lukion kurssit/opintojaksot

Kurssimuotoisessa lukiossa opiskelija suunnittelee oman opinto-ohjelmansa. On suositeltavaa valita omalle luokkatasolle suunnitellut pakolliset opinnot, jonka jälkeen opinto-ohjelmaa täydennetään valtakunnallisilla ja koulukohtaisilla valinnaisilla opinnoilla oman kiinnostuksen mukaan. Ainekohtaisen opintotarjonnan ja sisällöt löydät alla olevista linkeistä.

Biologia (BI)

Yleiset ohjeet

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät opintojaksot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. LBI3 tulee olla suoritettuna ennen opintojaksoja LBI4 ja LBI5. Biologian ylioppilaskoe suositellaan kirjoitettavaksi ensisijaisesti kolmannen opiskeluvuoden syksyllä, kokeen voi tehdä myös keväällä.

Pakolliset opinnot

lbi01 Elämä ja evoluutio (2op)
Opintojakson aikana tutustutaan biologiaan tieteenalana. Jakson aikana tarkastellaan elämän edellytyksiä ja tunnusmerkkejä, eliömaailman monimuotoisuutta ja kehitystä. Keskeinen näkökulma on evoluutio ja sen mekanismien ymmärtäminen. Lisäksi perehdytään solujen rakenteeseen ja toimintaan. Opintojakso kuuluu Science -kokonaisuuteen ja toteutetaan biologian, fysiikan ja kemian opettajien yhteisopintojaksona. Tavoitteena on harjoitella luonnontieteellisen tutkimuksen tekoa ja tulosten esittämistä. Numeroarviointi.

lbi02 ja lbi03 Ekologia ja ympäristö ( 2op)
Opintojakso koostuu Ekologian perusteet (1op) ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1op) jaksoista, jotka opiskellaan yhtenä kokonaisuutena. Ensimmäisen jakson aikana opiskellaan ekologian perusteita, ekosysteemien toimintaa, luonnon monimuotoisuutta ja sen merkitystä. Toisessa jaksossa perehdytään erilaisiin ympäristöongelmiin Suomessa ja muualla maailmassa. Yleislinjan ja TT-linjan opiskelijat opiskelevat opintojakson yhdessä GE1 opintojakson kanssa ja osa tunneista toteutetaan yhteisopetuksena. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lbi04 Solu ja perinnöllisyys (2op)
Kurssilla syvennetään tietämystä soluista ja niiden toiminnasta, perehdytään erilaisiin biomolekyyleihin, solujen energiatalouteen ja lisääntymiseen. Lisäksi tutustutaan periytymisen perusteisiin. Numeroarviointi.

lbi05 Ihmisen biologia (2op)
Kurssilla syvennytään ihmisen elimistöjen rakenteeseen, toimintaan ja elintoimintojen säätelyyn. Kurssilla perehdytään myös ihmisen lisääntymiseen, perimän ja terveyden yhteyteen ja elimistön puolustusmekanismeihin. Numeroarviointi.

lbi06 Biologian sovellukset (2op)
Kurssilla perehdytään erilaisiin bioteknologian menetelmiin ja sovelluksiin ja niiden merkitykseen teollisuuden, ravinnontuotannon, ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen kannalta. Lisäksi tutustutaan mikrobeihin ja niiden merkitykseen, sekä geeniteknologian erilaisiin sovelluksiin. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lbi07 Kohti biologian ylioppilaskoetta (2op)
Kurssilla kerrataan lukion biologian oppimäärän tärkeimpiä asioita ja valmistaudutaan biologian ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi toteutetaan suomen kielellä. Suoritusmerkintä.

lbi08 Environmental Research (2op)
In this course we are studying our surrounding environment like sea, soil and air. This is a joint chemistry-biology laboratory course. This course is partly done in school and partly done in co-operation with university as an overnight field trip in a Zoological Station. Web material provided for students so no book fee but students should pay a fee for the overnight stay. Pass/ fail evaluation.

lbi09 Rikostekninen tutkinta (2op)
Koulussamme on tapahtunut rikos, jonka rikostutkijat selvittävät. Rikostutkijat selvittävät tapauksen tutkimalla todistusaineistoja erilaisilla kemiallisilla ja biologisilla menetelmillä, kuten veri-, sormenjälki- ja DNA-analyysimenetelmiä. Rikostutkijat raportoivat oppimaansa tutkimuspöytäkirjaan. Opintojakson aikana tehdään yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja käydään tutustumiskäynneillä. Tämä on biologian ja kemian yhteinen opintojakso. Opintojakso valmentaa ylioppilaskirjoituksiin sekä alan jatko-opintoihin. Suoritusmerkintä.

Business-opinnot (SBS)

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot 

lsbs01 Markkinointi, kuluttajan käyttäytyminen ja markkinointiviestistä (2op)
Opintojaksolla perehdytään kauppatieteellisen markkinoinnin ja viestinnän keskeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin sekä markkinoinnin ja markkinointiviestinnän merkitykseen yrityksille ja yhteiskunnallisille toimijoille. Opintojakso perehdyttää  mm. markkinatutkimuksiin, kuluttajan käyttäytymiseen, markkinoinnin suunnitteluun sekä markkinoinnin työvälineiden soveltamiseen käytännön harjoituksilla. Harjoitustehtäviä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä yhteistyöyritysten ja markkinoinnin ammattilaisten kanssa. Opintojakso sopii hyvin viestinnästä ja kaupallisista jatko-opinnoista kiinnostuneille.Suoritusmerkintä.

lsbs02 Rahoituksen perusteet (2op)
Opintojaksolla tutustutaan yrityksen taloushallinnon keskeisimpiin osa-alueisiin: rahoitus, yrityksen taloudellisen toiminnan suunnittelu, kirjanpito ja tilinpäätös. Opintojakso antaa perustaidot ymmärtää yrityksen taloushallintoa ja talouden käsitteistöä sekä perustaidot keskeisistä menetelmistä. Opintojaksossa perehdytään myös yritysten ja yhteiskunnan toimijoiden erilaisiin rahoitusinstrumentteihin, ja syvennytään rahoitusalalla toimiviin organisaatioihin. Opiskelija voi myös hyödyntää tätä opintojaksoa osana kauppatieteellisen alan yhteisvalintakokeeseen valmistautumista tai syventääkseen osaamistaan rahoitusalan toimijoista sekä yrityksistä. Suoritusmerkintä.

lsbs03 Yritysyhteistyöprojekti (2op)
Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen tai organisaation kanssa projektityö. Tehtävänantona voi olla esimerkiksi tuotevalikoiman tai mainoskampanjan analysointi ja kehittäminen yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. Opintojaksolla sovelletaan mm. markkinoinnin, viestinnän ja kauppatieteiden työkaluja ja ajattelumalleja. Opintojakson tavoitteena on harjoitella projektin suunnittelua, organisointia ja johtamista. Opintojakson suorittaneet saavat projektin lopussa yhteistyöyritykseltä työtodistuksen, jonka voi liittää osaksi omaa ansioluetteloa. Opintojakso soveltuu hyvin kaupallisista opinnoista tai yrittäjyydestä kiinnostuneille. Suoritusmerkintä. 4

lsbs04 Projektiopinnot ( 2op)
Opintojaksolla toteutetaan jokin projektiluontoinen työtehtävä. Opintojakson sisällöstä ja hakumenettelystä sekä toteuttamistavasta ilmoitetaan tapauskohtaisesti. Suoritusmerkintä.

lsbs05 Senteistä miljooniksi- suorittamusen ja yritystalouden perusteet (2op)
Opintojaksolla perehdytään sijoittamiseen ja yritysten toimintaan. Tavoitteena on tutustua erilaisten sijoitusinstrumenttien toimintaan sekä sijoittamisympäristön makrotaloudelliseen analysointiin oikeiden sijoituspäätösten mahdollistamiseksi. Opintojaksolla on mukana yhteistyökumppaneita sijoittamisen ja yritysmaailman aloilta. Opintojakson suorittaneilla on mahdollisuus osallistua KSYK-sijoittajaklubin toimintaan, jossa tavoitteena on oman “hyväntekeväisyys salkun” avulla perehtyä sijoittamiseen käytännönläheisesti.  Opintojakso soveltuu kaikille sijoittamisesta tai yleisesti kaupallisen alan jatko-opiskelusta ja yrittäjyydestä kiinnostuneille.Suoritusmerkintä.

Elämänkatsomustieto (ET)

Yleiset ohjeet 

Pakollinen et1- opintojakso tulee suorittaa ennen muiden opintojaksojen suorittamista. Sen jälkeen opintojaksot voi suorittaa halumassaan järjestyksessä. Elämänkatsomustieto suositellaan kirjoitettavan  syksyn ylioppilaskirjoituksissa.  

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

let01 Minä ja hyvä elämä (2op) 
Opintojaksolla pohditaan millaista hyvä elämä on ja tutustutaan erilaisiin elämänvalintoihin ja olemassaolon peruskysymyksiin. Apuna pohdinnassa käytetään tietoa erilaisista ihmiskäsityksistä, ihmisoikeuksiin liittyviä näkökulmia, mutta myös omia kokemuksia. Opintojaksolla kehitetään taitoa eritellä, arvioida ja perustella omia ja muiden näkökulmia, sekä ilmaista omaa identiteettiä ja elämänkatsomusta. Numeroarviointi.

let02 Minä ja yhteiskunta (2op) 
Opintojaksolla pohditaan yhteisöllisyyden merkitystä ihmiselle ja identiteetille. Sosiaalisia ilmiöitä, yhteiskunnallisia rakenteita ja muutoksia tarkastellaan tieteellisesti yhteiskuntatutkimuksen perusteisiin tutustuen. Opintojaksolla arvioidaan yhteiskunnallisen toiminnan keinoja ja päämääriä sekä kasvatetaan kykyä yhteiskunnalliseen osallistumiseen ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden pohjalta. Opintojaksolla harjoitellaan kriittistä ajattelua ja tutkitaan erilaisten informaatiolähteiden, kuten median vaikutusta maailmankuviin, katsomuksiin ja omaan elämänkatsomukseen. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat vuorovaikutus, roolit, ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnon vapaus, yhdenvertaisuus, demokratia, rauha, yhteiskunnallinen ja globaali oikeudenmukaisuus, taloudellinen ja poliittinen valta sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

let03 Kulttuurit (2op)
Opintojaksossa pohditaan kulttuurin merkitystä maailmanlaajuisesti ja henkilökohtaisesti. Opintojaksossa tutustutaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja tutustutaan kulttuurintutkimukseen. Pääpaino on ajankohtaisessa kulttuuriin liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa, josta harjoitellaan omien perusteltujen kantojen muodostamista kunnioittavalla tavalla. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat kulttuuri, enemmistö- ja vähemmistökulttuurit, kulttuuriperintö, sananvapaus, suomalaisuus, entnosentrismi, rasismi ja vihapuhe. Opintojakson teemoja tarkastellaan erityisesti suomalaisesta näkökulmasta painottaen historiallisia kehitysvaiheita ja ajankohtaisia ilmiöitä. Opintojakso voidaan toteuttaa osin tapaustutkimuksena, jossa perehdytään johonkin ilmiöön tarkemmin. Opintojakson aikana pyritään toteuttamaan vierailuja tai opintokäyntejä. Opintojakso pyritään järjestämään yhteistyössä evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen kanssa. Numeroarviointi.

let04 Katsomukset (2op)
Opintojaksolla syvennytään maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteisiin. Erityisesti tarkastellaan evoluution, universaalien eettisten järjestelmien, Euroopan uuden ajan murroksen, valistuksen, tieteen sekä modernin markkinatalouden merkitystä maailmankuville ja omalle elämänkatsomukselle.  Opintojaksolla perehdytään ihmiskunnan katsomuksellisuuden muotoutumiseen, katsomusten historiaan ja poliittisiin maailmankatsomuksiin sekä tutkitaan katsomusten ilmenemistä ihmisten elämäntavassa. Opintojaksolla pohditaan ja tutkitaan oman elämänkatsomuksen taustoja, perusteita ja muotoutumista. Numeroarviointi.

let05 Uskonnot ja uskonnottomuus (2op) 
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin uskonnollisiin ja uskonnottomiin maailmankatsomuksiin ja verrataan niiden lähtökohtia ja elämäntapaa omaan elämänkatsomukseen. Maailmankatsomuksia ja uskontoja tarkastellaan tieteellisen tutkimuksen kautta historiallisesti rakentuneina, monimuotoisina ja muuttuvina ilmiöinä, joiden merkitys näkyy kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Niiden vaikutuksia pohditaan yhteiskunnan, tapakulttuurin, moraalin, politiikan, tieteen ja erilaisten maailmankatsomuksellisten järjestelmien tulkintojen ja käytäntöjen kautta. Kurssilla perehdytään maailmanuskontoihin, uskontokritiikkiin, humanismiin, agnostisismiin ja ateismiin sekä näiden historiaan. Opintojaksolla käsitellään myös ajankohtaisia katsomusten kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä erityisesti suomalaisesta, mutta myös maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Opintojakso pyritään järjestämään yhteistyössä evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen kanssa. Numeroarviointi.

let06 Tulevaisuus (2op)
Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisten maailmankatsomusten kannalta historiallisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti merkittäviin käänteisiin. Opintojaksolla pyritään arvioimaan esimerkiksi kielen, evoluution, eettisten järjestelmien, katsomusten, valistuksen, teknologian ja median merkitystä erilaisille maailmankatsomuksille ja oman elämänkatsomuksen rakentumiselle. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin suhtautumistapoihin teknologiaan ja sen kehitykseen, sekä pohditaan niiden vaikutusta ympäristöön, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Keskeisiin sisältöihin kuuluvat myös tulevaisuuden tutkimus, humanismi, uskonnot, media ja niiden kritiikit. Opintojaksot pyritään toteuttamaan soveltuvin osin evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen kanssa. Numeroarviointi.

