilaskennan taitoja. Toisessa osassa tutustutaan talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan. Opitaan taloudellisiin tilanteisiin liittyviä malleja (korkolaskenta, talletukset, lainat). Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lmab08 Matemaattinen analyysi (2op)
Opintojaksossa perehdytään derivaatan käsitteeseen funktion muutosnopeuden mittana, hahmotetaan funktion ja sen derivaattafunktion välinen yhteys sekä harjoitellaan käyttämään derivaattaa funktioiden tutkimisessa. Numeroarviointi.

lmab09 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (2op)
Opintojaksossa vahvistetaan ja syvennetään tilasto- ja todennäköisyyslaskennan taitoja sekä tutustutaan erilaisiin jakaumiin. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lmab10 Kohti lyhyen matematiikan ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksossa kerrataan lyhyen matematiikan valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen oppimäärää sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja sitä kautta myös jatko-opintoihin. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lmaa15 Matematiikan tutorointi (1op)
Lukion 2. vuoden opiskelija toimii tutorina lukion 1. vuoden opiskelijalle kerraten itse samalla oppimaansa ja vahvistaen omia taitojaan. Opintojakso ei ole sidottu oppitunteihin, vaan suoritetaan itselle sopivina aikoina toisen opiskeluvuoden kuluessa. Suoritusmerkintä.

Maantiede (GE)

Yleiset ohjeet

Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä GE1-GE4. Maantieteen ylioppilaskoe suositellaan kirjoitettavaksi ensisijaisesti kolmannen opiskeluvuoden syksyllä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lge01 Maailma muutoksessa (2 op)
Opintojaksossa tutustutaan luonnonilmiöihin, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyviin riskeihin. Jaksossa perehdytään alueelliseen ja maailmanlaajuiseen kehitykseen ympäristön muutoksen ja ihmiskunnan muutosten kautta sekä tutustutaan ajankohtaisiin maantieteellisiin ilmiöihin. Opiskelijan linjasta riippuen opintojakso GE1 opiskellaan joko yhdessä muiden aineiden opintojaksojen kanssa samassa jaksossa tai itsenäisenä opintojaksona. Yleislinjan ja TT-linjan opiskelijat opiskelevat GE1:n yhdessä biologian opintojaksojen BI2 ja BI3 kanssa. Kaksikielisen ja englanninkielisen linjan opiskelijat opiskelevat GE1:n yhdessä historian opintojakson HI1 kanssa. YT-linjan opiskelijat opiskelevat GE1:n itsenäisenä opintojaksona. Kaksikielisellä ja englanninkielisellä linjalla opintojakson opiskellaan kaksikielisesti. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lge02 Sininen planeetta (2 op)
Opintojaksossa tarkastellaan maapallon luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä. Käsiteltäviä kokonaisuuksia ovat erityisesti maan planetaarisuus sekä ilma-, vesi- ja kivikehien rakenne ja toiminta. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Opintojakson teemoja käsitellään alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsitellään myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä sekä ilmiöiden vaikutusta yhteiskuntaan ja ihmisiin. Numeroarviointi.

lge03 Yhteinen maailma (2op)
Opintojaksossa tarkastellaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Tärkeitä kokonaisuuksia ovat väestö ja asutus, kaupungistuminen, alueiden välinen vuorovaikutus sekä luonnonvarat ja elinkeinot. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta sekä ihmistoiminnan vastuullisuus ja ympäristön hyvinvointi. Opintojakson teemoja käsitellään alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsitellään myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä. Numeroarviointi.

lge04 Geomedia - tutki, osallistu, vaikuta (2op)
Opintojakso perehdyttää aiemmissa opintojaksoissa hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen. Opintojaksossa laaditaan tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti. Keskeisiä näkökulmia opintojaksossa ovat aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet sekä geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa. On suositeltavaa, että opintojaksot 1-3 on suoritettu ennen opintojakson GE4 suorittamista. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lge05 Kohti maantieteen ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksossa kerrataan maantieteen oppimäärän tärkeimpiä sisältöjä, tutustutaan vanhoihin yo-tehtäviin ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Suoritusmerkintä.

lge06 Kehitysmaantiede (2op)
Opintojaksossa tutustutaan erilaisiin kehittyviin valtioihin ja alueisiin eri puolilla maailmaa. Opintojaksossa tarkastellaan kehittyvien maiden ongelmia sekä pohditaan niiden ratkaisumahdollisuuksia. Opintojaksossa tutustutaan kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kehitysyhteistyöhön eri muodoissaan. Suoritusmerkintä.

Musiikki (MU)

Yleiset ohjeet

Opiskelijan tulee suorittaa 6op taito-ja taideaineita, josta 2 op musiikkia, 2 op kuvataidetta ja loput 2op vapaavalintaisesti joko musiikkia tai kuvataidetta.

Musiikissa on mahdollista suorittaa musiikkidiplomi lukio- opintojen loppuvaiheessa. Voidakseen suorittaa diplomin opiskelijan tulee tehdä vähintään 8 op musiikin opintojaksoja lukio-opintojen aikana.

Pakolliset opinnot

lmu01  Intro – kaikki soimaan (2op)
Pakollinen musiikin opintojakso, jossa tutustutaan musiikkiin soittaen, laulaen, keksien ja kuunnellen. Löydetään itselleen sopivat tavat musisoida ryhmässä ja saadaan positiivisia kokemuksia musiikillisesta toiminnasta. Numeroarviointi.

lmu02 Syke – soiva ilmaisu (2op)
Pakollinen musiikin opintojakso, jossa syvennetään omaa musiikkisuhdetta musiikillisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehtyminen suomalaisiin ja opiskelijoiden omiin musiikkikulttuureihin. Musiikin tekeminen soittaen, laulaen, keksien ja kuunnellen. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lmu03 Genre – globaali uteliaisuus (2op)
Valinnainen musiikin opintojakso, jolla tutustutaan opiskelijoiden kanssa yhteisesti sovittuihin musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin mm. soittaen, laulaen ja kuunnellen. Opiskelija oppii hahmottamaan itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa. Mahdollisuuksien mukaan kutsutaan artisti vierailemaan opintojakson aikana. Numeroarviointi

lmu04 Demo – luovasti yhdessä (2op)
Valinnainen musiikin opintojakso, jossa kehitetään luovaa osaamista musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa. Opitaan hahmottamaan musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin ja mediaan. Tutkitaan musiikin vaikuttavuus esimerkiksi vuorovaikutuksessa, lyriikassa ja muissa taiteissa, mediassa tai yhteiskunnassa. Tehdään musiikillinen tai taiteidenvälinen prosessi ryhmän resurssien mukaan. Opintojakson työskentelytavat suunnitellaan opiskelijalähtöisesti. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lmu05 Performance (2op)
Opintojakson tavoitteena on rohkaista opiskelijaa osallistumaan aktiivisesti koulun musiikkiesityksiin- ja tapahtumiin. Opintojakson suorituksen edellytyksenä on, että opiskelija harjoittelee ja esiintyy vähintään kolme kertaa koulun järjestämässä musiikkiesityksessä. Suoritusmerkintä.

lmu06 Studio – musiikkia tekemään (2op)
Tehdään omaa musiikkia erilaisin menetelmin musiikkiteknologiaa hyödyntäen. Esimerkiksi omat sävellykset, sanoitukset ja muun musiikillisen tuottaminen. Musiikkiteknologiaan tutustuminen musiikillisen itseilmaisun työvälineenä. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lmu07 Band 1  (2op)
Valinnainen musiikin opintojakso jossa keskitytään soittamiseen ja laulamiseen. Monipuolinen ohjelmisto johon otetaan opiskelijoiden omat toiveet mukaan. Opiskelija syventää, soveltaa ja kehittää musiikillista ajatteluaan sekä musiikillisia taitojaan ja tietojaan yhteismusisoinnin avulla. Opintojakson voi suorittaa useammin kaksi kertaa, jolloin opiskelija saa opintojaksosta mu8-suorituksen. Suoritusmerkintä.

lmu08 Band 2  (2op)
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat osoittaneet erityistä aktiivisuutta musiikin opinnoissa lukio- opintojensa aikana. Opintojakson voi suorittaa osallistumalla toistamiseen bändikurssille tai muuhun musiikilliseen tapahtumaan tai aktiviteettiin. Opintojakson käytännön järjestelyt ja suorittaminen sovitaan aina musiikin opettajan kanssa. Suoritusmerkintä.

lmu09 KSYK One School Band (2op)
Playing music together. Great for more advanced students, but complete beginners are welcome, too. Plenty of opportunities to perform in school events if interested. We play student requests and more. If you love playing and singing music, this is for you! Suoritusmerkintä.

