Upper School Study Units

In Upper school students plan their own curriculum.
It is recommended that students choose compulsory lessons made for their class first and after curriculum is completed they can add optional and thematical lessons by their interests.
Spesific subject courses and content are in the links below.

A-kielet/A-languages (RA,SA,EA,VEA)

Yleiset ohjeet

Pakolliset opintojaksot suoritetaan numerojärjestyksessä. Pakollisten opintojen lisäksi suositellaan suoritettavan valtakunnalliset valinnaiset opinnot sekä yo-kokeisiin valmistava opintojakso ennen yo-kirjoituksia.

Oppiaine suositellaan kirjoitettavan 3. opiskeluvuoden keväällä.

Oppimäärän tason vaihto

Opiskelijan on tarkoituksenmukaista jatkaa aloittamansa oppimäärän opintoja pitkäjänteisesti. Oppimäärää vaihdettaessa vieraassa kielessä pidemmästä oppimäärästä lyhyempään opintojaksoja luetaan hyväksi seuraavasti:

 

A-oppimääräB2-oppimääräB3-oppimäärä
113
235
346
424
657
768
8

Opiskelijan siirtyessä a-oppimäärästä b-oppimäärään hänen suorittamansa a-oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä yllä olevan taulukon mukaisesti. A-oppimäärän opintojen arvosanat siirtyvät suoraan b-oppimäärän opintojen arvosanoiksi, jollei opiskelija anna korkeampaan arvosanaan oikeuttavaa lisänäyttöä.

Opiskelijan siirtyessä b-oppimäärästä a-oppimäärään opinnot luetaan hyväksi yllä olevan taulukon mukaisesti. Tällöin opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja ja näyttöjä ja jo suoritettujen arvosanat harkitaan uudelleen.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

leaa01 + leaa02, lraa01 + lraa02, lsaa01 + lsaa02, lvea01 + lvea02 Opiskelutaidot globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen (4op)
Opintojakso totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tavoitteena on myös kehittää opiskelijan kielitietoisuutta ja kieli-identiteettiä. Opintojaksolla harjaannutetaan vuorovaikutusta kieli- ja kulttuurirajoja ylittävissä tilanteissa. Numeroarviointi.

leaa03, lraa03, lsaa03, lvea03 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2op)
Opintojaksolla tarkastellaan kielten ja kulttuurien moninaisuutta. Taiteiden merkitystä tarkastellaan niiden vaikuttavuuden kautta. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään. Opintoihin voidaan sisällyttää laajahko luovan ilmaisun tuotos ja mahdollisuuksien mukaan vierailukäyntejä. Numeroarviointi.

leaa04, lraa04, lsaa04, lvea04 Kieli vaikuttamisen välineenä (2op)
Opintojaksolla tutustutaan medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ja kehitetään tapoja ilmaista ja arvioida mielipiteitä. Opintojakson aihepiirejä ovat mm. media ja vaikuttaminen yhteiskunnassa.Numeroarviointi.

leaa05,lraa05, lsaa05, lvea05 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2op)
Opintojaksolla tutustutaan opiskelijoita kiinnostavaan tiedon- ja tieteenaloihin ja niitä käsitteleviin teksteihin käyttämällä eri asiayhteyksiin sopivia lukustrategioita. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä. Numeroarviointi.

leaa06, lraa06, lsaa06, lvea06 Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2op)
Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Opintojaksossa pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

leaa07,lraa07, lsaa07, lvea07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2op)
Opintojaksolla tarkastellaan, kuinka kestävää kehitystä ja elämäntapaa käsitellään niin globaalisti kuin opiskelijan omassa elinpiirissä. Harjoitellaan lähdekriittisyyttä.Numeroarviointi.

leaa08, lraa08, lsaa08, lvea08 Viesti ja vaikuta puhuen (2op)
Opintojaksolla syvennetään kielen tuottamista suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä.
Opintojakso syventää pakollisten opintojaksojen sisältöjä ja valmistaa näin ylioppilaskokeeseen. Opintojakson lopuksi suoritetaan suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

Opintojakso leaa09, lraa09, lsaa09, lvea09 Kohti A-kielen ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

A-languages

General instructions

The mandatory study units are meant to be taken in numerical order. In addition to the mandatory study units, it is recommended that you take the national optional studies and a preparatory study unit before taking the matriculation exam. 

It is recommended you take the matriculation exam in the spring semester of your third year of studies.  

Switching study programs

It is practical for the student to persistently continue in the program they have started their studies in. When switching from the A-program to the B-program in languages, the equivalence of study units is as follows: 

 

A-programB2-programB3-program
113
235
346
424
657
768
8

The table above shows which units in the A-program are equivalent to the ones in the B-program when switching between programs. The grades received in the A-program are transferred directly to the corresponding units in the B-program unless the student demonstrates skills that justify a higher grade.

If the student switches from the B-program to the A-program, the equivalence of the courses works according to the table. In this case, additional studies or demonstrations might be expected of the student, and the earlier grades are reconsidered.

National mandatory studies 

leaa01 + leaa02, lraa01 + lraa02, lsaa01 + lsaa02, lvea01 + lvea02  Study Skills and the Art of Interaction in the Global World (4 sp)

This study unit gets the student familiarized with a study method in which the target language is used as much as possible. The goal is to develop the student’s language awareness and language identity. Interaction is practiced in situations that surpass linguistic and cultural barriers. Numerical evaluation.

leaa03, lraa03, lsaa03, lvea03 Language and Culture as a Means for Creative Expression (2 sp)

This study unit concentrates on observing the diversity of languages and cultures. The significance of arts is looked at from the point of view of the impact they make. The students are encouraged to utilize their other studies, study environments and overall surroundings in life. The study unit may include a somewhat comprehensive piece of creative work and possible excursions. Numerical evaluation.

leaa04, lraa04, lsaa04, lvea04 Language as a Means for Making an Impact (2 sp)

During this study unit the students will explore current issues presented in the media and work on their skills of expressing and evaluating opinions. The central topics are eg. media and making an impact in society. Numerical evaluation.

leaa05,lraa05, lsaa05, lvea05 Sustainable Future and Science (2 sp)

This study unit encourages the students to explore the fields of knowledge and science they have an interest in, to study texts related to these topics and to develop suitable study strategies for different environments. The goal is to deepen the students’ skills of making questions, finding answers and developing solutions independently and as part of a group. Numerical evaluation.

leaa06, lraa06, lsaa06, lvea06 Languages in Academic and Working Life (2 sp)

The goal of the study is to deepen the students’ understanding of language skills as an asset in working life and as social capital in a changing world. The study unit offers an opportunity to think about one’s study and career plans as well as work in the international context. Numerical evaluation. 

National optional studies

leaa07,lraa07, lsaa07, lvea07 Environment and Sustainable Lifestyle (2 sp)

This study unit handles sustainable development both in the global world and in the students’ living environment. Practising source criticism is given special emphasis. Numerical evaluation.

leaa08, lraa08, lsaa08, lvea08 Communication and Impact through Speaking (2 sp) 

This study unit deepens the students’ ability to understand and utilize spoken language. It expands the skills learned in the mandatory study units and prepares the students for the matriculation exam. The study unit ends with an exam in oral skills of which the students receive a separate certificate to add to their final diploma. Numerical evaluation.

School specific optional studies

leaa09, lraa09, lsaa09, lvea09 Towards the Matriculation Exam in A-languages (2 sp)

This study unit concentrates on preparing the students for the matriculation exam, practising different types of exercise and working on the students’ answering technique. Central vocabulary and grammar is revised based on the students’ needs. Pass or fail evaluation. 

 

B2-kielet/languages (RA,SA,EA)

Yleiset ohjeet

Opintojaksot suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. 

Oppiaine suositellaan kirjoitettavan 3. opiskeluvuoden keväällä. 

 

Oppimäärän tason vaihto

Opiskelijan on tarkoituksenmukaista jatkaa aloittamansa oppimäärän opintoja pitkäjänteisesti. Oppimäärää vaihdettaessa vieraassa kielessä pidemmästä oppimäärästä lyhyempään opintojaksoja luetaan hyväksi seuraavasti:

A-oppimääräB2-oppimääräB3-oppimäärä
113
235
346
424
657
768
8  

Opiskelijan siirtyessä a-oppimäärästä b-oppimäärään hänen suorittamansa a-oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä yllä olevan taulukon mukaisesti. A-oppimäärän opintojen arvosanat siirtyvät suoraan b-oppimäärän opintojen arvosanoiksi, jollei opiskelija anna korkeampaan arvosanaan oikeuttavaa lisänäyttöä. 

Opiskelijan siirtyessä b-oppimäärästä a-oppimäärään opinnot luetaan hyväksi yllä olevan taulukon mukaisesti. Tällöin opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja ja näyttöjä ja jo suoritettujen arvosanat harkitaan uudelleen.

 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

leab20, lrab20, lsab20 Arkielämän tilanteet (2op)

Opintojaksolla vankennetaan arkielämän sanastoa ja perusrakenteita. Opintojaksolla painotetaan suullista kielitaitoa. Tämä opintojakso toimii yläkoulussa b2-kieltä opiskelleille peruskoulun opintoja kertaavana opintojaksona. Numeroarviointi.

 

leab201+leab202, lrab201+lrab202, sab201+lsab202 Minä ja kohdekielen maailma (4op)

Opintojakson aihepiirejä ovat mm. vapaa-ajan vietto, harrastukset ja koulu. Tutustutaan kohdekielen maantieteelliseen levinneisyyteen ja variantteihin. Numeroarviointi.

 

leab203, lrab203, lsab203 Terveys ja hyvä elämä (2op)

Opintojaksolla käsitellään hyvinvointia ja terveyttä ja mietitään niiden merkitystä eri elämänvaiheissa. Numeroarviointi.

 

leab204, lrab204, lsab204 Kulttuuri ja luova toiminta (2op)

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurin eri muotoihin ja niiden esiintymiseen kohdekielisissä maissa. Harjoitellaan kertomaan omasta suhteesta kulttuuriin. Mahdollisuuksien mukaan vierailukäyntejä. Numeroarviointi.

 

leab205, lrab205, lsab205 Opiskelu, työ ja tulevaisuus (2op)

Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisten maiden koulujärjestelmiin ja opitaan kertomaan suomalaisesta koulusta sekä omasta koulunkäynnistä. Opintojaksolla pohditaan omia jatko-opintosuunnitelmia ja työelämää. Opintojakson aikana harjoitellaan ansioluettelon ja työhakemuksen tekoa. Numeroarviointi.

 

leab206, lrab206, lsab206 Media ja ajankohtaiset aiheet (2op)

Tutustutaan eri medioihin ja ajankohtaisiin aiheisiin lähdekritiikkiä unohtamatta. Mietitään, miten eri medioita voi hyödyntää kielitaidon kohentamisessa. Numeroarviointi.

 

leab207, lrab207, lsab207 Kestävä elämäntapa (2op)

Opintojaksolla tarkastellaan kohdekielisten maiden yhteiskunnallista toimintaa sekä erilaisia asuinympäristöjä, luontoon ja kestävään kehitykseen liittyviä ilmiöitä niin meillä kuin muualla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kasvata opintokertymää.

 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

leab209, lrab209, lsab209 Kohti B-kielen ylioppilaskoetta (2op)

Opintojaksolla kerrataan aiempien opintojaksojen oppimäärää sekä valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla erilaisia tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Opintojaksolla kerrataan paljon keskeistä sanastoa ja rakenteita sekä harjoitellaan kirjallista ilmaisua. Suoritusmerkintä.

 

B2-LANGUAGES (RA,SA,EA)

General instructions

It is recommended to take the study units in a numerical order.  

It is recommended to take the matriculation exam in B-languages in the spring semester of your final year of studies.  

Switching between programs

It is practical for the student to persistently continue in the program they have started their studies in. When switching from the A-program to the B-program in languages, the equivalence of study units is as follows: 

 

A-programB2-programB3-program
113
235
346
424
657
768
8  

 

The table above shows which units in the A-program are equivalent to the ones in the B-program when switching between programs. The grades received in the A-program are transferred directly to the corresponding units in the B-program unless the student demonstrates skills that justify a higher grade.

If the student switches from the B-program to the A-program, the equivalence of the courses works according to the table. In this case, additional studies or demonstrations might be expected of the student, and the earlier grades are reconsidered.

National mandatory studies 

leab20+rab20, lsab20 Everyday Situations (2 sp)

This study unit expands the students’ knowledge of everyday vocabulary and structures. There is an emphasis on oral skills. For the ones who have studied in the B2-program in middle school, this study unit serves for revising. Numerical evaluation.

leab201+leab202, lrab201+lrab202, sab201+lsab202  The World of the Target Language and I (4 sp)

The themes of the study unit are eg. freetime, hobbies and school. We will familiarize ourselves with the distribution and variants of the target language. Numerical evaluation.

leab203, lrab203, lsab203 Health and Good Life (2 sp)

This study unit talks about health and well-being as well as their significance in different stages of life. Numerical evaluation.

leab204, lrab204, lsab204 Culture and Creative Activity (2 sp)

This study unit gets the students acquainted with different forms of culture and how they appear in the specific areas where the target language is spoken. We will also practise talking about our own relationship with culture. If possible, there are excursions during this study unit. Numerical evaluation.

leab205, lrab205, lsab205 Studying, Work and Future (2 sp)

This study unit gives the students an opportunity to explore the school system of the countries where the target language is spoken and learn how to describe the Finnish school system and their own study experience. We will talk about our future plans concerning studying and work, and practise composing a CV and a job application. Numerical evaluation.

leab206, lrab206, lsab206 Media and Current Topics (2 sp)

In this study unit the students will get acquainted with different sorts of media and current topics, keeping in mind the importance of source criticism. We will think about ways to utilize media in improving our language skills. Numerical evaluation.

leab207, lrab207, lsab207  A Sustainable Lifestyle (2 sp)

This study unit explores social activity in the countries where the target language is spoken, different living environments and phenomena related to nature and sustainable development at home and abroad. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points.

School-specific optional studies

leab209, lrab209, lsab209  Towards the Matriculation Exam in B-languages (2 sp)

This study unit revises the contents of the previous study units and allows the students to get prepared for the matriculation exam through practising different types of exercises and answering techniques. There is an emphasis on revising central vocabulary and structures, and improving your writing skills. Pass or fail evaluation.

 

 

B3-kielet/languages (RA, SA, EA, VE)

Yleiset ohjeet

Opintojaksot suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. 

Oppiaine suositellaan kirjoitettavan 3. opiskeluvuoden keväällä. 

 

Oppimäärän tason vaihto

Opiskelijan on tarkoituksenmukaista jatkaa aloittamansa oppimäärän opintoja pitkäjänteisesti. Oppimäärää vaihdettaessa vieraassa kielessä pidemmästä oppimäärästä lyhyempään opintojaksoja luetaan hyväksi seuraavasti:

A-oppimääräB2-oppimääräB3-oppimäärä
113
235
346
424
657
768
8  

Opiskelijan siirtyessä a-oppimäärästä b-oppimäärään hänen suorittamansa a-oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä yllä olevan taulukon mukaisesti. A-oppimäärän opintojen arvosanat siirtyvät suoraan b-oppimäärän opintojen arvosanoiksi, jollei opiskelija anna korkeampaan arvosanaan oikeuttavaa lisänäyttöä. 

Opiskelijan siirtyessä b-oppimäärästä a-oppimäärään opinnot luetaan hyväksi yllä olevan taulukon mukaisesti. Tällöin opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja ja näyttöjä ja jo suoritettujen arvosanat harkitaan uudelleen.

 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

leab301, lrab301, lsab301, lveb301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (2op)

Opintojaksolla hahmotetaan uuden kielen suhde aiemmin opiskeltuihin kieliin ja löydetään itselle sopivia keinoja oppia ja opiskella kieltä. Tutustutaan kohdekielen asemaan maailmassa ja opiskellaan kielen alkeita. Numeroarviointi.

 

leab302, rab302, lsab302, lveb302 Arkielämän tilanteet (2op)

Opintojaksolla vankennetaan arkielämän sanastoa ja perusrakenteita. Opintojaksolla painotetaan suullista kielitaitoa. Tämä opintojakso toimii yläkoulussa b2-kieltä opiskelleille peruskoulun opintoja kertaavana opintojaksona. Numeroarviointi.

 

leab303+leab304, lrab303+lrab304, lsab303+lsab304, lveb303+lveb304 Minä ja kohdekielen maailma (4op)

Opintojakson aihepiirejä ovat mm. vapaa-ajan vietto, harrastukset ja koulu. Tutustutaan kohdekielen maantieteelliseen levinneisyyteen ja variantteihin. Numeroarviointi.

 

leab305, lrab305, lsab305, lveb305 Terveys ja hyvä elämä (2op)

Opintojaksolla käsitellään hyvinvointia ja terveyttä ja mietitään niiden merkitystä eri elämänvaiheissa. Numeroarviointi.

 

leab306, lrab306, lsab306, lveb306 Kulttuuri ja luova toiminta (2op)

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurin eri muotoihin ja niiden esiintymiseen kohdekielisissä maissa. Harjoitellaan kertomaan omasta suhteesta kulttuuriin. Mahdollisuuksien mukaan vierailukäyntejä. Numeroarviointi.

 

leab307, lrab307, lsab307, lveb307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus (2op)

Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisten maiden koulujärjestelmiin ja opitaan kertomaan suomalaisesta koulusta sekä omasta koulunkäynnistä. Opintojaksolla pohditaan omia jatko-opintosuunnitelmia ja työelämää. Opintojakson aikana harjoitellaan ansioluettelon ja työhakemuksen tekoa. Numeroarviointi.

 

leab308, lrab308, lsab308, lveb308 Media ja ajankohtaiset aiheet (2op)

Tutustutaan eri medioihin ja ajankohtaisiin aiheisiin lähdekritiikkiä unohtamatta. Mietitään, miten eri medioita voi hyödyntää kielitaidon kohentamisessa. Numeroarviointi.

 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

leab309, lrab309, lsab309, lveb309 Kestävä elämäntapa (2op)

 

Opintojaksolla tarkastellaan kohdekielisten maiden yhteiskunnallista toimintaa sekä erilaisia asuinympäristöjä, luontoon ja kestävään kehitykseen liittyviä ilmiöitä niin meillä kuin muualla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kasvata opintokertymää.

 

leab310, lrab310, lsab310, lveb310 Kohti B-kielen ylioppilaskoetta (2op)

Opintojaksolla kerrataan aiempien opintojaksojen oppimäärää sekä valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla erilaisia tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Opintojaksolla kerrataan paljon keskeistä sanastoa ja rakenteita sekä harjoitellaan kirjallista ilmaisua. Suoritusmerkintä.

 

B3-LANGUAGES (RA,SA,EA,VE)

General instructions

It is recommended to take the study units in a numerical order.  

It is recommended to take the matriculation exam in B-languages in the spring semester of your final year of studies.  

Switching between programs

It is practical for the student to persistently continue in the program they have started their studies in. When switching from the A-program to the B-program in languages, the equivalence of study units is as follows: 

 

A-programB2-programB3-program
113
235
346
424
657
768
8  

 

The table above shows which units in the A-program are equivalent to the ones in the B-program when switching between programs. The grades received in the A-program are transferred directly to the corresponding units in the B-program unless the student demonstrates skills that justify a higher grade.

If the student switches from the B-program to the A-program, the equivalence of the courses works according to the table. In this case, additional studies or demonstrations might be expected of the student, and the earlier grades are reconsidered.

National mandatory studies 

leab301, lrab301, lsab301, lveb301 Getting to Know Each Other and a New Language (2 sp)

This study unit allows the students to link the new language with the ones they have previously studied and find suitable ways for themselves to study and learn languages. We will talk about the target language’s role in the world and study the basics. Numerical evaluation.

leab302, lrab302, lsab302, lveb302 Everyday Situations (2 sp)

This study unit expands the students’ knowledge of everyday vocabulary and structures. There is an emphasis on oral skills. For the ones who have studied in the B2-program in middle school, this study unit serves for revising. Numerical evaluation.

leab303+leab304, lrab303+lrab304, lsab303+lsab304, lveb303+lveb304 The World of the Target Language and I (4 sp)

The themes of the study unit are eg. freetime, hobbies and school. We will familiarize ourselves with the distribution and variants of the target language. Numerical evaluation.

leab305, lrab305, lsab305, lveb305 Health and Good Life (2 sp)

This study unit talks about health and well-being as well as their significance in different stages of life. Numerical evaluation.

leab306, lrab306, lsab306, lveb306 Culture and Creative Activity (2 sp)

This study unit gets the students acquainted with different forms of culture and how they appear in the specific areas where the target language is spoken. We will also practise talking about our own relationship with culture. If possible, there are excursions during this study unit. Numerical evaluation.

leab307, lrab307, lsab307, lveb307 Studying, Work and Future (2 sp)

This study unit gives the students an opportunity to explore the school system of the countries where the target language is spoken and learn how to describe the Finnish school system and their own study experience. We will talk about our future plans concerning studying and work, and practise composing a CV and a job application. Numerical evaluation.

leab308, lrab308, lsab308, lveb308 Media and Current Topics (2 sp)

In this study unit the students will get acquainted with different sorts of media and current topics, keeping in mind the importance of source criticism. We will think about ways to utilize media in improving our language skills. Numerical evaluation.

School-specific optional studies

leab309, lrab309, lsab309, lveb309 A Sustainable Lifestyle (2 sp)

This study unit explores social activity in the countries where the target language is spoken, different living environments and phenomena related to nature and sustainable development at home and abroad. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points.

leab310, lrab310, lsab310, lveb310 Towards the Matriculation Exam in B-languages (2 sp)

This study unit revises the contents of the previous study units and allows the students to get prepared for the matriculation exam through practising different types of exercises and answering techniques. There is an emphasis on revising central vocabulary and structures, and improving your writing skills. Pass or fail evaluation.

 

 

Biologia/Biology (BI)

Yleiset ohjeet

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät opintojaksot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. LBI3 tulee olla suoritettuna ennen opintojaksoja LBI4 ja LBI5. Biologian ylioppilaskoe suositellaan kirjoitettavaksi ensisijaisesti kolmannen opiskeluvuoden syksyllä, kokeen voi tehdä myös keväällä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lbi01 Elämä ja evoluutio (2op)
Opintojakson aikana tutustutaan biologiaan tieteenalana. Jakson aikana tarkastellaan elämän edellytyksiä ja tunnusmerkkejä, eliömaailman monimuotoisuutta ja kehitystä. Keskeinen näkökulma on evoluutio ja sen mekanismien ymmärtäminen. Lisäksi perehdytään solujen rakenteeseen ja toimintaan. Opintojakso kuuluu Science -kokonaisuuteen ja toteutetaan biologian, fysiikan ja kemian opettajien yhteisopintojaksona. Tavoitteena on harjoitella luonnontieteellisen tutkimuksen tekoa ja tulosten esittämistä.   Numeroarviointi.

lbi02 ja lbi03 Ekologia ja ympäristö (2op)
Opintojakso koostuu Ekologian perusteet (1op) ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1op) jaksoista, jotka opiskellaan yhtenä kokonaisuutena. Ensimmäisen jakson aikana opiskellaan ekologian perusteita, ekosysteemien toimintaa, luonnon monimuotoisuutta ja sen merkitystä. Toisessa jaksossa perehdytään erilaisiin ympäristöongelmiin Suomessa ja muualla maailmassa. Yleislinjan ja TT-linjan opiskelijat opiskelevat opintojakson yhdessä lge01- opintojakson kanssa ja osa tunneista toteutetaan yhteisopetuksena. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lbi04 Solu ja perinnöllisyys (2op)
Opintojaksolla syvennetään tietämystä soluista ja niiden toiminnasta, perehdytään erilaisiin biomolekyyleihin, solujen energiatalouteen ja lisääntymiseen. Lisäksi tutustutaan periytymisen perusteisiin. Numeroarviointi.

lbi05 Ihmisen biologia (2op)
Opintojaksolla syvennytään ihmisen elimistöjen rakenteeseen, toimintaan ja elintoimintojen säätelyyn. Opintojaksolla perehdytään myös ihmisen lisääntymiseen, perimän ja terveyden yhteyteen ja elimistön puolustusmekanismeihin. Numeroarviointi.

lbi06 Biologian sovellukset (2op)
Opintojaksolla perehdytään erilaisiin bioteknologian menetelmiin ja sovelluksiin ja niiden merkitykseen teollisuuden, ravinnontuotannon,  ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen kannalta. Lisäksi tutustutaan mikrobeihin ja niiden merkitykseen, sekä geeniteknologian erilaisiin sovelluksiin. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lbi07 Kohti biologian ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksolla kerrataan lukion biologian oppimäärän tärkeimpiä asioita ja valmistaudutaan biologian ylioppilaskirjoituksiin. Opintojakso toteutetaan suomen kielellä. Suoritusmerkintä.

lbi08 Rikostekninen tutkinta (2op)
Koulussamme on tapahtunut rikos, jonka rikostutkijat selvittävät. Rikostutkijat selvittävät tapauksen tutkimalla todistusaineistoja erilaisilla kemiallisilla ja biologisilla menetelmillä, kuten veri-, sormenjälki- ja DNA-analyysimenetelmiä. Rikostutkijat raportoivat oppimaansa tutkimuspöytäkirjaan. Opintojakson aikana tehdään yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja käydään tutustumiskäynneillä. Tämä on biologian ja kemian yhteinen opintojakso, joka on tarkoitettu ensisijaisesti tt-linjan opiskelijoille sekä biologiaa tai kemiaa opiskeleville opiskelijoille. Opintojakso valmentaa ylioppilaskirjoituksiin sekä alan jatko-opintoihin. Suoritusmerkintä.

lbi09 Environmental Research (2op)
In this course we are studying our surrounding environment like sea, soil and air. This is a joint chemistry-biology laboratory course. This course is partly done in school and partly done in co-operation with university as an overnight field trip in a Zoological Station. Web material provided for students so no book fee but students should pay a fee for the overnight stay. Pass/ fail evaluation.

lbi10 Ihminen ja genetiikka (2op)

Oletko kiinnostunut ihmisen biologiasta? Entä haluaisitko tietää lisää perinnöllisyydestä ja geenitekniikan mahdollisuuksista? Tämä opintojakso johdattelee sinut näihin aiheisiin erilaisten käytännön töiden ja tutkimusten avulla. Mahdollisuuksien mukaan tehdään myös vierailuja. Opintojakso täydentää hyvin lukion biologian syventäviä opintojaksoja ja valmistaa alan jatko-opintoja varten. Suoritusmerkintä. 

BIOLOGY

General instructions

The mandatory and the national advanced study units are recommended to be taken in numerical order. LBI3 must be finished before attending LBI4 and LBI5. The students are recommended to take the matriculation exam in biology in the fall semester of their third year of studies, but they may also take it in the spring. 

National mandatory studies

lbi01 Life and Evolution (2 sp)

This study unit is an introduction to biology as a field of science. We will explore the preconditions and signs of life, and the diversity and evolution of organisms. Understanding evolution and its mechanisms is an important focal point. We will also get acquainted with the structures and functions of cells. This study unit is part of the Science unit in collaboration with biology, physics, and chemistry. The aim is to practice conducting and reporting a scientific study. Numerical evaluation. 

lbi02 ja lbi03 Ecology and the Environment (2 sp)

This study unit is composed of the units Basics of Ecology (1 sp) and Human impact on ecosystems (1 sp) which are studied together as a whole. In the first unit we will study the basics of ecology, how ecosystems function, and natural diversity and its meaning. In the second unit we will take a look at various environmental issues in Finland and other parts of the world. The students of the General stream and the Science and Technology stream will study this unit alongside with unit lge01 and some of the teaching will be cooperative. Numerical evaluation.   

National optional studies

lbi04 The Cell and Genetics (2 sp)

This study unit deepens the students’ understanding of cells and how they work, and gets the students acquainted with different biomolecules, the energy production and consumption of cells and their reproduction. We will also study the basics of genetics. Numerical evaluation.

lbi05 Human Biology (2 sp)

This study unit explores the human body, its structure, its function and the regulation of vital functions. We will also study human reproduction, the connection between genetics and health as well as the body’s defense mechanisms. Numerical evaluation.

lbi06 Applications of Biology (2 sp)

This study unit explores the different methods and applications of biotechnology and their meaning from the point of view of industry, food production, nature conservation and sustainable development. We will also take a look at microbes and their significance, as well as the different applications of gene technology. Numerical evaluation.

School-specific optional studies

lbi07 Towards the Matriculation Exam in Biology (2 sp)

The aim of this study unit is to revise the essential parts of upper secondary biology and get prepared for the matriculation exam. The study unit will be held in Finnish. Pass or fail evaluation. 

lbi08 Forensic Investigation (2 sp)

A crime has been committed in our school, and a group of investigators sets out to solve it! The investigators will solve the case by studying evidence with different methods of chemistry and biology such as blood, fingerprint and DNA analysis. The results are reported in an investigation record. The study unit includes excursions and collaboration with professionals. This is a joint study unit between biology and chemistry and it prepares the students for the matriculation exam and academic studies. Pass or fail evaluation.

lbi09 Environmental Research (2 sp)

In this study unit we are studying our surrounding environment like sea, soil and air. This is a joint chemistry-biology laboratory course. This course is partly done in school and partly done in co-operation with university as an overnight field trip in a Zoological Station. Web material provided for students so no book fee but students should pay a fee for the overnight stay. Pass or fail evaluation.

lbi10 Human and Genetics (2 sp)

Are you interested in human biology? Would you like to know more about genetics and the possibilities of gene technology? This study unit serves as an introduction to the field through different kinds of practical work. If possible, we will also go on excursions. This study unit complements the optional biology studies and prepares the students for further studies in the field. Pass or fail evaluation.