 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

let07 Kohti elämänkatsomustiedon ylioppilaskoetta (2op) 
Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja kerrataan keskeisiä oppisisältöjä. Opintojaksolla pohditaan omaa oppimis- ja opiskelustrategiaa sekä harjoitellaan vastaustekniikkaa ylioppilaskirjoituksia varten. Opintojakso pyritään järjestämään soveltuvin osin yhteistyössä evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen abi-opintojakson kanssa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

Englanti A-kieli (ENA)

Yleistä

Pakolliset opintojaksot suoritetaan numerojärjestyksessä.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot lena07 ja lena08 suoritetaan toisena tai kolmantena opiskeluvuotena.

Ennen opintojaksoa lena09 on suoritettava pakolliset opintojaksot. Koulukohtaisista valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa vapaasti. Englanti suositellaan kirjoitettavan abivuoden syksyllä, mutta sen voi kirjoittaa myös kevään kirjoituksissa.

lena01+lena02 Englanti arjessa ja globaalina kielenä (4 op)
Opintojaksolla käsitellään lukion kieltenopiskelua ja jatkuvaa oppimista monikielisessä maailmassa. Kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Opiskelijan kielitietoisuus, kieli-identiteetti ja itse- ja vertaisarviointitaidot vahvistuvat. Opintojaksolla tarkastellaan englannin kieltä lingua francana vuorovaikutustilanteissa, joissa englanti ei välttämättä ole kenenkään äidinkieli. Opintojakson aihepiirit liittyvät opiskelijan arkielämään.Numeroarviointi.

lena03 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op)
Opintojaksolla tarkastellaan kielten ja kulttuurien moninaisuutta. Taiteiden merkitystä käsitellään niiden vaikuttavuuden kautta. Opintoihin voidaan sisällyttää luovan ilmaisun tuotos. Opiskelija tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä ja harjoittelee tuottamaan tekstejä monipuolisesti itselle tärkeistä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä.Numeroarviointi.

lena04 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op)
Opintojaksolla harjoitellaan kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja. Opintojaksossa tarkastellaan aktiivisen toimijuuden ja demokratian rakentumista englannin kielellä monimuotoisessa maailmassa. Opiskelija tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden taustoihin. Opiskelija harjoittelee taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä tiedon perusteella.Numeroarviointi.

lena05 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)
Opintojaksolla syvennetään tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden arviointia. Tekstin tuottamisen ja tulkitsemisen taitoja vahvistetaan. Opintojaksolla käsitellään erilaisia tiedon- ja tieteenaloja sekä kestävää tulevaisuutta rakentavia innovaatioita ja tutustutaan englantiin tieteellisenä kielenä. Numeroarviointi.

lena06 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)
Opintojaksolla syvennetään opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Opintojaksolla pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia, työntekoa sekä taloutta myös kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija rohkaistuu englannin kielen käyttäjänä myös muodollisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.Numeroarviointi.


Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Valinnaisten opintojen erityisenä tavoitteena on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaiskäsitys kielitaitonsa tasosta opintojen päättövaiheessa sekä auttaa opiskelijaa löytämään keinoja kehittää osaamistaan. Kieliprofiilia täydennetään tavoitteellisesti opiskelijan omien tarpeiden mukaan.

lena07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)
Opintojakso valmistaa opiskelijaa maailmankansalaiseksi, joka ymmärtää globaaleja ympäristökysymyksiä. Näkökulmaa laajennetaan opiskelijan omasta elinpiiristä kansainvälisiin kestävään elämäntapaan liittyviin kysymyksiin. Tiedonhakutaitoja vahvistetaan lähdekritiikin näkökulmasta. Harjoitellaan ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä.Numeroarviointi.

lena08 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)
Opintojakso harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa kansainvälisessä kommunikaatiossa. Opiskelija ymmärtää jatkuvan suullisen kielitaidon kehittämisen tärkeyden. Neuvottelutaidot sekä toisen arvostaminen ja huomioon ottaminen vahvistuvat. Opintojakso valmistaa ylioppilaskokeeseen. Opintojakson lopuksi suoritetaan suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lena09 Kohti A-englannin ylioppilaskoetta (2op)
Pakolliset opintojaksot 1-6 on suoritettava ennen tätä opintojaksoa. Opintojakson tehtävänä on kehittää opiskelijan kielitaitoa ja valmistaa häntä ylioppilaskokeeseen. Opintojaksolla vahvistetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa. Opintojaksolla parannetaan tekstinymmärtämis-, kuuntelu- ja kirjoitustaitoja. Suoritusmerkintä.

lena10 Advanced Academic Writing (2 op)
Opintojaksolla vahvistetaan kirjoitustaitoja englannin kielellä. Harjoitellaan eri tekstityyppejä ja yo-tyyppisiä kirjoitelmia eri aiheista. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä opintokertymää.

lena11 Business English (2 op)
Opintojaksolla harjoitellaan kohteliasta viestintää englanniksi käyttäen kaupallisen alan sanastoa. Suullista viestintää harjoitellaan pitämällä englanninkielistä pitch esitelmää ajankohtaisista asioista. Suoritusmerkintä.

lena12 Shakespeare and Tudor England (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan Tudor-aikakauden historiaan ja Shakespearen näytelmätuotantoon. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä äidinkielen kanssa. Opintojaksolla tutustutaan myös klassiseen teatteriin ja teatterihistoriaan. Opintojaksoon voidaan sisällyttää opintomatka Lontooseen ja Stratford-upon-Avoniin Englantiin. Suoritusmerkintä.

lena13 International Court of Justice (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan kansainväliseen oikeusistuimeen ja sen toimintaan YK:n alaisena tuomioistuimena. Opintojaksolla tutkitaan autenttista materiaalia maiden välisistä ristiriidoista ja oikeustapauksista. Opintojaksolla harjoitellaan asianajajan, tuomarin sekä todistajan roolia kansainvälisessä tuomioistuimessa. Halukkaat opiskelijat voivat osallistua koulun omaan YK-simulaatioon (HELIMUN) ja/tai opintomatkaan kansainväliseen YK-simulaatioon (THIMUN).Suoritusmerkintä.

lena14 Creative Writing (2 op)
Opintojaksolla harjoitellaan luovaa kirjoitustaitoa englannin kielellä. Opintojaksolla tutustutaan eri kirjoitus genreihin ja vahvistetaan luovaa kirjoitustaitoa. Numeroarvointi. Arvosana 4 ei kerrytä opintokertymää.

lena15 English Literature (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan englanninkieliseen kirjallisuuteen. Romaaneja analysoidaan ja niiden pohjalta harjoitellaan akateemisen kirjallisuusesseen kirjoittamista. Numeroarvointi. Arvosana 4 ei kerrytä opintokertymää.

lena16 The English Book Club (2op)
Opintojaksolla tutustutaan englanninkieliseen kirjallisuuteen (romaanit ja novellit) alkuperäiskielellä. Teksteistä keskustellaan ja niitä analysoidaan suullisesti. Suullista ilmaisua painotetaan ja opiskelijoita rohkaistaan ilmaisemaan mielipiteensä ja tulkintansa teksteistä ja niiden teemoista. Lisäksi tekstejä voidaan käyttää luovan tuotoksen lähteenä. Suoritusmerkintä.

Espanja A-kieli (EAA)

Suoritusjärjestys

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät valtakunnalliset ja koulukohtaiset kurssit suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen.

Pakolliset kurssit

xLeaa1 Kieli ja maailmani

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten elämänpiiriin ja jokapäiväiseen elämään sekä opiskeluun. Numeroarviointi.

xLeaa2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan monenlaisia vuorovaikutustilanteita ja vahvistetaan sekä laajennetaan rakenteiden hallintaa. Kurssilla käsitellään hyvinvointiin sekä ihmissuhteisiin liittyviä teemoja. Numeroarviointi.

xLeaa3 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla käsitellään espanjankielisten maiden kulttuuria laaja-alaisesti. Kurssilla tehdään kohdekielen kulttuurista ilmiötä esittelevä tuotos. Numeroarviointi.

xLeaa4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla pohditaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja yksilöiden ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia esim. analysoimalla uutislähetysten tallenteita tai autenttisia artikkeleita. Numeroarviointi.

xLeaa5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssin aihepiireinä ovat tulevaisuuden visiot, teknologia sekä kestävä elämäntapa ja näihin liittyvät innovaatiot. Numeroarviointi.

xLeaa6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Aihepiireinä ovat opiskelu- ja urasuunnitelmat sekä arjen elämä lukion jälkeen. Työmuotoina ovat esim. curriculum vitae (CV) ja työhaastattelu. Numeroarviointi.

 Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLeaa7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla painotetaan taitoa tuottaa ja tulkita kieltä eri kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Numeroarviointi.

xLeaa8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, joka yhdessä kurssilla annettujen muiden näyttöjen kanssa määrittää kurssiarvosanan. Suullisesta kokeesta saadaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen yhteydessä. Numeroarviointi.

 Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLeaa9 Abikurssi (yhdistetty: xLeab29 / xleab311)

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki ko. aineen pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Suoritusmerkintä.

xLeaa10 Suullinen kurssi

Kurssilla tutustutaan Espanjan ja espanjankielisten maiden kulttuuriin, mediaan ja kulttuurielämään, kuten kirjallisuuteen, runouteen, musiikkiin, elokuvaan, taiteeseen, muotiin ja viestimiin.Kurssi toteutuu matkana espanjankieliseen maahan. Suoritusmerkintä.

B2/B3-KIELET (RA,SA,EA,VE)

Yleiset ohjeet

Opintojaksot suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. 

Oppiaine suositellaan kirjoitettavan 3. opiskeluvuoden keväällä. 

Oppimäärän tason vaihto

Opiskelijan on tarkoituksenmukaista jatkaa aloittamansa oppimäärän opintoja pitkäjänteisesti. Oppimäärää vaihdettaessa vieraassa kielessä pidemmästä oppimäärästä lyhyempään opintojaksoja luetaan hyväksi seuraavasti:

A-oppimäärä B2-oppimäärä B3-oppimäärä
1 1 3
2 3 5
3 4 6
4 2 4
6 5 7
7 6 8
8

Opiskelijan siirtyessä a-oppimäärästä b-oppimäärään hänen suorittamansa a-oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä yllä olevan taulukon mukaisesti. A-oppimäärän opintojen arvosanat siirtyvät suoraan b-oppimäärän opintojen arvosanoiksi, jollei opiskelija anna korkeampaan arvosanaan oikeuttavaa lisänäyttöä. 