Lukio-diplomi

lmuld01 Musiikkidiplomi (2op)
Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus erityisestä harrastuneisuudesta musiikissa ja musiikillisesta erityisosaamisesta. Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Musiikin lukiodiplomin voi suorittaa kahdella eri tavalla, jotka ovat musiikkiprojekti tai näytesalkku lukioaikaisista töistä. Numeroarviointi.

Opinto-ohjaus (OP)

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lop01 Minä opiskelijana (2op)
Opintojakson aikana käydään läpi keskeisiä lukio-opintoihin ja jatko-opintoihin liittyviä asioita. Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa, jota päivitetään sekä ensimmäisen että toisen opintojakson aikana. Henkilökohtainen opintosuunnitelma pitää sisällään myös yo- ja jatko-opintosuunnitelman. Lukiokäytänteiden, ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin liittyvien asioiden lisäksi keskeisiä teemoja ovat mm. omat vahvuudet ja niiden tunnistaminen, opiskelu-, tiedonhankinta- ja ajanhallintataidot ja koulutustarjontaan tutustuminen. Suoritusmerkintä.

lop02 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (2op)
Opintojakson aikana opiskelija syventää tietojaan omista kiinnostuksen kohteistaan ja vahvuuksistaan ja kehittää omia elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan. Hän tutustuu laajasti erilaisiin koulutusmahdollisuuksiin ja työelämässä vaadittaviin taitoihin. Opiskelija päivittää omaa henkilökohtaista suunnitelmaansa ja siihen sisältyviä yo- ja jatko-opintosuunnitelmaa. Suoritusmerkintä.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lop03 Tutorointi  (2op)
Opintojakson aikana opiskelija osallistuu tutorina ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmäyttämiseen ja heidän tukihenkilönä toimimiseen.  Lisäksi opiskelija osallistuu joidenkin koululla pidettävien tilaisuuksien järjestelyihin. Suoritusmerkintä.

lop04 Autokoulu (2op)
Koululla järjestetään mahdollisuus suorittaa autokoulu kaksi kertaa vuodessa. Opinnot sisältävät lakisääteisen opetuksen, joka koostuu teoriatunneista ja ajo-opetuksesta. Suoritusmerkintä edellyttää hyväksytysti suoritettua ajokorttitutkintoa. Myös muualla suoritettu ajokorttitutkinto hyväksytään osaksi opiskelijoiden opintoja. Suoritusmerkintä.

lop05 Ryhmänohjaaja- tai yksilöohjauskoulutus (2op)
Opiskelija on saanut koulutusta ja kokemusta ryhmän- tai yksilöohjaamistaitojensa kehittämiseen ja erilaisten ryhmien vetämiseen tai yksilöohjaajana/mentorina toimimiseen. Opintojakso on mahdollista suorittaa erilaisilla ryhmän- tai yksilöohjauskoulutuksena koulun ulkopuolisten tahojen kautta. Suoritusmerkinnän opintojaksosta saa näyttämällä todistuksen osallistumisesta opinto-ohjaajalle.

lop06 Lukiolaisen turvakoulutus (2op)
Opiskelija tutustuu viranomaisten (poliisi, pelastuslaitos, tulli,  rajavartiolaitos ja puolustusvoimat) toimintaan ja harjoittelee ohjatusti arjen kriisitilanteiden taitoja, kuten ensiapua, erä- ja selviytymistaitoja sekä maastossa yöpymistä. Koulutus koostuu luentoilloista ja varuskuntaviikonlopusta. Suoritusmerkintä.

lop07 Vapaaehtoistyö (2op)
Opiskelija saa käytännön kokemusta vapaaehtoistyöstä ja aktiivisesta kansalaisuudesta. Opintosuoritukset voivat koostua täysin vapaaehtoistyöstä tai organisaation järjestämästä valmennusjaksosta ja varsinaisesta vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoistyö voi olla auttamista jokapäiväisissä askareissa, asioiden hoitamista, läsnäoloa tai liikunnallista, musiikillista tai taiteellista toimintaa eri järjestöissä tai organisaatioissa.  Suoritusmerkinnän opintojaksosta saa näyttämällä todistuksen osallistumisesta opinto-ohjaajalle.

Ortodoksinen uskonto (UO)

Yleiset ohjeet

Ortodoksiuskonnon pakolliset opintojaksot toteutetaan yhteistyössä toisen yksityiskoulun kanssa ja ne on tarjolla vuorovuosin.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

luo01 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2op)
Opintojakson keskeisinä sisältöinä on uskonnollisuus ja uskonnot yleisinhimillisenä ilmiönä, maailman uskontotilanne, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden piirteitä nykyajassa sekä uskonnonvapaus ihmisoikeutena. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan  uskontojen merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, kristinuskon syntyä ja leviämistä, kristikunnan jakaantumista ja sen vaikutuksia sekä juutalaisuuden ja islamin oppia. Numeroarviointi.

luo02 Ortodoksisuus maailmassa (2op)
Opintojakson keskeisinä sisältöinä on ortodoksisen kirkon opillisten perusteiden sekä hengellisen elämän vaikutus kulttuuriin ja ihmisten arkeen.Opintojaksolla tutustutaan ortodoksisiin kirkkoihin Euroopassa ja muilla mantereilla sekä niiden paikallisiin erityispiirteisiin.Lisäki käsitellään  ajankohtaisia ortodoksisuuteen ja muuhun kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja sekä uskontodialogia. Numeroarviointi. 

Psykologia (PS)

Yleiset ohjeet

Pakollisen opintojakson jälkeen valtakunnalliset syventävä kurssit (2.-5.) kannattaa opiskella numerojärjestyksessä. Opintojaksot 6. ja 8. ovat koulukohtaisia syventäviä opintoja, joita suositellaan esim. psykologian (tai yleensä humanistis-yhteiskunnallisten aineiden) jatko-opinnoista kiinnostuneille.

Psykologian yo-reaalikoe suositellaan sijoitettavaksi abivuoden kevääseen. Siksi reaalikokeeseen valmentava opintojakso (7.) kannattaa suorittaa kyseisenä opintovuotena.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lps01 Toimiva ja oppiva ihminen (2op)
Psykologian pakollisella opintojaksolla etsitään yleisiä näkökulmia ihmisen psyykkiseen toimintaan. Tavoitteena on on kartuttaa perustietoja psykologian eri osa-alueista, ymmärtää psykologisen tutkimuksen erityispiirteitä ja pohtia psykologian soveltamista omaan elämään. Erityisesti opintojaksolla kiinnitetään huomiota oppimispsykologiaan. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lps02 Kehittyvä ihminen (2op)
Vaikka jokaisen ihmisen elämänkaari on ainutlaatuinen, käymme läpi jokseenkin samanlaisia kehitystehtäviä ja kohtaamme samanlaisia kehityskriisejä. Opintojakso auttaa opiskelijaa ymmärtämään yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja niiden keskinäistä riippuvuutta sekä perehdyttää kehityspsykologian keskeisiin teorioihin. Tavoitteena on oppia soveltamaan tietoa omaan elämään. Opiskelija saa myös tietoa kehitykseen liittyvistä mahdollisista ongelmista ja kehityksen tutkimusmenetelmistä. Numeroarviointi.