 

Business-opinnot/Business studies (SBS)

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

lsbs01 Markkinointi, kuluttajan käyttäytyminen ja markkinointiviestistä (2op)
Opintojaksolla perehdytään kauppatieteellisen markkinoinnin ja viestinnän keskeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin sekä markkinoinnin ja markkinointiviestinnän merkitykseen yrityksille ja yhteiskunnallisille toimijoille. Opintojakso perehdyttää  mm. markkinatutkimuksiin, kuluttajan käyttäytymiseen, markkinoinnin suunnitteluun sekä markkinoinnin työvälineiden soveltamiseen käytännön harjoituksilla. Harjoitustehtäviä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä yhteistyöyritysten ja markkinoinnin ammattilaisten kanssa. Opintojakso sopii hyvin viestinnästä ja kaupallisista jatko-opinnoista kiinnostuneille. Suoritusmerkintä.

lsbs02 Rahoituksen perusteet (2op)
Opintojaksolla tutustutaan yrityksen taloushallinnon keskeisimpiin osa-alueisiin: rahoitus, yrityksen taloudellisen toiminnan suunnittelu, kirjanpito ja tilinpäätös. Opintojakso antaa perustaidot ymmärtää yrityksen taloushallintoa ja talouden käsitteistöä sekä perustaidot keskeisistä menetelmistä. Opintojaksossa perehdytään myös yritysten ja yhteiskunnan toimijoiden erilaisiin rahoitusinstrumentteihin, ja syvennytään rahoitusalalla toimiviin organisaatioihin. Opiskelija voi myös hyödyntää tätä opintojaksoa osana kauppatieteellisen alan yhteisvalintakokeeseen valmistautumista tai syventääkseen osaamistaan rahoitusalan toimijoista sekä yrityksistä. Suoritusmerkintä.

lsbs03 Yritysyhteistyöprojekti (2op)
Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen tai organisaation kanssa projektityö. Tehtävänantona voi olla esimerkiksi tuotevalikoiman tai mainoskampanjan analysointi ja kehittäminen yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. Opintojaksolla sovelletaan mm. markkinoinnin, viestinnän ja kauppatieteiden työkaluja ja ajattelumalleja. Opintojakson tavoitteena on harjoitella projektin suunnittelua, organisointia ja johtamista. Opintojakson suorittaneet saavat projektin lopussa yhteistyöyritykseltä työtodistuksen, jonka voi liittää osaksi omaa ansioluetteloa. Opintojakso soveltuu hyvin kaupallisista opinnoista tai yrittäjyydestä kiinnostuneille. Suoritusmerkintä.

lsbs04 Projektiopinnot ( 2op)
Opintojaksolla toteutetaan jokin projektiluontoinen työtehtävä. Opintojakson sisällöstä ja hakumenettelystä sekä toteuttamistavasta ilmoitetaan tapauskohtaisesti. Suoritusmerkintä.

lsbs05 Senteistä miljooniksi- sijoittamisen ja yritystalouden perusteet (2op)
Opintojaksolla perehdytään sijoittamiseen ja yritysten toimintaan. Tavoitteena on tutustua erilaisten sijoitusinstrumenttien toimintaan sekä sijoittamisympäristön makrotaloudelliseen analysointiin oikeiden sijoituspäätösten mahdollistamiseksi. Opintojaksolla on mukana yhteistyökumppaneita sijoittamisen ja yritysmaailman aloilta. Opintojakson suorittaneilla on mahdollisuus osallistua KSYK-sijoittajaklubin toimintaan, jossa tavoitteena on oman “hyväntekeväisyys salkun” avulla perehtyä sijoittamiseen käytännönläheisesti.  Opintojakso soveltuu kaikille sijoittamisesta tai yleisesti kaupallisen alan jatko-opiskelusta ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Suoritusmerkintä. 

Business studies

School-specific optional studies

lsbs01 Marketing, Consumer Behaviour and Marketing Communications (2 sp)

This study unit concentrates on the central methods and tools of business marketing and communications, as well as the significance of marketing for companies and organizations active in society. You will learn to interpret marketing research, consumer behaviour, planning marketing and to apply marketing tools to practical exercises. If possible, the practice tasks will be performed in collaboration with companies or marketing professionals. The study unit is especially suitable for those interested in communications or continuing their studies in the field of business or marketing. Pass or fail evaluation.

lsbs02 The Basics of Finance (2 sp)

This study unit gets you acquainted with the central parts of a company’s financial management: finance, planning financial activity, accounting, and financial statement. It gives you a basic understanding of financial management, and the essential concepts and methods. We will also study the different financial instruments of companies and organizations operating in the social field as well as organizations operating in finance. The students can take this study unit as preparation for their entrance exam in business studies or to deepen their understanding of companies and organizations in finance. Pass or fail evaluation. 

lsbs03 Company Collaboration (2 sp)

The aim of this study unit is to plan and execute a joint project with a company or organization. The task can be eg. analyzing the product range or a marketing campaign of the company and developing it further in collaboration with the company in question. The tools and thinking models of marketing, communications and business studies are applied in practice. The goal is to get practice in planning, oragnizing and managing a project. At the end of the study unit, the students receive a certificate from the company which they can add to their resume. This study unit is especially suitable for those interested in business studies or entrepreneurship. Pass or fail evaluation. 

lsbs04 Project Studies (2 sp)

The purpose of this study unit is to plan and execute a project. Further information on the contents, applying and working methods is released on a case-by-case basis. Pass or fail evaluation.

lsbs05 From Cents to Millions: the Basics of Investing and Business Economics (2 sp)

This study unit concentrates on investing and business operations. The aim is to get acquainted with financial instruments and the macroeconomic analysis of the investment environment in order to make the right investment choices. The study unit collaborates with professionals in business and investing. Those who complete the study unit have an opportunity to take part in the KSYK Investors’ Club, where they can familiarize themselves with investing in a practical manner with a “charity portfolio”. The study unit is suitable for everyone interested in investing, business studies or entrepreneurship. Pass or fail evaluation. 

 

Elämänkatsomustieto/Ethics (ET)

Yleiset ohjeet 

Pakollinen et1- opintojakso tulee suorittaa ennen muiden opintojaksojen suorittamista. Sen jälkeen opintojaksot voi suorittaa halumassaan järjestyksessä. Elämänkatsomustieto suositellaan kirjoitettavan  syksyn ylioppilaskirjoituksissa.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

let01 Minä ja hyvä elämä (2op)
Opintojaksolla pohditaan millaista hyvä elämä on ja tutustutaan erilaisiin elämänvalintoihin ja olemassaolon peruskysymyksiin. Apuna pohdinnassa käytetään tietoa erilaisista ihmiskäsityksistä, ihmisoikeuksiin liittyviä näkökulmia, mutta myös omia kokemuksia. Opintojaksolla kehitetään taitoa eritellä, arvioida ja perustella omia ja muiden näkökulmia, sekä ilmaista omaa identiteettiä ja elämänkatsomusta. Numeroarviointi.

let02 Minä ja yhteiskunta (2op)
Opintojaksolla pohditaan yhteisöllisyyden merkitystä ihmiselle ja identiteetille. Sosiaalisia ilmiöitä, yhteiskunnallisia rakenteita ja muutoksia tarkastellaan tieteellisesti yhteiskuntatutkimuksen perusteisiin tutustuen. Opintojaksolla arvioidaan yhteiskunnallisen toiminnan keinoja ja päämääriä sekä kasvatetaan kykyä yhteiskunnalliseen osallistumiseen ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden pohjalta. Opintojaksolla harjoitellaan kriittistä ajattelua ja tutkitaan erilaisten informaatiolähteiden, kuten median vaikutusta maailmankuviin, katsomuksiin ja omaan elämänkatsomukseen. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat vuorovaikutus, roolit, ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnon vapaus, yhdenvertaisuus, demokratia, rauha, yhteiskunnallinen ja globaali oikeudenmukaisuus, taloudellinen ja poliittinen valta sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

let03 Kulttuurit (2op)
Opintojaksossa pohditaan kulttuurin merkitystä maailmanlaajuisesti ja henkilökohtaisesti. Opintojaksossa tutustutaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja tutustutaan kulttuurintutkimukseen. Pääpaino on ajankohtaisessa kulttuuriin liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa, josta harjoitellaan omien perusteltujen kantojen muodostamista kunnioittavalla tavalla. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat kulttuuri, enemmistö- ja vähemmistökulttuurit, kulttuuriperintö, sananvapaus, suomalaisuus, entnosentrismi, rasismi ja vihapuhe. Opintojakson teemoja tarkastellaan erityisesti suomalaisesta näkökulmasta painottaen historiallisia kehitysvaiheita ja ajankohtaisia ilmiöitä. Opintojakso voidaan toteuttaa osin tapaustutkimuksena, jossa perehdytään johonkin ilmiöön tarkemmin. Opintojakson aikana pyritään toteuttamaan vierailuja tai opintokäyntejä. Opintojakso pyritään järjestämään yhteistyössä evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen kanssa. Numeroarviointi.

let04 Katsomukset (2op)
Opintojaksolla syvennytään maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteisiin. Erityisesti tarkastellaan evoluution, universaalien eettisten järjestelmien, Euroopan uuden ajan murroksen, valistuksen, tieteen sekä modernin markkinatalouden merkitystä maailmankuville ja omalle elämänkatsomukselle.  Opintojaksolla perehdytään ihmiskunnan katsomuksellisuuden muotoutumiseen, katsomusten historiaan ja poliittisiin maailmankatsomuksiin sekä tutkitaan katsomusten ilmenemistä ihmisten elämäntavassa. Opintojaksolla pohditaan ja tutkitaan oman elämänkatsomuksen taustoja, perusteita ja muotoutumista. Numeroarviointi.

let05 Uskonnot ja uskonnottomuus (2op) 
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin uskonnollisiin ja uskonnottomiin maailmankatsomuksiin ja verrataan niiden lähtökohtia ja elämäntapaa omaan elämänkatsomukseen. Maailmankatsomuksia ja uskontoja tarkastellaan tieteellisen tutkimuksen kautta historiallisesti rakentuneina, monimuotoisina ja muuttuvina ilmiöinä, joiden merkitys näkyy kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Niiden vaikutuksia pohditaan yhteiskunnan, tapakulttuurin, moraalin, politiikan, tieteen ja erilaisten maailmankatsomuksellisten järjestelmien tulkintojen ja käytäntöjen kautta. Kurssilla perehdytään maailmanuskontoihin, uskontokritiikkiin, humanismiin, agnostisismiin ja ateismiin sekä näiden historiaan. Opintojaksolla käsitellään myös ajankohtaisia katsomusten kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä erityisesti suomalaisesta, mutta myös maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Opintojakso pyritään järjestämään yhteistyössä evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen kanssa. Numeroarviointi.

let06 Tulevaisuus (2op)
Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisten maailmankatsomusten kannalta historiallisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti merkittäviin käänteisiin. Opintojaksolla pyritään arvioimaan esimerkiksi kielen, evoluution, eettisten järjestelmien, katsomusten, valistuksen, teknologian ja median merkitystä erilaisille maailmankatsomuksille ja oman elämänkatsomuksen rakentumiselle. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin suhtautumistapoihin teknologiaan ja sen kehitykseen, sekä pohditaan niiden vaikutusta ympäristöön, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Keskeisiin sisältöihin kuuluvat myös tulevaisuuden tutkimus, humanismi, uskonnot, media ja niiden kritiikit. Opintojaksot pyritään toteuttamaan soveltuvin osin evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen kanssa. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

let07 Kohti elämänkatsomustiedon ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja kerrataan keskeisiä oppisisältöjä. Opintojaksolla pohditaan omaa oppimis- ja opiskelustrategiaa sekä harjoitellaan vastaustekniikkaa ylioppilaskirjoituksia varten. Opintojakso pyritään järjestämään soveltuvin osin yhteistyössä evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen abi-opintojakson kanssa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

ETHICS

General instructions 

The mandatory study unit et1 has to be finished before attending the other study units. After that you can take the study units in any order you like. It is recommended you take the matriculation exam in ethics during the fall semester of your final year of studies.

National mandatory studies

let01 Good Life and I (2 sp) 

This study unit reflects the concept of good life and gets acquainted with different choices in life as well as the basic questions of existence. Different ideas of people and human rights as well as the students’ personal experiences are utilized to support our thinking. During this study unit the students will develop their skills in analyzing, evaluating and justifying their own and other people’s views and expressing their own identity and view of the world. Numerical evaluation. 

let02 Society and I (2 sp) 

This study unit takes a look at how significant communality is to people and identities. We will utilize the basic principles of social studies while scientifically observing social phenomena and social structures and changes. The means and ends of social action are evaluated, and the students’ ability to take part in society through human rights, democracy and justice. We will practise critical thinking and study the effects of different sources of information, such as the media, on world views and one’s personal ethics. The central concepts are interaction, roles, human rights, freedom of religion and conscience, equality, democracy, peace, social and global justice, economic and political power and building a sustainable future. Numerical evaluation.

National optional studies

let03 Cultures (2 sp)

This study unit reflects on the meaning of culture both globally and individually. We will get acquainted with interaction between cultures and cultural studies. The main focus is on current culture-related social debate and practising how to form one’s own opinion in a solid, respectful way. The central contents are culture (majority and minority cultures), cultural heritage, freedom of speech, being Finnish, ethnocentrism, racism and hate speech. The themes are looked at from a Finnish point of view, emphasizing historical developments and topical phenomena. Part of this study unit can be executed as a case study where the students study a specific phenomenon more closely. Excursions are made when possible. If the schedule allows, this study unit is executed in collaboration with Evangelical-Lutheran religion. Numerical evaluation.

let04 Worldviews (2 sp)
This study unit deepens the concepts of world view and view of life. We will concentrate especially on evolution, universal ethical systems, the new age in Europe, Enlightenment, science and modern market economy and their significance in world views and views of life. We will explore how people form their view of the world, the history of different views, political world views and how the world view is demonstrated in people’s lives. The students will get an opportunity to reflect on their own world view, its background, formation and arguments. Numerical evaluation.

let05 Religions and Irreligiousness (2 sp) 

In this study unit we will familiarize ourselves with different religious and irreligious world views and compare their basis and way of life to our own world view. World views and religions are observed through scientific research as historically developed, diverse and versatile phenomena, the meaning of which shows in culture and society. The effects of religions and world views are looked at from the point of view of society, customs, morals, politics, science and different interpretations and practices. We will study world religions, criticism of religion, humanism, agnosticism, atheism and their history. We will also study current issues related to cultural encounters not only from the Finnish but also from the global point of view. If the schedule allows, this study unit is executed in collaboration with Evangelical-Lutheran religion. Numerical evaluation.

let06 Future (2 sp)

This study unit introduces the significant historical and cultural changes from the point of view of modern world views. We will try to assess the meaning of, for example, language, evolution, ethical systems, views, enlightenment, technology and media for different world views and for building one’s own view of life. We will explore different attitudes towards technology and its development and think about how they affect the environment, society, culture and building a sustainable future. Other central contents are futurology, humanism, religions, media and the criticism of the aforementioned. When suitable, the study unit will be executed in collaboration with Evangelical-Lutheran religion. Numerical evaluation.

School-specific optional studies

let07 Towards the Matriculation Exam in Ethics (2 sp) 

This study unit is meant for revising the central contents of the courses and getting prepared for the matriculation exam. We will reflect on our own studying and learning strategies and practise answering techniques. When suitable, the study unit will be executed in collaboration with the corresponding study unit in Evangelical-Lutheran religion. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points.

 

Englanti A-kieli/A-English (ENA)

Yleiset ohjeet

Pakolliset opintojaksot suoritetaan numerojärjestyksessä. Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot lena07 ja lena08 suoritetaan toisena tai kolmantena opiskeluvuotena.

Ennenylioppilatutkintoon valmentavaa lena09-opintojaksoa on suoritettava pakolliset opintojaksot. Koulukohtaisista valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa vapaasti. Englanti suositellaan kirjoitettavan abivuoden syksyllä, mutta sen voi kirjoittaa myös kevään kirjoituksissa.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lena01+lena02 Englanti arjessa ja globaalina kielenä (4op)
Opintojaksolla käsitellään lukion kieltenopiskelua ja jatkuvaa oppimista monikielisessä maailmassa. Kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Opiskelijan kielitietoisuus, kieli-identiteetti ja itse- ja vertaisarviointitaidot vahvistuvat. Opintojaksolla tarkastellaan englannin kieltä lingua francana vuorovaikutustilanteissa, joissa englanti ei välttämättä ole kenenkään äidinkieli. Opintojakson aihepiirit liittyvät opiskelijan arkielämään.Numeroarviointi.

lena03 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2op)
Opintojaksolla tarkastellaan kielten ja kulttuurien moninaisuutta. Taiteiden merkitystä käsitellään niiden vaikuttavuuden kautta. Opintoihin voidaan sisällyttää luovan ilmaisun tuotos. Opiskelija tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä ja harjoittelee tuottamaan tekstejä monipuolisesti itselle tärkeistä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä.Numeroarviointi.

lena04 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2op)
Opintojaksolla harjoitellaan kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja. Opintojaksossa tarkastellaan aktiivisen toimijuuden ja demokratian rakentumista englannin kielellä monimuotoisessa maailmassa. Opiskelija tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden taustoihin. Opiskelija harjoittelee taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä tiedon perusteella.Numeroarviointi.

lena05 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2op)
Opintojaksolla syvennetään tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden arviointia. Tekstin tuottamisen ja tulkitsemisen taitoja vahvistetaan. Opintojaksolla käsitellään erilaisia tiedon- ja tieteenaloja sekä kestävää tulevaisuutta rakentavia innovaatioita ja tutustutaan englantiin tieteellisenä kielenä. Numeroarviointi.

lena06 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2op)
Opintojaksolla syvennetään opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Opintojaksolla pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia, työntekoa sekä taloutta myös kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija rohkaistuu englannin kielen käyttäjänä myös muodollisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Valinnaisten opintojen erityisenä tavoitteena on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaiskäsitys kielitaitonsa tasosta opintojen päättövaiheessa sekä auttaa opiskelijaa löytämään keinoja kehittää osaamistaan. Kieliprofiilia täydennetään tavoitteellisesti opiskelijan omien tarpeiden mukaan.

lena07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)
Opintojakso valmistaa opiskelijaa maailmankansalaiseksi, joka ymmärtää globaaleja ympäristökysymyksiä. Näkökulmaa laajennetaan opiskelijan omasta elinpiiristä kansainvälisiin kestävään elämäntapaan liittyviin kysymyksiin. Tiedonhakutaitoja vahvistetaan lähdekritiikin näkökulmasta. Harjoitellaan ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä.Numeroarviointi.

lena08 Viesti ja vaikuta puhuen (2op)
Opintojakso harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa kansainvälisessä kommunikaatiossa. Opiskelija ymmärtää jatkuvan suullisen kielitaidon kehittämisen tärkeyden.  Neuvottelutaidot sekä toisen arvostaminen ja huomioon ottaminen vahvistuvat. Opintojakso valmistaa ylioppilaskokeeseen. Opintojakson lopuksi suoritetaan suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lena09 Kohti A-englannin ylioppilaskoetta (2op)
Pakolliset opintojaksot 1-6 on suoritettava ennen tätä opintojaksoa. Opintojakson tehtävänä on kehittää opiskelijan kielitaitoa ja valmistaa häntä ylioppilaskokeeseen. Opintojaksolla vahvistetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa. Opintojaksolla parannetaan tekstinymmärtämis-, kuuntelu- ja kirjoitustaitoja. Suoritusmerkintä.

lena10 Advanced Academic Writing (2op)
Opintojaksolla vahvistetaan kirjoitustaitoja englannin kielellä. Harjoitellaan eri tekstityyppejä ja yo-tyyppisiä kirjoitelmia eri aiheista. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lena11 Business English (2op)
Opintojaksolla harjoitellaan kohteliasta viestintää englanniksi käyttäen kaupallisen alan sanastoa. Suullista viestintää harjoitellaan pitämällä englanninkielistä pitch esitelmää ajankohtaisista asioista. Suoritusmerkintä.

lena12 Shakespeare and Tudor England (2op)
Opintojaksolla tutustutaan Tudor-aikakauden historiaan ja Shakespearen näytelmätuotantoon. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä äidinkielen kanssa. Opintojaksolla tutustutaan myös klassiseen teatteriin ja teatterihistoriaan. Opintojaksoon voidaan sisällyttää opintomatka Lontooseen ja Stratford-upon-Avoniin Englantiin. Suoritusmerkintä.

lena13 International Court of Justice (2op)
Opintojaksolla tutustutaan kansainväliseen oikeusistuimeen ja sen toimintaan YK:n alaisena tuomioistuimena. Opintojaksolla tutkitaan autenttista materiaalia maiden välisistä ristiriidoista ja oikeustapauksista. Opintojaksolla harjoitellaan asianajajan, tuomarin sekä todistajan roolia kansainvälisessä tuomioistuimessa. Halukkaat opiskelijat voivat osallistua koulun omaan YK-simulaatioon (HELIMUN) ja/tai opintomatkaan kansainväliseen YK-simulaatioon (THIMUN). Suoritusmerkintä.

lena14 Creative Writing (2op)
Opintojaksolla harjoitellaan luovaa kirjoitustaitoa englannin kielellä. Opintojaksolla tutustutaan eri kirjoitus genreihin ja vahvistetaan luovaa kirjoitustaitoa. Numeroarvointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lena15 English Literature (2op)
Opintojaksolla tutustutaan englanninkieliseen kirjallisuuteen. Romaaneja analysoidaan ja niiden pohjalta harjoitellaan akateemisen kirjallisuusesseen kirjoittamista. Numeroarvointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lena16 The English Book Club (2op)
Opintojaksolla tutustutaan englanninkieliseen kirjallisuuteen (romaanit ja novellit) alkuperäiskielellä. Teksteistä keskustellaan ja niitä analysoidaan suullisesti. Suullista ilmaisua painotetaan ja opiskelijoita rohkaistaan ilmaisemaan mielipiteensä ja tulkintansa teksteistä ja niiden teemoista. Lisäksi tekstejä voidaan käyttää luovan tuotoksen lähteenä. Suoritusmerkintä.

lena17 Englannin tukiopintojakso (2 op)

Opintojaksolla vahvistetaan englannin perusrakenteiden ja -sanaston hallintaa ja harjoitellaan erilaisia opiskelutekniikoita. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka lukion ensimmäisen opintojakson perusteella tarvitsevat tukea opintoihinsa. Opiskelija voi valita opintojakson itse, mutta opettajat ja opinto-ohjaajat myös ohjaavat opintojaksolle tarpeen mukaan. Suoritusmerkintä.  

ENGLISH (ENA)

General instructions

The mandatory study units are meant to be completed in numerical order. The national mandatory study units lena07 and lena08 should be taken during the second or third year of studies.

The mandatory study units need to be completed before lena09, which is preparing for the matriculation exam. You are free to decide which of the school-specific study units you take and in what order. It is recommended you take the matriculation exam in English in the fall semester of your third year, but you can also take it in the spring.

National mandatory studies

lena01+lena02 English in Everyday Life and as a Global Language (4 sp)

This study unit concentrates on studying languages in upper secondary and continuous learning in a multilingual world. The aim is to use English as much as possible. The students are encouraged to strengthen their language consciousness, language identity and their skills in self and peer evaluation. During this study unit English is looked at as a lingua franca in communication situations where it necessarily isn’t the first language for any of the speakers. The themes of the study unit are related to young people’s everyday life. Numerical evaluation. 

lena03 The English Language and English-speaking Culture as Means of Creative Expression (2 sp)

This study unit explores the diversity of languages and cultures. The significance of art is studied through the impact it makes. Some sort of creative work can be part of the studies. The students analyse and interpret different kinds of texts related to the topic and practice producing versatile texts on cultural themes close to their hearts. Numerical evaluation.   

lena04 The English Language and Making an Impact (2 sp)

The aim of this study unit is to practice the skills of critical reading and research. We will study active citizenship and building democracy in English in a diverse world. The students will get acquainted with current topics in media and explore their backgrounds. They will practice their skills of expressing and evaluating opinions based on facts. Numerical evaluation. 

lena05 Science and a Sustainable Future (2 sp)

This study unit deepens the students’ skills in searching for information and especially evaluating the reliability of the source. The skills in producing and interpreting texts are further deepened. The themes of the study unit range from different fields of knowledge and science to innovations contributing to a sustainable future and English as a language of science. Numerical evaluation.

lena06 Using English in Academic Studies and Working Life (2 sp)

This study unit aims to deepen the students’ understanding of languages as an asset in working life and as social capital in an ever-changing world. We will look at future plans concerning studies and career, and working and economy also in an international context. The aim is to encourage the student to use English with confidence even in formal interactions related to working or studying. Numerical evaluation. 

National optional studies

The aim of the national optional studies is to guide the students towards being able to estimate their own language skills by the time they finish their studies and to help them find ways to develop those skills. The language profile is modified and expanded based on the students’ needs.

lena07 The Environment and a Sustainable Lifestyle (2 sp)

This study unit prepares the students for a life in the globalizing world and opens their eyes to environmental issues all over the world. The point of view is expanded from the students’ everyday life to international problems about creating a sustainable way of living. The students’ research skills are deepened emphasizing source criticism. The different questions types of the matriculation exam are practiced throughout the study unit. Numerical evaluation.

lena08 Communicating and Making an Impact by Speaking (2 sp)

The aim of this study unit is to find diverse ways to develop the students’ oral language skills in international communication. The students will gather understanding of the importance of continuously improving their speaking skills. Negotiating skills, respecting others and taking others into consideration are strengthened. This study unit prepares the students for the matriculation exam. At the end of the study unit the students will take an oral exam and receive a separate certificate to complement their diploma. Numerical evaluation. 

 School-specific optional studies

lena09 Towards the Matriculation Exam in A-English (2 sp)

The mandatory study units 1-6 have to be completed before attending this study unit. The aim of the study unit is to develop the students’ language skills and to prepare them for the matriculation exam. This study unit increases the students’ vocabulary and strengthens their grammar skills. Listening and reading comprehension as well as writing are also practiced. Pass or fail evaluation.

lena10 Advanced Academic Writing (2 sp)

This study unit develops the students’ writing skills in English. Different styles of texts and essays similar to those in the matriculation exam are practiced. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points.

lena11 Business English (2 sp)

In this study unit the students will practice formal and polite communication in English and study business-related vocabulary. Oral skills are practiced through making a pitch-type presentation on a current theme. Pass or fail evaluation.

lena12 Shakespeare and Tudor England (2 sp)

This study unit guides the students through the history of the Tudor period and Shakespeare’s plays. It is executed in collaboration with Finnish and also familiarizes the students with classical theatre and the history of drama. The study unit may include a trip to London and Stratford-upon-Avon, England. Pass or fail evaluation. 

lena13 International Court of Justice (2 sp)

This study unit studies the International Court of Justice and how it functions as a court of law under the UN. Authentic material on conflicts between countries and real court cases are examined. The students will get a chance to practice the roles of advocate, judge and witness in an international court. Those who are willing can take part in the school’s on UN-simulation (HELIMUN) and/or a trip to an international UN-simulation (THIMUN). Pass or fail evaluation.

lena14 Creative Writing (2op)

This study unit enhances the students' writing skills in English. We will get acquainted with different genres and give a boost to the students’ creative writing. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points.

lena15 English Literature (2 sp)

The aim of this study unit is to explore literature written in English. We will analyse novels and practice writing academic literary essays based on them. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points.

lena16 The English Book Club (2 sp)

This study guides the students to read novels and short stories in English. We will talk about the texts and analyse them through conversation. The main focus is on oral skills and encouraging the students to express their opinion and their interpretation on the texts and topics. The texts of the course can also be used as material for a creative piece of work. Pass or fail evaluation.

lena17 Englannin tukiopintojakso (2 osp)

Opintojaksolla vahvistetaan englannin perusrakenteiden ja -sanaston hallintaa ja harjoitellaan erilaisia opiskelutekniikoita. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka lukion ensimmäisen opintojakson perusteella tarvitsevat tukea opintoihinsa. Opiskelija voi valita opintojakson itse, mutta opettajat ja opinto-ohjaajat myös ohjaavat opintojaksolle tarpeen mukaan. Suoritusmerkintä.  

 

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO (UE)/EVANGELICAL-LUTHERAN RELIGION (UE)

Yleiset ohjeet 

Pakollinen ue1- opintojakso tulee suorittaa ennen muiden opintojaksojen suorittamista.