Opiskelijan siirtyessä b-oppimäärästä a-oppimäärään opinnot luetaan hyväksi yllä olevan taulukon mukaisesti. Tällöin opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja ja näyttöjä ja jo suoritettujen arvosanat harkitaan uudelleen.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

leab301, lrab301, lsab301, lveb301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (2op)

Opintojaksolla hahmotetaan uuden kielen suhde aiemmin opiskeltuihin kieliin ja löydetään itselle sopivia keinoja oppia ja opiskella kieltä. Tutustutaan kohdekielen asemaan maailmassa ja opiskellaan kielen alkeita. Numeroarviointi.

leab20+leab302, lrab20+lrab302, lsab20+lsab302, lveb302 Arkielämän tilanteet (2op)

Opintojaksolla vankennetaan arkielämän sanastoa ja perusrakenteita. Opintojaksolla painotetaan suullista kielitaitoa. Tämä opintojakso toimii yläkoulussa b2-kieltä opiskelleille peruskoulun opintoja kertaavana opintojaksona. Numeroarviointi.

 

leab201+leab202, lrab201+lrab202, sab201+lsab202 / leab303+leab304, lrab303+lrab304, lsab303+lsab304, lveb303+lveb304 Minä ja kohdekielen maailma (4op)

Opintojakson aihepiirejä ovat mm. vapaa-ajan vietto, harrastukset ja koulu. Tutustutaan kohdekielen maantieteelliseen levinneisyyteen ja variantteihin. Numeroarviointi.

leab203, lrab203, lsab203 / leab305, lrab305, lsab305, lveb305 Terveys ja hyvä elämä (2op)

Opintojaksolla käsitellään hyvinvointia ja terveyttä ja mietitään niiden merkitystä eri elämänvaiheissa. Numeroarviointi.

 

leab204, lrab204, lsab204 / leab306, lrab306, lsab306, lveb306 Kulttuuri ja luova toiminta (2op)

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurin eri muotoihin ja niiden esiintymiseen kohdekielisissä maissa. Harjoitellaan kertomaan omasta suhteesta kulttuuriin. Mahdollisuuksien mukaan vierailukäyntejä. Numeroarviointi.

 

leab205, lrab205, lsab205 / leab307, lrab307, lsab307, lveb307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus (2op)

Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisten maiden koulujärjestelmiin ja opitaan kertomaan suomalaisesta koulusta sekä omasta koulunkäynnistä. Opintojaksolla pohditaan omia jatko-opintosuunnitelmia ja työelämää. Opintojakson aikana harjoitellaan ansioluettelon ja työhakemuksen tekoa. Numeroarviointi.

 

leab206, lrab206, lsab206 / leab308, lrab308, lsab308, lveb308 Media ja ajankohtaiset aiheet (2op)

Tutustutaan eri medioihin ja ajankohtaisiin aiheisiin lähdekritiikkiä unohtamatta. Mietitään, miten eri medioita voi hyödyntää kielitaidon kohentamisessa. Numeroarviointi.

 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

leab207, lrab207, lsab207 / leab309, lrab309, lsab309, lveb309 Kestävä elämäntapa (2op)

Opintojaksolla tarkastellaan kohdekielisten maiden yhteiskunnallista toimintaa sekä erilaisia asuinympäristöjä, luontoon ja kestävään kehitykseen liittyviä ilmiöitä niin meillä kuin muualla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kasvata opintokertymää.

 

leab208, lrab208, lsab208 / leab310, lrab310, lsab310, lveb310 Kohti B-kielen ylioppilaskoetta (2op)

Opintojaksolla kerrataan aiempien opintojaksojen oppimäärää sekä valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla erilaisia tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Opintojaksolla kerrataan paljon keskeistä sanastoa ja rakenteita sekä harjoitellaan kirjallista ilmaisua. Suoritusmerkintä.

 

 

Evankelis-luterilainen uskonto (UE)

Yleiset ohjeet 

Pakollinen ue1- opintojakso tulee suorittaa ennen muiden opintojaksojen suorittamista.

Uskonto suositellaan kirjoitettavan  syksyn ylioppilaskirjoituksissa.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lue01 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2op)
Opintojakso toimii johdantona uskontoon ilmiönä. Tavoitteena on ymmärtää uskonnon luonnetta ja piirteitä sekä pohtia maailmankatsomuksellisia kysymyksiä. Opintojaksolla tutustutaan myös lähi-idän uskontoihin (juutalaisuus, kristinusko ja islam) ja niiden erityispiirteisiin. Numeroarviointi.

lue02 Maailmanlaajuinen kristinusko (2op)
Opintojakso keskittyy kristinuskoon. Se johdattaa tutustumaan kristinuskon syntyyn, erityispiirteisiin ja kehitykseen maailmanlaajuisena uskontona. Opintojaksolla tarkastellaan myös kristinuskon ajankohtaisiin kysymyksiin ja niiden taustoihin. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lue03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2op)

Opintojaksolla perehdytään idän uskontoihin ja niiden kulttuurisiin vaikutuksiin. Tarkastelussa on Intian, Kiinan ja Japanin maailmankuva ja elämäntapa. Opintojaksolla tutustutaan myös luonnonuskontoihin. Opintojakson tavoitteena on muun muassa kehittää valmiuksia kulttuurien kohtaamiseen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen. Numeroarviointi.

lue04 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2op)
Opintojakso tarkastelee uskontoa suomalaisessa yhteiskunnassa keskittyen erityisesti kulttuurin ja uskonnon väliseen vuoropuheluun. Opintojaksolla perehdytään erityisesti kristinuskon vaikutukseen suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa, mutta myös muinaiseen uskontoperinteeseen ja uskonnottomaan tapakulttuuriin. Numeroarviointi.

lue05 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (2op)
Opintojaksolla perehdytään uskonnon ja taiteen suhteeseen. Tarkastelun kohteena on uskonnon vaikutus taiteeseen, arkkitehtuuriin ja populaarikulttuuriin. Numeroarviointi.

lue06 Uskonto, tiede ja media (2op)
Opintojakso tarkastelee uskonnon tutkimuksen menetelmiä sekä analysoidaan uskontoon liittyviä ajankohtaisia teemoja mediassa. Keskiössä ovat uskontojen viestintä ja uskontojen esiintyminen mediassa. Opiskelija tekee opintojaksolla media-analyysin tai osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät opinnot

lue07 Kohti uskonnon ylioppilaskoetta (2 op)
Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksia varten ja kerrataan keskeisiä opintosisältöjä. Numeroarviointi.Arvosana 4 ei kerrytä opintokertymää.

lue08 Keskiajan maailma (2op)
Opintojakso on johdanto keskiajan historiaan Rooman valtakunnan tuhosta Renesanssin alkuun saakka. Opintojakso on historian ja uskonnon oppiainerajat ylittävä opintojakso ja se järjestetään yhdessä historian (lhi08) opetuksen kanssa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä opintokertymää.

Filosofia (FI)

Yleiset ohjeet

Pakollisten opintojen jälkeen suoritusjärjestys on vapaa. Käytännössä ne kannattaa kuitenkin käydä läpi numerojärjestyksessä siten, että lfi05 ajoittuu abivuoden alkuun. Filosofian reaalikoe kannattaa ajoittaa abivuoden syksyyn, sillä silloin lfi05 kertaavista opinnoista saa suurimman hyödyn.

 

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lfi01 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Tiesitkö olevasi filosofi? Opintojakson jälkeen tiedät - tai ainakin epäilet olevasi. Opintojaksolla pohditaan filosofian yleistä luonnetta ja merkitystä. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta filosofian eri osa-alueista, soveltamisesta ja joistakin erityiskysymyksistä. Erityisesti painotetaan filosofisten taitojen (mm. argumentaatio, päättely, vuorovaikutustaidot) kartuttamista. Numeroarviointi.

 

lfi02Etiikka

Eettiset ongelmat eivät ratkea pohtimalla, mutta ne voivat kyllä kirkastua. Opintojaksolla perehdytään filosofisen etiikan keskeisimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin. Moraalifilosofian perinteeseen tutustumisen lisäksi opinnoissa pohditaan ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä. Opintojaksolla ei unohdeta käytännön harjoituksia, soveltavia kysymyksiä eikä oman eettisen ajattelu- ja argumentaatiokyvyn harjaannuttamista. Numeroarviointi.

 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lfi03 Yhteiskuntafilosofia

Filosofian tärkeimpiä tehtäviä on kautta aikain ollut filosofinen yhteiskunta-analyysi ja aikalaiskritiikki. Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin. Tarkastelemme filosofisesti yhteiskunnan luonnetta, instituutioiden toimintaa ja yksilön suhdetta yhteiskuntaan. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. oikeudenmukaisuus, vallan ja omistamisen oikeuttaminen, kulttuurifilosofia, yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi, utopiat, poliittisen toiminnan filosofiset perustelut, konservatismi, liberalismi ja sosialismi. Numeroarviointi.

 

lfi04 Totuus

Opintojaksolla otetaan totuus haltuun. Kaikki tieto ja käsityksemme todellisuudesta perustuu lopulta tieto-opillisille ja metafyysisille taustaoletuksille. Mitä on oleminen? Mistä kaikki on tullut? Miksi ylipäätään jotakin on olemassa? Mikä on tiedon ja mielipiteen ero? Mikä on totta? Tällä opintojaksolla perehdytään todellisuuteen, tietoon ja tieteeseen. Riippumatta siitä mikä tieteenala sinua kiinnostaa, opit opintojen aikana perustelemaan ja pohtimaan siihen liittyviä taustaoletuksia taitavammin. Numeroarviointi.

 

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lfi05 Kohti filosofian ylioppilaskoetta

Opintojaksolla luodaan kokonaiskuvaa filosofian historiasta Thaleksesta Žižekiin. Opintojakson painopiste on länsimaisessa ajattelussa, mutta muiden kulttuuripiirien filosofiaa nostetaan esille. Opintojaksoi auttaa ymmärtämään filosofian vaikutusta ihmiskunnan kehitykseen ja auttaa siten hahmottamaan sivilisaatiomme syvintä olemusta. Opintojakso on erityisen suositeltava historian opintojen täydentäviksi opinnoiksi ja filosofian ainereaaliin valmistautuville. Suoritusmerkintä.

Fysiikka (FY)

Pakollinen kurssi

xLfy1 Fysiikka luonnontieteenä

Tavoitteena on herättää ja syventää kiinnostusta fysiikkaa kohtaan. Kurssilla tutustutaan aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja opiskelijat oppivat jäsentämään käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla. Tavoitteena on ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta. Opiskelija suunnittelee ja tekee yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa ja esittämään sitä muille. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLfy2 Lämpö

Opiskelija tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt, tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä sekä saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon Numeroarviointi.

xLfy3 Sähkö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä ja harjaantuu matemaattisessa mallintamisessa ja suureyhtälöiden käyttämisessä.  Lisäksi opiskelija tutustuu mittaustekniikkaan ja osaa tehdä sähköopin perusmittauksia. Numeroarviointi.

xLfy4 Voima ja liike

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa voiman ja liikkeen käsitteitä ja tutkia kokeellisesti näihin liittyviä ilmiöitä. Opiskelija oppii ymmärtämään säilymislakien merkityksen fysiikassa. Numeroarviointi.

xLfy5 Jaksollinen liike ja aallot

Opiskelija saa yleiskuvan luonnon jaksollisesta liikkeestä ja aaltojen käsitteistä ja perehtyy niitä selittäviin keskeisiin periaatteisiin. Kurssin aikana perehdytään värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä. Numeroarviointi.

xLfy6 Sähkömagnetismi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja valoon liittyviä käsitteitä. in ilmiöistä, perehtyy sähköturvallisuuteen ja syventää tuntemustaan sähkömagneettisten ilmiöiden merkityksestä yhteiskunnassa. Numeroarviointi.

xLfy7 Aine ja säteily

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen rakennetta ja rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina sekä syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöiden tulkitsijana. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLfy8 Astrofysiikka

Astrofysiikka on nuori kasvava tiede. Se vaatii laaja-alaista ilmiöalueen ymmärtämistä. Kurssilla opiskelijalla on mahdollisuus soveltaa aiemmin opittua tietoa gravitaatiosta, lämpöopista, valo- ja liikeilmiöistä, ja ydinvuorovaikutuksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

xLfy9 Laboratoriokurssi
Kurssin aikana tarkastellaan fysiikan ilmiöitä syvällisemmin. Tavoitteena on parantaa valmiuksia laboratoriotyöskentelyyn. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLfy10 Fysiikan abikurssi
Abikurssi, jossa kerrataan fysiikan oppimäärä sekä valmistaudutaan fysiikan ylioppilaskokeeseen parantamalla laskuvalmiuksia sekä kiinnittämällä huomiota vastausten esitystapaan, mallintamisprosessiin ja mallin pätevyysalueen sekä johtopäätösten pohtimiseen. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

Historia (HI)

Pakolliset kurssit

xLhi1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa 

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden, kuten väestömuutosten, pitkän aikavälin tarkastelussa. Numeroarviointi.

xLhi2 Kansainväliset suhteet 

Kurssi keskittyy kansainvälisten suhteiden tarkasteluun 1900- luvulta nykypäivään. Kansainvälistä politiikkaa analysoidaan erilaisista näkökulmista, kuten taloudellinen ja ideologinen. Numeroarviointi.

xLhi3 Itsenäisen Suomen historia 

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutoksia ja kehityslinjoja autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Tarkastelun kohteita ovat mm Suomen kansainvälisen aseman kehittyminen sekä muutoksiin liittyvät kriisit. Numeroarviointi.

 Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLhi4 Eurooppalaisen maailmankuvan historia 

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Numeroarviointi.

xlhi5 Ruotsin itämaasta Suomeksi

Opiskelija oppii ymmärtämään Suomen historian keskeisiä kehityskulkuja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. Kurssin opetuskieli on suomi. Numeroarviointi.

xLhi6 Maailman kulttuurit kohtaavat 

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina. Numeroarviointi.

 Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLhi7 Arkeologia

Arkeologian kurssin aikana opiskelijat tutustuvat arkeologien käyttämiin metodeihin ja saavat käsityksen miten esim. esihistoriaa, ihmisten elämää Hadrianuksen muurilla tai arkkitehtuuria ja teknologiaa varhaisissa teollisuusyhteisöissä voidaan tutkia arkeologisen todistusaineiston avulla. Kurssin opetuskieli ja materiaalit ovat englanniksi. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

xlhi8 Vallankumouksen vuodet

Kurssilla käsitellään kahta Euroopan poliittiseen historiaan erityisesti vaikuttanutta vallankumousta, Ranskan vallankumousta sekä Venäjän vallankumousta. Lisäksi kurssilla tarkastellaan teollista vallankumousta ja sen vaikutusta Englannissa, Ranskassa sekä Saksassa. Kurssi on AS/A-level kokeisiin valmistava kurssi ja opiskelijoiden pitää olla valmiita tekemään annetut tehtävät sekä olemaan aktiivinen keskusteluiden sekä ryhmätehtävien aikana. Kurssin opetuskieli on englanti. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

xLhi9 Keskiajan maailma

Kurssi on johdanto keskiajan historiaan Rooman valtakunnan tuhosta Renessanssin alkuun saakka. Tutkimuksen kohteena on poliittiset, uskonnolliset ja sosiaaliset muutokset sekä taloudelliset, tekniset ja kulttuuriset kehityslinjat, joita tutkitaan tulkitsemalla ja analysoimalla historiallisia lähteitä. Kurssi on historian ja uskonnon oppiainerajat ylittävä kurssi. Kurssin opetuskielenä on sekä englanti että suomi. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

xLhi10 Puheet, jotka muuttivat maailman

Opiskelijat ymmärtävät puheiden, kuten Martin Luther Kingin ’I have a dream’ tai Kevin Ruddin ´Sorry´ merkityksen historiassa ja miten puheet heijastavat kyseisen maan ja aikakauden sosiaalista, taloudellista ja poliittista ympäristöä. Kurssin painopiste on 1800- ja 1900-luvuissa. Kurssimateriaali on englanninkielistä ja opetus on englanniksi. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

xLhi11 Yhdistyneet kansakunnat

Kurssilla tarkastellaan Yhdistyneiden kansakunnan historiaa, instituutioita, politiikkaa ja sen roolia 1900- ja 2000 –luvun maailmassa. Erityisesti painotetaan YK:n eri elinten (Turvallisuusneuvosto, Yleiskokous, ECOSOC) roolien ymmärtämistä sekä YK:n merkitys seuraavilla alueilla; rauha & turvallisuus, ihmisoikeudet sekä kestävä kehitys. Erityistä painoa asetetaan YK:n rauhanturvaamiselle. YK:n toiminnan ymmärtäminen kulminoituu osallistumalla kurssin lopussa HELIMUN –konferenssiin. Kurssi on englanninkielinen online -kurssi. Suoritusmerkintä.

xLhi12 Abikurssi

Kurssi on historian kertauskurssi, jolla opiskelijat valmistautuvat ylioppilaskirjoituksiin. Kurssin aikana opiskelijat kertaavat valtakunnalliset kurssit sekä osallistuvat harjoituskokeisiin. Suoritusmerkintä.

xLhi13 Kiinan ja Japanin historia 

Verkkokurssilla tutustutaan sekä Kiinan että Japanin historian 1600 –luvulta 1900-luvun loppuun. Kurssilla keskitytään teemoihin, jotka ovat tärkeitä Kiinan ja Japanin nykytilanteen ymmärtämiseksi. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

xLhi14 Afrikan historia 

Afrikan historian kurssilla keskitytään 1900-luvun historiaan, jolloin 54 uutta valtiota syntyi dekolonisaation seurauksena. Kurssilla tutkitaan dekolonisaation taustalla olevia syitä, eri tekijöitä jotka muovasivat sitä ja seurauksia koko mantereella. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

xLhi15 Kylmä sota 

Kurssilla keskitytään kansainvälisiin suhteisiin kylmän sodan alusta Neuvostoliiton romahtamiseen asti. Kurssilla käsitellään mm. kylmän sodan taustaa, kylmän sodan globalisoitumista ja asevarustelukilpailua. Oppimisprosessiin sisältyy pari-/ryhmätehtäviä, simuloituja väittelyitä ja keskusteluja, joiden tietolähteenä käytetään virallisia valtiosopimuksia ja -dokumentteja. Kurssi on englanninkielinen. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssimäärää.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

xLshi1 Konfliktikurssi - Conflict course

Kurssilla tutustutaan ajankohtaisten paikallisten ja kansainvälisten konfliktien taustalla oleviin syihin ja seurauksiin. Kurssilla tarkastellaan myös terrorismia, kriisinhallintaa ja erilaisten organisaatioiden (esim. YK ja NATO) roolia konflikteissa. Kurssin lopussa jokainen opiskelija tekee tutkielman. Kurssin opetuskieli on englanti. Suoritusmerkintä.

xLshi2 Antiikin Rooman historian kurssi 

Antiikin Rooman historian kurssi järjestetään Roomassa, Italiassa. Kurssilaiset pääsevät tutustumaan antiikin Rooman keskeisiin kohteisiin mm. Forum Romanumiin, Ostia Anticaan  ja Pompeijiin. Arkeologia, kulttuuri, talous ja yhteiskuntarakenne valaisevat opiskelijoiden käsitystä antiikista. Suoritusmerkintä.

 

Ilmaisutaito (IT)

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lit01 Draama 1 (2op)
Opintojakso on joustava, ja sisällöt muokkautuvat kunakin vuonna ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan. Opintojaksolla tehdään perusharjoituksia, joiden tavoitteena on etsiä opiskelijan omia ilmaisuvaroja, kasvattaa esiintymisrohkeutta sekä vahvistaa kykyä toimia ryhmässä, ottaa kontaktia ja reagoida toisten antamiin impulsseihin. Opintojaksolla harjoitellaan äänenkäyttöä, tehdään erilaisia liikeilmaisuun liittyviä harjoituksia sekä aisti-, kontakti-  ja rentoutumisharjoituksia. Opiskelijat perehtyvät myös improvisaation perustekniikoihin sekä johonkin osallistavan draaman genreen esimerkikisi prosessidraamaan. Opintojaksolla voidaan tehdä myös pieniä projekteja esimerkiksi lyhytelokuvia. Opintojakson opetuskieli on suomi. Suoritusmerkintä.

lit02  Ilmaisua ja esityksiä (2op)
Kiinnostaako esiintyminen? Haluatko kokemusta juhlien tekemisestä ja toteuttamisesta? Opintojaksolla tehdään yhdessä pieniä esityksiä koulun juhliin, esim. puuro- ja joulujuhlaan. Opintojakso ei edellytä erityisiä musikaalisia tai taiteellisia lahjoja. Suoritusmerkintä.

Japanin kieli (SJA)

Koulukohtainen soveltava kurssi

xLsja1 Japanin kielen alkeiskurssi

Kurssilla opetellaan japanin kielen alkeet ja tutustutaan japanilaiseen kulttuuriin. Kurssi antaa mahdollisuuden päästä alkuun kielen opiskelussa, jota voi jatkaa itsenäisesti tai muilla kursseilla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää

Kemia (KE)

Valtakunnallinen pakollinen kurssi

xLke1 Kemiaa kaikkialla

Kurssi kuuluu Introduction to Natural Sciences kurssikokonaisuuteen eli toteutetaan biologian, fysiikan ja kemian opettajien yhteiskurssina. Kurssilla tarkastellaan atomin rakennetta, jaksollista järjestelmää, aineiden ominaisuuksien selittämistä sidosten avulla  sekä niiden merkitystä ihmiselle ja elinympäristölle. Kurssilla tehdään laboratoriotöitä. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLke2 Ihmisen ja elinympäristön kemia

Tutkitaan orgaanisiin yhdisteisiin sekä laskennalliseen kemiaan, kuten ainemäärän sekä aineen pitoisuuden liittyviä ilmiöitä. Käytetään tietotekniikkaa mallinnukseen. Numeroarviointi.

xLke3 Reaktiot ja energia

Kurssilla tutkitaan kemiallisia reaktioita mm. reaktion tapahtumiseen ja reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä sekä reaktioon liittyviä energiamuutoksia ja reaktioiden merkityksiä elinympäristössä (esim. teollisuus). Lisäksi perehdytään reaktioyhtälöiden kirjoittamiseen ja stoikiometrisiin laskuihin ja kaasujen yleiseen tilanyhtälöön. Numeroarviointi.

xLke4 Materiaalit ja teknologia

Tarkastellaan sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteita ja niihin liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia sekä erilaisten materiaalien ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä. Hapettumis-pelkistymisreaktioiden avulla tutkitaan sähkökemiallista jännitesarjaa, normaalipotentiaaleja, kemiallisia pareja ja elektrolyysiä. Numeroarviointi.

xLke5 Reaktiot ja tasapaino

Kurssilla tutkitaan reaktiotasapainoa, happo-emästasapainoa, vahvoja ja heikkoja protolyyttejä sekä liukoisuuksia ja liukoisuustasapainoa. Ke5-kurssin opetuskieli on suomi. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLke6 Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi
Kurssilla kerrataan lukion kemian oppimäärän ydinasiat sekä valmistaudutaan kemian ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi toteutetaan suomen kielellä. Suoritusmerkintä.

xLke7 Rikostekninen tutkinta

Kurssilla tehdään tapaustutkimuksia, joissa perehdytään biokemian saloihin. Kurssilla käytetään rikospaikan tutkimusmenetelmiä kuten veri-, sormenjälki- ja DNA-analyysimenetelmiä. Kurssilla tehdään yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja käydään tutustumiskäynnillä. Tämä on biologian ja kemian yhteiskurssi. Suoritusmerkintä.

xLke8 Lääkeaineanalytiikka

Syvennetään orgaanisen kemian tuntemusta opiskelemalla lääkeainemolekyylejä. Tunnistetaan lääkeaineiden funktionaaliset ryhmät, lasketaan lääkeainelaskuja sekä tutustutaan lääkkeiden valmistus- ja analyysimenetelmiin. Molekyylejä mallinnetaan molekyylinmallinnusohjelmalla. Laboratoriossa valmistetaan jokin lääkeaine kuten Aspiriinia. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin sekä farmasian/ lääketieteen opintoihin. Yritysyhteistyötä. Suoritusmerkintä.

xLke9 Environmental Research

In this course we study chemistry and biology within an environmental context. Laboratory and project work look at substances like water, air and soil. The aim of the course is to help the student in their matriculation examinations in biology and chemistry by providing practical examples of matriculation question topics. This is a combined chemistry-biology course. It is carried out partly in the school (one lesson a week) and as a field trip to the University Environmental Research center in Lammi or another location. No course book is required as online resources will be used. Students pay a fee of approximately 25 e for overnight accommodation + food in University Lammi Biological Station  / other location. There is no written exam. At the end of the course the students will present their research work. Grade is pass or fail.