lps03 Tietoa käsittelevä ihminen (2op)
Aivotutkimus ja tietojenkäsittelytiede ovat erottamaton osa nykypsykologiaa ja sen sovelluksia. Opintojaksolla käsitellään kognitiivisen psykologian perusprosesseja, eli sitä, miten ihminen hankkii, muokkaa ja tallettaa tietoa. Aiheita ovat mm. tiedonkäsittelyn biologiseen perusta, aivojen rakenne & toiminnot, tarkkaavaisuus, havaitseminen ja muisti. Opintojaksolla tutkitaan myös taitavaa kognitiota, eli asiantuntijuuteen, luovuuteen ja lahjakkuuteen liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla harjoitellaan kokeellisen tutkimuksen suunnittelua ja toteuttamista. Numeroarviointi.

lps04 Tunteet ja mielenterveys (2op)
Opintojaksolla tutustutaan psyykkisen hyvinvoinnin ja tunne-elämän tasapainon kannalta olennaiseen tutkimukseen ja teorianmuodostukseen. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. stressi, vireystilan säätely, mielenterveys, terapiat ja itsetuntemus. Vankan tietoaineksen lisäksi opintojakso tarjoaa opiskelijalle paljon mahdollisuuksia oman elämänhallinan ja itseymmärryksen taidolliselle kehittämiselle. Numeroarviointi.

lps05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2op)
Ihmisellä on omakohtainen sisäinen maailma, mutta hän on samalla myös jatkuvassa vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristönsä kanssa. Yksilön ja yhteisön dynaaminen suhde liittyy kaikkeen psykologiseen toimintaan. Opintojaksolla tutustutaan yhtäältä persoonallisuuspsykologiseen teoriaan ja tutkimukseen, toisaalta sosiaalipsykologiseen lähestymistapaan. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät opinnot

lps06/lyh08 Yksilö, yhteisöt ja yhteiskunta (2op)
Perhe, työ, rikos, media, luokka, sukupuoli, uskonto, etnisyys, tieto, terveys. Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ilmiöitten tutkimuksesta ja tutkimustuloksista. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus painottaa joko käyttäytymistieteellistä (psykologia, sosiaalipsykologia) tai yhteiskuntatieteellistä (sosiologia, sosiaalihistoria, kulttuuriantropologia) lähestymistapaa. Tutustumme eri alojen keskeisiin menetelmiin, merkittäviin tutkimuksiin, teorioihin ja ajankohtaisiin keskusteluihin. Saat opintojaksolla tilaisuuden perehtyä johonkin itseäsi kiinnostavaan erityiskysymykseen. Suoritusmerkintä.

lps07 Kohti psykologian ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksolla valmistaudutaan psykologian ainereaaliin. Tavoitteena on kerrata opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ja syventää psykologisen tiedon ymmärtämistä. Opintojaksolla kirjoitetaan harjoitustekstejä, opetellaan analysoimaan aineistoja ja hiotaan vastaustekniikkaa. Suoritusmerkintä.

lps08 Psykologian klassikot (2op)
Freud, Bandura, Seligman, Loftus… Psykologia perustuu tieteelliselle tutkimukselle. Opintojaksoilla on harvemmin aikaa pysähtyä tarkastelemaan tärkeiden tutkimusten yksityiskohtia. Tällä opintojaksolla saat tutustua itsellesi mielenkiintoiseen tutkimukseen syvällisemmin. Opintojakso antaa pohjaa käyttäytymistieteellisen tutkimuksen metodien ja käytänteiden hallitsemiselle sekä antaa valmiuksia haastavien tieteellisten tekstien analysoinnille. Suoritusmerkintä.

lps09 Teknillinen psykologia (2 op)
Teknologia on ihmisen tekoa, mutta samalla teknologia muuttaa ihmistä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä miten liikumme, pukeudumme, syömme, vuorovaikutamme, hankimme tietoa, opimme, vietämme vapaa-aikaa ja teemme työtä. Vastuullinen teknologioiden kehittäminen edellyttää yhä syvällisempää ymmärrystä ihmisen toiminnan, ajattelun, motivaation, tiedonkäsittelyn ja tunteiden luonteesta. Opintojakson tavoitteena on tutustua teknillisen psykologian tutkimus- ja sovelluskohteisiin. Opintojaksolla syvennellään hermoston, kognition ja sosiaalisen vuorovaikutuksen psykologisia perusteita.Suoritusmerkintä.

Ruotsi A-kieli (RUA)

Yleiset ohjeet

Pakolliset opintojaksot suoritetaan numerojärjestyksessä. Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot RUA7 ja RUA8  suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena. Koulukohtainen opintojakso RUA9 suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena. Koulukohtaisen opintojakson RUA10 suorittamisen voi aloittaa suoritettuaan opintojaksot RUA1-RUA5.

A-ruotsin ylioppilaskoe suositellaan suoritettavan kolmannen lukuvuoden keväällä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lrua01+02  Opiskelutaidot ja vuorovaikutusosaaminen (4op)
Opintojaksolla kehitetään opiskelu- ja itsearviointitaitoja sekä kielitietoisuutta ja vahvistetaan perussanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa. Opintojakson aihepiirit liittyvät nuoren arkielämään sekä arkisiin kielenkäyttötilanteisiin. Opintojaksolla painotetaan suullista viestintää. Numeroarviointi.

lrua03 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2op)
Opintojaksolla tarkastellaan suomenruotsalaisia, ruotsalaisia sekä muita pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä, monikulttuurisuutta sekä medioita. Opiskelija tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä ja harjoittelee kirjoittamaan ja puhumaan itselle tärkeistä kulttuuriaiheista tai -ilmiöistä. Numeroarviointi.

lrua04 Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä (2op)
Opintojaksossa kehitetään opiskelijan kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja ja tarkastellaan aktiivisen toimijuuden ja demokratian rakentumista ruotsin kielellä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta monimuotoisessa maailmassa. Opiskelija tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ruotsiksi ja harjoittelee taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä. Numeroarviointi.

lrua05 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2op)
Opintojaksolla syvennetään tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden arviointia. Tekstin tuottamisen ja tulkitsemisen taitoja vahvistetaan. Opintojaksolla käsitellään erilaisia tiedon- ja tieteenaloja sekä kestävää tulevaisuutta rakentavia innovaatioita. Numeroarviointi.

lrua06 Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2op)
Opintojaksolla pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia, työntekoa ja tutustutaan mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Lisäksi pohditaan talousasioita yksilön tasolla sekä laajemmin ilmiönä. Opintojakson aikana harjoitellaan työnhakuprosessissa tarvittavia suullisia sekä kirjallisia viestintätaitoja ja kehitetään taitoa ilmaista itseään ruotsiksi myös muodollisissa asiayhteyksissä. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lrua07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2op)
Opintojaksolla tarkastellaan kestävää kehitystä ja kestävää elämäntapaa. Näkökulmaa laajennetaan opiskelijan omasta elinpiiristä kansainvälisiin kestävään elämäntapaan liittyviin kysymyksiin.    Tiedonhakutaitoja vahvistetaan lähdekritiikin näkökulmasta. Opintojakso valmistaa ylioppilaskokeeseen. Numeroarviointi.

lrua08 Viesti ja vaikuta puhuen (2op)
Opintojakso harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa ja vahvistaa neuvottelemisen taitoja. Opintojakson aikana vahvistetaan ääntämisen ja kuullun ymmärtämisen taitoja ja kerrataan pakollisten opintojaksojen sanastoa. Opintojakso syventää pakollisten opintojaksojen sisältöjä ja valmistaa näin ylioppilaskokeeseen. Opintojakson lopuksi suoritetaan suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lrua09 Kohti A-ruotsin ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksolla kerrataan a-ruotsin valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen oppimäärää sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin harjoittelemalla eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Opintojaksolla harjoitellaan paljon kuullun ymmärtämistä ja hiotaan kirjallista ilmaisua. Suoritusmerkintä.

lrua10 Kuuntele ja kirjoita paremmin (2op)
Opintojakso vahvistaa kuuntelun ja kirjallisen tuottamisen taitoja kohti ylioppilaskoetta. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisenä opiskeluna opettajan ohjauksen ja palautteen avulla. Opintojaksoon kuuluu erityyppisiä kuullun ymmärtämisen tehtäviä, kirjoitustehtäviä sekä kirjoittamista tukevia harjoituksia. Opintojakson suorittamisen voi aloittaa suoritettuaan b-ruotsin pakolliset opintojaksot RUA1-RUA5. Suoritusmerkintä.