Uskonto suositellaan kirjoitettavan  syksyn ylioppilaskirjoituksissa.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lue01 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2op)
Opintojakso toimii johdantona uskontoon ilmiönä. Tavoitteena on ymmärtää uskonnon luonnetta ja piirteitä sekä pohtia maailmankatsomuksellisia kysymyksiä. Opintojaksolla tutustutaan myös lähi-idän uskontoihin (juutalaisuus, kristinusko ja islam) ja niiden erityispiirteisiin. Numeroarviointi.

lue02 Maailmanlaajuinen kristinusko (2op)
Opintojakso keskittyy kristinuskoon. Se johdattaa tutustumaan kristinuskon syntyyn, erityispiirteisiin ja kehitykseen maailmanlaajuisena uskontona. Opintojaksolla tarkastellaan myös kristinuskon ajankohtaisiin kysymyksiin ja niiden taustoihin. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lue03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2op)

Opintojaksolla perehdytään idän uskontoihin ja niiden kulttuurisiin vaikutuksiin. Tarkastelussa on Intian, Kiinan ja Japanin maailmankuva ja elämäntapa. Opintojaksolla tutustutaan myös luonnonuskontoihin. Opintojakson tavoitteena on muun muassa kehittää valmiuksia kulttuurien kohtaamiseen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen. Numeroarviointi.

lue04 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2op)
Opintojakso tarkastelee uskontoa suomalaisessa yhteiskunnassa keskittyen erityisesti kulttuurin ja uskonnon väliseen vuoropuheluun. Opintojaksolla perehdytään erityisesti kristinuskon vaikutukseen suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa, mutta myös muinaiseen uskontoperinteeseen ja uskonnottomaan tapakulttuuriin. Numeroarviointi.

lue05 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (2op)
Opintojaksolla perehdytään uskonnon ja taiteen suhteeseen. Tarkastelun kohteena on uskonnon vaikutus taiteeseen, arkkitehtuuriin ja populaarikulttuuriin. Numeroarviointi.

lue06 Uskonto, tiede ja media (2op)
Opintojakso tarkastelee uskonnon tutkimuksen menetelmiä sekä analysoidaan uskontoon liittyviä ajankohtaisia teemoja mediassa. Keskiössä ovat uskontojen viestintä ja uskontojen esiintyminen mediassa. Opiskelija tekee opintojaksolla media-analyysin tai osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät opinnot

lue07 Kohti uskonnon ylioppilaskoetta (2 op)
Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksia varten ja kerrataan keskeisiä opintosisältöjä. Numeroarviointi.Arvosana 4 ei kerrytä opintokertymää.

lue08 Keskiajan maailma (2op)
Opintojakso on johdanto keskiajan historiaan Rooman valtakunnan tuhosta Renesanssin alkuun saakka. Opintojakso on historian ja uskonnon oppiainerajat ylittävä opintojakso ja se järjestetään yhdessä historian (lhi08) opetuksen kanssa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä opintokertymää.

EVANGELICAL-LUTHERAN RELIGION (UE) 

General instructions

The mandatory study unit ue1 has to be finished before attending any of the other study units. It is recommended you take the matriculation exam in religion in the fall semester of your final year of studies. 

National mandatory studies

lue01 Religion as a Phenomenon - Exploring Judaism, Christianity and Islam (2 sp)

This study unit serves as an introduction to religion as a phenomenon. The goal is to get an understanding of the nature and characteristics of religion and to reflect on different world views. The student are familiarized with the religions of the Near East (Judaism, Christianity and Islam) and their specific features. Numerical evaluation.

lue02 Christianity in the World (2 sp)

This study unit concentrates on Christianity. It introduces the birth, specific features and development of Christianity as a global religion. We will also explore the topical issues of Christianity and their background. Numerical evaluation.

National optional studies

lue03 World Religions and Religious Movements (2 sp)

This study unit focuses on Eastern religions and their cultural effects. Opintojaksolla perehdytään idän uskontoihin ja niiden kulttuurisiin vaikutuksiin. We will study the world views and ways of life in India, China and Japan. The study unit also introduces animistic religions. The goal of the study unit is to develop necessary skills for cultural encounters and managing international contexts. Numerical evaluation.

lue04 Religion, Culture and Society in Finland (2 sp)

This study unit observes religion in Finnish society, concentrating especially on the dialogue between culture and religion. We will study the effect especially Christianity has in Finnish society and culture, but also get acquainted with the ancient religious tradition and non-religious customs and culture. Numerical evaluation.

lue05 Religion in Arts and Popular Culture (2 sp)

This study unit focuses on the relationship between religion and arts. We will look at the effect religion has on arts, architecture and popular culture. Numerical evaluation.

lue06 Religion, Science and Media (2 sp)

In this study unit we will get acquainted with the different methods of studying religions and analyze current topics related to religions. Religious communication and the representation of religions in media are a focal point. During the study unit the students will either do a media analysis or take part in producing media content about religion. Numerical evaluation.

School-specific optional studies

lue07 Towards the Matriculation Exam in Religion (2 sp)

The goal of this study unit is to get prepared for the matriculation exam and revise the central contents of past study units. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points.

lue08 The Medieval World (2 sp)

This study unit serves as an introduction to medieval history from the fall of the Roman Empire until the beginning of Renaissance. It is a joint study unit between history and religion and executed in concordance with the history study unit lhi08. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points.

Filosofia/Philosophy (FI)

Yleiset ohjeet

Pakollisten opintojen jälkeen suoritusjärjestys on vapaa. Käytännössä ne kannattaa kuitenkin käydä läpi numerojärjestyksessä siten, että lfi05 ajoittuu abivuoden alkuun. Filosofian reaalikoe kannattaa ajoittaa abivuoden syksyyn, sillä silloin lfi05 kertaavista opinnoista saa suurimman hyödyn.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lfi01 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2op)
Tiesitkö olevasi filosofi? Opintojakson jälkeen tiedät - tai ainakin epäilet olevasi. Opintojaksolla pohditaan filosofian yleistä luonnetta ja merkitystä. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta filosofian eri osa-alueista, soveltamisesta ja joistakin erityiskysymyksistä. Erityisesti painotetaan filosofisten taitojen (mm. argumentaatio, päättely, vuorovaikutustaidot) kartuttamista. Numeroarviointi.

lfi02 Etiikka (2op)
Eettiset ongelmat eivät ratkea pohtimalla, mutta ne voivat kyllä kirkastua. Opintojaksolla perehdytään filosofisen etiikan keskeisimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin. Moraalifilosofian perinteeseen tutustumisen lisäksi opinnoissa pohditaan ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä. Opintojaksolla ei unohdeta käytännön harjoituksia, soveltavia kysymyksiä eikä oman eettisen ajattelu- ja argumentaatiokyvyn harjaannuttamista. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lfi03 Yhteiskuntafilosofia ( 2op)
Filosofian tärkeimpiä tehtäviä on kautta aikain ollut filosofinen yhteiskunta-analyysi ja aikalaiskritiikki. Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin. Tarkastelemme filosofisesti yhteiskunnan luonnetta, instituutioiden toimintaa ja yksilön suhdetta yhteiskuntaan. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. oikeudenmukaisuus, vallan ja omistamisen oikeuttaminen, kulttuurifilosofia, yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi, utopiat, poliittisen toiminnan filosofiset perustelut, konservatismi, liberalismi ja sosialismi. Numeroarviointi.

lfi04 Totuus ( 2op)
Opintojaksolla otetaan totuus haltuun. Kaikki tieto ja käsityksemme todellisuudesta perustuu lopulta tieto-opillisille ja metafyysisille taustaoletuksille. Mitä on oleminen? Mistä kaikki on tullut? Miksi ylipäätään jotakin on olemassa? Mikä on tiedon ja mielipiteen ero? Mikä on totta? Tällä opintojaksolla perehdytään todellisuuteen, tietoon ja tieteeseen. Riippumatta siitä mikä tieteenala sinua kiinnostaa, opit opintojen aikana perustelemaan ja pohtimaan siihen liittyviä taustaoletuksia taitavammin. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lfi05 Kohti filosofian ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksolla luodaan kokonaiskuvaa filosofian historiasta Thaleksesta Žižekiin. Opintojakson painopiste on länsimaisessa ajattelussa, mutta muiden kulttuuripiirien filosofiaa nostetaan esille. Opintojaksoi auttaa ymmärtämään filosofian vaikutusta ihmiskunnan kehitykseen ja auttaa siten hahmottamaan sivilisaatiomme syvintä olemusta. Opintojakso on erityisen suositeltava historian opintojen täydentäviksi opinnoiksi ja filosofian ainereaaliin valmistautuville. Suoritusmerkintä.

lfi06 Filocafé (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija aktivoituu filosofiseen dialogiin, oppii vuorovaikutustaitoja, harjaantuu arvioimaan ja tuottamaan argumentteja julkisesti sekä saa mahdollisuuden keskustella häntä itseään kiinnostavista filosofisista kysymyksistä.Opintojaksolla on viikoittain vaihtuva teema, joiden valinta on pitkälti opiskelijoiden intresseistä riippuvaista. Opintojakso toteutetaan jaetun opettajuuden periaatteen mukaisesti; opiskelijat harjoittelevat keskustelujen alustamista, johtamista ja arviointia. Lisäksi filosofisen kahvilaperinteen mukaisesti tapaamisiin liittyy kahvin tai jonkun muun välipalan nauttiminen. Suoritusmerkintä.

PHILOSOPHY

General instructions

You can take the mandatory studies in any order you like. The most practical option is to take them in numerical order so that lfi05 is in the beginning of your final year. You are recommended to take the matriculation exam in philosophy in the fall semester of your final year, because you will get the most out of the revision during lfi05. 

National mandatory studies

lfi01 An Introduction to Philosophical Thinking (2 sp)

Did you know you were a philosopher? After this study unit you will - or at least you will suspect you are. The aim of the study unit is to explore the general characteristics of philosophy, its character and significance. You will gather insight on the different fields of philosophy, the practical applications and some particular questions. The main focus is on expanding the students’ philosophical skills such as argumentation, deduction and interaction. Numerical evaluation.

lfi02 Ethics (2 sp)

Ethical problems cannot be solved by thinking, but they can get clearer. This study unit familiarizes the students with central ethical problems, concepts and theories. We will take a look at the tradition of moral philosophy and discuss current ethical questions. Practical exercises, applications and developing one’s own skills in thinking and argumentation are also an important part of the course. Numerical evaluation. 

National optional studies

lfi03 Social Philosophy (2 sp)

The most important tasks of philosophy have always been contemporary criticism and philosophical social analysis. This study unit studies the central concepts and trends of social philosophy. We take a philosophical point of view as we observe the nature of society, institutions and the individual’s relationship with society. The central issues are, among others, justice, the justification of power and ownership, philosophy of culture, theories on social contracts, anarchism, utopia, philosophical grounds for political activity, conservatism, liberalism and socialism. Numerical evaluation.

lfi04 Truth (2 sp)

This study unit gives you a grasp on truth. Everything we know and understand of reality is based on epistemic and metaphysical assumptions. What is existence? Where did everything come from? Why does anything exist in the first place? What is the difference between knowledge and opinions? What is true? This study unit explores truth, knowledge and science. Regardless of which field of science you are interested in, this study unit will give you the tools to better ponder and justify the assumptions related to that field. Numerical evaluation.

School-specific optional studies

lfi05 Towards the Matriculation Exam in Philosophy (2 sp)

This study unit allows you to build an overall picture of the history of philosophy from Thales to Žižek. The focus is on Western thinking, but philosophy in other cultures is also taken a look at. The study unit helps you to understand how philosophy has affected the development of mankind and thus understand the essential nature of our civilization. The study unit is especially suitable for complementing your history studies and preparing for the matriculation exam. Pass or fail evaluation.

lfi06 Filocafé (2 sp)

The aim of this study unit is to encourage the students to take part in philosophical dialogue, develop their skills in interaction, practice evaluating and producing arguments in public and engage in conversation about the philosophical questions they find interesting. There is a new theme every week, and the selection mostly depends on the interests of the students. The study unit is executed in the spirit of shared learning; the students will practice opening, leading and assessing conversations. In the tradition of “café philosophique”, enjoying coffee or other types of snacks is part of these gatherings. Pass or fail evaluation.

 

Fysiikka/PHYSICS (FY)

Yleiset ohjeet

Fysiikan opintojaksot suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.

Fysiikan ylioppilaskoe suositellaan suoritettavan kevään ylioppilaskirjoituksissa.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lfy01+02 Fysiikka luonnontieteenä ja Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu fysiikkaan kokeellisena luonnontieteenä ja tutustuu  fysiikassa käytettäviin tiedonhankintamenetelmiin. Opintojaksolla perehdytään energiaan fysiikan keskeisenä käsitteenä ja saadaan valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun sekä päätöksentekoon kestävän energiatalouden näkökulmasta. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lfy03 Energia ja lämpö ( 2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää ymmärrystään energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä ja osaa tutkia aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla käsitellään kuinka termodynamiikan käsitteitä ja malleja voidaan soveltaa energiantuotannon ratkaisujen tarkastelussa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Numeroarviointi.

lfy04 Voima ja liike (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä sekä tuottaa ja analysoida graafisia esityksiä mittausaineistoista. Tavoitteena on ymmärtää säilymislakien merkitys fysiikassa sekä perehtyä voimaan ja liikkeeseen liittyviin turvallisuusnäkökohtiin. Numeroarviointi.

lfy05 Jaksollinen liike ja aallot (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa mallintaa planetaarista liikettä ympyräliikkeenä ja perehtyy värähtely- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä. Jaksollista liikettä harjoitellaan kuvaamaan fysikaalisilla ja matemaattisilla käsitteillä ja mekaanista värähtelyä sekä ääntä jaksollisena liikkeenä. Numeroarviointi.

lfy06 Sähkö (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa tutkia kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä ja tehdä sähköopin perusmittauksia. Opiskelija perehtyy kentän ja potentiaalin käsitteisiin sähkökentän kuvaamisessa ja oppii sähkölaitteisiin ja sähköenergian siirtoon liittyviä turvallisuusnäkökohtia. Numeroarviointi.

lfy07 Sähkömagnetismi ja valo ( 2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää induktioilmiön keskeisen merkityksen sähkömagnetismissa ja ymmärtää sähköenergian tuotannon ja siirron fysikaaliset perusteet. Opiskelija perehtyy sähkömagneettisen säteilyn lähteisiin ja vaikutuksiin, sekä ymmärtää valon sähkömagneettisena ilmiönä. Numeroarviointi.

lfy08  Aine säteily ja kvantittuminen (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee ionisoivan säteilyn vaikutukset ja tutustuu säteilyn turvalliseen käyttöön. Opiskelija tutustuu kvanttifysiikkaan perustuvaan maailmankuvaan alkeishiukkasfysiikasta kosmologiaan ja ymmärtää kvantittumiseen perustuvan teknologian merkityksen nyky-yhteiskunnassa. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lfy09 Physics laboratory course (2op)
Tarkastellaan fysiikan ilmiöitä kokeellisuuden näkökulmasta ja kehitetään taitoja ylioppilaskokeessa käytettävien ohjelmistojen hyödyntämisessä. Suoritusmerkintä.

lfy10 Kohti fysiikan ylioppilaskoetta (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan fysiikan reaalikokeen rakenteen, oppii laatimaan hyviä fysiikan reaalikoevastauksia, ja parantaa valmiuksiaan jatkaa fysiikan opiskelua jatko-opinnoissa. Suoritusmerkintä.

lfy11 Astrophysics (2op)
Astrofysiikka on nuori, kasvava tiede, joka vaatii laaja-alaista fysiikan ymmärrystä. Opintojaksolla opiskelijalla on mahdollisuus soveltaa aiemmin oppimiaan tietoja gravitaatiosta, lämpöopista, valo- ja liikeilmiöistä sekä ydinvuorovaikutuksista. Numeroarviointi.Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

PHYSICS (FY)

General instructions

The study units in physics are recommended to be taken in numerical order.  

It is recommended to take the matriculation exam in physics in the spring semester of your final year.  

National mandatory studies

lfy01+02 Physics as a Science and Physics, Environment and Society (2 sp)

The aim of this study unit is to familiarize the student with physics as an experimental science and research methods used in physics. We will study energy as a central concept in physics and gain skills to take part in conversations and decision-making about the environment and technology from the point of view of sustainable energy economy. Numerical evaluation.

National optional studies

lfy03 Energy and Heat (2 sp)

In this study unit the students will deepen their understanding of energy as a central concept in physics and learn how to study the phenomena related to changes in a substance’s thermodynamic state and shifts in states of matter. We will learn how to apply the concepts and models of thermodynamics in assessing the solutions of energy production and building a sustainable future. Numerical evaluation.

lfy04 Force and Motion (2 sp)

The aim of this study unit is to teach the students how to experimentally study phenomena related to force and motion and to produce and analyze graphic presentations on the data gathered. We will strive to understand the meaning of conservation laws in physics and reflect on the safety aspects related to force and motion. Numerical evaluation.

lfy05 Periodic Motion and Waves (2 sp)

After this study unit the student should be able to model planetary motions as circular movement and understand the basics of vibration and wave motion by studying mechanical vibration and sound. We will practise describing periodic motion with physical and mathematical concepts and mechanical vibration and sound as periodic motion. Numerical evaluation.

lfy06 Electricity (2 sp)

The aim of this study unit is to provide the student with the skills to experimentally study phenomena related to electricity and to conduct basic electricity measurements. The students will get acquainted with the concepts of field and potential in describing an electric field and learn the safety aspects of dealing with electric equipment and transferring electricity. Numerical evaluation.

lfy07 Electromagnetism and Light (2 sp)

In this study unit the students will gain understanding of the importance of the concept of induction in electromagnetism and the physical principles behind producing and transferring electrical energy. The students will explore the sources and effects of electromagnetic radiation and perceive light as an electromagnetic phenomenon. Numerical evaluation.

lfy08  Matter, Radiation and Quantization (2 sp)

The aim of this study unit is to get the students to learn the effects of ionizing radiation and familiarize themselves with using radiation safely. The students will explore a world view based on quantum physics from particle physics to cosmology and understand the meaning of technology based on quantization in modern society. Numerical evaluation.

School-specific optional studies

lfy09 Measurement Software and Laboratory Work (2 sp)

In this study unit we will observe physical phenomena from the point of view of experimental work and develop the skills needed in using the software necessary for the matriculation exam. Pass or fail evaluation.

lfy10 Towards the Matriculation Exam in Physics (2 sp)

The aim of this study unit is to familiarize the students with the structure of the matriculation exam in physics, teach them to write good answers and develop the skills needed to continue studying physics after graduating high school. Pass or fail evaluation.

lfy11 Astrophysics (2op)

Astrophysics is a recent, emerging field of science that requires a comprehensive understanding of physics. In this study unit the students will have an opportunity to utilize what they have learned about gravitation, thermodynamics, light, mechanics, and nuclear interactions. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points.

Historia/History (HI)

Yleiset ohjeet

Historian opintojaksot suositellaan suoritettavan pakollisten opintojaksojen osalta numerojärjestyksessä, mutta se ei ole kuitenkaan välttämätöntä.

Historian ylioppilaskoe suositellaan tehtäväksi kolmannen vuoden keväällä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lhi01 Ihminen, ympäristö ja historia (2op)
Opintojaksossa tarkastellaan ihmisen suhdetta ympäristöön ja yhteiskunnallista kehitystä pitkällä aikavälillä. Opetuksen näkökulma on sekä historiallisten ilmiöiden tarkastelussa että nykyisyyden selittämisessä. Ilmiötä tarkastellaan sekä eurooppalaisesta että globaalista näkökulmasta. Opintojaksossa tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Lisäksi harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä. Numeroarviointi.

lhi02 Kansainväliset suhteet (2op)
Opintojaksossa tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä, valtasuhteiden muutoksia ja niiden taustoja 1800-luvun lopulta nykypäivään. Opintojaksossa analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisista taloudellisista ja ideologista näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat vastakkainasettelun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Lisäksi syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin. Numeroarviointi.

lhi03 Itsenäisen Suomen historia (2op)
Opintojakson  tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan lopulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta demokraattiseen kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Opintojaksossa perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön. Lisäksi syvennetään ymmärrystä historiallisesta empatiasta. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lhi04 Eurooppalainen ihminen (2op)
Opintojakso tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Moduulissa perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde sekä sukupuoli ja arkielämä. Numeroarviointi.

lhi05 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2op)
Opintojakso tarkastelee nykyisen Suomen alueen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa esihistoriasta autonomian ajalle asti. Moduulissa perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Moduulissa syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin. Numeroarviointi.

lhi06 Maailman kulttuurit kohtaavat (2op)
Opintojaksossa perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien muuttuessa. Moduulissa tarkastellaan länsimaisten ja muiden kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lhi07 Konfliktien maailma (2op)
Opintojakson aikana tutustutaan rauhan- ja konfliktintutkimukseen sekä syvennytään nykyajan paikallisten ja kansainvälisten konfliktien taustalla oleviin moninaisiin syihin sekä niiden seurauksiin. Tarkastelun kohteena on myös terrorismi sekä konfliktien ja kriisien hallinta sekä ulkovaltojen ja erilaisten organisaatioiden (esim. YK, NATO) rooli niiden hallinnassa. Sekä opintojakso että materiaali on englanniksi. Suoritusmerkintä.

lhi08 Vallankumouksen vuodet (2op)
Opintojaksolla tarkastellaan ihmisten vapauden kaipuuta ja demokratiakehitystä vallankumousten näkökulmasta. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat hallintotapojen kehittyminen itsevaltaisesta demokraattisempaan suuntaan, poliittisten epäkohtien tutkiminen sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset muutokset, jotka seurasivat vallankumouksia. Opintojakson opetus ja materiaalit ovat englanniksi.Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kasvata kokonaisopintokertymää.

lhi09 Keskiajan maailma (2op)
Keskiajan maailma- opintojakso on ainerajat ylittävä historian ja uskonnon opintojakso. Opintojakso on johdanto keskiajan historiaan Rooman valtakunnan tuhosta Renessanssin alkuun saakka. Tutkimuksen kohteena on poliittiset, uskonnolliset ja sosiaaliset muutokset sekä taloudelliset, tekniset ja kulttuuriset kehityslinjat. Opintojaksolla kiinnitetään myös huomiota miesten ja naisten rooleihin sekä miten keskiajan ihmiset ymmärsivät ympäröivän maailman. Tutkimalla ja analysoimalla historiallisia lähteitä opiskelijat tutustuvat keskiajan ihmisten suhtautumiseen elämään ja kuolemaan. Mahdollisuuksien mukaan opintojakson aikana tehdään opintoretki keskiaikaiseen kohteeseen.  Opetuskielenä on sekä englanti että suomi, materiaalit voivat olla myös ruotsin ja saksankielisiä. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kasvata kokonaisopintokertymää.

lhi10 Puheet, jotka muuttivat maailmaa (2op)
Opiskelijat tarkastelevat historian muutoksia puheiden lähtökohdasta. Merkittävät puheet linkitetään kontekstiin ja pohditaan niiden merkittävyyttä. Opintojakson aikana tarkastellaan 6-7 puhetta merkityksineen yksityiskohtaisesti. Opetuskieli on englanti. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kasvata kokonaisopintokertymää.

lhi11 Kylmä sota (2op)
Opintojaksolla syvennetään opiskelijoiden tietämystä kylmän sodan maailmasta käyttäen hyväksi erilaisia alkuperäislähteitä. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kasvata kokonaisopintokertymää.

lhi12 Kohti historian ylioppilaskoetta (2op) 
Opintojaksolla valmentaudutaan historian ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla eri opintojaksojen mahdolllisesti ylioppilaskirjoituksissa kysyttäviä aikakausia ja kysymyksiä. Opintojaksolla harjoitellaan kysymyksiin vastaamista sekä minkälainen on hyvä vastaus.Suoritusmerkintä.

lhi13 Kiinan ja japanin historia (2op)
Opintojaksolla tutustutaan Kiinan ja Japanin menneisyyteen vaihtelevin toteutuskohtaisin painotuksin esihistoriasta nykypäivään. Opintojakso toteutetaan oneline-opintoina. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kasvata kokonaisopintokertymää.

lhi14 Afrikan historia (2op)
Afrikan historiassa keskitytään 1900-luvun historiaan, jolloin 54 uutta valtiota syntyi dekolonisaation seurauksena. Opintojaksolla tutkitaan dekolonisaation taustalla olevia syitä ja seurauksia koko mantereella. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kasvata kokonaisopintokertymää.

lhi15 Antiikin Rooma (2op)
Antiikin Rooman historian opintojakso järjestetään Roomassa, Italiassa. Opiskelijat pääsevät tutustumaan antiikin Rooman keskeisiin kohteisiin mm. Forum Romanumiin, Ostiaan ja Pompeijiin. Opintojakson aikana tutustutaan antiikin roomalaiseen maailmaan 600-luvulta eaa aina 500-luvulle jaa. Poliittisen historian lisäksi keskitytään arkeologiaan, kulttuuriin, talouteen ja yhteiskuntarakenteeseen (sosiaaliset ryhmät, perhe yms). Opiskelijat tekevät etukäteistehtäviä, valmistavat annetusta aiheesta luennon, joka esitetään Roomassa. Opintojakson loputtua opiskelijat kirjoittavat raportin omaksumistaan asioista. Opetuskieli on suomi, mutta tarvittaessa myös englanti. Opintojaksoon liittyvät tehtävät voi tehdä joko suomeksi tai englanniksi.Suoritusmerkintä.

HISTORY

General instructions:

It is recommended to take the mandatory study units in numerical order, however there can be exceptions. 

You are recommended to take the matriculation exam in history in the spring semester of your third year. 

National mandatory studies

lhi01 Human, Environment and History (2 sp)

In this study unit we study humans’ relationship with their environment as well as long-term social progress. The point of view of the unit emphasizes both observing historical phenomena as well as using it to explain current events. The phenomena will be looked at from both the European and the global point of view. The study unit concentrates on the essential shifts in socio-economic structures as well as social and environmental history from the beginning of agriculture up until modern day. The use of versatile historical source material is also practiced. Numerical evaluation. 

lhi02 International Relations (2 sp)

This study unit concentrates on the most important events of international politics, shifts in power relations and the background of these changes from the end of the 19th century up until modern day. International politics are analyzed from different points of view both economic and ideological. The central themes are the contrast between collaboration and juxtaposition, aiming for balance and security and the competition between different political systems. The students’ skills of finding, analysing and producing information are developed further, and the interpretation and evaluation of different sorts of sources is emphasized. Numerical evaluation. 

lhi03 The history of Finland During Independence (2 sp)

The aim of the study unit is to analyze the central developments and changes in Finnish history as well as their background from the autonomous period up until modern day. Attention is focused on the development of Finland’s national and international status, crises deriving from historical changes, the progress from an estate system into a democratic civil society and political, financial and cultural turning points. The varying sources about Finnish history, the changing interpretations and the use of historical information is looked into, and the concept of historical empathy is familiarized. Numerical evaluation. 

National optional studies

lhi04 The Humans of Europe (2 sp)

This study unit concentrates on the development of social thinking, ideologies and human rights as well as the mythical, religious and scientific ways of explaining the world from ancient times to modern day. The European cultural heritage, art and science are looked at as representations of their respective historical eras. The humans of Europe, the relationship between the individual and society, gender and everyday life are focused on. Numerical evaluation. 

lhi05 How the Eastern part of Sweden Became Finland (2 sp)

This study unit takes a look at Finland’s development as part of the Baltic area and its history from medieval times up to the autonomous period. In addition to focusing on society, economy and environment, the themes of interaction between communities and individuals, the history of everyday life, the way of living and the livelihood of people in different stages of history are studied. The knowledge of the historical sources of surrounding areas as well as different study methods is emphasized. Numerical evaluation. 

lhi06 Encounters Between the Cultures of the World (2 sp)

This study unit focuses on the concept of culture and the changes in how we perceive cultural differences. We observe how the attitude towards different cultures have varied alongside the changes in thinking and societies. The encounters and interaction between Western culture and other cultures in different stages of history is looked at in detail. Numerical evaluation. 