Kiinan kieli (SKI)

Koulukohtainen soveltava kurssi

xLski1 Kiinan kielen alkeiskurssi 

Kurssilla opetellaan kiinan kielen alkeet ja tutustutaan kiinalaiseen kulttuuriin. Kurssi antaa mahdollisuuden päästä alkuun kielen opiskelussa, jota voi jatkaa itsenäisesti tai muilla kursseilla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

Korea (SKOR)

Koulukohtainen soveltava kurssi

xLskor1 Korea

Kurssilla opetellaan korean kielen alkeet ja tutustutaan korealaiseen kulttuuriin. Kurssi antaa mahdollisuuden päästä alkuun kielen opiskelussa, jota voi jatkaa itsenäisesti tai muilla kursseilla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

Kuvataide (KU)

Musiikista ja kuvataiteesta tulee suorittaa yhteensä 3 pakollista kurssia lukion aikana. MU1 JA KU1 ovat pakollisia kaikille opiskelijoille ja kolmanneksi pakolliseksi kurssiksi opiskelija voi valita MU2 tai KU2.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

xlku1 Images and cultures

During the course students examine visual arts and other forms of visual culture including social media and different current phenomena and different processes and practices of visual culture. The aim of the course is for students to use various methods of visual arts and forms of culture, media, images and other platforms as well as current events in creating, interpreting and analysing visual arts and visual culture and what an effect these have on students’ own life as well as on society and global context in general. Numerical grading.

xlku2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt - Formed and built environments?

This Visual Arts course is about environments and everyday objects: so architecture and design. We will examine both architecture and design from the viewpoints of history, politics, cultural diversity, sustainable development and societal issues. You will learn about the processes and practices of architecture and product design and apply them as a starting point for your own visual expression. Numerical grading.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xlku3 Partaking in the media

What does a trappist monk have to do with Steve Jobs and your computers various selection of fonts? Why do presidential candidates hire advertising companies? How and why did horror movies become a genre? In this course students learn to analyse and interpret the different roles of modern media culture in its social context. Students also learn to deepen their information technology skills in using and creating various images and techniques as devices of their own expression and this way influencing and playing a role in the media themselves. Numerical grading.

xlku4 Many worlds of art

Students learn to examine various aspects of imagery, symbolism and society through various historical eras. Students create their own images and artworks with an emphasis on the visual continuity from historical artistic heritage to modern society and its cultural diversity. Numerical grading.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLku5 Nykytaiteen työpaja

Tutustutaan kuvataiteen kokeellisiin ilmaisutapoihin ja toteutetaan oma nykytaiteellinen produktio yksin tai ryhmässä. Syvennetään nykytaiteen tuntemusta. Numeroarviointi. Opetus englanniksi.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

xLsku1 Valokuvaus

What is the Decisive Moment and what did Janita Autio need to learn in order to become a self-taught photographer? In this course the students will learn the whys and hows of photography. The focus of the course will be both in the content and the technique. The course includes a guest workshop from a professional photographer on his/her specialty. Learning will be demonstrated by a portfolio. Grading: pass / fail. 

xLsku2 Video

Cinema, as Jean-Luc Godard wrote, is truth 24 times a second. Documentaries as a genre is all about the truth, albeit subjective one. In this course the students will learn to analyse and interpret documentaries as a form of journalism and art. The students will form small film crews (also working on your own is possible) and design and produce documentaries on topics based on their own interests. If possible, the course includes a visit from a professional of the film industry. Grading: pass / fail.

 

Liikunta (LI)

Suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit on jaettava kahdelle vuodelle. Opiskelija voi halutessaan valita päättötodistukseen vain suoritusmerkinnän kurssien lukumäärästä riippumatta.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

xLlp1/xLlt1 Energiaa liikunnasta 

Kurssilla käydään läpi monipuolisesti erilaisia liikunta- ja kuntoilulajeja vuodenaikaan liittyvät mahdollisuudet huomioiden. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen. Numeroarviointi.

xLlp2/xLlt2 Aktiivinen elämäntapa 

Lukion toinen pakollinen liikuntakurssi. Pääpaino oman liikuntaharrastuksen vahvistamisessa. Käydään läpi monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja vuodenaika huomioiden, jätetään opiskelijalle mahdollisuus osallistua kurssin suunnitteluun sekä annetaan opiskelijalle tietoa ja taitoja oman fyysisen kunnon osa-alueiden mittaamiseen. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLlp3/xLlt3 Terveyttä liikkuen

Fitness-kurssin  tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä omien fyysisten ominaisuuksien kehittäminen. Kurssin pääpaino on kuntoliikunnassa, johon sisältyvät mm. kuntosaliharjoittelu, crossfit -tyyppiset treenikokonaisuudet ja HIIT-treenit lihashuoltoa unohtamatta. Kurssin aikana jokainen opiskelija tekee itselleen harjoitusohjelman tavoitteidensa mukaisesti opettajan ohjauksessa. Numeroarviointi.

xLlp5/xLlt5 Hyvinvointia liikkuen

Elämyskurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista elämyksellisten ja rentouttavien  liikuntakokemusten kautta. Kurssi toteutetaan hajautetusti koko lukuvuoden aikana kokeillen erilaisia lajeja ja aktiviteetteja. Kurssia ei ole merkitty lukujärjestykseen, vaan tapaamiset sovitaan erikseen. Ohjelma koostuu vaihtelevasti esim. melonnasta, retkeilystä, kiipeilystä, sup-lautailusta, avantouinnista, joogasta ja golfista. Ohjelma suunnitellaan yhdessä kurssin opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Kurssista aiheutuu jonkin verran kustannuksia. Suoritusmerkintä.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLlp6/xLlt6 Palloilukurssi

Palloilukurssilla syvennytään sisä- ja ulkopalloilulajeihin ryhmän valintojen mukaan. Päätavoitteena on lajitietojen ja -taitojen syventäminen sekä yhteistoimintataitojen kehittäminen. Suoritusmerkintä.

xLlp7/xLlt7 Ulkoilu, retkeily ja vapaa-aika

Survival-kurssi toteutetaan koko yön yli kestävänä retkeilykurssina Etelä-Suomen kansallispuistossa viikonlopun aikana. Kurssia ei ole merkitty lukujärjestykseen, vaan viikonloppu sovitaan erikseen. Kurssista aiheutuu jonkin verran kustannuksia. Suoritusmerkintä.

xLlp8/xLlt8 Wanhat tanssit

Kurssilla harjoitellaan perinteinen vanhojen tanssit -ohjelmisto sekä tutustutaan juhla- ja tapakulttuuriin. Tanssit esitetään koululla sekä oppilaille että vanhemmille. Kurssi päättyy Helsingin Jäähallissa pidettävään pääkaupunkiseudun koulujen yhteisnäytökseen. Kurssin tavoitteena on myös edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta toteutuu oppilaiden oman tanssin suunnittelussa. Suoritusmerkintä.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

xLsli1 Laskettelukurssi

Laskettelukurssi suoritetaan viikonlopun mittaisena intensiivikurssina. Kurssilla on mahdollista kokeilla laskettelua erilaisilla välineillä. Kurssi on omakustanteinen. Kustannukset sisältävät bussikuljetukset, majoituksen, hissiliput ja mahdollisen välinevuokran. Suoritusmerkintä.

xLsli2 Harrastekurssi

Kurssi on liikuntaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti harrastavan omatoimisen tai ohjatun harjoittelun perusteella suoritettava liikuntakurssi. Harrastuksen on oltava ohjattua ja/tai valvottua; tarvittaessa oppilas laatii kirjallisen suunnitelman harjoittelusta ja tavoitteista ja liittää todistuksen harjoittelustaan (esim. vanhat tanssit II, väh. SM-tason urheiluharrastus). Suoritusmerkintä.

xLsli3 Dance

Hiphopia, Breakdancea tai Street jazzia. Danceteam tarjoaa mahdollisuuden harjoitella ja harrastaa katutansseja saman henkisessä porukassa. Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista harrastamista koko lukuvuoden ajan ja osallistumista esiintymiseen. Kurssi toteutetaan iltapäivisin koulun jälkeen. Suoritusmerkintä.

Valtakunnallinen soveltava kurssi

xLld4 Liikunnan lukiodiplomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikuntadiplomin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta. Arviointi: Erillinen lukiodiplomitodistus.

Matematiikka pitkä oppimäärä (MAA)

Yleiset ohjeet

Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Kurssi xLmaa12 suoritetaan toisen opiskeluvuoden keväällä. Kurssit xLmaa11, xLmaa13, xLmaa14 ja xLmaa15 suoritetaan kolmantena opiskeluvuonna. xLmaa17 suoritetaan samaan aikaan kuin xLmab6. Kurssin xLmaa18 suorittaminen aloitetaan toisena opiskeluvuotena.

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti: MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB7 ja MAA8 → MAB4 ja MAA10 → MAB5.

Pakolliset kurssit

xLmay1 Luvut ja lukujonot

Kurssilla käsitellään reaalilukuja, peruslaskutoimituksia ja prosenttilaskuja, tulkitaan ja piirretään funktion kuvaajia, opetellaan lukujonoja ja niiden summia sekä logaritmin ja potenssin välistä yhteyttä. Numeroarviointi.

xLmaa2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt

Kurssilla opitaan ratkaisemaan polynomiyhtälöitä ja -epäyhtälöitä. Lisäksi tutkitaan toisen asteen yhtälön ratkaisujen lukumäärää. Tutkitaan binomikaavojen ja yhtälön juurten avulla polynomin jakamista tekijöihin. Numeroarviointi.

xLmaa3 Geometria

Kurssilla tutkitaan kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuutta, sini- ja kosinilauseita, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometriaa, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskemista. Numeroarviointi.

xLmaa4 Vektorit

Kurssilla tarkastellaan vektoreita, niiden perusominaisuuksia ja laskusääntöjä sekä kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla. Lisäksi opetellaan ratkaisemaan yhtälöryhmiä. Numeroarviointi.

xLmaa5 Analyyttinen geometria

Tutkitaan pistejoukon yhtälöitä mm. suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöitä sekä pisteen etäisyyttä suorasta. Ratkaistaan itseisarvoyhtälöitä ja itseisarvoepäyhtälöitä. Numeroarviointi.

xLmaa6 Derivaatta

Tutkitaan mm. rationaaliyhtälöitä ja – epäyhtälöitä, funktion raja-arvoa, jatkuvuutta ja derivaattaa. Tarkastellaan yksinkertaisten polynomifunktioiden derivaattoja, funktioiden tulon ja osamäärän derivaattoja sekä niiden käyttöä funktion kulun tutkimisessa ja ääriarvojen määrittämisessä sekä funktion suurimman ja pienimmän arvon määrittämisessä sovellusongelmien yhteydessä. Numeroarviointi.

xLmaa7 Trigonometriset funktiot

Kurssilla tutkitaan trigonometristen funktioiden ominaisuuksia, yhtälöitä ja derivaattoja. Numeroarviointi.

xLmaa8 Juuri- ja logaritmifunktiot

Kurssilla tutkitaan mm. juuri-, eksponentti-, logaritmifunktioiden ominaisuuksia ja niiden yhtälöiden ratkaisemista sekä derivaattoja. Numeroarviointi.

xLmaa9 Integraalilaskenta

Kurssilla käsitellään funktioiden integrointia ja määrättyä integraalia. Tutkitaan alueen pinta-alaa ja kappaleen tilavuutta määrätyn integraalin avulla. Numeroarviointi.

xLmaa10 Todennäköisyys ja tilastot

Kurssilla tutkitaan erilaisia tilastollisia jakaumia (diskreetti ja jatkuva), niiden tunnuslukuja, klassista ja tilastollista todennäköisyyttä, kombinatoriikkaa, todennäköisyyksien laskusääntöjä, todennäköisyysjakaumia, odotusarvoa ja normaalijakaumaa. Numeroarviointi.

 Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLmaa11 Lukuteoria ja todistaminen

Kurssilla tutkitaan mm. logiikan alkeita, erilaisia todistusperiaatteita, lukuteorian käsitteitä: alkulukujen ominaisuuksia ja kokonaislukujen jaollisuutta. Numeroarviointi.

xLmaa12 Algoritmit matematiikassa

Kurssilla tutkitaan mm. yhtälöiden numeerista ratkaisemista iteroinnin avulla, polynomien jaollisuutta, numeerisesti muutosnopeuden ja pinta-alan määrittämistä. Numeroarviointi.

xLmaa13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

Kurssilla syvennetään ja täydennetään differentiaali- ja integraalilaskennan taitoja sekä tutkitaan mm. funktioiden ja lukujonojen raja-arvoa äärettömyydessä, epäoleellisia integraaleja, käänteisfunktioita sekä sarjoja ja niiden summia. Numeroarviointi.

 Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLmaa14 Kertauskurssi 1

Kurssilla kerrattavia asioita ovat luvut ja laskutoimitukset, yhtälöt ja epäyhtälöt, geometria ja analyyttinen geometria. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLmaa15 Kertauskurssi 2

Kurssilla kerrataan vektoreita, todennäköisyyslaskentaa, jatkuvuutta, derivaattaa, integraalilaskentaa ja lukujonoja. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLmaa16 Matematiikan jatko-opinnot

Teknologisen kehityksen myötä matematiikan osaamista tarvitaan nykyisin jatko-opinnoissa yhä enemmän, lähtien luonnontieteistä päätyen taloustieteen kautta esimerkiksi psykologiaan. Tämän kurssin tarkoituksena onkin antaa tarvittavat matemaattiset pohjatiedot korkeakouluopiskeluun ja samalla myös vahvistaa osaamista ylioppilaskirjoituksiin. Koska kurssilla opiskeltavien sovellusten kirjo on laaja lähtien ekologian populaatiomalleista päätyen digitaaliseen kuvankäsittelyyn, se sopii erinomaisesti myös muuten vain matematiikasta ja teknologiasta kiinnostuneille. Pääsisällöt: kompleksiluvut, differentiaaliyhtälöt, matriisilaskenta sekä opiskelijoiden omat toiveet. Suoritusmerkintä.

xLmaa17 Talousmatematiikka (=xLmab6)

Kurssilla tutustutaan talouselämän käsitteisiin ja kehitetään matemaattisia valmiuksia oman talouden suunnitteluun. Kurssilla opitaan tekemään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina- ja verotuslaskelmia. Kerrataan ja syvennetään prosenttilaskujen ja yhtälönratkaisun hallintaa sekä opitaan mallintamaan talouden ilmiöitä lukujonojen ja summien avulla. Kurssi antaa hyvät pohjatiedot jatko-opinnoille, esimerkiksi yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun. Kurssilla opiskellaan teknisten apuvälineiden käyttöä laskelmien tekemisessä ja sovellustehtävien ratkaisemisessa. Numeroarviointi.

xLmaa18 Matematiikan tutorkurssi

Lukion 2. vuoden opiskelija toimii tutorina lukion 1. vuoden opiskelijalle kerraten itse samalla oppimaansa. Kurssin suoritus itsenäisesti. Suoritusmerkintä.

Matematiikka lyhyt oppimäärä (MAB)

Pakolliset kurssit

xLmay1 Luvut ja lukujonot

Kurssilla käsitellään reaalilukuja, peruslaskutoimituksia ja prosenttilaskuja, tulkitaan ja piirretään funktion kuvaajia, opetellaan lukujonoja ja niiden summia sekä logaritmin ja potenssin välistä yhteyttä. Numeroarviointi.

xLmab2 Lausekkeet ja yhtälöt

Kurssilla käsitellään suureiden välistä lineaarista riippuvuutta ja verrannollisuutta, ongelmien muotoilemista yhtälöiksi, yhtälöiden ja yhtälöparien graafista ja algebrallista ratkaisemista, ratkaisujen tulkintaa ja arvioimista ja toisen asteen polynomifunktiota ja toisen asteen yhtälön ratkaisemista. Numeroarviointi.

xLmab3 Geometria

Kurssilla käsitellään kuvioiden yhdenmuotoisuutta, suorakulmaisen kolmion trigonometriaa, Pythagoraan lausetta ja Pythagoraan lauseen käänteislausetta, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittämistä ja geometrian menetelmien käyttöä koordinaatistossa. Numeroarviointi.

xLmab4 Matemaattisia malleja

Kurssilla opiskellaan lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltamista, potenssiyhtälöiden ratkaiseminen, eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla ja lukujonot matemaattisina malleina. Numeroarviointi.

xLmab5 Tilastot ja todennäköisyys

Kurssin keskeisinä sisältöinä ovat jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, regression ja korrelaation käsitteet, havainto ja poikkeava havainto, kombinatoriikkaa, ennusteiden tekeminen, todennäköisyyden käsite ja sen laskulakien sekä niitä havainnollistavien mallien käyttöä. Numeroarviointi.

xLmab6 Talousmatematiikka (=maa17)

Kurssilla tutustutaan talouselämän käsitteisiin ja kehitetään matemaattisia valmiuksia oman talouden suunnitteluun. Kurssilla opitaan tekemään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina- ja verotuslaskelmia. Kerrataan ja syvennetään prosenttilaskujen ja yhtälönratkaisun hallintaa sekä opitaan mallintamaan talouden ilmiöitä lukujonojen ja summien avulla. Kurssi antaa hyvät pohjatiedot jatko-opinnoille, esimerkiksi yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun. Kurssilla opiskellaan teknisten apuvälineiden käyttöä laskelmien tekemisessä ja sovellustehtävien ratkaisemisessa. Numeroarviointi.

 Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLmab7 Matematiikan analyysi

Kurssilla tutkitaan muutosnopeutta ja opitaan derivaatan käsite. Opitaan tutkimaan polynomifunktion kulkua derivaatan avulla, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen ja määrittämään polynomifunktion suurin ja pienin arvo. Numeroarviointi.

xLmab8 Tilastot ja todennäköisyys II

Kurssilla vahvistetaan ja monipuolistetaan tilastojen käsittelytaitoja sekä opitaan, mitä ovat toistokoe, binomijakauma, normaalijakauma ja luottamusväli. Numeroarviointi.

 Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLmab9 Kertauskurssi

Kerrataan ja täydennetään lukion lyhyen matematiikan kursseja sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Numeroarviointi.

xLmab10 Matematiikan tutorkurssi

Lukion 2. vuoden opiskelija toimii tutorina lukion 1. vuoden opiskelijalle kerraten itse samalla oppimaansa. Kurssin suoritus itsenäisesti. Suoritusmerkintä.

Maantiede (GE)

Pakollinen kurssi

xLge1 Maailma muutoksessa 

Kurssilla tutustutaan luonnonilmiöihin, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyviin riskeihin maapallolla sekä vertaillaan ja arvioidaan alueiden riskiherkkyyttä ja riskien vaikuttavuutta alueiden luonnonvarojen ja kehittyneisyyden näkökulmasta. Riskien rinnalla analysoidaan maailman eri alueiden myönteistä kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLge2 Sininen planeetta

Kurssilla keskitytään maapallolla esiintyviin luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin ja niiden merkitykseen yhteiskunnan toiminnassa ja ihmisten arkielämässä. Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi maan planetaarisuudesta seuraavat ilmiöt, muuttuvat pinnanmuodot sekä ilma- ja vesikehän liikkeet. Numeroarviointi.

xLge3 Yhteinen maailma

Kurssilla tarkastellaan ihmistoiminnan alueellisia piirteitä kohteina esimerkiksi väestönkehityksen alueelliset erot, alueiden välinen vuorovaikutus ja kaupunkien maankäyttöön vaikuttavat asiat. Numeroarviointi.

xLge4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta 

Kurssilla  kehitetään taitoja hankkia, käsitellä, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää maantieteellistä tietoa. Osana kurssia laaditaan tutkielma tai toteutetaan paikallisen, alueellisen tai globaalin tason osallistumis- ja vaikuttamisprojekti itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa. Kurssit 1-3 on hyvä olla suoritettuna ennen tätä kurssia. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xlge5 Maantieteen kertauskurssi

Kurssilla kerrataan maantieteen kurssien tärkeimpiä asioita ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Numeroarviointi.

xLge6 Kehitysmaantiede 

Kurssilla tarkastellaan alueiden kehittyneisyyseroja globaalilla ja paikallisella tasolla ja selvitetään niiden syitä. Esimerkkien avulla tutustutaan erilaisiin kehittyviin valtioihin, esimerkiksi maailman köyhimpiin valtioihin, niiden ongelmiin sekä ja pohditaan erilaisia ratkaisumahdollisuuksia.Lisäksi perehdytään YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kehitysyhteistyön erilaisiin muotoihin. Suoritusmerkintä.

xLge7 Helsingin maantiedettä ja kulttuuria

Nyt voit saada selville, asutko suolla, kaatopaikalla vai peruskalliolla. Haluatko tämän lisäksi kuulla tarinoita omalta kotikonnultasi tai suurten suomalaisten kirjailijoiden kuvauksia lapsuutesi maisemasta? Entä mistä rakennuksesta ja elokuvasta löytyy huikea portaikko, jossa vanhan rouvan murhannut mieshenkilö ryntää kohti kuolemaansa?  Miltä kuulostaa kulttuurimatka helsinkiläiseen arkkitehtuuriin, joka samalla heijastaa ihmispopulaation levittäytymistä jugendista funkkiksen kautta elementtilähiöihin? Entäpä piristävä hautuumaakävely suoraan suomalaisen kulttuurin ytimeen ja multaan?

Maantieteen ja äidinkielen yhteiskurssilla saat syväporauksen pääkaupungin maaperään, populaatioon ja kulttuuriin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Musiikki (MU)

Musiikista ja kuvataiteesta tulee suorittaa yhteensä 3 pakollista kurssia lukion aikana. MU1 JA KU1 ovat pakollisia kaikille opiskelijoille ja kolmanneksi pakolliseksi kurssiksi opiskelija voi valita MU2 tai KU2-kurssin.

Pakolliset kurssit

xLmu1 Musiikki ja minä
Tutustutaan omaan musikaalisuuteen ja musiikin perusasioihin laulaen, soittaen ja kuunnellen. Kurssilla painotetaan käytännön taitoja laulaen ja soittaen ryhmissä. Kurssin pääinstrumentti on kitara. Lisäksi opiskelijat kehittävät peruslaulu- ja soittotaitoja oman tasonsa mukaisesti. Kurssi päättyy lyhyeen soittokokeeseen kurssin lauluista kitaralla, bassolla ja rummuilla. Numeroarviointi.

xLmu2 Moniääninen Suomi (vaihtoehtoinen KU2-kurssin kanssa)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja omaa suhtautumistaan suomalaiseen musiikkiin. Opiskelija tutkii suomalaisen musiikin eri osa-alueita ja oppii ymmärtämään niiden kehitystä ja olennaisia piirteitä. Edelleen kehitetään opiskelijan omia laulu- ja soittotaitoja soittamalla ryhmissä. Sisältöjen tulee edustaa eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia. Numeroarviointi.

 Valtakunnalliset syventävät kurssit

xlmu3 Open Up To Music

This world music course will expand students’ knowledge of music around the world. Students will experience new cultures and re-evaluate their own relationship with music as they become familiar with some of the best music they’ve never heard. The course focuses on Africa and India, in addition to students’ own areas of interest. Students have the opportunity to learn to play exotic instruments and sing in other languages. When possible, the course includes a concert visit or guest workshop. Numerical grading.

xlmu4 Music and the Media

In this course students investigate the role of music in media through video projects mixing and matching audio and video, as well as playing and singing together in class. Songs played in class include a broad selection of both easier and more advanced classics from Disney, film, musicals and TV themes, in addition to students’ own requests. Students also create sound installation projects to be played in the school hallway. Numerical grading.