Ruotsi B-kieli (RUB)

Yleiset ohjeet

Pakolliset opintojaksot suoritetaan numerojärjestyksessä.  Valtakunnallisista valinnaista opintojaksoista RUB16 suoritetaan toisena opiskeluvuotena ja RUB17 kolmantena opiskeluvuotena.

Koulukohtaisista valinnaisista opintojaksoista RUB18 suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuotena. Koulukohtainen opintojakso RUB19 suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena. Koulukohtaisen opintojakson RUB10 suorittamisen voi aloittaa suoritettuaan opintojaksot RUB11-RUB15.

Oppimäärän vaihtaminen // moduulien vastaavuudet

Oppimäärää vaihdettaessa opintoja luetaan hyväksi seuraavasti:

RUA RUB
1+2 <=> 1+2
3 <=> 3
4 <=> 4
5 <=>
6 <=> 5
7 <=> 7
8 <=> 6

B-ruotsin ylioppilaskokeen voit suorittaa kolmantena lukuvuonna syksyllä tai keväällä.

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

lrub11+12 Minä ja ruotsin kieli arjessani (4 op)
Opintojaksolla kehitetään opiskelutaitoja ja kerrataan peruskoulusta tuttua arkiviestintää. Opintojakson aikana harjoitellaan kertomaan ruotsiksi omasta elämästä, ihmissuhteista ja omasta arjesta. Opintojaksolla tutustutaan myös maamme kaksikielisyyteen. Numeroarviointi.

lrub13 Kulttuuri ja mediat (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan kulttuurin eri muotoihin ja harjoitellaan kertomaan omasta suhteesta kulttuuriin. Opintojaksolla tutustutaan myös eri medioihin ja harjoitellaan tiedonhakua sekä erilaisten tekstien luku- ja tuottamistaitoja. Numeroarviointi.

lrub14 Ympäristömme (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin elinympäristöihin ja kulttuurien moninaisuuteen. Opintojaksolla harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista ja kehitetään erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja. Numeroarviointi.

lrub15Opiskelu- ja työelämä (2 op)
Opintojaksolla pohditaan omia jatko-opintosuunnitelmia ja tutustutaan mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Opintojakson aikana harjoitellaan työnhakuprosessissa tarvittavia suullisia sekä kirjallisia viestintätaitoja. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lrub16 Viesti ja vaikuta puhuen (2op)
Opintojaksolla harjoitellaan kieltä monipuolisesti suullisesti. Opintojakson aikana vahvistetaan ääntämisen ja kuullun ymmärtämisen taitoja ja kerrataan pakollisten opintojaksojen sanastoa. Opintojakso syventää pakollisten opintojaksojen sisältöjä ja valmistaa näin ylioppilaskokeeseen. Opintojakson lopuksi suoritetaan suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi. Numeroarviointi.

lrub17 Kestävä elämäntapa (2op)
Opintojaksolla tarkastellaan kestävää kehitystä ja kestävää elämäntapaa. Opintojakso kertaa pakollisten opintojaksojen sisältöjä ja syventää niitä valmistaen ylioppilaskokeeseen. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lrub18 Ruotsi kuntoon (2op)
Opintojaksolla vahvistetaan ruotsin perusrakenteiden ja sanaston hallintaa ja harjoitellaan erilaisia opiskelutekniikoita. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka lukion ensimmäisen opintojakson perusteella tarvitsevat tukea opintoihinsa. Opiskelija voi valita opintojakson itse, mutta opettajat ja opinto-ohjaajat myös ohjaavat opintojaksolle tarpeen mukaan. Opintojaksolla voi korottaa opintojakson RUB11-RUB12 arvosanaa. Opettaja arvioi opintojakson myös numerona, vaikka opintojaksosta annetaan suoritusmerkintä. Suoritusmerkintä.

lrub19 Kohti B-ruotsin ylioppilaskoetta (2op) 
Opintojaksolla kerrataan b-ruotsin valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen oppimäärää sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Opintojaksolla harjoitellaan paljon kuullun ymmärtämistä ja hiotaan kirjallista ilmaisua.Suoritusmerkintä.

lrub110 Kuuntele ja kirjoita paremmin (2op)
Opintojakso vahvistaa kuuntelun ja kirjallisen tuottamisen taitoja kohti ylioppilaskoetta. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisenä opiskeluna opettajan ohjauksen ja palautteen avulla. Opintojaksoon kuuluu erityyppisiä kuullun ymmärtämisen tehtäviä, kirjoitustehtäviä sekä kirjoittamista tukevia harjoituksia. Opintojakson suorittamisen voi aloittaa suoritettuaan b-ruotsin pakolliset opintojaksot RUB11-RUB15. Suoritusmerkintä.

Soveltava luonnontiede

lssc01 Kohti tekniikan opintoja (2 op)

Kohti tekniikan opintoja alan ammattilaisten kanssa! Opintojaksolla tekniikan alan ammattilaiset esittävät haasteita, joihin lukiolaiset vastaavat ryhmissä tehtävinä tutkimustöinä - luovuus, ongelmanratkaisu ja teknologian käyttö ovat valttia. Opintojakson lopussa ammattilaiset arvioivat tehdyt tutkimukset ja antavat rakentavaa palautetta. Suoritusmerkintä.

lssc02 Science watch (2op)
Science is sizzling all around you! We are going to peak at what is being developed now! Passed/failed-evaluation.

Soveltava tietotekniikka

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lstt01 Tietotekniikan käyttö lukio-opinnossa (1op)
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija käyttämään koulun tietojärjestelmiä; tietokonetta, digitaalisia palveluja ja oppimisympäristöjä sekä ohjelmistoja. Lukio-opinnoissa tarvittavia ohjelmistoja asennetaan ja otetaan käyttöön opintojakson aikana. Suoritusmerkintä.

lstt02 Python-ohjelmoinnin perusteet (2op)
Ohjelmointi on ehkäpä tärkein jatko-opintojen ja työelämän taito, jota ei tällä hetkellä normaaleissa lukio-opinnoissa opi. Tällä opintojaksolla onkin tarkoituksena tutustua ohjelmointiin Python-ohjelmointikielen avulla. Opintojakson sisältö räätälöidään henkilökohtaisesti kaikille vasta-alkajista edistyneempiin ohjelmoijiin - Python sopii hyvin myös ensimmäiseksi opeteltavaksi ohjelmointikieleksi, joten mitään esitietovaatimuksia opintojaksolla ei ole. Abitti-koejärjestelmässä on käytössä Python-editori, joten opintojaksosta on hyötyä myös esim. matematiikan ylioppilaskirjoituksissa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

lstt03 Robotiikka ja 3D-tulostaminen (2op)
Opintojaksolla elektroniikka, sähköfysiikka, ohjelmointi ja 3D-tulostus yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Opintojakson lopuksi suunnitellaan ja toteutetaan projekti, jossa oppilas pääsee toteuttamaan omaa luovuuttaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

lstt04 Koodauksen yritysyhteistyöprojekti (2op)
Tällä opintojaksolla pääset nauttimaan ohjelmointiopeista maailman huipulta: opintojakso järjestetään yhteistyössä ohjelmistoyrityksen kanssa, ja opintojakson tarkoituksena on tutustua siihen, miten moderneja tietokoneohjelmistoja oikeasti toteutetaan ja julkaistaan. Erityiset osa-alueet: käytettävyys ja käyttöliittymät, ohjelmistojen toteutus ja julkaisu, esineiden internet ja pelikehitys. Opiskelijoille suositellaan aikaisempaa ohjelmointikokemusta, esimerkiksi koulumme opintojakson “Python-ohjelmoinnin perusteet” muodossa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

lstt05 Koodarista ohjelmoijaksi - tietojenkäsittelytieteen perusteet (MOOC) (2op)
Tällä opintojaksolla pääset tutustumaan ohjelmoinnin peruskäsitteisiin aikaisempaa syvemmältä, sillä opintojakso vastaa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmoinnin perusteet -kurssin sisältöä. Opintojaksolla pääteemoina ovat algoritmit ja ohjausrakenteet, muuttujat ja tyypit, aliohjelmat ja luokat, oliot ja kapselointi. Opintojakso järjestetään lähiopetuksena, mutta se on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti Helsingin yliopiston tarjoaman MOOC-alustan avulla, tai kahden edellisen yhdistelmänä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

lstt06 Tekoälyn perusteet, MOOC (2op)
Tekoäly muuttaa ihmiselämää hurjalla tahdilla: esimerkiksi tilintarkastustoimisto PwC:n mukaan tekoälykehityksen vaikutus maailmantalouteen vuoteen 2030 mennessä tulee olemaan 15,7 triljoonaa dollaria. Opintojakson tarkoituksena onkin tutustua tekoälyn perusteisiin, ymmärtää mihin tekoälyä voi ja ei voi soveltaa sekä loppuprojektina toteuttaa itse oma tekoäly. Opintojakso järjestetään lähiopetuksena, mutta se on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti Helsingin yliopiston tarjoaman MOOC-alustan avulla, tai näiden yhdistelmänä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Suomi toisena kielenä (S2)