School-specific optional studies

lhi07 The World of Conflicts (2 sp)

In this study unit we familiarize ourselves with the study of conflicts and peace as well as the manifold reasons and consequences of modern local and international conflicts. Terrorism, concflict and crisis management and the role of foreign power and different organisations, such as the UN and NATO in it is also looked into. Both the study unit and the material are in English. Pass or fail evaluation.

lhi08 The Revolutionary Years (2 sp)

This study unit studies humans’ need to be free and the development of democracy from the point of view of revolution. The main focus is on how manners of governing have developed from autocratic towards democratic, the study of political defects and the political, economic and cultural changes that have ensued revolutions. The teaching and the materials are in English. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points. 

lhi09 The Medieval World (2 sp)

The medieval world is a joint study unit of history and religion. It serves as an introduction to medieval history from the fall of the Western Roman Empire until the beginning of Renaissance. We study the political, religious and social changes as well as economic, technical and cultural developments. The study of gender roles and medieval human’s perception of the world is also focused on. Through studying and analyzing historical sources the students will get an idea of how the people of the era related to life and death. If possible, the group will take an excursion to a medieval destination. The teaching is in both English and Finnish, and the material can also be in Swedish or German. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points.

lhi10 SpeechesThat Changed the World (2 sp)

The students will study historical changes from the point of view of famous speeches. Historically significant speeches are studied in context, and their emphasis is discussed. During the study unit we will look at 6 to 7 speeches in detail. The teaching will be in English. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points.

lhi11 The Cold War (2 sp) 

This study unit deepens the students’ knowledge and understanding of the Cold War era using various original sources. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points.

lhi12 Towards the Matriculation Exam in History (2 sp) 

This study unit is meant for getting prepared for the matriculation exam in history by revising past study units and discussing eras and themes that might come up in the exam. We will study the features of a good answer and practice writing answers. Pass or fail evaluation.

lhi13 The History of China and Japan (2 sp)

This study unit focuses on the history of China and Japan with varying points of emphasis and study methods. The study unit is conducted online. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points.

lhi14 African History (2 sp)

The study unit on African history mainly concentrates on the 20th century and decolonization which led to the birth of 54 new nations. The reasons and consequences of decolonization throughout the continent are studied. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points.

lhi15 Ancient Rome (2 sp)

The study unit on Ancient Rome is held in Rome, Italy. The students will have a chance to see the central historical sights, such as Forum Romanum, Ostia and Pompeii. During the study unit we will study the world of Ancient Rome from the 7th century BCE to the 6th century CE. In addition to political history we will concentrate on archeology, culture, economy and the construct of society (social groups, families etc.) Students will perform some of the tasks beforehand and prepare a lecture on a given topic which will be held in Rome. At the end of the study unit the students will write a report on what they have learned. The teaching will be in Finnish, or in English if needed. The tasks can be done in either language. Pass or fail evaluation.

 

Ilmaisutaito/Drama (IT)

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lit01 Draama 1 (2op)
Opintojakso on joustava, ja sisällöt muokkautuvat kunakin vuonna ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan. Opintojaksolla tehdään perusharjoituksia, joiden tavoitteena on etsiä opiskelijan omia ilmaisuvaroja, kasvattaa esiintymisrohkeutta sekä vahvistaa kykyä toimia ryhmässä, ottaa kontaktia ja reagoida toisten antamiin impulsseihin. Opintojaksolla harjoitellaan äänenkäyttöä, tehdään erilaisia liikeilmaisuun liittyviä harjoituksia sekä aisti-, kontakti-  ja rentoutumisharjoituksia. Opiskelijat perehtyvät myös improvisaation perustekniikoihin sekä johonkin osallistavan draaman genreen esimerkikisi prosessidraamaan. Opintojaksolla voidaan tehdä myös pieniä projekteja esimerkiksi lyhytelokuvia. Opintojakson opetuskieli on suomi. Suoritusmerkintä.

lit02  Ilmaisua ja esityksiä (2op)
Kiinnostaako esiintyminen? Haluatko kokemusta juhlien tekemisestä ja toteuttamisesta? Opintojaksolla tehdään yhdessä pieniä esityksiä koulun juhliin, esim. puuro- ja joulujuhlaan. Opintojakso ei edellytä erityisiä musikaalisia tai taiteellisia lahjoja. Suoritusmerkintä.

Drama

School-specific optional studies

lit01 Drama 1 (2 sp)

This study unit adapts to the group’s wishes and needs and thus, is different each year. We will do basic exercises aimed at finding one’s own expression, enhancing the courage to perform, and developing one’s skills to work in a group, be in contact and react to the impulses others provide. We will practice different methods of voice control, movement, senses, contact and relaxation. The students will familiarize themselves with the basic techniques of improvisation and some particular genre of drama involving the group, for example process drama. They may also execute some small projects such as short films. The teaching is in Finnish. Pass or fail evaluation.

lit02 Expression and performances (2 sp)

Are you interested in performing? Would you like to get experience on planning and organizing an event? The aim of this study unit is to prepare performances for school celebrations, eg. the porridge party or the Christmas celebration. Attending the study unit does not require any special musical or artistic skills. Pass or fail evaluation.

 

 

Islam/ISLAM (IU)

Yleiset ohjeet

Islamin pakolliset opintojaksot toteutetaan yhteistyössä toisen yksityiskoulun kanssa ja ne on tarjolla vuorovuosin.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lui01 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2op)
Opintojakson keskeisinä sisältöinä on uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely sekä uskonnon ja tieteen suhde, maailman uskontotilanne, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden piirteitä nykyajassa sekä uskonnonvapaus ihmisoikeutena.Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan uskontojen merkitystä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä muita ajankohtaisia uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä kysymyksiä sekä  juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin kulttuuritaustaa ja syntyä. Numeroarviointi.

lui02 Maailmanlaajuinen islam (2op)
Opintojakson keskeisinä sisältöinä on islamin opillinen perusta sekä sunnalaisuuden, shiialaisuuden ja suufilaisuuden muotoutuminen ja niiden keskeiset piirteet sekä islamin sisäinen monimuotoisuus. Lisäksi opintojaksolla käsitellään poliittista islamia ja nykypäivän keskeisiä islamilaisia liikkeitä sekä  islamilaista etiikkaa, eettistä ajattelua ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja  islamin merkitystä Euroopassa ja eurooppalaisessa uskontodialogissa. Numeroarviointi.

ISLAM (IU)

General instructions

The obligatory studies in Islam are coordinated with another private school and offered every other school year. 

National obligatory studies

lui01 Religion as a Phenomenon - Exploring Judaism, Christianity and Islam (2 sp)

The primary contents of this study unit are religion as a phenomenon, defining religion, the relationship between religion and science, the global situation of religions, the modern features of religiousness and irreligiousness and the freedom of faith as a human right. We will also explore the roots and background of Judaism, Christianity and Islam, the role of religions in creating a sustainable future and other current issues concerning religion or world view. Numerical evaluation.

lui02 Global Islam (2op)

This study unit concentrates on the doctrinal basis of Islam, the formation of Sunni, Shia and Sufism and the central characteristics of the three, as well as the inherent diversity of Islam. We will also explore political Islam, modern-day Islamic movements, Islamic ethics and ethical thinking, social impact and the significance of Islam in Europe and in the European religious dialogue. Numerical evaluation. 

Japani, kiina, korea ja italia

Yleiset ohjeet

Japanin, kiinan ja korean alkeet toteutetaan vuorovuosin niin, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella kutakin kieltä lukio-opintojen aikana.

Italian alkeet toteutetaan joka toinen vuosi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lsja01 Japanin kielen alkeet (2op)
Opintojaksolla opetellaan japanin kielen alkeet ja tutustutaan japanilaiseen kulttuuriin. Opintojakso antaa mahdollisuuden päästä alkuun kielen opiskelussa, jota voi jatkaa itsenäisesti tai muilla kursseilla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lski01 Kiinan kielen alkeet (2op)
Opintojaksolla opetellaan kiinan kielen alkeet ja tutustutaan kiinalaiseen kulttuuriin. Opintojakso antaa mahdollisuuden päästä alkuun kielen opiskelussa, jota voi jatkaa itsenäisesti tai muilla kursseilla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lskor01 Korean kielen alkeet (2op)
Opintojaksolla opetellaan korean kielen alkeet ja tutustutaan korealaiseen kulttuuriin. Opintojakso antaa mahdollisuuden päästä alkuun kielen opiskelussa, jota voi jatkaa itsenäisesti tai muilla kursseilla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lsit01 Italian kielen alkeet (2op)
Opintojaksolla opetellaan italian kielen alkeet ja tutustutaan italialaiseen kulttuuriin. Opintojakso antaa mahdollisuuden päästä alkuun kielen opiskelussa, jota voi jatkaa itsenäisesti tai muilla kursseilla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

Kemia/CHEMISTRY (KE)

Yleiset ohjeet

Kemia suositellaan kirjoitettavan syksyn ylioppilaskirjoituksissa, mutta sen voi kirjoittaa myös kevään kirjoituksissa.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lke01+2 Kemiaa kaikkialla (2op)
Opintojakso kuuluu Science lab kokonaisuuteen eli toteutetaan biologian, fysiikan ja kemian opettajien yhteisopintojaksona. Kemian opintojaksoissa tarkastellaan atomin rakennetta, jaksollista järjestelmää, aineiden ominaisuuksien selittämistä sidosten avulla  sekä niiden merkitystä ihmiselle ja elinympäristölle. Kurssilla tehdään laboratoriotöitä. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lke03 Molekyylit ja mallit (2op)
Tutkitaan orgaanisiin yhdisteisiin sekä laskennalliseen kemiaan, kuten ainemäärän sekä aineen pitoisuuden liittyviä ilmiöitä. Käytetään tietotekniikkaa mallinnukseen. Numeroarviointi.

lke04 Kemiallinen reaktio (2op)
Opintojaksolla tutkitaan kemiallisia reaktioita mm. reaktion tapahtumiseen ja reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä sekä reaktioon liittyviä energiamuutoksia ja reaktioiden merkityksiä elinympäristössä (esim. teollisuus). Lisäksi perehdytään reaktioyhtälöiden kirjoittamiseen ja stoikiometrisiin laskuihin ja kaasujen yleiseen tilanyhtälöön. Numeroarviointi.

lke05 Kemiallinen energia ja kiertotalous (2op)
Tarkastellaan sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteita ja niihin liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia sekä erilaisten materiaalien ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä. Hapettumis-pelkistymisreaktioiden avulla tutkitaan sähkökemiallista jännitesarjaa, normaalipotentiaaleja, kemiallisia pareja ja elektrolyysiä. Numeroarviointi.

lke06 Kemiallinen tasapaino (2op)
Opintojaksolla tutkitaan reaktiotasapainoa, happo-emästasapainoa, vahvoja ja heikkoja protolyyttejä sekä liukoisuuksia ja liukoisuustasapainoa. Kurssin opetuskieli on suomi. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lke07 Kohti kemian ylioppilaskirjoituksia (2op)
Opintojaksolla kerrataan lukion kemian oppimäärän ydinasiat sekä valmistaudutaan kemian ylioppilaskirjoituksiin.Opintojakso toteutetaan suomen kielellä. Suoritusmerkintä.

lke08 Rikostekninen tutkinta (2op)
Koulussamme on tapahtunut rikos, jonka rikostutkijat selvittävät. Rikostutkijat selvittävät tapauksen tutkimalla todistusaineistoja erilaisilla kemiallisilla ja biologisilla menetelmillä, kuten veri-, sormenjälki- ja DNA-analyysimenetelmiä. Rikostutkijat raportoivat oppimaansa blogiin. Opintojakson aikana tehdään yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja käydään tutustumiskäynneillä. Tämä on biologian ja kemian yhteinen opintojakso, joka on tarkoitettu ensisijaisesti tt-linjan opiskelijoille sekä biologiaa tai kemiaa opiskeleville opiskelijoille. Opintojakso valmentaa ylioppilaskirjoituksiin sekä alan jatko-opintoihin. Suoritusmerkintä.

lke09 Environmental Research (2op)
In this course we are studying our surrounding environment like sea, soil and air. This is a joint chemistry-biology laboratory course. This course is partly done in school and partly done in co-operation with university as an overnight field trip in a Zoological Station. Web material provided for students so no book fee but students should pay a fee for the overnight stay. Pass/ fail evaluation.

lke10 Lääkeaineanalytiikka (2op)
Syvennetään orgaanisen kemian tuntemusta opiskelemalla lääkeaineaineita. Tunnistetaan lääkeaineiden funktionaaliset ryhmä sekä tutustutaan lääkkeiden valmistus- ja analyysimenetelmiin. Laboratoriossa valmistetaan jokin lääkeaine kuten aspiriinia tai eristetään kofeiinia. Molekyylejä mallinnetaan Abitissa käytössä olevalla MarvinSketch molekyylinmallinnusohjelmalla. Opintojakso toteutetaan osittain verkkokurssina. Opintojakso valmentaa ylioppilaskirjoituksiin sekä alan jatko-opintoihin. Suoritusmerkintä.

Chemistry

General instructions

It is recommended that you take the matriculation exam in chemistry in the fall semester of your final year, but you can also take it in the spring. 

National mandatory studies

lke01+2 Chemistry (2 sp)

This study unit is part of the Science lab unit in collaboration between biology, physics and chemistry. The aim is to study the structure of the atom, the periodic table, explaining the features of substances by bonds and their significance to humans and our living environment. The study unit includes laboratory work. Numerical evaluation. 

National optional studies

lke03 Molecules and Models (2 sp)

We will study phenomena related to organic compounds and computational  chemistry, such as the amount and concentration of substances. Technological tools are used for modeling. Numerical evaluation.

lke04 Chemical Reaction (2 sp)

This study unit explores chemical reactions, the factors that affect the reaction and its speed, energy changes involved in reactions and what kind of impacts they have on our living environment (eg. industry). We will also get acquainted with writing chemical equations, stoichiometric calculations and general gas equations. Numerical evaluation. 

lke05 Chemical Energy and Circular Economy (2op)

In this study unit we will study the principles of electrochemical phenomena, their quantitative applications and the properties and production methods of different materials. Using redox allows us to study the galvanic series, the reduction potential, the electrochemical cell and electrolysis. Numerical evaluation. 

lke06 Chemical Equilibrium (2 sp)

In this study we will look into chemical equilibrium in a reaction, acid-base homeostasis, strong and weak protolytes, and solubility and solubility balance. The teaching will be in Finnish. Numerical evaluation.

School-specific optional studies

lke07 Towards the Matriculation Exam in Chemistry (2 sp)

In this study unit we will revise the central contents of upper secondary chemistry and get prepared for the matriculation exam. The teaching will be in Finnish. Pass or fail evaluation.

lke08 Forensic Investigation (2 sp)

A crime has been committed in our school, and a group of investigators sets out to solve it! The investigators will solve the case by studying evidence with different methods of chemistry and biology such as blood, fingerprint and DNA analysis. The results are reported in an investigation record. The study unit includes excursions and collaboration with professionals. This is a joint study unit between biology and chemistry and it prepares the students for the matriculation exam and academic studies. Pass or fail evaluation.

lke09 Environmental Research (2 sp)

In this course we are studying our surrounding environment like sea, soil and air. This is a joint chemistry-biology laboratory course. This course is partly done in school and partly done in co-operation with university as an overnight field trip in a Zoological Station. Web material provided for students so no book fee but students should pay a fee for the overnight stay. Pass/ fail evaluation.

lke10 Pharmaceutical Analytics (2 sp)

This study unit will deepen the students’ knowledge of organic chemistry through studying pharmaceutical substances. You will learn to recognise the functional groups of pharmaceuticals and -get acquainted with the production and analysis methods of medicaments. In laboratory work we will produce a pharmaceutical substance, eg. aspirin, or isolate caffeine. The MarvinSketch tool in Abitti will be used for molecular modelling. The study unit will be partially executed online, and it serves as preparation for both the matriculation exam and possible academic studies in the field. Pass or fail evaluation. 

 

Kuvataide/ARTS (KU)

Yleiset ohjeet

Opiskelijan tulee suorittaa 6op taito-ja taideaineita, josta 2 op musiikkia, 2 op kuvataidetta ja loput 2op vapaavalintaisesti joko musiikkia tai kuvataidetta.

Kuvataiteessa on mahdollista suorittaa kuvataidediplomi lukio- opintojen loppuvaiheessa. Voidakseen suorittaa diplomin opiskelijan tulee tehdä vähintään 8 op kuvataiteen opintojaksoja lukio-opintojen aikana. Diplomin laatimisen tueksi koulussamme on tarjolla kuvataidediplomi-opintojakso.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lku01 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2op)
Tämän opintojakson keskiössä on sinä: sinun elämä, arvot, kulttuurit ja todellisuudet. Tulemme harjoittelemaan: 1) miten ilmaista itseäsi visuaalisesti, 2) havainnoida ja tulkita visuaalista kuvastoa, 3) osallistua ja vaikuttaa kuvien kautta. Tulet oppimaan keskeisistä kuvallisen viestinnän keinoista, mutta myös perinteisistä ja digitaalisista tekniikoista (opit mm. Adoben softien peruskäyttöä). Numeroarviointi.

lku02 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2op)
Tällä opintojaksolla keskiössä on rakennetut ympäristöt sekä arjen esineiden muotoilu. Tutustumme arkkitehtuuriin, muotoiluun ja tuotesuunnitteluun osana niiden historiallista, poliittista, kulttuurista ja yhteiskunnallista kontekstia. Kuvataiteen opinnoissa pyritään myös rakentamaan tulevaisuus-ajattelua, eli antamaan valmiuksia nähdä epäkohtia ja puuttua niihin: tällä opintojaksolla syvennymme kestävän kehityksen ja kulttuurisen moninaisuuden teemoihin. Opit niin arkkitehtuurin, kuin muotoilun ideointi- ja suunnitteluprosesseista ja siitä, miten soveltaa niitä omaan työskentelyysi. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lku03 Kuva viestii ja vaikuttaa (2op)
Jos media sisältönä ja tekniikkana kiinnostaa, niin tämä opintojakso on tehty sinulle. Opimme mediasta tekemällä mediaa - okei, vakavasti puhuen, tulemme käyttämään erilaisia medioita ja tekniikoita oppiaksemme 1) analysoimaan erilaisia mediataiteen ja populäärikulttuurin tuotoksia ja teoksia ja 2) suunnittelemaan ja luomaan omia tulkintojamme ja teoksia. Opit digitaalisten tekniikoiden lisäksi vaikuttamaan katsojiin kuvallisen ilmaisun avulla. Keskeiset käsitteet opintojakson sisällöistä: graafinen suunnittelu, julisteet, kuvitukset, Adoben softat, typografia, mainokset, elokuvat, logot, printti- ja digimedia. Numeroarviointi.

lku04 Taiteen monet maailmat (2op)
“Ope, mitä taide on?”, kysyi yksi seiskaluokkalainen minulta viime syksynä. Aloimme keskustella asiasta ja aika nopeasti pystyimme löytämään monta olennaista tekijää ja osa-aluetta taiteen määrittelemiseksi. Jos sinua kiinnostaa ottaa osaa tähän tutkimusmatkaan, niin lämpimästi tervetuloa. Mitään aiempaa osaamista kurssi ei edellytä, pelkkä kiinnostus ja uteliaisuus kantaa pitkälle. Toki, jos sinua puhuttelee seuraavat aiheet, niin hienoa: nykytaide, taidehistoria, kulttuurinen moninaisuus, katsoja/kokija, taiteilija, taide, vaikuttaminen, tunteen/ajatuksen/viestin välittäminen, ideologiat, politiikka, yhteiskunta. P.S. Minulla ei ole oikeaa vastausta, mutta olen tosi hyvä ohjaamaan sinua löytämään omasi. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lku05 Digital Visual Arts ( 2op)
Digital Visual Arts opintojakso on ajankohtaisiin teemoihin ja ilmiöihin keskittyvä kurssi, jossa perehdytään eri taiteen tekemisen digitaalisiin tekniikoihin ja esittämiskeinoihin. Voit valita kolmesta eri osa-alueesta omasi: 1) liikkuva kuva, 2) valokuvaus tai 3) digitaaliset kuvan tekemisen tekniikat, joista yhteen erikoistut kurssin aikana. Opit käyttämään ammattilaistason välineitä ja ohjelmia (Canon Legria -kamera | Røde | gimbalit | järjestelmäkamerat | piirtopöydät ja -tabletit | ammattilaisvalokuvatulostin | Adobe Premiere, Lightroom, Photoshop, Illustrator). Opintojaksolla tuotetaan opiskelijalähtöisesti teoksia ja tuotoksia, jotka yhdistyvät osaksi laajempaa nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin vuoropuhelua. Suoritusmerkintä.

lku06  Tähän vedän viivan (2op)

Viiva on kahden pisteen välinen suora, mutkitteleva, yhtenäinen tai katkonainen. Silla voi yhdistää tai erottaa. Visuaalisessa kulttuurissa viivaa on tehty eri piirtimin, jopa kävellen ja nykyaikana tietysti yhä enemmän digitaalisesti. Tule tutkimaan ääriviivaa, suuntaviivoja, veteen piirrettyjä viivoja. Opintojakson tavoitteena on oma kuuden viikon mittainen ohjattu tutkimuksen ja tekemisen projekti. Tekniikka vapaa, eikä edellytä aiempaa osaamista. Numeroarviointi.

lku07 Huhuu - KSYK:n mediajulkaisu (2op)
Huhuu on Kulosaaren yhteiskoulun monimediainen nettijulkaisu (www.huhuu.news). Opintojaksolla koulun oppilaista ja opiskelijoista koostuva ryhmä simuloi oikean toimituksen toimintaa toimituskokouksineen ja työtehtävineen. Julkaisun toimittamisen lisäksi opiskelijat osallistuvat julkaisun strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen. Suoritusmerkintä

lku08 Huhuu 2.0 - mediajulkaisun syventävät opinnot (2op)
Opintojaksolla jo yhden toimituskauden tehneet opiskelijat jatkavat Huhuun kehittämistä ja omaa toimitustyötään. Jatkokaudella opiskelijat syventyvät julkaisun vision ja strategian suunnitteluun ja kehittämiseen. Suoritusmerkintä.

Lukio-diplomi

lkuld02 Kuvataiteen lukiodiplomi (2op)

Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa sekä osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti kuvia. Diplomin keskeiset sisällöt perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan sekä muodostuvat teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.  Lukiodiplomi on suunnattu 2. ja 3. vuoden opiskelijoille ja on erinomainen keino valmistautua alan korkeakoulujen (esim. Aalto) ennakkotehtävien tekemiseen ja pääsykokeisiin. #arkkitehtuuri #muotoilu #graafinen suunnittelu #kuvataidekasvatus #visuaalinen viestintä #elokuva #valokuva #kuvataide 
Numeroarviointi.

ARTS

General instructions

The student is expected to complete in total 6 sp of artistic and practical subjects, 2 sp of which are music, 2 sp of arts and the remaining 2 sp their own choice between the two. 

In arts  you have the opportunity to finish a music diploma at the end stage of your studies. In order to complete the diploma, you will have to have studied a minimum of 8 sp of arts during upper secondary. To support you in completing the arts diploma, there is a specific course on offer.

 

National mandatory studies

lku01 Own Pictures, Shared Cultures (2 sp)

This Visual Arts course is all about you: your life, values, cultures and realities. We will practise how to: 1) visually express yourself, 2) observe and interpret visual imagery that you encounter, 3) participate and influence others through images. You will learn about the elemental ways of communicating and persuading by visual expression but also about the digital and traditional techniques (you will learn the basics of some of the Adobe softwares). Numerical grading.

lku02 The Spaces, Places and Phenomena in Our Environment (2 sp)

This Visual Arts course is about environments and everyday objects: architecture and design. We will examine both architecture and design from the viewpoints of history, politics, cultural diversity, sustainable development and societal issues. You will learn about the processes and practices of architecture and design and apply them as a starting point for your own visual expression. Numerical grading.

National optional studies

lku03 Pictures that Communicate and Make an Impact (2 sp)

If you are interested in media as content and media as technology, KU3 is your thing. We will learn about media by doing media with different media - okay, seriously: we will be using a diverse range of media technologies in order to 1) analyse various media artworks and popular culture and 2) create our own interpretations and expression. You will learn not only about various digital techniques but about the elemental skills of actively influencing and persuading through visuals. Keywords include: graphic design, posters, illustrations, Adobe softwares, typography, advertisement, cinema, logos, print & digital media. Numerical grading.

lku04 The Many Worlds of Art (2 sp)

“What is art?”, asked one seventh grader from me last fall. We started casually talking about it and quickly came up with multiple key factors of Art. If you want to join me and other students in this visual exploration, please do so. No previous experience in anything needed, just a curious mind. Well, you might be interested in topics like: contemporary art, art history, cultural diversity, viewer, artist, art, influencing, conveying, ideologies, politics, society. P.S. I don’t have an answer but I am very good at guiding you to find yours. Numerical grading.

School-specific optional studies

lku05 Digital Visual Arts (2sp)

Digital Visual Arts dives into contemporary topics and phenomena through the use of digital techniques and visual expression.  You can choose to specialise yourself with one of following tracks: 1) cinema, 2) photography and 3) digital image production techniques. You will learn to use professional tools and softwares (Canon Legria -camera | Røde-audio | gimbals | HDLR’s | drawing pads & tablets | professional photography printer | Adobe Premiere, Lightroom, Photoshop, Illustrator). We will create student-based artwork and products that link into the larger dialogue of contemporary art and visual culture. Pass/fail.

lku06 This is where  I draw the line (2sp)

Between two points there's a line. It can be straight, curvy or fractured. Lines can be used to connect and/or separate. In Visual Culture, lines can be made in various techniques, even by walking and most commonly nowadays digitally. Come and explore various lines, outlines, guidelines and fine lines. The goal of this study unit is to explore and create your own project during the upcoming six weeks of teaching and learning. No prior knowledge or experience required.Numerical grading.

lku07 Huhuu - KSYK’s Media Release (2 sp)

Huhuu is KSYK’s own online multimedia release (www.huhuu.news). During this study unit a group consisting of the school’s pupils and students simulate the work of an actual editing office, including editorial meetings and job assignments. In addition to editing the publication, the students will take part in the strategic planning and development of the publication. Pass or fail evaluation.

lku08 Huhuu 2.0 - Advanced Studies in Media Release (2 sp)

During this study unit the students who have already completed one editing period continue their work in developing Huhuu. They will plan and work on the vision and strategy of the release. Pass or fail evaluation.

High school diploma

lkuld02 High School Diploma (2op)

The goal of the high school arts diploma is to give the students an opportunity to demonstrate their interest and skill in arts and other visual culture through producing, analyzing and evaluating pictures in a diverse manner. The essential contents of the diploma are based on the goals of the diploma and the nature of the chosen assignment, point of view and manner of execution, and it consists of the piece of work, the creative process, self-evaluation and a portfolio demonstrating knowledge of arts and visual culture. Numerical evaluation.

Liikunta/PHYSICAL EDUCATION (LI)

Yleiset ohjeet

Liikunnassa on mahdollista suorittaa liikuntadiplomi lukio-opintojen loppuvaiheessa. Voidakseen suorittaa diplomin opiskelijan tulee tehdä vähintään 8 op liikunnan opintojaksoja lukio-opintojen aikana. Diplomin laatimisen tueksi koulussamme on tarjolla liikuntadiplomi-opintojakso.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lli01 Oppiva liikkuja (2op)
Lukion ensimmäinen pakollinen liikunnan opintojakso. Opintojaksolla käydään läpi monipuolisesti erilaisia liikunta- ja kuntoilulajeja vuodenaikaan liittyvät mahdollisuudet huomioiden. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen. Numeroarviointi.

lli02 Aktiivinen elämä (2 op)
Lukion toinen pakollinen liikunnan opintojakso. Kannustetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Käydään läpi monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja vuodenaika huomioiden, jätetään opiskelijalle mahdollisuus osallistua opintojakson suunnitteluun sekä annetaan opiskelijalle tietoa ja taitoja oman fyysisen kunnon osa-alueiden mittaamiseen. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

lli03 Uudet mahdollisuudet (2op)
Erikoislajien opintojaksolla kokeillaan erilaisia uusia lajeja ja liikunnallisia aktiviteetteja. Tavoitteena on edistää fyysistä toimintakykyä sekä monipuolistaa opiskelijan liikunnallista osaamista ja koettua pätevyyttä uuden oppimisen myötä. Opintojaksosta aiheutuu jonkin verran kustannuksia lajikokeilujen myötä. Numeroarviointi.

lli05 Virkistystä liikunnasta (2op) 
Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista elämyksellisten ja rentouttavien  liikuntakokemusten kautta. Toteutus tapahtuu hajautetusti koko lukuvuoden aikana kokeillen erilaisia lajeja ja aktiviteetteja. Opintojaksoa ei ole merkitty lukujärjestykseen, vaan tapaamiset sovitaan erikseen. Sisältö koostuu vaihtelevasti esim. melonnasta, retkeilystä, kiipeilystä, sup-lautailusta, avantouinnista, joogasta ja golfista. Ohjelma suunnitellaan yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Opintojaksosta aiheutuu jonkin verran kustannuksia. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lli06 Palloilu (2 op)
Palloilun opintojaksolla syvennytään sisä- ja ulkopalloilulajien maailmaan. Päätavoitteena on lajitietojen ja -taitojen syventäminen sekä yhteistyötaitojen kehittäminen reilun pelin henkeä kunnioittaen. Opintojakso toteutetaan koko vuoden aikana koulunpäivien ulkopuolella ja opiskelija saa suorituksen osallistuttaan 2op laajuisesti opintojaksolle. Suoritusmerkintä.

lli07 Ulkoilu-, retkeily- ja vapaa-aika (2 op)
Opintojakso toteutetaan yön yli kestävänä retkenä Etelä-Suomen kansallispuistossa viikonlopun aikana. Opintojaksoa ei ole merkitty lukujärjestykseen, vaan viikonloppu sovitaan erikseen. Suoritusmerkintä.

lli08 Vanhat tanssit (2 op)
Opintojakson aikana harjoitellaan perinteinen vanhojen tanssit -ohjelmisto sekä tutustutaan juhla- ja tapakulttuuriin. Tanssit esitetään koululla sekä oppilaille että vanhemmille. Opintojakso päättyy Helsingin Jäähallissa pidettävään pääkaupunkiseudun koulujen yhteisnäytökseen. Opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus ja  toiminnallisuus toteutuu oppilaiden oman tanssin suunnittelussa. Suoritusmerkintä.

lli09 Liikuntatutor (2op) 

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan liikuntaryhmän ohjaukseen ja/tai yläkoulun ja/tai lukion koulujoukkueen valmentamiseen ja harjoitteiden suunnitteluun liittyviä valmiuksia. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella, ohjata ja modifioida nuoria motivoivia liikunta-aktiviteetteja ja/tai lajiharjoitteita. sekä opiskelijan ryhmänohjaustaidot kehittyvät ja hän kykenee johtamaan kokonaisen liikuntatunnin / valmennustapahtuman onnistuneesti. Sisältö räätälöidään kunkin opiskelijan lajituntemuksen ja -taitojen sekä kiinnostuksen kohteiden kautta sisältäen sekä lyhyiden liikuntavälituntien / välituntivalmennuksen pitämistä että liikunnanopettajan apuopettajana / apuvalmentajana toimimista liikuntatunneilla ja/tai koulujoukkuetapahtumissa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Koulukohtaiset soveltavat opinnot

lsli01 Laskettelu (2 op)
Opintojakso suoritetaan viikonlopun mittaisena reissuna laskettelukeskukseen. Opintojaksolla on mahdollista kokeilla laskettelua erilaisilla välineillä.  Reissu on omakustanteinen sisältäen bussikuljetukset, majoituksen, hissiliput ja mahdollisen välinevuokran. Suoritusmerkintä.

lsli02 Harrastuneisuus (2 op)
Liikuntaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti harrastavan omatoimisen tai ohjatun harjoittelun perusteella suoritettava opintojakso. Harrastuksen on oltava ohjattua ja/tai valvottua; tarvittaessa oppilas laatii kirjallisen suunnitelman harjoittelusta ja tavoitteista ja liittää todistuksen harjoittelustaan (esim. vanhat tanssit II, väh. SM-tason urheiluharrastus). Suoritusmerkintä.

lsli03 Dance (2 op)
Hiphopia, Breakdancea tai Street jazzia. Danceteam tarjoaa mahdollisuuden harjoitella ja harrastaa katutansseja saman henkisessä porukassa. Opintojakson suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista harrastamista koko lukuvuoden ajan ja osallistumista esiintymiseen. Opintojakso toteutetaan iltapäivisin koulun jälkeen. Suoritusmerkintä.

lild04 Liikunnan lukiodiplomi (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikuntadiplomin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.Numeroarviointi.