 Koulukohtaiset syventävät kurssit 

xLmu5  Performance

Kurssin tavoitteena on rohkaista opiskelijaa osallistumaan aktiivisesti koulun musiikkiesityksiin- ja tapahtumiin. Kurssisuorituksen edellytyksenä on, että opiskelija harjoittelee ja esiintyy vähintään kolme kertaa koulun järjestämässä musiikkiesityksessä. Suoritusmerkintä.

xLmu6 Musiikkiteknologia

Opiskelijat perehdytään musiikkiteknologiaan tekemällä ja äänittämällä itse omaa musiikkia. Opiskelijat työskentelevät ryhmissä hyödyntämällä omia soittotaitojaan soittamalla, säveltämällä ja äänittämällä omia lyhyitä kappaleita. Musiikkiteknologia ja tietokoneohjelmat tulevat kurssilla tutuiksi. Opiskelijoiden tekemät kappaleet kuunnellaan ja arvioidaan yhdessä. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLmu7 Bändisoitto

Kurssi niille opiskelijoille, jotka haluavat edetä soittotaidoissaan pidemmälle kuin mitä muut kurssit tarjoavat, jotka haluavat syventyä tai erikoistua johonkin soittimeen tai laulamiseen, tai niille, jotka haluavat vielä musisoida ryhmän kanssa. Kurssin sisältö rakentuu yhtyesoiton ja -laulun ympärille; kurssin ohjelmisto päätetään yhdessä kurssin alussa oppilaiden tason mukaan. Esiintyminen jossain koulun tai muussa tilaisuudessa on osa kurssia. Nuotin- tai tabulaturinlukutaito (tai halu oppia) olisi toivottavaa. Suoritusmerkintä.

xLmu8 Musiikin harrastekurssi 
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat osoittaneet erityistä aktiivisuutta musiikin opinnoissa lukio- opintojensa aikana. Kurssin voi suorittaa osallistumalla toistamiseen bändikurssille tai muuhun musiikilliseen tapahtumaan tai aktiviteettiin. Kurssin käytännön järjestelyt ja suorittaminen sovitaan aina musiikin opettajan kanssa. Suoritusmerkintä.

 Valtakunnallinen soveltava kurssi

xLmuld1 Lukio musiikkidiplomi

Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus erityisestä harrastuneisuudesta musiikissa ja musiikillisesta erityisosaamisesta. Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Musiikin lukiodiplomin voi suorittaa kahdella eri tavalla, jotka ovat musiikkiprojekti tai näytesalkku lukioaikaisista töistä. Numeroarvosana.

Opinto-ohjaus (OP)

Opinto-ohjaus koostuu kahdesta koko lukio ajalle hajautetusta pakollisesta kurssista. Opiskelijan tulee osallistua opinto-ohjaajan pitämille oppitunneille sekä viikottaiseen ryhmänohjaukseen. Ryhmänohjaustuokiot  luetaan osaksi op1- kurssia.

Ohjauksessa käsitellään oppimaan oppimista, lukio-opintojen suunnittelua, ainevalintoja, ylioppilaskirjoituksia, uravalinta- ja jatko-opintovaihtoehtoja, opintososiaalisia kysymyksiä sekä itsetuntemusta.

Opinto-ohjauksen tunnit toteutetaan lukio-opintojen aikana seuraavasti:

1.vuosikurssin opiskelijoilla 1. ja 4. jaksossa op1

2. vuosikurssin opiskelijoilla 3. ja 5. jaksossa op2

3. vuosikurssin opiskelijoilla 2. jaksossa op1

Pakolliset kurssit

xLop1  Minä opiskelijana

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu lukio-opintoihin, ylioppilastutkintoon sekä tutustuu työelämään ja lukion jälkeisiin koulutusmahdollisuuksiin. Lisäksi opiskelija pohtii omia vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan ja kehittyy lukio- ja jatko-opinnoissa vaadittavissa opiskelutaidoissa. Kurssi toteutetaan hajautetusti lukio-opintojen aikana lähiopetuksena. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLop2 Jatko-opinnot ja työelämä

Opiskelija syventää tietojaan kiinnostuksen kohteistaan, kehittää ura-, elämänsuunnittelu- ja työelämätaitojaan, tutustuu laajasti koulutustarjontaan ja työelämään. Kurssin aikana jokainen opiskelija tekee oman henkilökohtaisen opiskelu- ja ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

xLsop1 Tutorkurssi

Kurssi sisältää ryhmäytymiseen ja ryhmän ohjaamiseen perehdyttävän tutor-koulutuksen ja toimimisen uusien opiskelijoiden tukihenkilönä. Lisäksi opiskelija osallistuu joidenkin koululla pidettävien tilaisuuksien järjestelyihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLsop2 Autokoulukurssi

Koululla järjestetään mahdollisuus suorittaa autokoulu kaksi kertaa vuodessa. Kurssi sisältää lakisääteisen opetuksen, joka koostuu teoriatunneista ja ajo-opetuksesta. Suoritusmerkintä edellyttää hyväksytysti suoritettua ajokorttitutkintoa. Myös muualla suoritettu ajokorttitutkinto hyväksytään osaksi opiskelijoiden opintoja. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLsop3 Ryhmänohjaajakurssi

Tavoitteena on kehittää opiskelijan ryhmänohjaustaitoja sekä antaa valmiuksia toimia erilaisten ryhmien vetäjänä. Kurssi suoritetaan koulun ulkopuolella erilaisina leiri- ja kerhonohjaajakoulutuksina (Isos- tai Prometheus-koulutus, Nuisku tai vastaava). Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä opiskelijan toimitettua kurssitodistuksen opinto-ohjaajalle.

xLsop4 Lukiolaisen turvakurssi

 Kurssilla tutustutaan viranomaisten (poliisi, pelastuslaitos, tulli,  rajavartiolaitos ja puolustusvoimat) toimintaan ja harjoitellaan arjen kriisitilanteiden taitoja, kuten ensiapua, erä- ja selviytymistaitoja sekä maastossa yöpymistä. Kurssi koostuu luentoilloista ja varuskuntaviikonlopusta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä opiskelijan toimitettua kurssitodistuksen opinto-ohjaajalle.

xLsop5 Vapaaehtoistyö

Kurssi antaa opiskelijalle käytännön kokemuksia vapaaehtoistyöstä ja aktiivisesta kansalaisuudesta. Kurssi voi koostua täysin vapaaehtoistyöstä tai organisaation järjestämästä valmennusjaksosta ja varsinaisesta vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoistyö voi olla auttamista jokapäiväisissä askareissa, asioiden hoitamista, läsnäoloa tai liikunnallista, musiikillista tai taiteellista toimintaa eri järjestöissä tai organisaatioissa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä opiskelijan toimitettua todistuksen vapaaehtoistyöstä/kurssista opinto-ohjaajalle.

xLsop6 Opiskelutaidot

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle opiskelu- ja tiedonhakuvalmiuksia. Keskeisinä teemoina ovat erilaiset opiskelutaitoihin, tiedonhakuun ja tiedon käyttämiseen ja muokkaamiseen liittyvät taidot. Myös kymmensormijärjestelmää harjoitellaan. Kurssin sisältöpainotukset voivat vaihdella vuosittain. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLsop7 Digitutor-kurssi

Lukion digitutorit tarjoavat apua ja vertaistukea opiskelijatovereille sähköiseen opiskeluun liittyvissä asioissa. Digitutoriksi aikovan ei tarvitse olla koodauksen ammattilainen tai syvällisesti teknologiaan perehtynyt digivelho. Riittää kun taitotasosi on vähintään kohtalainen, olet kiinnostunut opiskelussa käytettävästä teknologiasta ja haluat oppia siitä lisää. Kaikkein tärkeintä on halu palvella ja auttaa muita lukiolaisia omaksumaan hyviä digikäytäntöjä ja antaa heille tukea ongelmatilanteissa. Digitutoreiksi valitut perhedytetään ennen lukukauden alkua tehtävään. Käytännössä tutorointi on koulun arjessa tapahtuvaa tukitoimintaa ja klinikoiden järjestämistä 1-2 lukuvuoden aikana. Aktiivisesta osallistumisesta digitutoroinnin järjestämiseen myönnetään kurssisuoritus sekä pyydettäessä erillinen todistus.

Ortodoksinen uskonto (UO)

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

xLuo1 Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam

Kurssilla tutustutaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyyn ja niiden luonteeseen ja keskinäisiin suhteisiin. Kurssin teemoina ovat mm. uskonto ilmiönä ja sen määrittely ja tutkiminen; nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus. Numeroarviointi.

xLuo2 Ortodoksisuus maailmassa

Kurssilla tutustutaan ortodoksisuuden keskeisiin piirteisiin yleisesti ja Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteisiin, ortodoksiseen tapakulttuuriin ja uskontojen väliseen vuorovaikutukseen sekä ortodoksisen kirkon merkitykseen yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Numeroarviointi.

Psykologia (PS)

Lps1 Psyykkinen tominta ja oppiminen

Psykologian pakollisella kurssilla etsitään yleisiä näkökulmia ihmisen psyykkiseen toimintaan. Tavoitteena on on kartuttaa perustietoja psykologian eri osa-alueista, ymmärtää psykologisen tutkimuksen erityispiirteitä ja pohtia psykologian soveltamista omaan elämään. Erityisesti kurssilla kiinnitetään huomiota oppimispsykologiaan. Numeroarviointi.

Lps2 Kehittyvä ihminen

Kurssi auttaa opiskelijaa ymmärtämään yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja niiden keskinäistä riippuvuutta sekä perehdyttää kehityspsykologian keskeisiin teorioihin. Tavoitteena on oppia soveltamaan tietoa omaan elämään. Opiskelija saa myös tietoa kehitykseen liittyvistä mahdollisista ongelmista ja kehityksen tutkimusmenetelmistä. Numeroarviointi.

Lps3 Tietoa käsittelevä ihminen

Kurssilla käsitellään kognitiivisen psykologian perusprosesseja eli sitä, miten ihminen hankkii, muokkaa ja tallettaa tietoa. Aiheita ovat mm. tiedonkäsittelyn biologiseen perusta, aivojen eri toiminnot, havaitseminen, muisti, älykkyys ja taitava ajtattelu. Kurssilla harjoitellaan kokeellisen tutkimuksen suunnittelua ja toteuttamista. Numeroarviointi.

xLps4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Kurssilla tutustutaan psyykkisen hyvinvoinnin ja tunne-elämän tasapainon kannalta olennaiseen tutkimukseen ja teorianmuodostukseen. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. stressi, vireystilan säätely, mielenterveys, terapiat ja itsetuntemus. Vankan tietoaineksen lisäksi kurssi tarjoaa opiskelijalle paljon mahdollisuuksia oman elämänhallinan ja itseymmärryksen taidolliselle kehittämiselle.

xLps5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Ihmisellä on omakohtainen sisäinen maailma, mutta hän on samalla myös jatkuvassa vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristönsä kanssa. Yksilön ja yhteisön dynaaminen suhde liittyy kaikkeen psykologiseen toimintaan. Kurssilla tutustuaan yhtäältä persoonallisuuspsykologiseen teoriaan ja tutkimukseen, toisaalta sosiaalipsykologiseen lähestymistapaan.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLps6 Yksilö, yhteisöt ja yhteiskunta

Perhe, työ, rikos, media, luokka, sukupuoli, uskonto, etnisyys, tieto, terveys. Kurssilla syvennetään ymmärrystä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ilmiöitten tutkimuksesta ja tutkimustuloksista. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus painottaa joko käyttäytymistieteellistä (psykologia, sosiaalipsykologia) tai yhteiskuntatieteellistä (sosiologia, sosiaalihistoria, kulttuuriantropologia) lähestymistapaa. Tutustumme eri alojen keskeisiin menetelmiin, merkittäviin tutkimuksiin, teorioihin ja ajankohtaisiin keskusteluihin. Saat kurssilla tilaisuuden perehtyäjohonkin itseäsi kiinnostavaan erityiskysymykseen. Arviointi: suoritusmerkintä.

xLps7 Psykologian abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan psykologian ainereaaliin. Tavoitteena on kerrata opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ja syventää psykologisen tiedon ymmärtämistä. Kurssilla kirjoitetaan harjoitustekstejä, opetellaan analysoimaan aineistoja ja hiotaan vastaustekniikkaa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

xLps8 Psykologian klassikot

Freud, Bandura, Seligman, Loftus… Psykologia perustuu tieteelliselle tutkimukselle. Kursseilla on harvemmin aikaa pysähtyä tarkastelemaan tärkeiden tutkimusten yksityiskohtia. Tällä kurssilla saat tutustua itsellesi mielenkiintoiseen tutkimukseen syvällisemmin. Kurssi antaa pohjaa käyttäytymistieteellisen tutkimuksen metodien ja käytänteiden hallitsemiselle sekä antaa valmiuksia haastavien tieteellisten tekstien analysoinnille.  Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Halutessaan opiskelijalla on mahdollisuus saada numeroarvointi.

 xLps9 Soveltava psykologia

Tekemällä oppii! Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan ohjatusti oma psykologinen tutkimus. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Halutessaan opiskelijalla on mahdollisuus saada numeroarvointi.
 