Yleiset ohjeet

Pakolliset opintojaksot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. S210 on ylioppilaskokeeseen valmentava opintojakso, joka suositellaan suoritettavaksi ennen ylioppilaskirjoituksia.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden kevätlukukaudella.

Mahdollisesta tasovaihdosta tulee keskustella sekä äidinkielen opettajan että S2-opettajan kanssa. Tasovaihdon tulisi tapahtua ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärän arvosanat hyväksiluetaan suoraan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opintojen arvosanoiksi, jollei opiskelija anna korkeampaan arvosanaan oikeuttavaa lisänäyttöä. Lisänäytöstä on sovittava aineenopettajan kanssa.

Pakolliset opinnot

ls201-203 Suomen kielen perusteet (4op)
Opintojaksossa perehdytään monipuolisesti suomen kielen ja kirjallisuuden perustaitoihin, kuten kirjalliseen ja suulliseen viestintään sekä erilaisten tekstien tuottamiseen ja tulkintaan. Opintojakson aikana pyritään tekemään yhteistyötä kuvataiteen kanssa. Numeroarviointi.

ls204 Kirjallisuus 1 (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kiinnostuu kirjallisuudesta - ja jopa nauttii siitä. Opintojaksossa opiskelija lukee, ymmärtää ja tulkitsee monipuolisia kaunokirjallisia tekstejä ja oppii keskustelemaan niistä perustellen. Numeroarviointi.

 ls205 Tekstien tulkinta 1 (2op)
Opintojakson aikana opiskelijan kriittinen lukutaito, argumentointitaito ja mielipiteen monipuolinen perusteleminen ovat keskiössä eri tekstien kautta. Numeroarviointi.

ls206-07 Kirjoittaminen ja vuorovaikutus (2op)
Opintojaksossa keskitytään tekstin rakenteen tarkasteluun, tekstin prosessinomaiseen tuottamiseen sekä tekstien kirjoittamiseen ja vertaisarviointiin yhdessä muiden kanssa. Puheen rakentaminen ja pitäminen kielellisiä tehokeinoja hyödyntäen. Pyrkimyksenä on tehdä yhteistyötä opinto-ohjauksen kanssa. Numeroarviointi.

ls208 Kirjallisuus 2 (2op)
Opintojakson aikana opiskelija lisää kaunokirjallisuuden tuntemustaan ja osaa tarkastella sitä kontekstissaan. Opintojaksossa perehdytään erityisesti suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

ls210 Kohti S2-ylioppilaskoetta (2op) 
Tällä ylioppilaskokeeseen valmentavalla opintojaksolla harjoitellaan erityisesti ylioppilaskokeessa vaadittavia monipuolisia kirjoittamisen taitoja. Numeroarviointi.

ls211Tekstien tulkinta 2 (2op)
Opintojaksossa harjoitellaan erityisesti ylioppilaskokeessa vaadittavia tekstien analysointiin ja tulkintaan liittyviä taitoja. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

ls212/läi12 Teatteri- podcast (2op)
Opintojakson aikana käydään katsomassa teatteriesityksiä, tutustutaan monipuolisesti teatterityöskentelyyn ja tehdään niistä podcasteja, joissa arvioidaan, eritellään ja tulkitaan esityksiä. Opintojakso sopii myös S2-opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

ls213/läi13 Yleissivistystä, elokuvia ja ylioppilaskirjoituksia (2op)
Opintojakson aikana katsotaan elokuvia ja dokumentteja, joilla on selkeä kytkös eri oppiaineisiin ja sitä kautta ylioppilaskirjoituksiin. Niiden pohjalta kirjoitetaan muutama analyyttinen teksti. Suoritusmerkintä.

ls214/läi14 Luova kirjoittaminen (2op)
Opintojakson aikana  opiskelija tutustuu monipuolisesti fiktiivisiin tekstilajeihin sekä kirjoittaa  monenlaisia tekstejä ja keskustelee niistä muiden kanssa. Opiskelija tottuu hiomaan tekstejään saamansa palautteen pohjalta. Suoritusmerkintä.

ls215/läi15 Vertailevaa kielenhuoltoa (2op)
Opintojakson aikana keskitytään kielenhuollon peruskysymyksiin ja vertaillaan suomen ja vieraiden kielten rakenteita ja kielenhuoltoa. Suoritusmerkintä.

ls216/läi16 Shakespeare and Tudor England (2op)
Tällä äidinkielen ja kirjallisuuden, suomi toisena kielenä- opintojen ja englannin yhteisellä opintojaksolla tutustutaan Shakespearen tuotantoon ja Elisabethin ajan Englantiin. Opintojakso sopii myös S2-opiskelijoille. Opintojakson aikana luetaan näytelmätekstejä ja kirjoitetaan sekä  luovia kirjoitelmia että asiatekstejä. Suoritusmerkintä.

ls217/läi17 Tekstin rakenne ja tyyli (2op)
Opintojakson aikana keskitytään kirjoitetun tekstin tyylin, sidosteisuuden ja kokonaisuuden hallintaan. Sisältöjä voidaan integroida joiltain osin englannin ja ruotsin kanssa, mahdollisesti myös reaaliaineisiin, joissa tuotetaan pitkiä esseevastauksia. Suoritusmerkintä.

ls218 Laajenna sanastoasi (2op)
Opintojaksossa luetaan monipuolisesti eri alojen tekstejä, perehdytään niiden sanastoon ja käsitteistöön sekä opitaan hahmottamaan tieteellisten tekstien konventioita. Suoritusmerkintä.

ls219/läi19 Opi kirjoittamaan hyviä reaalivastauksia (2op)
Opintojaksolla harjoitellaan reaaliaineiden kysymysten analysointien ja vastausten laatimista ja sen tarkoituksena on valmentaa näiden aineiden ylioppilaskokeeseen. Huomiota kiinnitetään eri oppiaineiden vastauksien vaatimuksiin: sisältöön, rakenteeseen ja kieleen. Opintojakso toteutetaan äidinkielen ja reaaliaineiden yhteistyönä. Suoritusmerkintä.