PHYSICAL EDUCATION

General instructions

In physical education you have the opportunity to finish a sports diploma at the end stage of your studies. In order to complete the diploma, you will have to have studied a minimum of 8 sp of physical education during upper secondary. To give the students support in finishing their diploma, our school offers a sports diploma study unit. 

National mandatory studies
lli01 Learning through Movement (2 sp) 

The first mandatory PE study unit in upper secondary. In this study unit we will try many different kinds of sports and exercise taking into account the opportunities offered by the time of year. The central contents are applying basic exercise skills and developing one’s physical properties in various kinds of exercise utilizing the opportunities provided by the environment. Numerical evaluation.

lli02 Active Lifestyle (2 sp)

The second mandatory PE study unit in upper secondary. The students are encouraged to lead an active and sporty life. We will get acquainted with many kinds of sport activities taking into account the opportunities offered by the time of year, give the students the opportunity to take part in planning the study unit and provide the students with the knowledge and skills to evaluate different aspects of their physical fitness. Numerical evaluation.

National optional studies

lli03 New Opportunities (2 sp)

This study unit specializes in trying new sports and physical activities. The aim is to improve the students’ physical performance and introduce more versatility in their skills in sports as well as provide them with new confidence in the form of trying and learning new things. This study unit contains some additional expenses because of trying rarer sports. Numerical evaluation.

lli05 Get Energized with Sports (2 sp) 

The aim of this study unit is to support the students’ well-being by introducing them to new experiences and relaxing activities. The study unit is spread out over the school year, taking up new sports and activities. It is not marked in the schedule, but each meeting will be set up separately. The study unit can contain eg. canoeing, hiking, SUP boarding, ice swimming, yoga and golf. The teachers and students will plan the activities in collaboration. The study contains some additional expenses. Numerical evaluation.

School-specific optional studies

lli06 Ball Games (2 sp)
This study unit explores the world of ball games both inside and outside. The main goal is to deepen the students’ knowledge and skills and develop their ability to work together in the spirit of fair game. Pass or fail evaluation.

lli07 Hiking and Outdoor Activities (2 op)

This study unit is executed as an overnight trip to a national park somewhere in Southern Finland. It is not marked in the schedule, but the weekend will be agreed on separately. Pass or fail evaluation. 

lli08 The Old Dances (2 sp)

This study unit is meant for learning the traditional repertoire for the old dances and getting familiar with customs and etiquette. The dances are performed at the school to students and parents. We will also take part in the joint dance performance of the schools in the capital region in Jäähalli. The group of students will be in charge of planning and practicing their own dance number. Pass or fail evaluation.

School-specific optional studies

lsli01 Downhill Skiing (2 sp)

This study unit will be executed as a weekend trip to a ski center. The students will be offered an opportunity to try different equipment. The cost price for the students will include transportation by bus, accommodation, ski passes and possible rental equipment. Pass or fail evaluation.

lsli02 Special Interest in Sports (2 sp)

This study unit will be granted to students who have an active and goal-oriented hobby based on either independent or supervised training. If needed, the student is required to provide a written plan of their training and goals and proof of their training (eg. old dances II or a national level athletic hobby). Pass or fail evaluation.

lsli03 Dance (2 sp)

Hip hop, breakdance and street jazz. Danceteam offers the opportunity to practice street dance in a like-minded group. Completing the study unit requires attending rehearsals actively and regularly throughout the school year and taking part in performances. The rehearsals take place in the afternoon after school. Pass or fail evaluation.

lild04 Upper Secondary Sports Diploma (2 sp)

The aim of the study unit is that the student demonstrates their athletic activity and skills during their upper secondary studies. In addition to the athletic sections, the diploma contains a written work on an exercise-related theme and a portfolio of the student’s activity. The diploma will map out the student’s athletic ability, knowledge on exercise, special skills, activity level, collaboration skills and a self evaluation in the form of a portfolio. Numerical evaluation. 

 

Matematiikka lyhyt oppimäärä/Basisc mathematics (MAB)

Yleiset ohjeet

Pakolliset opintojaksot suoritetaan numerojärjestyksessä. Valtakunnallinen valinnaiset Lmab8 ja Lmab 9 suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena. Koulukohtaisista valinnaisista Lmab11 suoritetaan toisena opiskeluvuotena ja Lmab10 kolmantena opiskeluvuotena.

Matematiikka suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden keväällä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lmay01 Luvut ja yhtälöt (2op)
Opintojaksossa keskitytään perusopetuksessa opiskeltujen sisältöjen kertaamiseen ja syventämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään siirtymiseen luvuista symbolien käyttöön. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantipainotteisesti. Numeroarviointi.

lmab02 Lausekkeet ja yhtälöt (2op)
Opintojaksossa vahvistetaan ja syvennetään aiemmin opittuja yhtälönratkaisun taitoja sekä tutustutaan geometrisiin ja aritmeettisiin lukujonoihin. Numeroarviointi.

lmab03 Geometria (2op)
Opintojaksossa opitaan hahmottamaan, kuvaamaan sekä mallintamaan kaksi- ja kolmiulotteisia geometrisia kuvioita ja kappaleita sekä ratkaisemaan niihin liittyviä laskennallisia ongelmia. Numeroarviointi.

lmab04 Matemaattisia malleja (2op)
Opintojaksossa perehdytään lineaarisiin ja eksponentiaalisiin malleihin sekä arvioidaan mallien ja matemaattisesti esitetyn tiedon luotettavuutta. Numeroarviointi.

lmab05 Tilastot ja todennäköisyys (2op)
Opintojaksossa tutustutaan erilaisiin tiedonhankinnan ja esittämisen tapoihin sekä harjoitellaan tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan perusteita. Numeroarviointi.

lmab06+07 Talousmatematiikka (2op) 
Opintojakson ensimmäisessä osassa tutustutaan talousmatematiikan peruskäsitteisiin sekä laskuihin (indeksi, verotus, korko, valuutta) ja syvennetään prosenttilaskennan taitoja. Toisessa osassa tutustutaan talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan. Opitaan taloudellisiin tilanteisiin liittyviä malleja (korkolaskenta, talletukset, lainat). Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lmab08 Matemaattinen analyysi (2op)
Opintojaksossa perehdytään derivaatan käsitteeseen funktion muutosnopeuden mittana, hahmotetaan funktion ja sen derivaattafunktion välinen yhteys sekä harjoitellaan käyttämään derivaattaa funktioiden tutkimisessa. Numeroarviointi.

lmab09 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (2op)
Opintojaksossa vahvistetaan ja syvennetään tilasto- ja todennäköisyyslaskennan taitoja sekä tutustutaan erilaisiin jakaumiin. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lmab10 Kohti lyhyen matematiikan ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksossa kerrataan lyhyen matematiikan valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen oppimäärää sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja sitä kautta myös jatko-opintoihin. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lmab11 Matematiikan tutorointi (1op)
Lukion 2. vuoden opiskelija toimii tutorina lukion 1. vuoden opiskelijalle kerraten itse samalla oppimaansa ja vahvistaen omia taitojaan. Opintojakso ei ole sidottu oppitunteihin, vaan suoritetaan itselle sopivina aikoina toisen opiskeluvuoden kuluessa. Suoritusmerkintä.

 

Basic mathematics 

General instructions 

The mandatory study units are studied in numerical order. The national optional study units Lmab8 and Lmab 9 can be taken during the third year of studies. Out of the school-specific optional studies Lmab11 is taken during the second year of studies and Lmab10 during the third year of studies.

It is recommended to take the matriculation exam in maths during the spring semester of your third year of studies. 

 

National mandatory studies

lmay01 Numbers and Equations (2 sp)

In this study unit we will concentrate on revising and deepening the maths curriculum contents of the students’ comprehensice school studies. The main emphasis is on the shift from numbers to symbols. The study unit is offered in both Finnish and mostly English. Numerical evaluation.

lmab02 Expressions and Equations (2 sp)

This study unit revises and builds on the equation solving skills learned prior to high school and introduces geometric and arithmetic sequences. Numerical evaluation. 

lmab03 Geometry (2 sp)

In this study unit the students will learn how to perceive, describe and model two and three-dimensional shapes and solids as well as solve mathematical problems related to them. Numerical evaluation.

lmab04 Mathematical Models (2 sp)

This study unit explores linear and exponential models and evaluates the reliability of data presented through mathematical models. Numerical evaluation. 

lmab05 Statistics and Probability (2 sp)

This study unit introduces different ways of doing research and presenting data and practices the basics of statistics and probability. Numerical evaluation.

lmab06+07 Mathematical Economics (2 sp) 

The first part of the study unit familiarizes the students with the basic concepts and calculations of mathematical economics (indices, taxation, interest, currency) and deepens skills in percentage calculation. The second part concentrates on economic planning, entrepreneurship and calculating profitability. We will study models related to economic situations (calculating interest, deposits, loans). Numerical evaluation.

 

National optional studies

lmab08 Mathematical Analysis (2 sp)

This study unit studies the concept of the derivative as a measure for the rate of change of the function, aims to understand the connection between the function and its derivative function and practices the use of the derivative in the study of functions. Numerical evaluation.

lmab09 Statistical and Probability Distributions (2 sp)

This study unit deepens the understanding of statistics and probability calculation and gets the students acquainted with different distributions. Numerical evaluation.

 

School-specific optional studies

lmab10 Towards the Matriculation Exam in Basic Maths (2 sp)

This study unit revises the contents of the national mandatory and optional study units and prepares the students for the matriculation exam as well as academic studies. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points.

lmab11 Tutoring in Maths (1 sp)

A second year student can act as a tutor for first year students, revising and deepening what they have already learned. This study unit is not in the schedule, but can be executed when the student sees fit during the second year of studies. Pass or fail evaluation.

 

Matematiikka pitkä oppimäärä/aDVANCED MATHEMATICS (MAA)

Yleiset ohjeet

Pakolliset opintojaksot suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:Lmay1, Lmaa3, Lmaa2+Lmaa4, Lmaa5, Lmaa6+Lmaa7, Lmaa9 ja Lmaa8.

Valtakunnallisista valinnaisista Lmaa11 suoritetaan toisena opiskeluvuotena ja Lmaa10 sekä Lmaa12 suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena.

Koulukohtaisista valinnaisista Lmaa15 suoritetaan toisena opiskeluvuotena ja Lmaa13 sekä Lmaa14 suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena.

Oppimäärän vaihtaminen / modulien vastaavuudet

Pitkän oppimäärän  moduuliLyhyen oppimäärän moduuli
MAA2MAB2
MAA3MAB3
MAA6MAB8
MAA8MAB5
MAA9MAB7

Matematiikka suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden keväällä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lmay01 Luvut ja yhtälöt (2op)
Opintojaksossa keskitytään perusopetuksessa opiskeltujen sisältöjen kertaamiseen ja syventämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään siirtymiseen luvuista symbolien käyttöön. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantipainotteisesti. Numeroarviointi.

lmaa03 Geometria (2op)
Opintojaksossa opitaan hahmottamaan, kuvaamaan sekä mallintamaan kaksi- ja kolmiulotteisia geometrisia kuvioita ja kappaleita sekä ratkaisemaan niihin liittyviä laskennallisia ongelmia. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantipainotteisesti. Numeroarviointi.

lmaa02+04 Funktiot, yhtälöt ja tasokoordinaatisto (6op)
Opintojaksossa tutustutaan polynomi- ja rationaalifunktioiden sekä juurifunktioiden ominaisuuksiin ja niiden käyttöön ilmiöiden kuvaamisessa ja ongelmanratkaisussa sekä perehdytään geometriaan kaksiulotteisessa koordinaatistossa. Analyyttisen geometrian menetelmät luovat yhteyden geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille, kun geometrinen muoto pistejoukko ilmaistaan yhtälönä. Vektorilaskenta monipuolistaa geometrian menetelmiä ja tuo erilaista näkökulmaa geometristen ongelmien ratkaisemiseen. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantipainotteisesti. Numeroarviointi.

lmaa05 Funktiot ja yhtälöt 2 (2 op)
Opintojaksossa tutustutaan sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksiin ja niiden käyttöön ilmiöiden kuvaamisessa ja ongelmanratkaisussa. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantipainotteisesti. Numeroarviointi.

lmaa06 Derivaatta (3 op)
Opintojaksossa perehdytään derivaatan käsitteeseen funktion muutosnopeuden mittana, hahmotetaan funktion ja sen derivaattafunktion välinen yhteys sekä harjoitellaan käyttämään derivaattaa monipuolisesti funktioiden tutkimisessa. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantipainotteisesti. Numeroarviointi.

lmaa07 Integraalilaskenta (2 op)
Opintojaksossa tutustutaan derivoinnin käänteisoperaation integraalilaskennan peruskäsitteisiin: integraalifunktio ja määrätty integraali, niiden välinen yhteys sekä tutustuminen joihinkin integraalilaskennan sovelluksiin.  Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantipainotteisesti. Numeroarviointi.

lmaa08 Tilastot ja todennäköisyys (2op)
Opintojaksossa tutustutaan tilastotiedon etsimiseen eri lähteistä sekä tiedon käsittelyyn, kuvaamiseen ja analysoimiseen. Lisäksi harjoitellaan tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan perusteita. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantipainotteisesti. Numeroarviointi.

lmaa09 Talousmatematiikka (1op)
Opintojaksossa tutustutaan talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan. Opitaan taloudellisiin tilanteisiin liittyviä malleja (korkolaskenta, talletukset, lainat), joissa hyödynnetään mm. lukujonoja ja summia. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantipainotteisesti. Numeroiarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lmaa10 3D-geometria (2op)
Opintojaksolla täydennetään avaruusgeometrian sekä vektorilaskennan sisältöjä ja tutustutaan xyz-avaruuden suoriin, tasoihin ja pintoihin. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantirikasteisesti. Numeroarviointi.

lmaa11 Algoritmit ja lukuteoria (2op)
Opintojaksossa tutustutaan lukuteorian ja logiikan käsitteisiin sekä tutkitaan lukujen ominaisuuksia ja erilaisia algoritmeja ohjelmointia apuna käyttäen. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantirikasteisesti. Numeroarviointi.

lmaa12 Analyysi ja jatkuva jakauma (2op)
Opintojaksossa syvennetään ja laajennetaan analyysiin (derivaattaan ja integraaliin) liittyvien käsitteiden hallintaa ja menetelmiä. Lisäksi perehdytään jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja sovelluksiin. Opintojaksoa tarjotaan suomeksi ja englantirikasteisesti. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lmaa13 Pitkän matematiikan kertaus I (2op)

Opintojaksolla kerrataan pääosin valtakunnallisten moduulien lmaa1-lmaa5 sisällöt sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja sitä kautta myös jatko-opintoihin. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lmaa14 Pitkän matematiikan kertaus II ( 2op)

Opintojaksolla kerrataan pääosin valtakunnallisten moduulien lmaa6-lmaa11 sisällöt sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja sitä kautta myös jatko-opintoihin. Opintojakso arvioidaan numeroarviointina. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lmaa15 Matematiikan tutorointi (1op)
Lukion 2. vuoden opiskelija toimii tutorina lukion 1. vuoden opiskelijalle kerraten itse samalla oppimaansa ja vahvistaen omia taitojaan. Opintojakso ei ole sidottu oppitunteihin, vaan suoritetaan itselle sopivina aikoina toisen opiskeluvuoden kuluessa. Suoritusmerkintä.

lmaa16 Matematiikkaharrastajat (2 op)
Haluaisitko tutustua matematiikan lukio-opintojen ulkopuolelle jääviin osa-alueisiin kuten peliteoriaan? Kiinnostaako matematiikan yhteys teknologiaan ja ohjelmointiin? Oletko harkinnut osallistumasta erilaisiin matematiikkakilpailuihin? Vai haluatko vain kuulla viikon parhaimmat matikkameemit? Tällä opintojaksolla kokoonnutaan kerran viikossa mm. pohtimaan edellämainittuja asioita sekä kuulemaan matematiikan ammattilaisten mielenkiintoisia vierailevia luentoja. Opintojakso toteutetaan kerhomaisesti, joten tervetuloa mukaan kaikki matematiikasta kiinnostuneet! Suoritusmerkintä.

lmaa17  Matematiikan jatko-opinnot (2op)
Teknologisen kehityksen myötä matematiikan osaamista tarvitaan nykyisin jatko-opinnoissa yhä enemmän, lähtien luonnontieteistä päätyen taloustieteen kautta esimerkiksi psykologiaan. Tämän opintojakson tarkoituksena onkin antaa tarvittavat matemaattiset pohjatiedot korkeakouluopiskeluun ja samalla myös vahvistaa osaamista ylioppilaskirjoituksiin. Koska opintojaksolla opiskeltavien sovellusten kirjo on laaja lähtien ekologian populaatiomalleista päätyen digitaaliseen kuvankäsittelyyn, se sopii erinomaisesti myös muuten vain matematiikasta ja teknologiasta kiinnostuneille. Pääsisällöt: kompleksiluvut, differentiaaliyhtälöt, matriisilaskenta sekä opiskelijoiden omat toiveet. Suoritusmerkintä.

Advanced Mathematics

General instructions

 The mandatory study units are to be studied in the following order: Lmay1, Lmaa3, Lmaa2+Lmaa4, Lmaa5, Lmaa6+Lmaa7, Lmaa9 and Lmaa8.

Of the national optional study units Lmaa11 is meant to be done during the second year of studies, and Lmaa10 and Lmaa12 during the third year of studies. 

Of the school-specific optional study units Lmaa15 is to be done during the second year of studies, and Lmaa13 and Lmaa14 during the third year of studies.

It is recommended to take the matriculation exam in maths during the spring semester of your final year. 

National mandatory study units

lmay01 Numbers and Equations (2 sp)
In this study unit we will concentrate on revising and deepening the maths curriculum contents of the students’ comprehensice school studies. The main emphasis is on the shift from numbers to symbols. The study unit is offered in both Finnish and mostly English. Numerical evaluation.

lmaa03 Geometry (2 sp)
In this study unit the students will learn how to perceive, describe and model two and three-dimensional shapes and solids as well as solve mathematical problems related to them. The study unit is offered in both Finnish and mostly English. Numerical evaluation.

lmaa02+04 Functions, Equations and Plane Coordinate System (6 sp)
This study unit gets you acquainted with polynomial, rational and radical functions, and their use in describing phenomena and problem-solving. We will also study geometry in a plane xy-coordinate system. The methods of analytical geometry create a connection between geometric and algebraic concepts, when a geometric shape or set of points is expressed in the form of an equation. Vector calculus brings further versatility in geometric methodology and creates new points of view for solving geometric problems. The study unit is offered in both Finnish and mostly English. Numerical evaluation.

lmaa05 Functions and Equations 2 (2 sp)
This study unit explores the properties of sine and cosine functions as well as exponential and logarithmic functions and their use in describing phenomena and solving problems. The study unit is offered in both Finnish and mostly English. Numerical evaluation.

lmaa06 Differentiation (3 op)

The unit covers the concept of the derivative as a measure of the rate of change of a function, helps to understand the relationship between a function and its derivative, and practices using the derivative extensively in the analysis of functions. The course is offered in Finnish and bilingually. Graded assessment.

lmaa07 Integration (2 op)
The unit introduces the basic concept of integration as the inverse operation of differentiation. It covers the integral function and definite integral, their relationship, and an introduction to some applications of integration. The course is offered in Finnish and bilingually. Graded assessment.

lmaa08 Statistics and Probability (2 sp)
The aim of this study unit is to practice using different sources for doing statistical research as well as processing, describing and analyzing that data. We will also study the basics of statistics and probability calculations. The study unit is offered in both Finnish and mostly English. Numerical evaluation.

lmaa09 Mathematical Economics (1 sp)
This study unit familiarizes the students with economic planning, entrepreneurship, and calculating profitability. We will study models related to economic situations (interest, deposits, loans) and utilize eg. sequences and sums. The study unit is offered in both Finnish and mostly English. Numerical evaluation.

National optional studies

lmaa10 3D-geometry (2 sp)
This study unit deepens the students’ knowledge in space geometry and vector calculus, and gets them acquainted with lines, planes and surfaces in a three-dimensional xyz-space. The study unit is offered in both Finnish and partly in English. Numerical evaluation.

lmaa11 Algorithms and Number Theory (2 sp)
This study unit familiarizes the students with the concepts of number theory and logic. The characteristics of numbers and different algorithms are studied with the help of programming. The study unit is offered in both Finnish and partly in English. Numerical evaluation.

lmaa12 Analysis and Continuous Distribution (2 sp)
This study unit deepens and expands the understanding of the concepts and methods related to analysis (the derivative and integral). We will also study the concept of continuous probability distributions and their applications. The study unit is offered in both Finnish and partly in English. Numerical evaluation.

School-specific optional studies

lmaa13 Towards the Matriculation Exam in Advanced Maths I( 2 sp)
This study unit revises the mandatory and optional study units of advanced maths and prepares the students for the matriculation exam as well as academic studies. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points.

lmaa14 Towards the Matriculation Exam in Advanced Maths II ( 2 sp)
This study unit revises the mandatory and optional study units of advanced maths and prepares the students for the matriculation exam as well as academic studies. Numerical evaluation. A grade 4 does not accumulate your total study points.

lmaa15 Tutoring in Maths (1 sp)
A second year student can act as a tutor for first year students, revising and deepening what they have already learned. This study unit is not in the schedule, but can be executed when the student sees fit during the second year of studies. Pass or fail evaluation.

lmaa16 Maths Enthusiasts (2 sp)
Would you like to study a theme that is left outside the upper school curriculum, such as game theory? Are you interested in the connection between maths, technology and programming? Have you considered taking part in maths competitions? Or do you just want to hear the maths memes of the week? This study unit gets together once a week to talk about for example the aforementioned themes and hear interesting guest lectures by maths professionals. The execution of the study unit resembles a club, and everyone interested in maths is welcome! Pass or fail evaluation.

lmaa17 Academic Studies in Maths (2 sp)
With technological development, a knowledge of mathematics is increasingly important in academic studies from natural sciences to economics to for example psychology. The aim of this study unit is to provide the necessary basic knowledge of maths for academic studies and to expand on the skills needed for the matriculation exam. As the range of topics and applications is very vast from the population models in ecology to digital image processing, it is a good fit for anyone interested in mathematics and technology. The central contents are: complex numbers, differential equations, matrix calculus, and topics requested by the students. Pass or fail evaluation.

 

Maantiede/Geography (GE)

Yleiset ohjeet

Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä GE1-GE4. Maantieteen ylioppilaskoe suositellaan kirjoitettavaksi ensisijaisesti kolmannen opiskeluvuoden syksyllä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lge01 Maailma muutoksessa (2 op)
Opintojaksossa tutustutaan luonnonilmiöihin, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyviin riskeihin. Jaksossa perehdytään alueelliseen ja maailmanlaajuiseen kehitykseen ympäristön muutoksen ja ihmiskunnan muutosten kautta sekä tutustutaan ajankohtaisiin maantieteellisiin ilmiöihin. Opiskelijan linjasta riippuen opintojakso GE1 opiskellaan joko yhdessä muiden aineiden opintojaksojen kanssa samassa jaksossa tai itsenäisenä opintojaksona. Kaksikielisen ja englanninkielisen linjan opiskelijat opiskelevat GE1:n yhdessä historian opintojakson HI1 kanssa. YT-linjan opiskelijat opiskelevat GE1:n itsenäisenä opintojaksona. Kaksikielisellä ja englanninkielisellä linjalla opintojakson opiskellaan kaksikielisesti. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lge02 Sininen planeetta (2 op)
Opintojaksossa tarkastellaan maapallon luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä. Käsiteltäviä kokonaisuuksia ovat erityisesti maan planetaarisuus sekä ilma-, vesi- ja kivikehien rakenne ja toiminta. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Opintojakson teemoja käsitellään alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsitellään myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä sekä ilmiöiden vaikutusta yhteiskuntaan ja ihmisiin. Numeroarviointi.

lge03 Yhteinen maailma (2op)
Opintojaksossa tarkastellaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Tärkeitä kokonaisuuksia ovat väestö ja asutus, kaupungistuminen, alueiden välinen vuorovaikutus sekä luonnonvarat ja elinkeinot. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta sekä ihmistoiminnan vastuullisuus ja ympäristön hyvinvointi. Opintojakson teemoja käsitellään alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsitellään myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä. Numeroarviointi.

lge04 Geomedia - tutki, osallistu, vaikuta (2op)
Opintojakso perehdyttää aiemmissa opintojaksoissa hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen. Opintojaksossa laaditaan tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti. Keskeisiä näkökulmia opintojaksossa ovat aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet sekä geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa. On suositeltavaa, että opintojaksot 1-3 on suoritettu ennen opintojakson GE4 suorittamista. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lge05 Kohti maantieteen ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksossa kerrataan maantieteen oppimäärän tärkeimpiä sisältöjä, tutustutaan vanhoihin yo-tehtäviin ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Suoritusmerkintä.

lge06 Kehitysmaantiede (2op)
Opintojaksossa tutustutaan erilaisiin kehittyviin valtioihin ja alueisiin eri puolilla maailmaa. Opintojaksossa tarkastellaan kehittyvien maiden ongelmia sekä pohditaan niiden ratkaisumahdollisuuksia. Opintojaksossa tutustutaan kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kehitysyhteistyöhön eri muodoissaan. Suoritusmerkintä.

GEOGRAPHY 

General instructions 

It is recommended to take the mandatory study units and the national optional study units in numerical order from GE1 to GE4. You are recommended to take the matriculation exam in geography in the fall of your third year of studies.

 

National mandatory studies

lge01 The Changing World (2 sp)

In this study unit we will explore natural phenomena, human action and the risks involved in the interaction between humans and nature. We will take a look at regional and global development from the point of view of the changes in nature and humankind, and get acquainted with current geographical topics. Depending on which stream the student is in, GE1 will either be studied in the same period with study units from other subjects or as an independent unit. Those attending the Science and Technology stream or the General stream will take GE1 at the same time with BI2 and BI3. The students of the bilingual or English stream will take it with the history study unit HI1. The students of the Society and Economics stream will take GE1 as an independent study unit. The students of the bilingual or English stream will study the unit bilingually. Numerical evaluation. 

National optional studies

lge02 The Blue Planet (2 sp)

This study unit explores the earth’s biogeographical phenomena. The focus is on the planetary nature of the earth, and the structure and functions of the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. The central points of view are those of natural processes and their causal connections. We will look at these topics from a regional point of view.  The risks and issues involved as well as the positive development and the effect of these phenomena on society and people will also be taken into consideration. Numerical evaluation. 

lge03 The World We Share (2 sp)

This study unit looks into human geography and deepens the understanding of the regional characteristics of human action. The essential contents are population and settlement, urbanization, the interaction between different areas, and natural resources and sources of livelihood. The themes will be looked at from the points of view of assessing the opportunities provided by the environment and natural resources for human action and humans’ responsibility and the well-being of the environment. The themes of the study unit will mainly be looked at from a regional point of view. The risks and issues involved as well as the positive development will also be taken into consideration. Numerical evaluation. 

lge04 Geomedia - Research, Contribute, Influence (2 sp)

This study unit will familiarize the students with applying the geographical knowledge and skills they have obtained in their previous studies. The aim is to compose a practice study or a project in contributing and influencing. The focus is on regional planning, the principles of participatory design and the use of geomedia in research and influencing. It is recommended to take study units 1-3 before attending GE4. Numerical evaluation.

 

School-specific optional studies

lge05 Towards the Matriculation Exam in Geography (2 sp)

In this study unit we will revise the central contents of upper secondary geography, take a look at the questions in past exams and get prepared for the matriculation exam. Pass or fail evaluation.

lge06 Development Geography (2 sp)

This study unit gets the students acquainted with developing countries and areas all around the world. We will map out the problems of developing countries and think of possible solutions. The sustainable development goals and development cooperation in its various forms are also introduced. Pass or fail evaluation.

 

Musiikki/MUSIC (MU)

Yleiset ohjeet

Opiskelijan tulee suorittaa 6op taito-ja taideaineita, josta 2 op musiikkia, 2 op kuvataidetta ja loput 2op vapaavalintaisesti joko musiikkia tai kuvataidetta.

Musiikissa on mahdollista suorittaa musiikkidiplomi lukio- opintojen loppuvaiheessa. Voidakseen suorittaa diplomin opiskelijan tulee tehdä vähintään 8 op musiikin opintojaksoja lukio-opintojen aikana.

Pakolliset opinnot

lmu01  Intro – kaikki soimaan (2op)
Pakollinen musiikin opintojakso, jossa tutustutaan musiikkiin soittaen, laulaen, keksien ja kuunnellen. Löydetään itselleen sopivat tavat musisoida ryhmässä ja saadaan positiivisia kokemuksia musiikillisesta toiminnasta. Numeroarviointi.

lmu02 Syke – soiva ilmaisu (2op)
Pakollinen musiikin opintojakso, jossa syvennetään omaa musiikkisuhdetta musiikillisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehtyminen suomalaisiin ja opiskelijoiden omiin musiikkikulttuureihin. Musiikin tekeminen soittaen, laulaen, keksien ja kuunnellen. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lmu03 Genre – globaali uteliaisuus (2op)
Valinnainen musiikin opintojakso, jolla tutustutaan opiskelijoiden kanssa yhteisesti sovittuihin musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin mm. soittaen, laulaen ja kuunnellen. Opiskelija oppii hahmottamaan itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa. Mahdollisuuksien mukaan kutsutaan artisti vierailemaan opintojakson aikana. Numeroarviointi

lmu04 Demo – luovasti yhdessä (2op)
Valinnainen musiikin opintojakso, jossa kehitetään luovaa osaamista musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa. Opitaan hahmottamaan musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin ja mediaan. Tutkitaan musiikin vaikuttavuus esimerkiksi vuorovaikutuksessa, lyriikassa ja muissa taiteissa, mediassa tai yhteiskunnassa. Tehdään musiikillinen tai taiteidenvälinen prosessi ryhmän resurssien mukaan. Opintojakson työskentelytavat suunnitellaan opiskelijalähtöisesti. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lmu05 Performance (2op)
Opintojakson tavoitteena on rohkaista opiskelijaa osallistumaan aktiivisesti koulun musiikkiesityksiin- ja tapahtumiin. Opintojakson suorituksen edellytyksenä on, että opiskelija harjoittelee ja esiintyy vähintään kolme kertaa koulun järjestämässä musiikkiesityksessä. Suoritusmerkintä.

lmu06 Studio – musiikkia tekemään (2op)
Tehdään omaa musiikkia erilaisin menetelmin musiikkiteknologiaa hyödyntäen. Esimerkiksi omat sävellykset, sanoitukset ja muun musiikillisen tuottaminen. Musiikkiteknologiaan tutustuminen musiikillisen itseilmaisun työvälineenä. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lmu07 Band 1  (2op)
Valinnainen musiikin opintojakso jossa keskitytään soittamiseen ja laulamiseen. Monipuolinen ohjelmisto johon otetaan opiskelijoiden omat toiveet mukaan. Opiskelija syventää, soveltaa ja kehittää musiikillista ajatteluaan sekä musiikillisia taitojaan ja tietojaan yhteismusisoinnin avulla. Opintojakson voi suorittaa useammin kaksi kertaa, jolloin opiskelija saa opintojaksosta mu8-suorituksen. Suoritusmerkintä.

lmu08 KSYK lauluryhmä(2op)

Laulua ja laulutekniikan opiskelua ryhmässä. Loistava opintojakso jo pidemmällä oleville laulajille, mutta aloittelijat ovat myös tervetulleita. Paljon esiintymismahdollisuuksia koulun tilaisuuksissa, sekä mahdollisesti myös koulun ulkopuolella. Laulamme toivekappaleita ja monipuolista ohjelmistoa. Jos rakastat laulamista porukassa ja haluaisit oppia enemmän laulutekniikasta ja laulamaan moniäänisesti, tämä kurssi on sinulle! Suoritusmerkintä.

lmu09 Band/Choir II  (2op)

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat osoittaneet erityistä aktiivisuutta musiikin opinnoissa lukio- opintojensa aikana. Opintojakson voi suorittaa osallistumalla toistamiseen bändikurssille, kuoroon tai muuhun musiikilliseen tapahtumaan tai aktiviteettiin. Opintojakson käytännön järjestelyt ja suorittaminen sovitaan aina musiikin opettajan kanssa. Suoritusmerkintä.

lmu10 Band/Choir III  (2op)

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat osoittaneet erityistä aktiivisuutta musiikin opinnoissa lukio- opintojensa aikana. Opintojakson voi suorittaa osallistumalla kolmannen kerran bändikurssille, kuoroon tai muuhun musiikilliseen tapahtumaan tai aktiviteettiin. Opintojakson käytännön järjestelyt ja suorittaminen sovitaan aina musiikin opettajan kanssa. Suoritusmerkintä.

Lukio-diplomi

lmuld01 Musiikkidiplomi (2op)
Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus erityisestä harrastuneisuudesta musiikissa ja musiikillisesta erityisosaamisesta. Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Musiikin lukiodiplomin voi suorittaa kahdella eri tavalla, jotka ovat musiikkiprojekti tai näytesalkku lukioaikaisista töistä. Numeroarviointi.

Music

General instructions

The student is expected to complete in total 6 sp of artistic and practical subjects, 2 sp of which are music, 2 sp of arts and the remaining 2 sp their own choice between the two. 

In music you have the opportunity to finish a music diploma at the end stage of your studies. In order to complete the diploma, you will have to have studied a minimum of 8 sp of music during upper secondary. 

Mandatory studies

lmu01  Intro – kaikki soimaan (2 sp)

A compulsory course in which students learn music through playing, singing, creating and listening. Students find their preferred ways to play music in a group and gain positive experiences in music. Numerical evaluation.  

lmu02 Syke – soiva ilmaisu (2 sp)

A compulsory course in which students deepen their relationship with music through interacting with others in the group. Students are familiarized with Finnish and their own musical cultures. Making music through playing, singing, creating and listening. Numerical evaluation. 

 

National optional studies

lmu03 Genre – globaali uteliaisuus (2 sp)

An optional music study unit in which we learn about different music cultures and styles, which are chosen together with students, through playing, singing and listening. Students learn to see themselves as a part of a global musical world. When possible, a guest artist is invited to visit during the study unit. Numerical evaluation. 

lmu04 Demo – luovasti yhdessä (2 sp)

An optional music course in which students develop their creative skills in a music or cross arts process based on the group’s resources and strengths.  Numerical evaluation. 

 

School-spesific optional studies

lmu05 Performance (2 sp)

This study unit encourages the students to actively take part in the events and musical performances of the school. The requirement for completing the study unit is to practice and perform in at least three different school events. Pass or fail evaluation. 

lmu06 Studio – musiikkia tekemään (2 sp)

In this study unit the students will create their own music using different methods and music technology. The aim is to produce eg. compositions, lyrics or other musical pieces and to familiarize oneself with technology as a means for creative expression. Numerical evaluation. 

lmu07 Band 1  (2 sp)

An optional study unit focused on playing and singing. The repertoire is varied and based on the students’ wishes. During the study unit the students will deepen, apply and develop their musical thinking, knowledge and skills through making music together. Pass or fail evaluation. 

lmu08 Vocal group / Lauluryhmä (2 sp)
Singing and learning techniques in a group. Great for more advanced singers, but beginners are welcome, too. Plenty of opportunities to perform in school events and possibly outside of school, if interested. We sing student requests and more. If you love singing in a group and would like to learn more about singing techniques and learn to sing harmonies, this is for you! Suoritusmerkintä. Pass or fail evaluation.

lmu09 Band/Choir 2  (2 sp)

This study unit is meant for those students who have shown exceptional activity in their music studies during upper secondary. The study unit can be completed by taking the band study unit twice or attending another musical event or activity. The practical arrangements and the execution are always discussed with the teacher. Pass or fail evaluation. 

lmu10 Band/Choir 3  (2 sp)

This study unit is meant for those students who have shown exceptional activity in their music studies during upper secondary. The study unit can be completed by taking the band study unit three times or attending another musical event or activity. The practical arrangements and the execution are always discussed with the teacher. Pass or fail evaluation

lmuld01 Music Diploma (2 sp)

The music diploma is based on the contents and goals of upper secondary music studies and the student’s performance during their studies. It is proof of exceptional interest and talent in music. The requirement for finishing the diploma is taking a minimum of 8 sp of music. There are two ways to complete the study unit: a project related to music or a portfolio of the work produced during upper secondary. Numerical evaluation.

 

Opinto-ohjaus (OP)

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lop01 Minä opiskelijana (2op)
Opintojakson aikana käydään läpi keskeisiä lukio-opintoihin ja jatko-opintoihin liittyviä asioita. Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa, jota päivitetään sekä ensimmäisen että toisen opintojakson aikana. Henkilökohtainen opintosuunnitelma pitää sisällään myös yo- ja jatko-opintosuunnitelman. Lukiokäytänteiden, ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin liittyvien asioiden lisäksi keskeisiä teemoja ovat mm. omat vahvuudet ja niiden tunnistaminen, opiskelu-, tiedonhankinta- ja ajanhallintataidot ja koulutustarjontaan tutustuminen. Suoritusmerkintä.

lop02 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (2op)
Opintojakson aikana opiskelija syventää tietojaan omista kiinnostuksen kohteistaan ja vahvuuksistaan ja kehittää omia elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan. Hän tutustuu laajasti erilaisiin koulutusmahdollisuuksiin ja työelämässä vaadittaviin taitoihin. Opiskelija päivittää omaa henkilökohtaista suunnitelmaansa ja siihen sisältyviä yo- ja jatko-opintosuunnitelmaa. Suoritusmerkintä.

Ortodoksinen uskonto/ORTHODOX RELIGION (UO)

Yleiset ohjeet

Ortodoksiuskonnon pakolliset opintojaksot toteutetaan yhteistyössä toisen yksityiskoulun kanssa ja ne on tarjolla vuorovuosin.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

luo01 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2op)
Opintojakson keskeisinä sisältöinä on uskonnollisuus ja uskonnot yleisinhimillisenä ilmiönä, maailman uskontotilanne, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden piirteitä nykyajassa sekä uskonnonvapaus ihmisoikeutena. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan  uskontojen merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, kristinuskon syntyä ja leviämistä, kristikunnan jakaantumista ja sen vaikutuksia sekä juutalaisuuden ja islamin oppia. Numeroarviointi.

luo02 Ortodoksisuus maailmassa (2op)
Opintojakson keskeisinä sisältöinä on ortodoksisen kirkon opillisten perusteiden sekä hengellisen elämän vaikutus kulttuuriin ja ihmisten arkeen.Opintojaksolla tutustutaan ortodoksisiin kirkkoihin Euroopassa ja muilla mantereilla sekä niiden paikallisiin erityispiirteisiin.Lisäki käsitellään  ajankohtaisia ortodoksisuuteen ja muuhun kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja sekä uskontodialogia. Numeroarviointi.

ORTHODOX RELIGION (UO)

General instructions

The mandatory study units in orthodox religion are executed in collaborations with another private school and offered in turns every other year.

 

National mandatory studies

luo01 Religion as a Phenomenon - Exploring Judaism, Christianity and Islam (2 sp)

The primary contents of this study unit are religions and religiousness as a human phenomenon, the global situation of religions, the modern features of religiousness and irreligiousness and the freedom of faith as a human right. We will also explore the role of religions in creating a sustainable future, the birth and expansion of Christianity, the division of Christendom and its effects, and the teachings of Judaism and Islam. Numerical evaluation.

luo02 Orthodoxy in the World (2 sp)

The central contents of this study unit are the effects of the doctrinal basis of the Orthodox church and its spiritual life on culture and everyday life. We will explore Orthodox communities in Europe and on other continents and their special regional features. We will also talk about current issues concerning Orthodoxy and other Christian faiths, their backgrounds and the dialogue between religions. Numerical evaluation.

 

Psykologia/Psychology (PS)

Yleiset ohjeet

Pakollisen opintojakson jälkeen valtakunnalliset syventävä kurssit (2.-5.) kannattaa opiskella numerojärjestyksessä. Opintojaksot 6. ja 8. ovat koulukohtaisia syventäviä opintoja, joita suositellaan esim. psykologian (tai yleensä humanistis-yhteiskunnallisten aineiden) jatko-opinnoista kiinnostuneille.

Psykologian yo-reaalikoe suositellaan sijoitettavaksi abivuoden kevääseen. Siksi reaalikokeeseen valmentava opintojakso (7.) kannattaa suorittaa kyseisenä opintovuotena.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lps01 Toimiva ja oppiva ihminen (2op)
Psykologian pakollisella opintojaksolla etsitään yleisiä näkökulmia ihmisen psyykkiseen toimintaan. Tavoitteena on on kartuttaa perustietoja psykologian eri osa-alueista, ymmärtää psykologisen tutkimuksen erityispiirteitä ja pohtia psykologian soveltamista omaan elämään. Erityisesti opintojaksolla kiinnitetään huomiota oppimispsykologiaan. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lps02 Kehittyvä ihminen (2op)
Vaikka jokaisen ihmisen elämänkaari on ainutlaatuinen, käymme läpi jokseenkin samanlaisia kehitystehtäviä ja kohtaamme samanlaisia kehityskriisejä. Opintojakso auttaa opiskelijaa ymmärtämään yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja niiden keskinäistä riippuvuutta sekä perehdyttää kehityspsykologian keskeisiin teorioihin. Tavoitteena on oppia soveltamaan tietoa omaan elämään. Opiskelija saa myös tietoa kehitykseen liittyvistä mahdollisista ongelmista ja kehityksen tutkimusmenetelmistä. Numeroarviointi.

lps03 Tietoa käsittelevä ihminen (2op)
Aivotutkimus ja tietojenkäsittelytiede ovat erottamaton osa nykypsykologiaa ja sen sovelluksia. Opintojaksolla käsitellään kognitiivisen psykologian perusprosesseja, eli sitä, miten ihminen hankkii, muokkaa ja tallettaa tietoa. Aiheita ovat mm. tiedonkäsittelyn biologiseen perusta, aivojen rakenne & toiminnot, tarkkaavaisuus, havaitseminen ja muisti. Opintojaksolla tutkitaan myös taitavaa kognitiota, eli asiantuntijuuteen, luovuuteen ja lahjakkuuteen liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla harjoitellaan kokeellisen tutkimuksen suunnittelua ja toteuttamista. Numeroarviointi.

lps04 Tunteet ja mielenterveys (2op)
Opintojaksolla tutustutaan psyykkisen hyvinvoinnin ja tunne-elämän tasapainon kannalta olennaiseen tutkimukseen ja teorianmuodostukseen. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. stressi, vireystilan säätely, mielenterveys, terapiat ja itsetuntemus. Vankan tietoaineksen lisäksi opintojakso tarjoaa opiskelijalle paljon mahdollisuuksia oman elämänhallinan ja itseymmärryksen taidolliselle kehittämiselle. Numeroarviointi.

lps05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2op)
Ihmisellä on omakohtainen sisäinen maailma, mutta hän on samalla myös jatkuvassa vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristönsä kanssa. Yksilön ja yhteisön dynaaminen suhde liittyy kaikkeen psykologiseen toimintaan. Opintojaksolla tutustutaan yhtäältä persoonallisuuspsykologiseen teoriaan ja tutkimukseen, toisaalta sosiaalipsykologiseen lähestymistapaan. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät opinnot

lps06/lyh08 Yksilö, yhteisöt ja yhteiskunta (2op)
Perhe, työ, rikos, media, luokka, sukupuoli, uskonto, etnisyys, tieto, terveys. Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ilmiöitten tutkimuksesta ja tutkimustuloksista. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus painottaa joko käyttäytymistieteellistä (psykologia, sosiaalipsykologia) tai yhteiskuntatieteellistä (sosiologia, sosiaalihistoria, kulttuuriantropologia) lähestymistapaa. Tutustumme eri alojen keskeisiin menetelmiin, merkittäviin tutkimuksiin, teorioihin ja ajankohtaisiin keskusteluihin. Saat opintojaksolla tilaisuuden perehtyä johonkin itseäsi kiinnostavaan erityiskysymykseen. Suoritusmerkintä.

lps07 Kohti psykologian ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksolla valmistaudutaan psykologian ainereaaliin. Tavoitteena on kerrata opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ja syventää psykologisen tiedon ymmärtämistä. Opintojaksolla kirjoitetaan harjoitustekstejä, opetellaan analysoimaan aineistoja ja hiotaan vastaustekniikkaa. Suoritusmerkintä.

lps08 Psykologian klassikot (2op)
Freud, Bandura, Seligman, Loftus… Psykologia perustuu tieteelliselle tutkimukselle. Opintojaksoilla on harvemmin aikaa pysähtyä tarkastelemaan tärkeiden tutkimusten yksityiskohtia. Tällä opintojaksolla saat tutustua itsellesi mielenkiintoiseen tutkimukseen syvällisemmin. Opintojakso antaa pohjaa käyttäytymistieteellisen tutkimuksen metodien ja käytänteiden hallitsemiselle sekä antaa valmiuksia haastavien tieteellisten tekstien analysoinnille. Suoritusmerkintä.

lps09 Teknillinen psykologia (2 op)
Teknologia on ihmisen tekoa, mutta samalla teknologia muuttaa ihmistä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä miten liikumme, pukeudumme, syömme, vuorovaikutamme, hankimme tietoa, opimme, vietämme vapaa-aikaa ja teemme työtä. Vastuullinen teknologioiden kehittäminen edellyttää yhä syvällisempää ymmärrystä ihmisen toiminnan, ajattelun, motivaation, tiedonkäsittelyn ja tunteiden luonteesta. Opintojakson tavoitteena on tutustua teknillisen psykologian tutkimus- ja sovelluskohteisiin. Opintojaksolla syvennellään hermoston, kognition ja sosiaalisen vuorovaikutuksen psykologisia perusteita.Suoritusmerkintä.

PSYCHOLOGY

General instructions 

It is recommended to take the national optional study units (2-5) following the mandatory study unit in numerical order. Study units 6 and 9 are school-specific optional studies recommended for those who are interested in academic studies in psychology (or humanities or social studies in general). 

We recommend that you take the matriculation exam in psychology in the spring of your final year. That is why you should take the preparatory study unit 7 during that school year.

 

National mandatory studies

ps01 The Active and Learning Human (2 sp)

The first mandatory study unit of psychology introduces some general aspects of the psychic functions of human beings. The aim is to obtain a basic knowledge of the different aspects of psychology, understand the characteristics of psychological research and think of applying psychology in one’s everyday life. A special focus is on the psychology of learning. Numerical evaluation. 

lps02 The Evolving Human (2 sp)

Even though each of us has their own life course, we all go through similar developmental stages and face similar developmental crises. This study unit will help the students to understand the psychological, biological and social factors that form the basis of an individual’s psychic development, as well as their correlation with each other. The students will be familiarized with the central theories of developmental psychology. The aim is to learn how to apply this knowledge in one’s own life. The students will also be introduced to possible problems involved in human development and the research methods of the field. Numerical evaluation.

 

National optional studies

lps03 The Information-processing Human (2 sp)

The study of the brain and computer science are an inseparable part of modern day psychology and its applications. This study unit explores the basic processes of cognitive psychology, ie. how humans acquire, modify and store information. The topics include, among others, the biological basis of computer science, the structure and function of the brain, attentiveness, perception and memory. We will also study skillful cognition, ie. the phenomena related to expertise, creativity and talent. During the study unit we will practice planning and executing a scientific study. Numerical evaluation.

lps04 Emotions and Mental Health (2 sp)

This study unit dives into the research and theories that are essential to psychic well-being and emotional balance. We will talk about eg. stress, modifying one’s level of alertness, mental health, therapies and self-knowledge. In addition to the solid basic knowledge, the study unit offers the students an opportunity to understand themselves and develop their life management skills. Numerical evaluation.

lps05 Humans as Individual and Communal Beings (2 sp)

Every person has their own inner world, but they are also in constant interaction with their social surroundings. The dynamic relationship between individual and community is closely related to all psychological action. During this study unit we will study the theory and research of personality psychology on one hand, and the social psychological approach on the other hand. Numerical evaluation.

 

School-specific optional studies

lps06/lyh08 The Individual, Communities and Society (2 sp)

Family, work, crime, media, class, gender, religion, ethnicity, knowledge, health. This study unit deepens the students’ understanding of the research of social phenomena and their results. The students can choose whether they want to emphasize the behavioural (psychology, social psychology) or the social (sociology, social history, cultural anthropology) approach. We will get acquainted with the central methodology, studies, theories and current discussions in different fields of psychology. During the study unit, the students will look deeper into a specific question that interests them. Pass or fail evaluation.

lps07 Towards the Matriculation Exam in Psychology (2 sp)

This study unit prepares the students for the matriculation exam in psychology. The aim is to revise the central contents of upper secondary psychology and deepen the understanding of psychological knowledge depending on the needs and wishes of the students. We will write practice answers, analyze data and work on our answering technique. Pass or fail evaluation.

lps08 The Classics of Psychology (2 sp)

Freud, Bandura, Seligman, Loftus… Psychology is based on scientific research. During the study units we very seldom have time to stop and observe the details of important studies. This study unit gives the students the opportunity to further explore a psychological study they are interested in. It creates a basis for an understanding of behavioural methodology and practices and enhances the ability to analyze advanced scientific texts. Pass or fail evaluation.

lps09 Technical Psychology (2 sp)

Technology is the work of humans, but at the same time it transforms us. It can be seen in the way we move, dress, eat, interact, acquire knowledge, learn, spend our free time and work. Developing responsible technologies requires a deeper understanding of the nature of human action, thinking, motivation, data processing and emotions. The aim of the study unit is to get acquainted with the research and applications of technical psychology. During the study unit we will obtain further knowledge of the psychological basis of the nervous system, cognition and social interaction. Pass or fail evaluation. 

 

 

Ruotsi A-kieli/A-SWEDISH (RUA)

Yleiset ohjeet

Pakolliset opintojaksot suoritetaan numerojärjestyksessä. Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot RUA7 ja RUA8  suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena. Koulukohtainen opintojakso RUA9 suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena. Koulukohtaisen opintojakson RUA10 suorittamisen voi aloittaa suoritettuaan opintojaksot RUA1-RUA5.

A-ruotsin ylioppilaskoe suositellaan suoritettavan kolmannen lukuvuoden keväällä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lrua01+02  Opiskelutaidot ja vuorovaikutusosaaminen (4op)
Opintojaksolla kehitetään opiskelu- ja itsearviointitaitoja sekä kielitietoisuutta ja vahvistetaan perussanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa. Opintojakson aihepiirit liittyvät nuoren arkielämään sekä arkisiin kielenkäyttötilanteisiin. Opintojaksolla painotetaan suullista viestintää. Numeroarviointi.

lrua03 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2op)
Opintojaksolla tarkastellaan suomenruotsalaisia, ruotsalaisia sekä muita pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä, monikulttuurisuutta sekä medioita. Opiskelija tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä ja harjoittelee kirjoittamaan ja puhumaan itselle tärkeistä kulttuuriaiheista tai -ilmiöistä. Numeroarviointi.

lrua04 Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä (2op)
Opintojaksossa kehitetään opiskelijan kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja ja tarkastellaan aktiivisen toimijuuden ja demokratian rakentumista ruotsin kielellä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta monimuotoisessa maailmassa. Opiskelija tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ruotsiksi ja harjoittelee taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä. Numeroarviointi.

lrua05 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2op)
Opintojaksolla syvennetään tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden arviointia. Tekstin tuottamisen ja tulkitsemisen taitoja vahvistetaan. Opintojaksolla käsitellään erilaisia tiedon- ja tieteenaloja sekä kestävää tulevaisuutta rakentavia innovaatioita. Numeroarviointi.

lrua06 Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2op)
Opintojaksolla pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia, työntekoa ja tutustutaan mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Lisäksi pohditaan talousasioita yksilön tasolla sekä laajemmin ilmiönä. Opintojakson aikana harjoitellaan työnhakuprosessissa tarvittavia suullisia sekä kirjallisia viestintätaitoja ja kehitetään taitoa ilmaista itseään ruotsiksi myös muodollisissa asiayhteyksissä. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lrua07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2op)
Opintojaksolla tarkastellaan kestävää kehitystä ja kestävää elämäntapaa. Näkökulmaa laajennetaan opiskelijan omasta elinpiiristä kansainvälisiin kestävään elämäntapaan liittyviin kysymyksiin.    Tiedonhakutaitoja vahvistetaan lähdekritiikin näkökulmasta. Opintojakso valmistaa ylioppilaskokeeseen. Numeroarviointi.

lrua08 Viesti ja vaikuta puhuen (2op)
Opintojakso harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa ja vahvistaa neuvottelemisen taitoja. Opintojakson aikana vahvistetaan ääntämisen ja kuullun ymmärtämisen taitoja ja kerrataan pakollisten opintojaksojen sanastoa. Opintojakso syventää pakollisten opintojaksojen sisältöjä ja valmistaa näin ylioppilaskokeeseen. Opintojakson lopuksi suoritetaan suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lrua09 Kohti A-ruotsin ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksolla kerrataan a-ruotsin valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen oppimäärää sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin harjoittelemalla eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Opintojaksolla harjoitellaan paljon kuullun ymmärtämistä ja hiotaan kirjallista ilmaisua. Suoritusmerkintä.

lrua10 Kuuntele ja kirjoita paremmin (2op)
Opintojakso vahvistaa kuuntelun ja kirjallisen tuottamisen taitoja kohti ylioppilaskoetta. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisenä opiskeluna opettajan ohjauksen ja palautteen avulla. Opintojaksoon kuuluu erityyppisiä kuullun ymmärtämisen tehtäviä, kirjoitustehtäviä sekä kirjoittamista tukevia harjoituksia. Opintojakson suorittamisen voi aloittaa suoritettuaan b-ruotsin pakolliset opintojaksot RUA1-RUA5. Suoritusmerkintä.

A-SWEDISH

General instructions 

The mandatory study units are executed in numerical order. The national optional study units RUA7 and RUA8 are taken during the third year of studies. The school-specific study unit RUA9 is taken during the third year of studies. The school-specific study unit RUA10 can be started after finishing the study units RUA1-RUA5.

It is recommended to take the matriculation exam in A-Swedish during the spring semester of your third year of studies. 

 

National mandatory studies

lrua01+02  Study and Interaction Skills (4 sp)

This study unit develops the students’ skills in studying, self-evaluation and language awareness, and expands their knowledge in basic structures and vocabulary. The themes relate to young people’s living environments and everyday situations. There is an emphasis on spoken communication. Numerical evaluation.

lrua03 Language and Culture as Means for Creative Expression (2 sp)

This study unit explores Finnish-Swedish, Swedish and other Nordic cultural phenomena, multiculturalism and media. The students will interpret different texts related to the themes and practise speaking and writing about the forms of culture that are important to them. Numerical evaluation.

lrua04 Swedish as a Means for Making an Impact (2op)

In this study unit the students will develop their skills in critical reading and searching for information, and observe how active citizenship and democracy are constructed in Swedish from the point of view of Nordic welfare societies in a diverse world. The students will familiarize themselves with current topics in the Swedish-speaking media and practise their skills in expressing and evaluating opinions. Numerical evaluation.

lrua05 Sustainable Future and Science (2 sp)

This study strengthens the students’ skills for searching for information, especially assessing the reliability of the source. We will work on the students’ writing and interpretation of texts. Different fields of science and knowledge, as well as innovations building a sustainable future, are brought up during the study unit. Numerical evaluation.

lrua06 Swedish in Academic Studies and Working Life (2 sp)

This study unit allows the students to think about their plans for further studies and career aspirations, get acquainted with working life and explore opportunities to study and work in Swedish. We will also take a look at financial issues on an individual level and on a wider scale as a phenomenon. During the study unit the students will practise the oral and written communication skills needed in the process for applying for jobs and develop their skills in expressing themselves in Swedish even in formal situations. Numerical evaluation.