Koulukohtaiset soveltavat opinnot

lss201 Hyvää päivää, hauska tutustua
Opintojaksolla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan myös kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet. Opintojaksolla painotetaan puheviestintää ja selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla tai kahvilassa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

KSYK Xtra- opinnot (SKK, TO)

Yleiset ohjeet

Opiskelija voi  hyväksilukea korkeakouluopintoja ja/tai temaattisia opintoja enintään 20 op KSYK Xtra- opintoihin. Yksittäisen suorituksen tulee olla 2 op laajuinen. Opintojen tulee liittyä lukion opetussuunnitelman sisältöihin. Opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä. Osaamisesta tai suorituksesta tulee toimittaa opinto-ohjaajalle virallinen todistus, jossa näkyy suorituksen sisältö ja laajuus. Samaan toimintaan osallistumisesta voi saada hyväksiluvun vain kerran. Päätös muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta suositellaan tehtäväksi ennen mainittujen opintojen aloittamista.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lskk01-10 Korkeakouluopinnot (2-20op)

Kotimaisten tai/ja ulkomaisten yliopistojen Mooc-kurssien tai muiden korkeakouluopintojen suorittaminen. Opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

lto01-10 Temaattiset opinnot (2-20op)

Ryhmän / yksilöohjaus

Toiminta voi olla esimerkiksi tutor- tai mentoritoimintaa (esim. lukion tutorit to02, diginörtit to01). Opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Aktiivinen vaikuttaminen 

Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja pitkäjänteisesti toimintaan, jonka tavoitteena on erilainen yhteisiin asioihin vaikuttaminen joko koulun sisällä, kaupunkitasolla, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti (esim. opiskelijakuntatoiminta, nuorisovaltuusto, Suomen lukiolaisten liitto, projektitoiminta ohjatusti koulussa). Opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Vapaaehtoistoiminta ja kansainvälisyysosaaminen 

Opiskelija osallistuu vapaa-ajallaan erilaiseen ohjaus- tai valmennustoimintaan tai vapaaehtoistyöhön kotimaassa tai ulkomailla (esim. ohjaus- tai valmennustoiminta, leiri- ja kerho-ohjaajakoulutukset, valmentajana tai erotuomarina toimiminen). Lisäksi  vaihto-opiskelusta, kielikurssiin osallistumisesta tai au pair -työskentelystä ulkomailla voi saada hyväksiluettua 2 op. Opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Projektiopinnot 

Opiskelija kartuttaa osaamistaan suunnittelemalla ja osallistumalla joko koulussa tai koulun ulkopuolella tapahtumien tai projektien toteuttamiseen (esim. juhlat, tapahtumat, koulun lehti). Tämä voi olla myös tapahtumissa tarvittavan osaamisen  hankkimista (esim. musiikkiopiston perustason opinnot, kuvataiteen laaja oppimäärä). Opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Työelämään valmentavat opinnot 

Opiskelija voi suorittaa lukio-opintojen aikana erilaisia ammattitaitoa osoittavia koulutuksia ja saada passin/kortin suoritettuaan hyväksytysti koulutuksen eri osiot (esimerkiksi  työelämäosaaja-opinnot (to03), ajokortti, järjestyksenvalvojakortti, työturvallisuuskortti, turvakurssi).Opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

lto03 Työelämäosaaja (2op): Työssäoppimisen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa oppimiaan asioita käytännössä, lisätä opiskelijan tietoa työmarkkinoista sekä työelämän pelisäännöistä. Työssäoppimisjakso on kolme päivää/18 tuntia, joka suoritetaan kouluajan ulkopuolella. Jakson voi suorittaa yrityksessä tai muussa vastaavassa organisaatiossa. Osa harjoittelusta on mahdollista suorittaa tutustumalla alan jatko-opintopaikkoihin. Opiskelija hankkii pääsääntöisesti työpaikan itse. Opintojakso sisältää lähipäiviä ja itsenäistä opiskelua. Opinnot ovat pakolliset yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

Terveystieto (TE)

Yleiset ohjeet

Terveystiedon ensimmäinen opintojakso tulee olla suoritettuna ennen valinnaisia opintojaksoja.

Terveystieto suositellaan kirjoitettavan syksyn ylioppilaskirjoituksissa.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lte01 Terveys voimavarana (2op)
Opintojaksossa luodaan kokonaiskuvaa ihmisen voimavaroista, terveyden edistämisestä sekä terveyttä määrittävistä tekijöistä ja niiden yhteyksistä ja vaikutusmekanismeista. Lisäksi syvennetään ja laajennetaan perusopetuksen aikana hankittua ymmärrystä elintapojen merkityksestä terveydelle ja arvioidaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, perheessä ja lähiyhteisöissä. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lte02 Terveys ja ympäristö (2op)
Opintojaksolla kehitetään valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen liittyvää tietoa ja viestintää sekä perehdytään tutkimustiedon hankkimisen periaatteisiin. Keskeistä on mediaympäristön ohella tarkastella myös muiden elinympäristöjen terveysvaikutuksia sekä arvioida omien valintojen merkitystä ympäristön terveellisyydelle. Lisäksi opintojaksolla syvennytään riippuvuuksiin ja niiden vaikutuksiin. Numeroarviointi.

lte03 Terveys ja yhteiskunta (2 op)
Opintojaksossa ohjataan tarkastelemaan laajasti terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisia kehityslinjoja sekä tulevaisuuden haasteita yhteiskunnassa. Tehtävänä on avata keskeisiin tarttumattomiin ja tartuntatauteihin liittyviä tekijöitä sekä tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon merkitystä terveydelle. Olennaista on myös perehtyä terveyteen ja sairauksiin liittyviin eettisiin kysymyksiin sekä globaaleihin terveyshaasteisiin. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lte04 Kohti terveystiedon ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksolla valmistaudutaan terveystiedon ylioppilaskokeeseen. Tavoitteena on tarkentaa kunkin opiskelijan tieto-ja taitotaso terveystieto-oppiaineessa oman henkilökohtaisen terveystiedon ylioppilaskokeeseen tähtäävän opiskelusuunnitelman laatimisen tueksi. Tavoitteena on myös  tiivistää terveystiedon keskeisiä sisältöjä, vahvistaa keskeisten käsitteiden hallintaa ja ymmärtämistä sekä harjoittaa reaalikokeen kysymyksiin vastaamisen tekniikoita. Suoritusmerkintä.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Yleiset ohjeet

Äidinkielen pakolliset opintojaksot on suositeltavaa suorittaa numerojärjestyksessä. Mahdollisesta tasovaihdosta tulee keskustella sekä äidinkielen opettajan että S2-opettajan kanssa. Tasovaihdon tulisi tapahtua ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Äidinkielestä suomi toisena kielenä -opetukseen siirryttäessä äidinkielen arvosanat vastaavat sellaisenaan suomi toisena kielenä -arvosanoja. Arvosanojen korottaminen on mahdollista tekemällä S2-opettajalta saatavia lisätehtäviä. Suomi toisena kielenä -opetuksesta äidinkieleen siirryttäessä arvosanat eivät vastaa äidinkielen arvosanoja sellaisenaan, vaan opintojaksojen sisältöjä tulee täydentää äidinkielen opettajan ohjeiden mukaan.

Äidinkielen ylioppilaskoe suositellaan suoritettavaksi kolmannen opiskeluvuoden keväällä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

läi01 -03 Äidinkielen perusteet (4op)
Opintojaksossa perehdytään monipuolisesti äidinkielen ja kirjallisuuden perustaitoihin, kuten kirjalliseen ja suulliseen viestintään sekä erilaisten tekstien tulkintaan. Opintojakson aikana pyritään tekemään yhteistyötä kuvataiteen kanssa. Numeroarviointi.

läi04 Kirjallisuus 1 (2op)
Opintojakson aikana perehdytään laajasti kirjallisuuden tulkinnan perusteisiin. Numeroarviointi.

läi05 Tekstien tulkinta 1 (2op)
Opintojakson aikana perehdytään erityisesti erilaisten vaikuttamaan pyrkivien mediatekstien erittelyyn ja tulkintaan. Numeroarviointi.

läi06-07 Kirjoittaminen ja vuorovaikutus (2op)
Opintojakson aikana harjoitellaan kirjallisia ja suullisia vuorovaikutustaitoja. Pyrkimyksenä on tehdä yhteistyötä opinto-ohjauksen kanssa. Numeroarviointi.

läi08 Kirjallisuus 2 (2op)
Opintojakson aikana syvennetään kulttuurin tuntemusta ja kirjallisuuden erittely- ja tulkintataitoja. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

lä0i9 Vuorovaikutus 3 (2op)
Opintojakson aikana harjoitellaan monipuolisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Numeroarviointi.

läi10 Kohti äidinkielen kirjoitustaidon ylioppilaskoetta (2op)
Opintojakson aikana harjoitellaan erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja. Numeroarviointi.