 

National optional studies

lrua07 Environment and Sustainable Lifestyle (2 sp)

This study unit takes a look at sustainable development and a sustainable lifestyle. The perspective begins in the students’ everyday surroundings and expands to international issues concerning sustainable ways of living. The students’ skills in searching for information are developed, emphasizing the point of view source criticism. This study unit prepares the students for the matriculation exam. Numerical evaluation.

lrua08 Communication and Impact through Speaking (2 sp)

This study unit develops the students’ oral skills in a versatile manner and deepens their negotiation skills. During the study unit we will deepens the students’ skills in pronunciation and listening comprehension, and revise the vocabulary of the mandatory study units. This study unit builds on the contents of the mandatory study unit, thus preparing the students for the matriculation exam. The study unit ends with an exam in oral skills of which the students receive a separate certificate to add to their final diploma. Numerical evaluation.

 

School-specific optional studies 

lrua09 Towards the Matriculation Exam in A-Swedish (2 sp) 

This study unit revises the contents of the mandatory and optional courses and prepares the students for the matriculation exam through practising different types of exercises and answering techniques. We will do a lot of exercises in listening comprehension and work on the students’ writing skills. Pass or fail evaluation.

lrua10 Brush up Your Listening and Writing (2 sp)

This study unit enhances your skills in listening comprehension and writing for the matriculation exam. The course is executed independently online, with guidance and feedback from the teacher. The study unit includes different exercises in listening and writing, as well as exercises that support the improvement of writing skills. You can start this study unit after finishing the mandatory study units RUA1-RUA5. Pass or fail evaluation.

 

Ruotsi B-kieli/B-SWEDISH (RUB)

Yleiset ohjeet

Pakolliset opintojaksot suoritetaan numerojärjestyksessä.  Valtakunnallisista valinnaista opintojaksoista RUB16 suoritetaan toisena opiskeluvuotena ja RUB17 kolmantena opiskeluvuotena.

Koulukohtaisista valinnaisista opintojaksoista RUB18 suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuotena. Koulukohtainen opintojakso RUB19 suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena. Koulukohtaisen opintojakson RUB10 suorittamisen voi aloittaa suoritettuaan opintojaksot RUB11-RUB15.

Oppimäärän vaihtaminen // moduulien vastaavuudet

Oppimäärää vaihdettaessa opintoja luetaan hyväksi seuraavasti:

RUARUB
1+2<=>1+2
3<=>3
4<=>4
5<=>
6<=>5
7<=>7
8<=>6

B-ruotsin ylioppilaskokeen voit suorittaa kolmantena lukuvuonna syksyllä tai keväällä.

Pakolliset valtakunnalliset opinnot

lrub11+12 Minä ja ruotsin kieli arjessani (4 op)
Opintojaksolla kehitetään opiskelutaitoja ja kerrataan peruskoulusta tuttua arkiviestintää. Opintojakson aikana harjoitellaan kertomaan ruotsiksi omasta elämästä, ihmissuhteista ja omasta arjesta. Opintojaksolla tutustutaan myös maamme kaksikielisyyteen. Numeroarviointi.

lrub13 Kulttuuri ja mediat (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan kulttuurin eri muotoihin ja harjoitellaan kertomaan omasta suhteesta kulttuuriin. Opintojaksolla tutustutaan myös eri medioihin ja harjoitellaan tiedonhakua sekä erilaisten tekstien luku- ja tuottamistaitoja. Numeroarviointi.

lrub14 Ympäristömme (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin elinympäristöihin ja kulttuurien moninaisuuteen. Opintojaksolla harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista ja kehitetään erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja. Numeroarviointi.

lrub15Opiskelu- ja työelämä (2 op)
Opintojaksolla pohditaan omia jatko-opintosuunnitelmia ja tutustutaan mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Opintojakson aikana harjoitellaan työnhakuprosessissa tarvittavia suullisia sekä kirjallisia viestintätaitoja. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lrub16 Viesti ja vaikuta puhuen (2op)
Opintojaksolla harjoitellaan kieltä monipuolisesti suullisesti. Opintojakson aikana vahvistetaan ääntämisen ja kuullun ymmärtämisen taitoja ja kerrataan pakollisten opintojaksojen sanastoa. Opintojakso syventää pakollisten opintojaksojen sisältöjä ja valmistaa näin ylioppilaskokeeseen. Opintojakson lopuksi suoritetaan suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi. Numeroarviointi.

lrub17 Kestävä elämäntapa (2op)
Opintojaksolla tarkastellaan kestävää kehitystä ja kestävää elämäntapaa. Opintojakso kertaa pakollisten opintojaksojen sisältöjä ja syventää niitä valmistaen ylioppilaskokeeseen. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lrub18 Ruotsi kuntoon (2op)
Opintojaksolla vahvistetaan ruotsin perusrakenteiden ja sanaston hallintaa ja harjoitellaan erilaisia opiskelutekniikoita. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka lukion ensimmäisen opintojakson perusteella tarvitsevat tukea opintoihinsa. Opiskelija voi valita opintojakson itse, mutta opettajat ja opinto-ohjaajat myös ohjaavat opintojaksolle tarpeen mukaan. Opintojaksolla voi korottaa opintojakson RUB11-RUB12 arvosanaa. Opettaja arvioi opintojakson myös numerona, vaikka opintojaksosta annetaan suoritusmerkintä. Suoritusmerkintä.

lrub19 Kohti B-ruotsin ylioppilaskoetta (2op) 
Opintojaksolla kerrataan b-ruotsin valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen oppimäärää sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Opintojaksolla harjoitellaan paljon kuullun ymmärtämistä ja hiotaan kirjallista ilmaisua.Suoritusmerkintä.

lrub110 Kuuntele ja kirjoita paremmin (2op)
Opintojakso vahvistaa kuuntelun ja kirjallisen tuottamisen taitoja kohti ylioppilaskoetta. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisenä opiskeluna opettajan ohjauksen ja palautteen avulla. Opintojaksoon kuuluu erityyppisiä kuullun ymmärtämisen tehtäviä, kirjoitustehtäviä sekä kirjoittamista tukevia harjoituksia. Opintojakson suorittamisen voi aloittaa suoritettuaan b-ruotsin pakolliset opintojaksot RUB11-RUB15. Suoritusmerkintä.

B-SWEDISH

General instructions

The mandatory study units should be executed in numerical order. Out of the national optional study units RUB16 will be done during the second year of studies and RUB17 during the third year.

Out of the school-specific optional studies RUB18 is done during the first year of studies and RUB19 during the third year of studies. You can start study unit RUB10 once you have finished study units RUB11-RUB15.

Equivalence of study units when switching between programs

When switching between programs, the equivalence of study units is as follows:  

 

RUARUB
1+2<=>1+2
3<=>3
4<=>4
5<=>
6<=>5
7<=>7
8<=>6

 

The matriculation exam in B-Swedish can be taken during the fall semester or the spring semester. 

National mandatory studies

lrub11+12 Swedish in my Everyday Life(4s)

This study unit develops the students’ study techniques and skills and revises everyday communication learned in comprehensive school. We will practise talking about our own life, relationships and everyday events. We will also take a look into the bilingual nature of our home country. Numerical evaluation.

lrub13 Culture and Media (2 sp)

This study unit explores different forms of culture, and the students get an opportunity to practise describing their own relationship with culture. We will also get acquainted with different types of media, practise searching for information and produce reading and writing different sorts of texts. Numerical evaluation.

lrub14 Our Environment (2 sp)

This study unit takes a look into different living environments and the diversity of cultures. We will practise expressing our opinions and further develop our skills in reading and writing. Numerical evaluation.

lrub15 Studying and Working Life (2 sp)

This study unit offers the chance to think about your plans for future studies and get acquainted with the opportunities of studying and working in Swedish. During the study unit, the oral and written skills needed in applying for a job are practised. Numerical evaluation.

National optional studies

lrub16 Communication and Impact through Speaking (2 sp)

This study unit gives versatile practice for using spoken language. We will expand your skills of pronunciation and listening comprehension, and revise the vocabulary learned during the mandatory study units. It expands the skills learned in the mandatory study units and prepares the students for the matriculation exam. The study unit ends with an exam in oral skills of which the students receive a separate certificate to add to their final diploma. Numerical evaluation.

lrub17 A Sustainable Lifestyle (2 sp)

This study unit takes a look at sustainable development and a sustainable lifestyle. This study unit revises the contents of the mandatory study units and expands them, preparing the students for the matriculation exam. Numerical evaluation.

School-specific optional studies

lrub18 Brush up Your Swedish (2 sp)

This study unit allows you to work on your knowledge of basic structures and vocabulary in Swedish and practise different study techniques. This study unit is aimed at the students who demonstrate a need for additional support in their Swedish studies. It can be picked by the students themselves, but the teachers and guidance counsellors will also recommend it if needed. During this study unit the students have an opportunity to improve their grade from RUB11-RUB12. The evaluation is pass or fail, but the teacher will also give a numerical evaluation. Pass or fail evaluation. 

lrub19 Towards the Matriculation Exam in B-Swedish (2 sp) 

This study unit revises the contents of both mandatory and optional study units and prepares the students for the matriculation exam. We will practise listening comprehension a lot and work on our writing. Pass or fail evaluation.

lrub110 Brush up Your Listening and Writing (2 sp)

This study unit enhances your skills in listening comprehension and writing for the matriculation exam. The course is executed independently online, with guidance and feedback from the teacher. The study unit includes different exercises in listening and writing, as well as exercises that support the improvement of writing skills. You can start this study unit after finishing the mandatory study units RUB11-RUB15. Pass or fail evaluation.

Soveltava luonnontiede/Applied sciences (SSC)

lssc01 Kohti tekniikan opintoja (2 op)

Kohti tekniikan opintoja alan ammattilaisten kanssa! Opintojaksolla tekniikan alan ammattilaiset esittävät haasteita, joihin lukiolaiset vastaavat ryhmissä tehtävinä tutkimustöinä - luovuus, ongelmanratkaisu ja teknologian käyttö ovat valttia. Opintojakson lopussa ammattilaiset arvioivat tehdyt tutkimukset ja antavat rakentavaa palautetta. Suoritusmerkintä.

lssc02 Science watch (2op)
Science is sizzling all around you! We are going to peak at what is being developed now! Passed/failed-evaluation.

Applied sciences

lssc01 Towards Studies in Engineering (2 sp)

Let engineering professionals guide you on your way to studies in engineering! In this study unit engineering professionals present the students with challenges which they will take on as a group study project using their creativity, problem-solving skills and technology. At the end of the study unit, the professionals will evaluate the research projects and give constructive feedback. Pass or fail evaluation. 

lssc02 Science Watch (2 sp)

Science is sizzling all around you! We are going to peak at what is being developed now! Pass or fail evaluation. 

 

Soveltava tietotekniikka/Applied information technology (STT)

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lstt01 Tietotekniikan käyttö lukio-opinnossa (0,5op)
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija käyttämään koulun tietojärjestelmiä; tietokonetta, digitaalisia palveluja ja oppimisympäristöjä sekä ohjelmistoja. Lukio-opinnoissa tarvittavia ohjelmistoja asennetaan ja otetaan käyttöön opintojakson aikana. Suoritusmerkintä.

lstt02 Python-ohjelmoinnin perusteet (2op)
Ohjelmointi on ehkäpä tärkein jatko-opintojen ja työelämän taito, jota ei tällä hetkellä normaaleissa lukio-opinnoissa opi. Tällä opintojaksolla onkin tarkoituksena tutustua ohjelmointiin Python-ohjelmointikielen avulla. Opintojakson sisältö räätälöidään henkilökohtaisesti kaikille vasta-alkajista edistyneempiin ohjelmoijiin - Python sopii hyvin myös ensimmäiseksi opeteltavaksi ohjelmointikieleksi, joten mitään esitietovaatimuksia opintojaksolla ei ole. Abitti-koejärjestelmässä on käytössä Python-editori, joten opintojaksosta on hyötyä myös esim. matematiikan ylioppilaskirjoituksissa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

lstt03 Robotiikka ja 3D-tulostaminen (2op)
Opintojaksolla elektroniikka, sähköfysiikka, ohjelmointi ja 3D-tulostus yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Opintojakson lopuksi suunnitellaan ja toteutetaan projekti, jossa oppilas pääsee toteuttamaan omaa luovuuttaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

lstt04 Koodauksen yritysyhteistyöprojekti (2op)
Tällä opintojaksolla pääset nauttimaan ohjelmointiopeista maailman huipulta: opintojakso järjestetään yhteistyössä ohjelmistoyrityksen kanssa, ja opintojakson tarkoituksena on tutustua siihen, miten moderneja tietokoneohjelmistoja oikeasti toteutetaan ja julkaistaan. Erityiset osa-alueet: käytettävyys ja käyttöliittymät, ohjelmistojen toteutus ja julkaisu, esineiden internet ja pelikehitys. Opiskelijoille suositellaan aikaisempaa ohjelmointikokemusta, esimerkiksi koulumme opintojakson “Python-ohjelmoinnin perusteet” muodossa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

lstt05 Koodarista ohjelmoijaksi - tietojenkäsittelytieteen perusteet (MOOC) (2op)
Tällä opintojaksolla pääset tutustumaan ohjelmoinnin peruskäsitteisiin aikaisempaa syvemmältä, sillä opintojakso vastaa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmoinnin perusteet -kurssin sisältöä. Opintojaksolla pääteemoina ovat algoritmit ja ohjausrakenteet, muuttujat ja tyypit, aliohjelmat ja luokat, oliot ja kapselointi. Opintojakso järjestetään lähiopetuksena, mutta se on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti Helsingin yliopiston tarjoaman MOOC-alustan avulla, tai kahden edellisen yhdistelmänä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

lstt06 Tekoälyn perusteet, MOOC (2op)
Tekoäly muuttaa ihmiselämää hurjalla tahdilla: esimerkiksi tilintarkastustoimisto PwC:n mukaan tekoälykehityksen vaikutus maailmantalouteen vuoteen 2030 mennessä tulee olemaan 15,7 triljoonaa dollaria. Opintojakson tarkoituksena onkin tutustua tekoälyn perusteisiin, ymmärtää mihin tekoälyä voi ja ei voi soveltaa sekä loppuprojektina toteuttaa itse oma tekoäly. Opintojakso järjestetään lähiopetuksena, mutta se on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti Helsingin yliopiston tarjoaman MOOC-alustan avulla, tai näiden yhdistelmänä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

Applied information technology

School-specific optional studies

lstt01 The Use of Information Technology in Upper Secondary Studies (0,5 sp)

The aim of this study unit is to familiarize the students with the systems of the school: computers, digital services and learning environments and software. The software necessary during your studies in KSYK will be installed and set up for use during this study unit. Pass or fail evaluation.

lstt02 The Basics of Python Programming (2 sp)

Programming might well be the most important skill needed in both studies and working life, and at the moment it is not offered in regular upper secondary studies. The aim of this study unit is to get acquainted with programming through a programming language called Python. The contents of the study unit will be individually tailored to fit each student’s needs from beginners to more advanced programmers - Python is a good choice for one’s first programming language, so the study unit doesn’t require any prior knowledge of programming. There is a Python editor in the Abitti-system, so this study unit will help you in eg. the matriculation exam in Mathematics. Pass or fail evaluation.

lstt03 Robotics and 3D-printing (2 sp)

This study unit combines electronics, electrophysics, programming and 3D-printing. At the end of the study unit the students get to use their creativity in planning and executing a project. Pass or fail evaluation.

lstt04 Company Collaboration Project on Coding (2 sp)

This study unit will give the students the opportunity to enjoy world class programming teaching: the study unit is organized in collaboration with a programming company, and the aim is to explore how modern software is executed and published. Specific points of interest: usability and user interfaces, the execution and publishing of software, Internet of Things and game development. Prior experience in programming, such as the study unit The basics of Python programming is recommended. Pass or fail evaluation.

lstt05 From Coding to Programming - the Basics of Computer Science (MOOC) (2 sp)

This study unit allows you to dive deeper into the basic concepts of programming, as it corresponds the course The Basics of programming at the University of Helsinki. The central themes are algorithms and control flow, variables and types, and objects and encapsulation. The study unit is organized as contact teaching, but it is also possible to do it independently on a MOOC platform provided by the university or as a combination of the two. Pass or fail evaluation.

lstt06 The Basics of Artificial Intelligence, MOOC (2op)

Artificial intelligence is changing people’s lives at an accelerating speed: for example, the accounting company PwC estimates that the impact of the development of artificial intelligence on world economy will be 15,7 trillion dollars by the year 2030. The aim of this study unit is to study the basics of artificial intelligence, understand how and where it can and cannot be applied and as a final project execute some type of artificial intelligence. The study unit is organized as contact teaching, but it is also possible to do it independently on a MOOC platform provided by the university or as a combination of the two. Pass or fail evaluation.

 

Suomi toisena kielenä (S2)

Yleiset ohjeet

Pakolliset opintojaksot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. S210 on ylioppilaskokeeseen valmentava opintojakso, joka suositellaan suoritettavaksi ennen ylioppilaskirjoituksia.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden kevätlukukaudella.

Mahdollisesta tasovaihdosta tulee keskustella sekä äidinkielen opettajan että S2-opettajan kanssa. Tasovaihdon tulisi tapahtua ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärän arvosanat hyväksiluetaan suoraan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opintojen arvosanoiksi, jollei opiskelija anna korkeampaan arvosanaan oikeuttavaa lisänäyttöä. Lisänäytöstä on sovittava aineenopettajan kanssa.

Pakolliset opinnot

ls201-203 Suomen kielen perusteet (4op)
Opintojaksossa perehdytään monipuolisesti suomen kielen ja kirjallisuuden perustaitoihin, kuten kirjalliseen ja suulliseen viestintään sekä erilaisten tekstien tuottamiseen ja tulkintaan. Opintojakson aikana pyritään tekemään yhteistyötä kuvataiteen kanssa. Numeroarviointi.

ls204 Kirjallisuus 1 (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kiinnostuu kirjallisuudesta - ja jopa nauttii siitä. Opintojaksossa opiskelija lukee, ymmärtää ja tulkitsee monipuolisia kaunokirjallisia tekstejä ja oppii keskustelemaan niistä perustellen. Numeroarviointi.

 ls205 Tekstien tulkinta 1 (2op)
Opintojakson aikana opiskelijan kriittinen lukutaito, argumentointitaito ja mielipiteen monipuolinen perusteleminen ovat keskiössä eri tekstien kautta. Numeroarviointi.

ls206-07 Kirjoittaminen ja vuorovaikutus (2op)
Opintojaksossa keskitytään tekstin rakenteen tarkasteluun, tekstin prosessinomaiseen tuottamiseen sekä tekstien kirjoittamiseen ja vertaisarviointiin yhdessä muiden kanssa. Puheen rakentaminen ja pitäminen kielellisiä tehokeinoja hyödyntäen. Pyrkimyksenä on tehdä yhteistyötä opinto-ohjauksen kanssa. Numeroarviointi.

ls208 Kirjallisuus 2 (2op)
Opintojakson aikana opiskelija lisää kaunokirjallisuuden tuntemustaan ja osaa tarkastella sitä kontekstissaan. Opintojaksossa perehdytään erityisesti suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

ls209 Vuorovaikutus 3 (2 op)

Opintojakson aikana harjoitellaan monipuolisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Numeroarviointi.

ls210 Kohti S2-ylioppilaskoetta (2op)
Tällä ylioppilaskokeeseen valmentavalla opintojaksolla harjoitellaan erityisesti ylioppilaskokeessa vaadittavia monipuolisia kirjoittamisen taitoja. Numeroarviointi.

ls211Tekstien tulkinta 2 (2op)
Opintojaksossa harjoitellaan erityisesti ylioppilaskokeessa vaadittavia tekstien analysointiin ja tulkintaan liittyviä taitoja. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

ls212/läi12 Teatteri- podcast (2op)
Opintojakson aikana käydään katsomassa teatteriesityksiä, tutustutaan monipuolisesti teatterityöskentelyyn ja tehdään niistä podcasteja, joissa arvioidaan, eritellään ja tulkitaan esityksiä. Opintojakso sopii myös S2-opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

ls213/läi13 Yleissivistystä, elokuvia ja ylioppilaskirjoituksia (2op)
Opintojakson aikana katsotaan elokuvia ja dokumentteja, joilla on selkeä kytkös eri oppiaineisiin ja sitä kautta ylioppilaskirjoituksiin. Niiden pohjalta kirjoitetaan muutama analyyttinen teksti. Suoritusmerkintä.

ls214/läi14 Luova kirjoittaminen (2op)
Opintojakson aikana  opiskelija tutustuu monipuolisesti fiktiivisiin tekstilajeihin sekä kirjoittaa  monenlaisia tekstejä ja keskustelee niistä muiden kanssa. Opiskelija tottuu hiomaan tekstejään saamansa palautteen pohjalta. Suoritusmerkintä.

ls215 Vertailevaa kielenhuoltoa (2op)

Opintojakson aikana keskitytään kielenhuollon peruskysymyksiin ja vertaillaan suomen ja vieraiden kielten rakenteita ja kielenhuoltoa. Sisällöissä keskitytään erityisesti S2-opiskelijoilla yleisiin ongelmakohtiin. Suoritusmerkintä.

ls216/läi16 Shakespeare and Tudor England (2op)
Tällä äidinkielen ja kirjallisuuden, suomi toisena kielenä- opintojen ja englannin yhteisellä opintojaksolla tutustutaan Shakespearen tuotantoon ja Elisabethin ajan Englantiin. Opintojakso sopii myös S2-opiskelijoille. Opintojakson aikana luetaan näytelmätekstejä ja kirjoitetaan sekä  luovia kirjoitelmia että asiatekstejä. Suoritusmerkintä.

ls217/läi17 Tekstin rakenne ja tyyli (2op)
Opintojakson aikana keskitytään kirjoitetun tekstin tyylin, sidosteisuuden ja kokonaisuuden hallintaan. Sisältöjä voidaan integroida joiltain osin englannin ja ruotsin kanssa, mahdollisesti myös reaaliaineisiin, joissa tuotetaan pitkiä esseevastauksia. Suoritusmerkintä.

ls218 Laajenna sanastoasi (2op)

Opettaja puhuu taas kielen persoonallisuudesta ja vivahteikkuudesta. Et edes tiedä, mitä sana "vivahteikas" tarkoittaa. Tämän opintojakson tavoitteena on laajentaa ja monipuolistaa sanavarastoa ja miettiä, miten omista teksteistä saisi kieleltään kiinnostavampia. Opintojakson aikana luetaan monipuolisesti eri alojen tekstejä, perehdytään niiden sanastoon ja käsitteistöön sekä tehdään runsaasti sanastoon liittyviä harjoituksia. Suoritusmerkintä.

ls219/läi19 Opi kirjoittamaan hyviä reaalivastauksia (2op)
Opintojaksolla harjoitellaan reaaliaineiden kysymysten analysointien ja vastausten laatimista ja sen tarkoituksena on valmentaa näiden aineiden ylioppilaskokeeseen. Huomiota kiinnitetään eri oppiaineiden vastauksien vaatimuksiin: sisältöön, rakenteeseen ja kieleen. Opintojakso toteutetaan äidinkielen ja reaaliaineiden yhteistyönä. Suoritusmerkintä.

Koulukohtaiset soveltavat opinnot

lss201 Hyvää päivää, hauska tutustua (2op)
Opintojaksolla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan myös kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet. Opintojaksolla painotetaan puheviestintää ja selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla tai kahvilassa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

lss202 Peruskielioppi tutuksi ( 2op)

Opintojakson aikana käydään läpi suomen kielen peruskielioppia ja tehdään runsaasti tehtäviä. Opintojakson aikana verbien aikamuodot, nominityypit, kpt-vaihtelu ja sijamuotojen käyttö sekä muut ongelmia tuottavat kielioppiasiat kerrataan. Kurssi sopii suomen kielessä tukea tarvitseville sekä vaihto-opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

KSYK Xtra- opinnot/KSYK XTRA STUDIES (SKK, TO)

Yleiset ohjeet

Opiskelija voi  hyväksilukea korkeakouluopintoja ja/tai temaattisia opintoja enintään 20 op KSYK Xtra- opintoihin. Yksittäisen suorituksen tulee olla 2 op laajuinen. Opintojen tulee liittyä lukion opetussuunnitelman sisältöihin. Opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä. Osaamisesta tai suorituksesta tulee toimittaa opinto-ohjaajalle virallinen todistus, jossa näkyy suorituksen sisältö ja laajuus. Samaan toimintaan osallistumisesta voi saada hyväksiluvun vain kerran. Päätös muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta suositellaan tehtäväksi ennen mainittujen opintojen aloittamista.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lskk01-10 Korkeakouluopinnot (2-20op)

Kotimaisten tai/ja ulkomaisten yliopistojen Mooc-kurssien tai muiden korkeakouluopintojen suorittaminen. Opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

lto01-10 Temaattiset opinnot (2-20op)

lto01 Diginörtit (2op)

Kiinnostaako tietokonehärvelit, digihömpötys, 3D-tulostaminen, SOME, Adoben softat, streamaaminen, Makerspace, valokuvaus ja kuvankäsittely, dronella lentäminen tai sisällöntuottaminen? Jos kyllä, niin tule mukaan innostuneeseen porukkaan kokeilemaan uusia laitteita ja teknologioita sekä hengaamaan yhdessä. Pääset mukaan vaikuttamaan koulun käytänteisiin, hankintoihin, some-presenssiin, reissuille ja kehittämään omaa osaamistasi itseäsi kiinnostavissa asioissa. Valitse oma juttusi ja kehity siinä, kaikkea ei tarvitse tehdä ja osata. Tukea saat koulun IT-tiimiltä ja mahdollisilta ulkopuolisilta asiantuntijavierailijoilta. Opintojakso kokoontuu lukujärjestystuntien ulkopuolella tarpeen mukaan. Suoritusmerkintä.

lto02 Tutorointi (2op)

Opintojakso sisältää ryhmäytymiseen ja ryhmän ohjaamiseen perehdyttävän tutor-koulutuksen ja toimimisen uusien opiskelijoiden tukihenkilönä sekä koulun markkinointia. Lisäksi opiskelija osallistuu joidenkin koululla pidettävien tilaisuuksien järjestelyihin. Suoritusmerkintä.

lto03 Työelämäosaaja (2op)

Työssäoppimisen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa oppimiaan asioita käytännössä, lisätä opiskelijan tietoa työmarkkinoista sekä työelämän pelisäännöistä. Työssäoppimisjakso on kolme päivää/18 tuntia, joka suoritetaan kouluajan ulkopuolella. Jakson voi suorittaa yrityksessä tai muussa vastaavassa organisaatiossa. Osa harjoittelusta on mahdollista suorittaa tutustumalla alan jatko-opintopaikkoihin. Opiskelija hankkii pääsääntöisesti työpaikan itse. Opintojakso sisältää lähipäiviä ja itsenäistä opiskelua. Opinnot ovat pakolliset yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

lto04 Autokoulu (2op)

Koululla järjestetään mahdollisuus suorittaa autokoulu kaksi kertaa vuodessa. Opintojakso sisältää lakisääteisen opetuksen, joka koostuu teoriatunneista ja ajo-opetuksesta. Myös muualla suoritettu ajokorttitutkinto hyväksytään osaksi opiskelijoiden opintoja.  Suoritusmerkintä edellyttää hyväksytysti suoritettua ajokorttitutkintoa.Suoritusmerkintä.

lto05-lto10

Ryhmän / yksilöohjaus

Toiminta voi olla esimerkiksi tutor- tai mentoritoimintaa (diginörtit to01, lukion tutorit to02). Opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Aktiivinen vaikuttaminen 

Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja pitkäjänteisesti toimintaan, jonka tavoitteena on erilainen yhteisiin asioihin vaikuttaminen joko koulun sisällä, kaupunkitasolla, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti (esim. opiskelijakuntatoiminta, nuorisovaltuusto, Suomen lukiolaisten liitto, projektitoiminta ohjatusti koulussa). Opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Vapaaehtoistoiminta ja kansainvälisyysosaaminen 

Opiskelija osallistuu vapaa-ajallaan erilaiseen ohjaus- tai valmennustoimintaan tai vapaaehtoistyöhön kotimaassa tai ulkomailla (esim. ohjaus- tai valmennustoiminta, leiri- ja kerho-ohjaajakoulutukset, valmentajana tai erotuomarina toimiminen). Lisäksi  vaihto-opiskelusta, kielikurssiin osallistumisesta tai au pair -työskentelystä ulkomailla voi saada hyväksiluettua 2 op. Opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Projektiopinnot 

Opiskelija kartuttaa osaamistaan suunnittelemalla ja osallistumalla joko koulussa tai koulun ulkopuolella tapahtumien tai projektien toteuttamiseen (esim. juhlat, tapahtumat, koulun lehti). Tämä voi olla myös tapahtumissa tarvittavan osaamisen  hankkimista (esim. musiikkiopiston perustason opinnot, kuvataiteen laaja oppimäärä). Opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Työelämään valmentavat opinnot 

Opiskelija voi suorittaa lukio-opintojen aikana erilaisia ammattitaitoa osoittavia koulutuksia ja saada passin/kortin suoritettuaan hyväksytysti koulutuksen eri osiot (esimerkiksi  työelämäosaaja-opinnot (to03), ajokortti, järjestyksenvalvojakortti, työturvallisuuskortti, turvakurssi).Opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

KSYK XTRA STUDIES

School-specific optional studies

General instructions

A maximum of 20 sp of academic studies and/or other thematic studies can be approved as KSYK Xtra Studies. A singular unit must be worth 2 sp and the studies need to be linked to the contents of the curriculum. The studies will be evaluated as pass or fail. An official certificate including the contents and extent of the study unit needs to be submitted to the guidance counsellor. The same activity can only be approved as studies once. It is recommended to find out whether your studies can be approved before you start them.

 

School-specific optional studies

lskk01-10 Academic Studies (2-20 sp)

MOOC courses and/or other academic studies in Finnish or foreign universities. Pass or fail evaluation. 

lto01-10 Thematic Studies (2-20 sp)

Group or Individual Counselling

This unit can entail for example working as a tutor or mentor (eg. high school tutors to02, diginörtit to01). Pass or fail evaluation.  

Active Influence 

The student has actively and persistently taken part in activity that aims to influence common causes, for example inside the school or the city, on a national level or internationally (eg. student body, youth council, The Union of Upper Secondary Students, projects at school). Pass or fail evaluation.

Voluntary Work and International Experience 

In their free time, the student has taken part in some kind of counselling or mentoring or volunteer work either in Finland or abroad (eg. counselling, mentoring, leading camps or clubs, working as coach or referee). Student exchange, taking a language course or working as an au pair is also valid for 2 sp. Pass or fail evaluation.

Project studies 

The student has gained experience in planning and executing a project in or outside the school (eg. parties, events, school paper). Obtaining skills needed in the project is also taken into account (eg. comprehensive music or art studies in an institute). Pass or fail evaluation.

Working Life Training

The student has executed some sort of studies for professional skills and received a pass / licence after finishing all of the required parts (eg. työelämäosaaja-studies (to03), driver’s licence, guard licence, occupational safety card, security course). Pass or fail evaluation.

 

lto03 Working life skills (2 sp): The aim of on-the-job learning is to give the student an opportunity to adapt in practice what they’ve learned and give them more information on working life practices and the job market. The unit is three days / 18 hours, which is executed outside of school time. The unit can be executed in a company or other type of organisation. It is possible to obtain part of the points by familiarizing oneself with studies in a specific field. Normally the student is responsible for obtaining the job. The study unit consists of both individual and class studies. This unit is mandatory to the students in the Society and Economics stream.

Terveystieto/Health education (TE)

Yleiset ohjeet

Terveystiedon ensimmäinen opintojakso tulee olla suoritettuna ennen valinnaisia opintojaksoja.

Terveystieto suositellaan kirjoitettavan syksyn ylioppilaskirjoituksissa.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lte01 Terveys voimavarana (2op)
Opintojaksossa luodaan kokonaiskuvaa ihmisen voimavaroista, terveyden edistämisestä sekä terveyttä määrittävistä tekijöistä ja niiden yhteyksistä ja vaikutusmekanismeista. Lisäksi syvennetään ja laajennetaan perusopetuksen aikana hankittua ymmärrystä elintapojen merkityksestä terveydelle ja arvioidaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, perheessä ja lähiyhteisöissä. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lte02 Terveys ja ympäristö (2op)
Opintojaksolla kehitetään valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen liittyvää tietoa ja viestintää sekä perehdytään tutkimustiedon hankkimisen periaatteisiin. Keskeistä on mediaympäristön ohella tarkastella myös muiden elinympäristöjen terveysvaikutuksia sekä arvioida omien valintojen merkitystä ympäristön terveellisyydelle. Lisäksi opintojaksolla syvennytään riippuvuuksiin ja niiden vaikutuksiin. Numeroarviointi.

lte03 Terveys ja yhteiskunta (2 op)
Opintojaksossa ohjataan tarkastelemaan laajasti terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisia kehityslinjoja sekä tulevaisuuden haasteita yhteiskunnassa. Tehtävänä on avata keskeisiin tarttumattomiin ja tartuntatauteihin liittyviä tekijöitä sekä tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon merkitystä terveydelle. Olennaista on myös perehtyä terveyteen ja sairauksiin liittyviin eettisiin kysymyksiin sekä globaaleihin terveyshaasteisiin. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lte04 Kohti terveystiedon ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksolla valmistaudutaan terveystiedon ylioppilaskokeeseen. Tavoitteena on tarkentaa kunkin opiskelijan tieto-ja taitotaso terveystieto-oppiaineessa oman henkilökohtaisen terveystiedon ylioppilaskokeeseen tähtäävän opiskelusuunnitelman laatimisen tueksi. Tavoitteena on myös  tiivistää terveystiedon keskeisiä sisältöjä, vahvistaa keskeisten käsitteiden hallintaa ja ymmärtämistä sekä harjoittaa reaalikokeen kysymyksiin vastaamisen tekniikoita. Suoritusmerkintä.

Health education 

General instructions

The first study unit in health education must be finished before attending the optional study units.

It is recommended you take the matriculation exam in health education in the fall semester of your final year of studies. 

 

National mandatory studies

lte01 Health as a Resource (2 sp)

This study unit aims to create an overall perception of people’s resources, promoting health and the factors that define one’s health, as well as the connections and mechanisms in which they affect each other. We will deepen and expand on the skills obtained in middle school as to the meaning of healthy habits and evaluate how the requirements for healthy living are fulfilled in our own lives, in our families and our communities. Numerical evaluation.

 

National optional studies

lte02 Health and Environment (2 sp)

This study unit develops the skills to critically evaluate health-related information and communication, and get acquainted with the principles of acquiring data. In addition to the media environment, we will observe and evaluate the health effects of other living environments as well as the effect our choices have for the healthiness of our surroundings. We will also study addictions and their effects. Numerical evaluation.

lte03 Health and Society (2 sp)

This study unit steers the students towards observing the historical developments of health promotion and disease prevention and the future challenges in our society. We will study the factors related to both contagious and non-contagious diseases and assess the meaning of social and health care services and self-care to one’s health. One of the central issues is the ethical questions related to health and diseases as well as global health challenges. Numerical evaluation.

 

School-specific optional studies

lte04 Towards the Matriculation Exam in Health Education (2 sp)

This stuy unit prepares the students for the matriculation exam in health education. The aim is to assess each individual student’s skill level in the subject in order to support them in creating a personal study plan for the matriculation exam. We will also revise the central contents of past study units, enhance the understanding of the central concepts and practise the necessary answering techniques. Pass or fail evaluation.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Yleiset ohjeet

Äidinkielen pakolliset opintojaksot on suositeltavaa suorittaa numerojärjestyksessä. Mahdollisesta tasovaihdosta tulee keskustella sekä äidinkielen opettajan että S2-opettajan kanssa. Tasovaihdon tulisi tapahtua ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Äidinkielestä suomi toisena kielenä -opetukseen siirryttäessä äidinkielen arvosanat vastaavat sellaisenaan suomi toisena kielenä -arvosanoja. Arvosanojen korottaminen on mahdollista tekemällä S2-opettajalta saatavia lisätehtäviä. Suomi toisena kielenä -opetuksesta äidinkieleen siirryttäessä arvosanat eivät vastaa äidinkielen arvosanoja sellaisenaan, vaan opintojaksojen sisältöjä tulee täydentää äidinkielen opettajan ohjeiden mukaan.

Äidinkielen ylioppilaskoe suositellaan suoritettavaksi kolmannen opiskeluvuoden keväällä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

läi01 -03 Äidinkielen perusteet (4op)
Opintojaksossa perehdytään monipuolisesti äidinkielen ja kirjallisuuden perustaitoihin, kuten kirjalliseen ja suulliseen viestintään sekä erilaisten tekstien tulkintaan. Opintojakson aikana pyritään tekemään yhteistyötä kuvataiteen kanssa. Numeroarviointi.

läi04 Kirjallisuus 1 (2op)
Opintojakson aikana perehdytään laajasti kirjallisuuden tulkinnan perusteisiin. Numeroarviointi.

läi05 Tekstien tulkinta 1 (2op)
Opintojakson aikana perehdytään erityisesti erilaisten vaikuttamaan pyrkivien mediatekstien erittelyyn ja tulkintaan. Numeroarviointi.

läi06-07 Kirjoittaminen ja vuorovaikutus (2op)
Opintojakson aikana harjoitellaan kirjallisia ja suullisia vuorovaikutustaitoja. Pyrkimyksenä on tehdä yhteistyötä opinto-ohjauksen kanssa. Numeroarviointi.

läi08 Kirjallisuus 2 (2op)
Opintojakson aikana syvennetään kulttuurin tuntemusta ja kirjallisuuden erittely- ja tulkintataitoja. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

lä0i9 Vuorovaikutus 3 (2op)
Opintojakson aikana harjoitellaan monipuolisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Numeroarviointi.

läi10 Kohti äidinkielen kirjoitustaidon ylioppilaskoetta (2op)
Opintojakson aikana harjoitellaan erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja. Numeroarviointi.

läi11 Kohti äidinkielen lukutaidon ylioppilaskoetta (2op)
Opintojakson aikana harjoitellaan erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

läi12 Teatteri- podcast (2op)
Opintojakson aikana käydään katsomassa teatteriesityksiä, tutustutaan monipuolisesti teatterityöskentelyyn ja tehdään niistä podcasteja, joissa arvioidaan, eritellään ja tulkitaan esityksiä. Opintojakso sopii myös S2-opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

läi13 Yleissivistystä, elokuvia ja ylioppilaskirjoituksia (2op)
Opintojakson aikana katsotaan elokuvia ja dokumentteja, joilla on selkeä kytkös eri oppiaineisiin ja sitä kautta ylioppilaskirjoituksiin. Niiden pohjalta kirjoitetaan muutama analyyttinen teksti. Suoritusmerkintä.

läi14 Luova kirjoittaminen (2op)
Opintojakson aikana  opiskelija tutustuu monipuolisesti fiktiivisiin tekstilajeihin sekä kirjoittaa  monenlaisia tekstejä ja keskustelee niistä muiden kanssa. Opiskelija tottuu hiomaan tekstejään saamansa palautteen pohjalta. Suoritusmerkintä.

läi15 Vertailevaa kielenhuoltoa (2op)
Opintojakson aikana keskitytään kielenhuollon peruskysymyksiin ja vertaillaan suomen ja vieraiden kielten rakenteita ja kielenhuoltoa. Suoritusmerkintä.

läi16 Shakespeare and Tudor England (2op)
Tällä äidinkielen ja kirjallisuuden, suomi toisena kielenä- opintojen ja englannin yhteisellä opintojaksolla tutustutaan Shakespearen tuotantoon ja Elisabethin ajan Englantiin. Opintojakso sopii myös S2-opiskelijoille. Opintojakson aikana luetaan näytelmätekstejä ja kirjoitetaan sekä  luovia kirjoitelmia että asiatekstejä. Suoritusmerkintä.

läi17 Tekstin rakenne ja tyyli (2 op)
Opintojakson aikana keskitytään kirjoitetun tekstin tyylin, sidosteisuuden ja kokonaisuuden hallintaan. Sisältöjä voidaan integroida joiltain osin englannin ja ruotsin kanssa, mahdollisesti myös reaaliaineisiin, joissa tuotetaan pitkiä esseevastauksia. Suoritusmerkintä.

läi18 Tukea kirjoittamiseen -opintojakso (2op)
Opintojakson aikana harjoitellaan tekstien kirjoittamista pienryhmässä. Lähtökohtana ovat kunkin osallistujan  yksilölliset tarpeet. Huomiota kiinnitetään erityisesti tekstin rakentamiseen ja ilmaisun selkeyteen. Suoritusmerkintä.

läi19 Opi kirjoittamaan hyviä reaalivastauksia (2op)
Opintojaksolla harjoitellaan reaaliaineiden kysymysten analysointien ja vastausten laatimista ja sen tarkoituksena on valmentaa näiden aineiden ylioppilaskokeeseen. Huomiota kiinnitetään eri oppiaineiden vastauksien vaatimuksiin: sisältöön, rakenteeseen ja kieleen. Opintojakso toteutetaan äidinkielen ja reaaliaineiden yhteistyönä. Suoritusmerkintä.

Yhteiskuntaoppi/civics (YH)

Yleiset ohjeet

lyh01 ja lyh02-opintojaksot suositellaan suoritettaviksi ennen lyh03-opintojaksoa.

Yhteiskuntaoppi suositellaan kirjoitettavan kolmannen opiskeluvuoden syksyn ylioppilaskirjoituksissa, mutta sen voi kirjoittaa myös keväällä.  Mikäli yo-koe suoritetaan syksyllä, opiskelijan tulee suorittaa valtakunnallinen pakollinen lyh03-opintojakso (Suomi, Eurooppa ja maailma) jo toisena opiskeluvuonna.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lyh01 Suomalainen yhteiskunta (2op)
Opintojakso perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Opintojakso keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet paikallisella ja valtiollisella tasolla, tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta. Numeroarviointi.

lyh02 Taloustieto (2op)
Taloustieteisiin pohjautuva opintojakso johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten, taloudellisten instituutioiden ja valtion näkökulmista.Opintojaksolla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta. Numeroarviointi.

Lyh03 Suomi, Eurooppa ja muuttauva maailma (2op)
Opintojakso perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen, Euroopan unionin toimintaan ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Opintojakson aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia Euroopan ja maailman tapahtumia. Opintojakso ohjaa ja kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Opintojakson toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista. Lyh03-opintojakso on suunniteltu suoritettavaksi lyh01 ja lyh02- opintojaksojen suorittamisen jälkeen. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lyh04 Kansalaisen lakitieto (2op)
Opintojaksolla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeudenkäytön perusasioihin. Opintojaksolla tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisen tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla vieraillaan käräjäoikeudessa tutustumassa tuomioistuimen toimintaan. Opintojaksolla tutustutaan mm. seuraaviin oikeudenaloihin: sopimusoikeus, perheoikeus, työoikeus, kuluttajansuoja, velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys, asunnon kauppa ja vuokraus sekä rikos- ja prosessioikeus. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lyh05 Kohti yhteiskuntaopin ylioppilaskoetta (2op)
Opintojakso  on tarkoitettu yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Jaksolla kerrataan YH1-YH4 opintojaksojen keskeistä sisältöä. Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen perehtymällä ylioppilaskokeiden tehtäviin, harjoittelemalla hyvän vastauksen kirjoittamista, tekemällä harjoitustehtäviä sekä suorittamalla yhteiskuntaopin reaalikoe. Suoritusmerkintä.

lyh06 Johtajuus, johtaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen (2op)
Opintojaksolla tutustutaan johtamisen ja johtajuuden teorioihin sekä käytännön soveltamiseen. Lisäksi opintojaksolla perehdytään ihmisten, projektien, yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden johtamiseen. Opintojakson aikana tutustutaan myös vaikuttajaviestintään, lobbaamiseen sekä yleisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.  Opintojakso soveltuu esim. oppilaskunta-aktiiveille sekä esimiestehtävistä, yrittämisestä, järjestötoiminnasta, vaikuttamisesta ja politiikasta kiinnostuneille sekä yhteiskunnallisen- ja kaupallisen alan jatko-opinnoista kiinnostuneille. Suoritusmerkintä

lyh07 Johdatus yhteiskunta-, talous- ja kauppatieteisiin (2op)
Opintojaksolla  tutustutaan yhteiskunta- talous ja kauppatieteisiin. Opintojakso perehdyttää kyseisten tieteenalojen erityisluonteisiin sekä yhteiskunnallisen ajattelun klassikoihin.  Opintojakso on yhteinen yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille ja avoin kaikille lukion opiskelijoille. Oppikirjana käytetään soveltavaa yhteiskunnallista kirjallisuutta. Opintojaksolla harjoitellaan tulevia akateemisia opiskelutaitoja esitelmien sekä referaattien avulla. Opintojakso syventää yhteiskunnallista ajattelua sekä tarjoaa yleisesti valmiuksia korkeakouluopintoihin, reaaliaineiden opiskeluun ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen. Opintojakso on pakollinen yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

lyh08/lps06 Yksilö, yhteisöt ja yhteiskunta -johdatus sosiologiaan (2op)
Opintojaksossa syvennetään ymmärrystä yhteisöjen tutkimuksesta ja tutkimustuloksista. Osaamista laajennetaan käsittelemään yhteiskuntateoriaa ja sosiologista perinnettä. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus painottaa joko käyttäytymistieteellistä (psykologia, sosiaalipsykologia) tai yhteiskuntatieteellistä (sosiologia, sosiaalihistoria, kulttuuriantropologia) lähestymistapaa. Opiskelijat saavat opintojen aikana tilaisuuden perehtyä johonkin itseäsi kiinnostavaan erityiskysymykseen edellä mainituista teemoista. Suoritusmerkintä.

lyh09 Maailmanpolitiikka ja maailmantalous (2op)
Opintojakso perehdyttää kansainvälisen politiikan ja globaalin talouden toimintaympäristöön. Jaksolla tutustutaan maailmanpolitiikan ja maailmantalouden kannalta keskeisimpien valtioiden taloudellisiin ja poliittisiin päämääriin avaamalla geopoliittisia, strategisia ja taloudellisia asetelmia sekä voimasuhteita. Opintojakson erityisenä teemana on suurvaltapolitiikka (Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, EU) sekä ajankohtaiset talouden ja politiikan ilmiöt, joilla on vaikutusta maailmantalouteen ja maailmanpolitiikkaan. Opintojakso soveltuu mainiosti kaikille maailman asioista kiinnostuneille opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

lyh10 Lakitiedosta oikeustieteeseen -johdaus juridiikkaan(2op)
Opintojaksolla tutustutaan oikeustieteen perusteisiin sekä lakimiehen ammattiin. Opintojaksolla harjoitellan oikeudellista argumentaatiota juridisten harjoitustehtävien avulla. Opintojakson ydinsisältö rakentuu juridiikan ammattilaisten laatimien ja ohjaamien harjoitustehtävien suorittamiseen. Opintojakso syventää lyh04- opintojakson oppisisältöjä ja soveltuu juridiikasta yleisesti kiinnostuneille ja erityisesti oikeustieteen opinnoista ja lakimiehen ammatista kiinnostuneille. Opintojakson menestyksekkään suorittamisen edellytyksenä on YH4 Kansalaisen lakitieto -opintojakson suorittaminen. Suoritusmerkintä.

Koulukohtaiset soveltavat opinnot

lsyh01 MUN 1 (2op)
Model United Nations -opintojaksolla opiskelevat osallistuvat yhteen Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa simuloivaan kansainväliseen konferenssiin, esim. The Hague International Model United Nationsiin. Lisäksi he osallistuvat mahdollisuuksien mukaan joko Kulosaaren yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnatun MUN -konferenssin järjestämiseen tai siihen osallistumiseen. Suoritusmerkinnän saamisen edellytyksenä on myös annettujen linjapapereiden sekä päätöslauselmaehdotusten palauttaminen. Opintojakso on englanninkielinen. Suoritusmerkintä.

lsyh02 MUN 2 (2op)
Model United Nations 2 -opintojakso on tarkoitettu  lsyh01 Thimun 1 ( 2op) suorittaneille opiskelijoille. He osallistuvat yhteen kansainväliseen konferenssiin esim. suurlähettiläänä, kansainvälisen tuomioistuimen jäsenenä tai komitean puheenjohtajana. Mahdollisuuksien mukaan he osallistuvat myös Kulosaaren yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnatun MUN -konferenssin järjestämiseen. Suoritusmerkinnän saamisen edellytyksenä on myös annettujen kirjallisten tehtävien palauttaminen. Opintojakso on englanninkielinen. Suoritusmerkintä.

lsyh03 Model European Parliament (2op)
Model European Parliament-koulutusohjelma tutustuttaa eurooppalaiseen päätöksentekoon. MEP-konferensseja järjestetään kolmella eri tasolla: kansallinen MEP, jossa opetellaan konferenssin työtavat ja käytänteet. MEP Baltic Sea Region ja MEP International keräävät opiskelijoita Itämeren alueen valtioista tai kaikista Euroopan unionin jäsenvaltioista simuloimaan Euroopan parlamentin päätöksentekoa. Osallistumalla kansalliseen MEP-konferenssiin opiskelija voi hakea Suomen edustajaksi maamme delegaatioon Baltic- ja International-tason konferensseihin. Näistä myönnettävän kurssisuorituksen voi hyväksilukea YT-kurssiksi. MEP-työkielenä käytetään englantia. MEP-todistus on erinomainen lisä työhakemuksiin tai opiskelupaikan hakemiseen ulkomailta. Suoritusmerkintä.

lsyh04 Vuosi yrittäjänä (2op)
Vuosi yrittäjänä -opintojaksossa opiskelijat tutustuvat yrittäjyyteen ja harjoittelevat yritystoimintaa. Opintojaksolla osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä oman kiinnostuksensa ja taitojensa mukaisen Nuori Yrittäjyys -yrityksen.Toimiessaan yrittäjinä opiskelijat oppivat työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä pääsevät soveltamaan oppimaansa käytännössä. Niin halutessaan opiskelijat voivat osallistua erilaisiin yrittäjyyskilpailuihin ja -tapahtumiin. Suoritusmerkintä.

Civics

General instructions

It is recommended to take study units lyh01 and lyh02 before lyh03

We recommend taking the matriculation exam in civics in the fall semester of your third year of studies, but you can also take it in the spring. If you are to take the exam in the fall, you are expected to complete the national mandatory study unit lyh03 (Finland, Europe, the world) already during your second year of studies. 

National mandatory studies

lyh01 Finnish Society (2 sp)

This study unit will get you familiarized with different national and social systems and how to make an impact in them. The concepts and theories of political science, social politics and sociology will be put in use while analyzing Finnish society. The central points of view are those of democracy, the development of basic social structure, power and civic engagement, emphasizing active citizenship. The goal of the study unit is to get the student to understand the basic local and national structures of Finnish society, the basic rights of the citizens, and opportunities and means of impact. The aim is also to arouse an interest in civic engagement. Numerical evaluation. 

lyh02 Economics (2 sp)

This study unit based on economics serves as an introduction to the basic principles of economy and the understanding of current debate on economic policy. The issues of both micro- and macroeconomics are looked at from the points of view of citizens, companies, economic institutions and the state. The connections between economics and politics are discussed as well as the meaning of working and entrepreneurship in financially enabling a welfare society. The relationship between economics and the environment is looked at with sustainable development in mind. Numerical evaluation.

Lyh03 Finland, Europe and the Changing World (2 sp)

This study unit brings into focus the economic and political integration in Europe, the function of the European Union and the stand of an individual citizen in an integrating Europe and a globalizing world. The students are encouraged and guided to follow current events in Europe and the world as well as to take part in the discussion concerning different points of view of international politics. Learning through research is emphasized as a study method. The study unit is designed to be taken after completing study units lyh01 and lyh02. Numerical evaluation.

National optional studies

lyh04 Basic Law for Citizens (2 sp)

This study unit is an introduction to the Finnish legal system and the basics of jurisdiction. We will study the essential sources of legal information and get acquainted with how to handle commonplace legal issues. If possible, there will be an excursion to the district court to hear how it functions. We will take a look at the following branches of the law: contract law, family law, labour laws, consumer interest, debt, collaterals and insolvency, buying and renting properties, criminal law and procedural law. Numerical evaluation.

School-specific optional studies

lyh05 Towards the Matriculation Exam in Civics (2 sp)

This study unit is for those students who are going to take part in the matriculation exam in Civics. We will revise the central contents of courses yh1-yh4 and prepare for the exam by studying past questions and the features of a good answer, writing answers and finally taking the exam. Pass or fail evaluation.

lyh06 Leadership, Management and Social Impact (2 sp)

This study unit concentrates on the theories and practical applications of management and leadership. We will also get acquainted with managing people, projects, communities, companies and other organizations. Other topics are strategic communication, lobbying and making a social impact in general. The study unit is especially suitable for people actively involved in the student body as well as those interested in management positions, entrepreneurship, active membership in different organizations, influencing and politics. It is recommendable for students aiming to continue their studies in the fields of business or social studies. Pass or fail evaluation. 

lyh07 Introduction to Social, Economic and Business Studies (2 sp)

The aim of the study unit is to get acquainted with social, economic and business studies. It introduces the unique characteristics of each field as well as the classics of social thinking. The study unit is mandatory for the students of the Society and Economics Stream and open to all other students as well. Suitable applied literature of the field is used as study material. Composing presentations and summaries will guide the students toward academic study skills. The study unit deepens the students’ social thinking and provides them with general skills for academic studies and the matriculation exam. The study unit is mandatory for the students of the Society and Economics Stream. Pass or fail evaluation.

lyh08/lps06 Individuals, Communities, Society - Introduction to Sociology (2 sp)

This study unit deepens the understanding of the studies on communities and their results. The students’ skills are expanded towards social theories and sociological tradition. The students will be able to choose either a behavioural (psychology, social psychology) or a social (sociology, social history, cultural anthropology) approach. They will be given a chance to further study a specific question of their choice on the aforementioned themes. Pass or fail evaluation.

lyh09 World Politics and World Economy (2 sp)

This study unit familiarizes the students with navigating in international politics and global economy. We will study the economical and political aims of the states with a big role in world politics and world economy through observing their geopolitical, strategic and economic status and power relations. One specific topic is great power politics (USA, China, Russia and the EU) and current themes in economics and politics that have an effect on world politics and world economics. The study unit is suitable for everyone interested in what’s going on in the world. Pass or fail evaluation.

lyh10 Introduction to Jurisdiction (2 sp)

This study unit consists of studying the principles of jurisdiction and the legal profession. Judicial argumentation is practiced with a set of juridical exercises. The core content is built on exercises planned and guided by legal professionals. The study unit deepens the topics of lyh04 and is suitable for those either generally interested in jurisdiction or aiming for studies and work in the field of jurisdiction. Completing unit lyh04 is a requirement for attending this study unit. Pass or fail evaluation. 

School-specific applied studies

lsyh01 MUN 1 (2 sp)

Those taking the Model United Nations study units will take part in an international conference emulating the United Nations, such as The Hague International Model United Nations. In addition they will be part of arranging or running the MUN conference for 9th-graders in KSYK. Passing the course also requires handing in the policy statement and resolution. The study unit is held in English. Pass or fail evaluation.

lsyh02 MUN 2 (2 sp)

The study unit Model United Nations 2 is directed to students who have already taken lsyh01 MUN 1 (2 sp). They will take part in an international conference in the role of eg. ambassador, member of the International Court of Justice or head of a committee. If possible, they will also take part in the MUN conference held for 9th-graders in KSYK. Handing in written assignments is a requirement for completing the study unit. The language of instruction is English. Pass or fail evaluation.

lsyh03 Model European Parliament (2 sp)

This study unit familiarizes the students with decision-making in Europe. The MEP conferences operate on three levels: the national MEP for learning the principles and working methods, and MEP Baltic Sea and MEP International that gather students from either the Baltic area or all of the EU to simulate the decision-making process in the European parliament.

Lukio-diplomit/High school diploma (MU,KU, LI)

Yleiset ohjeet

Koulussamme on mahdollista suorittaa lukio-diplomi musiikista, kuvataiteesta sekä liikunnasta.

Voidakseen suorittaa diplomin opiskelijan tulee tehdä vähintään 8 op musiikin opintojaksoja lukio-opintojen aikana.

lmuld01 Musiikkidiplomi (2op)
Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus erityisestä harrastuneisuudesta musiikissa ja musiikillisesta erityisosaamisesta. Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Musiikin lukiodiplomin voi suorittaa kahdella eri tavalla, jotka ovat musiikkiprojekti tai näytesalkku lukioaikaisista töistä. Numeroarviointi.

lkuld02 Kuvataiteen lukiodiplomi (2op)
Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa sekä osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti kuvia. Diplomin keskeiset sisällöt perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan sekä muodostuvat teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta kuvaavasta portfoliosta. Numeroarviointi.

lild04 Liikunnan lukiodiplomi (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikuntadiplomin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta. Numeroarviointi.

High school diploma

lmuld01 Music Diploma (2 sp)

The music diploma is based on the contents and goals of upper secondary music studies and the student’s performance during their studies. It is proof of exceptional interest and talent in music. The requirement for finishing the diploma is taking a minimum of 8 sp of music. There are two ways to complete the study unit: a project related to music or a portfolio of the work produced during upper secondary. Numerical evaluation.

lkuld02 High School Diploma (2op)

The goal of the high school arts diploma is to give the students an opportunity to demonstrate their interest and skill in arts and other visual culture through producing, analyzing and evaluating pictures in a diverse manner. The essential contents of the diploma are based on the goals of the diploma and the nature of the chosen assignment, point of view and manner of execution, and it consists of the piece of work, the creative process, self-evaluation and a portfolio demonstrating knowledge of arts and visual culture. Numerical evaluation. 

lild04 Upper Secondary Sports Diploma (2 sp)

The aim of the study unit is that the student demonstrates their athletic activity and skills during their upper secondary studies. In addition to the athletic sections, the diploma contains a written work on an exercise-related theme and a portfolio of the student’s activity. The diploma will map out the student’s athletic ability, knowledge on exercise, special skills, activity level, collaboration skills and a self evaluation in the form of a portfolio. Numerical evaluation.