läi11 Kohti äidinkielen lukutaidon ylioppilaskoetta (2op)
Opintojakson aikana harjoitellaan erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

läi12 Teatteri- podcast (2op)
Opintojakson aikana käydään katsomassa teatteriesityksiä, tutustutaan monipuolisesti teatterityöskentelyyn ja tehdään niistä podcasteja, joissa arvioidaan, eritellään ja tulkitaan esityksiä. Opintojakso sopii myös S2-opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

läi13 Yleissivistystä, elokuvia ja ylioppilaskirjoituksia (2op)
Opintojakson aikana katsotaan elokuvia ja dokumentteja, joilla on selkeä kytkös eri oppiaineisiin ja sitä kautta ylioppilaskirjoituksiin. Niiden pohjalta kirjoitetaan muutama analyyttinen teksti. Suoritusmerkintä.

läi14 Luova kirjoittaminen (2op)
Opintojakson aikana  opiskelija tutustuu monipuolisesti fiktiivisiin tekstilajeihin sekä kirjoittaa  monenlaisia tekstejä ja keskustelee niistä muiden kanssa. Opiskelija tottuu hiomaan tekstejään saamansa palautteen pohjalta. Suoritusmerkintä.

läi15 Vertailevaa kielenhuoltoa (2op)
Opintojakson aikana keskitytään kielenhuollon peruskysymyksiin ja vertaillaan suomen ja vieraiden kielten rakenteita ja kielenhuoltoa. Suoritusmerkintä.

läi16 Shakespeare and Tudor England (2op)
Tällä äidinkielen ja kirjallisuuden, suomi toisena kielenä- opintojen ja englannin yhteisellä opintojaksolla tutustutaan Shakespearen tuotantoon ja Elisabethin ajan Englantiin. Opintojakso sopii myös S2-opiskelijoille. Opintojakson aikana luetaan näytelmätekstejä ja kirjoitetaan sekä  luovia kirjoitelmia että asiatekstejä. Suoritusmerkintä.

läi17 Tekstin rakenne ja tyyli (2 op)
Opintojakson aikana keskitytään kirjoitetun tekstin tyylin, sidosteisuuden ja kokonaisuuden hallintaan. Sisältöjä voidaan integroida joiltain osin englannin ja ruotsin kanssa, mahdollisesti myös reaaliaineisiin, joissa tuotetaan pitkiä esseevastauksia. Suoritusmerkintä.

läi18 Tukea kirjoittamiseen -opintojakso (2op)
Opintojakson aikana harjoitellaan tekstien kirjoittamista pienryhmässä. Lähtökohtana ovat kunkin osallistujan  yksilölliset tarpeet. Huomiota kiinnitetään erityisesti tekstin rakentamiseen ja ilmaisun selkeyteen. Suoritusmerkintä.

läi19 Opi kirjoittamaan hyviä reaalivastauksia (2op)
Opintojaksolla harjoitellaan reaaliaineiden kysymysten analysointien ja vastausten laatimista ja sen tarkoituksena on valmentaa näiden aineiden ylioppilaskokeeseen. Huomiota kiinnitetään eri oppiaineiden vastauksien vaatimuksiin: sisältöön, rakenteeseen ja kieleen. Opintojakso toteutetaan äidinkielen ja reaaliaineiden yhteistyönä. Suoritusmerkintä.

Yhteiskuntaoppi (YH)

Yleiset ohjeet

lyh01 ja lyh02-opintojaksot suositellaan suoritettaviksi ennen lyh03-opintojaksoa.

Yhteiskuntaoppi suositellaan kirjoitettavan kolmannen opiskeluvuoden syksyn ylioppilaskirjoituksissa, mutta sen voi kirjoittaa myös keväällä.  Mikäli yo-koe suoritetaan syksyllä, opiskelijan tulee suorittaa valtakunnallinen pakollinen lyh03-opintojakso (Suomi, Eurooppa ja maailma) jo toisena opiskeluvuonna.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lyh01 Suomalainen yhteiskunta (2op)
Opintojakso perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Opintojakso keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet paikallisella ja valtiollisella tasolla, tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta. Numeroarviointi.

lyh02 Taloustieto (2op)
Taloustieteisiin pohjautuva opintojakso johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten, taloudellisten instituutioiden ja valtion näkökulmista.Opintojaksolla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta. Numeroarviointi.

Lyh03 Suomi, Eurooppa ja muuttauva maailma (2op)
Opintojakso perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen, Euroopan unionin toimintaan ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Opintojakson aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia Euroopan ja maailman tapahtumia. Opintojakso ohjaa ja kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Opintojakson toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista. Lyh03-opintojakso on suunniteltu suoritettavaksi lyh01 ja lyh02- opintojaksojen suorittamisen jälkeen. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lyh04 Kansalaisen lakitieto (2op)
Opintojaksolla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeudenkäytön perusasioihin. Opintojaksolla tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisen tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla vieraillaan käräjäoikeudessa tutustumassa tuomioistuimen toimintaan. Opintojaksolla tutustutaan mm. seuraaviin oikeudenaloihin: sopimusoikeus, perheoikeus, työoikeus, kuluttajansuoja, velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys, asunnon kauppa ja vuokraus sekä rikos- ja prosessioikeus. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lyh05 Kohti yhteiskuntaopin ylioppilaskoetta (2op)
Opintojakso  on tarkoitettu yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Jaksolla kerrataan YH1-YH4 opintojaksojen keskeistä sisältöä. Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen perehtymällä ylioppilaskokeiden tehtäviin, harjoittelemalla hyvän vastauksen kirjoittamista, tekemällä harjoitustehtäviä sekä suorittamalla yhteiskuntaopin reaalikoe. Suoritusmerkintä.

lyh06 Johtajuus, johtaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen (2op)
Opintojaksolla tutustutaan johtamisen ja johtajuuden teorioihin sekä käytännön soveltamiseen. Lisäksi opintojaksolla perehdytään ihmisten, projektien, yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden johtamiseen. Opintojakson aikana tutustutaan myös vaikuttajaviestintään, lobbaamiseen sekä yleisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.  Opintojakso soveltuu esim. oppilaskunta-aktiiveille sekä esimiestehtävistä, yrittämisestä, järjestötoiminnasta, vaikuttamisesta ja politiikasta kiinnostuneille sekä yhteiskunnallisen- ja kaupallisen alan jatko-opinnoista kiinnostuneille. Suoritusmerkintä

lyh07 Johdatus yhteiskunta-, talous- ja kauppatieteisiin (2op)
Opintojaksolla  tutustutaan yhteiskunta- talous ja kauppatieteisiin. Opintojakso perehdyttää kyseisten tieteenalojen erityisluonteisiin sekä yhteiskunnallisen ajattelun klassikoihin.  Opintojakso on yhteinen yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille ja avoin kaikille lukion opiskelijoille. Oppikirjana käytetään soveltavaa yhteiskunnallista kirjallisuutta. Opintojaksolla harjoitellaan tulevia akateemisia opiskelutaitoja esitelmien sekä referaattien avulla. Opintojakso syventää yhteiskunnallista ajattelua sekä tarjoaa yleisesti valmiuksia korkeakouluopintoihin, reaaliaineiden opiskeluun ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen. Opintojakso on pakollinen yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

lyh08/lps06 Yksilö, yhteisöt ja yhteiskunta -johdatus sosiologiaan (2op)
Opintojaksossa syvennetään ymmärrystä yhteisöjen tutkimuksesta ja tutkimustuloksista. Osaamista laajennetaan käsittelemään yhteiskuntateoriaa ja sosiologista perinnettä. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus painottaa joko käyttäytymistieteellistä (psykologia, sosiaalipsykologia) tai yhteiskuntatieteellistä (sosiologia, sosiaalihistoria, kulttuuriantropologia) lähestymistapaa. Opiskelijat saavat opintojen aikana tilaisuuden perehtyä johonkin itseäsi kiinnostavaan erityiskysymykseen edellä mainituista teemoista. Suoritusmerkintä.

lyh09 Maailmanpolitiikka ja maailmantalous (2op)
Opintojakso perehdyttää kansainvälisen politiikan ja globaalin talouden toimintaympäristöön. Jaksolla tutustutaan maailmanpolitiikan ja maailmantalouden kannalta keskeisimpien valtioiden taloudellisiin ja poliittisiin päämääriin avaamalla geopoliittisia, strategisia ja taloudellisia asetelmia sekä voimasuhteita. Opintojakson erityisenä teemana on suurvaltapolitiikka (Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, EU) sekä ajankohtaiset talouden ja politiikan ilmiöt, joilla on vaikutusta maailmantalouteen ja maailmanpolitiikkaan. Opintojakso soveltuu mainiosti kaikille maailman asioista kiinnostuneille opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

lyh10 Lakitiedosta oikeustieteeseen -johdaus juridiikkaan(2op)
Opintojaksolla tutustutaan oikeustieteen perusteisiin sekä lakimiehen ammattiin. Opintojaksolla harjoitellan oikeudellista argumentaatiota juridisten harjoitustehtävien avulla. Opintojakson ydinsisältö rakentuu juridiikan ammattilaisten laatimien ja ohjaamien harjoitustehtävien suorittamiseen. Opintojakso syventää lyh04- opintojakson oppisisältöjä ja soveltuu juridiikasta yleisesti kiinnostuneille ja erityisesti oikeustieteen opinnoista ja lakimiehen ammatista kiinnostuneille. Opintojakson menestyksekkään suorittamisen edellytyksenä on YH4 Kansalaisen lakitieto -opintojakson suorittaminen. Suoritusmerkintä.

Koulukohtaiset soveltavat opinnot

lsyh01 MUN 1 (2op)
Model United Nations -opintojaksolla opiskelevat osallistuvat yhteen Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa simuloivaan kansainväliseen konferenssiin, esim. The Hague International Model United Nationsiin. Lisäksi he osallistuvat mahdollisuuksien mukaan joko Kulosaaren yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnatun MUN -konferenssin järjestämiseen tai siihen osallistumiseen. Suoritusmerkinnän saamisen edellytyksenä on myös annettujen linjapapereiden sekä päätöslauselmaehdotusten palauttaminen. Opintojakso on englanninkielinen. Suoritusmerkintä.

lsyh02 MUN 2 (2op)
Model United Nations 2 -opintojakso on tarkoitettu  lsyh01 Thimun 1 ( 2op) suorittaneille opiskelijoille. He osallistuvat yhteen kansainväliseen konferenssiin esim. suurlähettiläänä, kansainvälisen tuomioistuimen jäsenenä tai komitean puheenjohtajana. Mahdollisuuksien mukaan he osallistuvat myös Kulosaaren yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnatun MUN -konferenssin järjestämiseen. Suoritusmerkinnän saamisen edellytyksenä on myös annettujen kirjallisten tehtävien palauttaminen. Opintojakso on englanninkielinen. Suoritusmerkintä.

lsyh03 Model European Parliament (2op)
Model European Parliament-koulutusohjelma tutustuttaa eurooppalaiseen päätöksentekoon. MEP-konferensseja järjestetään kolmella eri tasolla: kansallinen MEP, jossa opetellaan konferenssin työtavat ja käytänteet. MEP Baltic Sea Region ja MEP International keräävät opiskelijoita Itämeren alueen valtioista tai kaikista Euroopan unionin jäsenvaltioista simuloimaan Euroopan parlamentin päätöksentekoa. Osallistumalla kansalliseen MEP-konferenssiin opiskelija voi hakea Suomen edustajaksi maamme delegaatioon Baltic- ja International-tason konferensseihin. Näistä myönnettävän kurssisuorituksen voi hyväksilukea YT-kurssiksi. MEP-työkielenä käytetään englantia. MEP-todistus on erinomainen lisä työhakemuksiin tai opiskelupaikan hakemiseen ulkomailta. Suoritusmerkintä.

lsyh04 Vuosi yrittäjänä (2op)
Vuosi yrittäjänä -opintojaksossa opiskelijat tutustuvat yrittäjyyteen ja harjoittelevat yritystoimintaa. Opintojaksolla osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä oman kiinnostuksensa ja taitojensa mukaisen Nuori Yrittäjyys -yrityksen.Toimiessaan yrittäjinä opiskelijat oppivat työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä pääsevät soveltamaan oppimaansa käytännössä. Niin halutessaan opiskelijat voivat osallistua erilaisiin yrittäjyyskilpailuihin ja -tapahtumiin. Suoritusmerkintä.

Lukio-diplomit (MU,KU, LI)

Yleiset ohjeet

Koulussamme on mahdollista suorittaa lukio-diplomi musiikista, kuvataiteesta sekä liikunnasta. 

Voidakseen suorittaa diplomin opiskelijan tulee tehdä vähintään 8 op musiikin opintojaksoja lukio-opintojen aikana. 

lmuld01 Musiikkidiplomi (2op)
Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus erityisestä harrastuneisuudesta musiikissa ja musiikillisesta erityisosaamisesta. Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Musiikin lukiodiplomin voi suorittaa kahdella eri tavalla, jotka ovat musiikkiprojekti tai näytesalkku lukioaikaisista töistä. Numeroarviointi.

lkuld02 Kuvataiteen lukiodiplomi (2op)
Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa sekä osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti kuvia. Diplomin keskeiset sisällöt perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan sekä muodostuvat teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta kuvaavasta portfoliosta. Numeroarviointi. 

lild04 Liikunnan lukiodiplomi (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikuntadiplomin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta. Numeroarviointi. 

Verkkolukio

Verkkolukio on 15 yksityiskoulun muodostama verkosto. Tarkoituksena on tarjota koulujen opiskelijoille heidän oman koulunsa opintotarjontaa laajempia opiskelumahdollisuuksia ilmaiseksi tai hyvin pienillä kustannuksilla. Kulosaaren yhteiskoulun opiskelijana sinulla on mahdollisuus halutessasi suorittaa verkkolukion kautta yksittäisiä opintojaksoja. Verkkolukion opintotarjonnan löydät täältä. Ilmoittautuminen suoraan kurssia tarjoavan koulun yhteyshenkilölle, jolta saat lisätietoja.

Saadaksesi opintojaksosuorituksen osaksi omia opintojasi, tulee sinun opintojakson suoritettuasi hankkia opintoja tarjoavalta koululta opintotodistus, jonka toimitat omalle opollesi.

Kerhot

Koulussamme on tarjolla mukavaa puuhaa myös koulupäivien jälkeen. Kerhot ovat maksuttomia, ja jokainen osallistuja on tervetullut. Kerhot ovat yhteisiä peruskoulun ja lukion oppilaille. Kaikki kerhot ovat kaksikielisiä. Kerhojen toiminnasta ilmoitetaan kerhoilmoitustaululla kirjaston ovien vieressä. All clubs are bilingual and free of charge for all lower and upper secondary students. More information is available on club notice board outside the library. Welcome!

Artclub
Love to be creative, make and create brightly coloured art to brighten up your environment. There is no limit apart from your own imagination. You can be a student in lower secondary or finishing your studies in upper secondary: Everyone interested in art and making things is most welcome to join the club!

 

Kulis Deli
Tervetuloa kokkaamaan ja leipomaan kaikenmaailman herkkuja. Kokeillaan uutta unohtamatta klassikoita. Sushi, hamburgers, moccabrownies, you name it, let´s make it!

 

Music Club
Open to any students from lower and upper secondary with an interest in singing and/or playing skills on any instrument. We plan to combine singing & playing in a larger group, covering a variety styles. The music club will also prepare songs to perform for various school events as our ‘go to’ group for school performances. The club will meet once a week on varying days throughout the year. Students will help choose the songs and plan performances and any other music club activity.

 

First meeting to be announced on the club notice board. Teacher: Michael

Sport Club
Liikuntakerho, jossa pelataan eri pallopelejä ja harrastetaan muita liikuntalajeja ryhmään osallistuvien toiveita kuunnellen. Tytöt ja pojat, tervetuloa nauttimaan rennosta meiningistä ja liikunnan riemusta!
Dance Team International
Join our dance team and get to know other dancers who share your hobby! We work together as a team and evolve as individuals and dancers in a safe and inspiring environment. Your group will quickly grant you a sense of belonging while a world of awesome dance moves awaits you through the instruction provided by our experienced teachers. Classes in KSYK on Thursdays and Fridays. Welcome! www.danceteaminternational.com