Ranska B2-kieli (RAB2) ja B3-kieli (RAB3)

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

xLrab31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan ranskan kielen asemaan maailmassa ja luodaan kokonaiskuva ranskankielisestä maailmasta. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita. Numeroarviointi.

xLrab210/xLrab32 Matkalla maailmassa 

Opit keskustelemaan harrastuksista, työstä ja vapaa-ajan vietosta. Teet ostoksia ja asioit eri tilanteissa. Numeroarviointi. (xLrab32) Suositellaan yläkoulun b-ranskan opiskelijoille kertaavaksi kurssiksi. (xLrab20)

xLrab21/xLrab33 Elämän tärkeitä asioita

Opit kertomaan mm. harrastuksista, matkoista ja retkistä menneessä aikamuodossa sekä selviytymään sairauden sattuessa lääkärillä käynnistä. Numeroarviointi.

xLrab22/xLrab34 Monenlaista elämää

Kurssin teemoina mm. Suomen ja Ranskan kulttuurin eri alueita, maantiede, historia ja nykyaika, elinkeinoelämä. Numeroarviointi.

xLrab23/xLrab35 Hyvinvointi ja huolenpito

Pohditaan elämän suuria kysymyksiä sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Keskustelua käydään mm. työstä ja vapaa-ajasta, iästä ja terveydestä, matkoista ja lemmikeistä. Numeroarviointi.

xLrab24/xLrab36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla tutustutaan Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin, mediaan ja kulttuurielämän eri lohkoihin, kuten kirjallisuuteen, runouteen, musiikkiin, elokuvaan, taiteeseen, muotiin ja viestimiin. Numeroarviointi.

xLrab25/xLrab37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Perehdytään ranskalaiseen koulujärjestelmään ja opitaan kertomaan suomalaisista kouluoloista ja omasta koulunkäynnistä. Tehdään tulevaisuudensuunnitelmia. Numeroarviointi.

xLrab26/xLrab38 Yhteinen maapallomme

Kurssilla käsitellään Suomen ja ranskankielisten maiden yhteiskuntien toimintaa, maapallon nykytilaa ja tulevaisuutta. Numeroarviointi.

xLrab27/xLrab39 Kansainvälinen toiminta

Perehdytään Ranskan ja ranskankielisten maiden osallisuuteen kansainvälisessä toiminnassa. Kurssilla käsitellään organisaatioihin, tiede-elämään, tekniikkaan, teknologiaan ja talouselämään liittyviä asioita. Numeroarviointi.

xLrab28 Viesti puhuen ja kirjoittaen/xLrab310 Viesti ja vaikuta kirjoittaen 

Kurssin teemoina ovat luonto, luonnonilmiöt, luonnontieteet ja kestävä kehitys, maapallon reunaehdot ja kansainväliset järjestöt. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLrab29/xLrab311 Abikurssi

Abikurssi antaa opiskelijoille valmiudet osallistua ao. kielen ylioppilaskokeeseen. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki ko. aineen pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Kurssilla käytetään vaihtelevasti erilaisia työtapoja. Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen eri osioita: kuullun ymmärtämistä, lyhyitä viestinnällisiä kirjallisia tehtäviä, luetun ymmärtämistä, vastaustekniikkaa. Suoritusmerkintä.

xLrab211/xLrab312 Suullinen kurssi

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Kurssin sisällöstä noin 2/3 muodostuu suullisista harjoitteista ja noin 1/3 suullisesta kurssikokeesta. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, josta saa erillistodistuksen. Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu 20 opiskelijaan. Numeroarviointi.

xLrab212/xLrab313 Matkakurssi

Kurssilla tutustutaan Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin, mediaan ja kulttuurielämään, kuten kirjallisuuteen, runouteen, musiikkiin, elokuvaan, taiteeseen, muotiin ja viestimiin.Kurssi toteutuu matkana ranskankieliseen maahan. Suoritusmerkintä.

Ruotsi A-kieli (RUA)

Suoritusjärjestys

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät valtakunnalliset ja koulukohtaiset kurssit suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen. Kurssit toteutetaan pelkästään suomeksi.

Pakolliset kurssit

xLrua1 Ruotsinkielinen maailmani

Kurssilla kartoitetaan ruotsin kielen eri osa-alueiden osaamista ja kehitetään omia kielenopiskelutaitoja. Kurssi niveltää peruskoulun ja lukion kieltenopiskelua ja vahvistaa perussanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja. Aihepiirit liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin, harrastuksiin sekä arkisiin kielenkäyttötilanteisiin. Numeroarviointi.

xLrua2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan toimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja vahvistetaan taitoa muotoilla sekä perustella mielipiteitä. Kurssilla käsitellään omaa lähipiiriä, ihmissuhteita sekä hyvinvointia. Lisäksi pohditaan teknologian ja digitalisaation vaikutusta ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä niiden vaikutusta hyvinvointiin. Numeroarviointi.

xLrua3 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla vahvistetaan kykyä tuottaa erilaisia tekstejä sekä harjoitellaan erityyppisten tekstien lukemista. Kurssilla käsitellään pohjoismaista kulttuuria, kulttuuri-ilmiöitä, monikulttuurisuutta sekä medioita. Numeroarviointi.

xLrua4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa. Kurssilla pohditaan erilaisia yhteiskunnallisia aiheita, kuten yksilön ja yhteisön vastuu ja vaikuttamismahdollisuudet yhteiskunnassa sekä ihmisoikeuskysymyksiä. Numeroarviointi.

xLrua5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla työskennellään entistä vaikeampien tekstien kanssa harjoitellen tekstin lukemisen tekniikoita sekä tiedonhankinnan taitoja. Lisäksi harjoitellaan mielipiteenilmaisua ja pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista. Numeroarviointi.

xLrua6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja sekä tulevaisuudensuunnitelmia. Työnhakuprosessi sekä tulevaisuuden työmarkkinoiden vaatimukset ovat keskeinen osa kurssin sisältöä. Kurssin aikana tutustutaan myös mahdollisuuksiin opiskella ja työskennellä ruotsiksi Pohjoismaissa.  Lisäksi pohditaan talousasioita yksilön tasolla sekä laajemmin ilmiönä. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLrua7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla vahvistetaan luetun ymmärtämisen taitoja lukemalla vaativia tekstejä kestävän elämäntavan näkökulmasta. Lisäksi kurssilla harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja kerrataan pakollisten kurssien sanastoa sekä rakenteita valmistautumalla samalla ylioppilaskokeeseen. Numeroarviointi.

xLrua8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa sekä taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Kurssilla harjoitellaan myös valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Pakollisten kurssien sanastoa kerrataan sekä harjoitellaan kuullun ymmärtämistä valmistautumalla samalla ylioppilaskokeeseen. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, joka määrittää kurssiarvosanan yhdessä kurssilla annettujen muiden näyttöjen kanssa. Suullisesta kokeesta saadaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen yhteydessä. Numeroarviointi.

Koulukohtainen soveltava kurssi

xLrua9 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

Ruotsi B-kieli (RUB)

Suoritusjärjestys

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät valtakunnalliset ja koulukohtaiset kurssit suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen. Kurssit toteutetaan pelkästään suomeksi.

Pakolliset kurssit

xLrub1 Minun ruotsini

Kurssilla kartoitetaan ruotsin kielen eri osa-alueiden osaamista ja kehitetään omia kielenopiskelutaitoja. Kurssilla harjoitellaan vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Aiheina ovat oma lähipiiri, vapaa-aika, opinnot sekä asuminen. Numeroarviointi.

xLrub2 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Kurssilla harjoitellaan toimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja vahvistetaan taitoa muotoilla sekä perustella mielipiteitä. Kurssin aihepiireinä ovat ystävyys, ruoka, pukeutuminen sekä hyvinvointi. Numeroarviointi.

xLrub3 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan kykyä tuottaa erilaisia tekstejä sekä harjoitellaan erityyppisten tekstien lukemista. Kurssilla tarkastellaan suomalaisuutta, suomalaista kulttuuria, suomenruotsalaisuutta sekä pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä sekä medioita. Numeroarviointi.

xLrub4 Monenlaiset ympäristömme

Kurssilla harjoitellaan erilaisten tekstien tulkitsemista ja tuottamista sekä mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista kurssin aihepiireistä. Aihepiireinä ovat esim. monikulttuurisuus, siirtolaisuus, elämää ohjaavat arvot sekä kuluttaminen. Numeroarviointi.

xLrub5 Opiskelu- ja työelämä ruotsiksi

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja sekä tulevaisuudensuunnitelmia. Työnhakuprosessi sekä tulevaisuuden työmarkkinoiden vaatimukset ovat keskeinen osa kurssin sisältöä. Kurssin aikana tutustutaan myös mahdollisuuksiin opiskella ja työskennellä ruotsiksi Pohjoismaissa. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLrub6 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa sekä taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien sanastoa sekä harjoitellaan kuullun ymmärtämistä valmistautumalla samalla ylioppilaskokeeseen. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, joka määrittää kurssiarvosanan yhdessä kurssilla annettujen muiden näyttöjen kanssa. Suullisesta kokeesta saadaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen yhteydessä. Numeroarviointi.

xLrub7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla vahvistetaan luetun ymmärtämisen taitoja lukemalla vaativia tekstejä kestävän elämäntavan näkökulmasta. Lisäksi kurssilla harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja kerrataan pakollisten kurssien sanastoa sekä rakenteita valmistautumalla samalla ylioppilaskokeeseen. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLrub8 Ruotsin tukikurssi 

Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulun keskeistä sanastoa ja rakenteita. Lisäksi harjoitellaan lukion kieltenopiskelussa tarvittavia opiskelutaitoja. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat kielen perustaitojen vahvistamista ja tukea opiskelutaidoissa. Opiskelijoita ohjataan valitsemaan kurssi lukion ensimmäisen kurssin kuluessa. Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

xLrub9 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

Koulukohtainen soveltava kurssi

xLsru1 Lasten- ja nuortenkirjallisuutta kaksikielisesti 

Kurssi on kaksikielinen äidinkielen ja ruotsin yhteinen kurssi, jolla tutustutaan ruotsinkieliseen lasten- ja nuortenkirjallisuuteen lukemisen, elokuvien sekä mahdollisuuksien mukaan teatterin muodossa. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa lasten- ja nuortenkirjallisuuteen, rohkaista lukemaan ruotsinkielistä kirjallisuutta ja samalla vahvistaa sekä kirjallisen että suullisen viestinnän taitoja. Äidinkielen ja kirjallisuuden osalta kurssin tavoitteena on lisäksi harjoituttaa kirjallisuuden analysointitaitoja sekä kirjallisuutta käsittelevien lukutaitovastausten kirjoittamista.

Kurssilla harjoitellaan aihepiirin sanastoa, kirjoitetaan lyhyitä ruotsinkielisiä tekstejä sekä keskustellaan kaksikielisesti. Opiskelijat, jotka suorittavat kurssin äidinkieleen ja kirjallisuuteen harjoittelevat kurssin aikana kirjallisuutta käsittelevien lukutaitovastausten kirjoittamista sekä kirjallisuuden analyyttistä tulkintaa. Kurssiin sisältyy opintomatka Ruotsiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.  

Saksa A-kieli (SAA)

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät valtakunnalliset ja koulukohtaiset kurssit suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

xLsaa1 Kieli ja maailmani

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa perusrakenteiden hallintaa. Kurssin teemoina ovat harrastuksiin, arkeen, perheeseen ja ystävyysuhteisiin liittyvät asiat. Numeroarviointi.

xLsaa2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita. Vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Kurssin teemoina ovat hyvinvointi ja ihmissuhteet. Numeroarviointi.

xLsaa3 Kulttuuri-ilmiöt

Kurssilla käsitellään saksankielisten maiden kulttuuria ja kulttuurielämää. Mahdollisesti kulttuurimatka saksankieliseen kaupunkiin. Numeroarviointi.

xLsaa4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla pohditaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja yksilöiden sekä yhteisöjen toimintamahdollisuuksia. Hyödynnetään mahdollisimman paljon autenttista materiaalia. Numeroarviointi.

xLsaa5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla käsitellään teknologiaa, tulevaisuuden visioita, kestävää elämäntapaa ja näihin liittyviä innovaatioita. Numeroarviointi.

xLsaa6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Kurssin teemoina on opiskelu- ja urasuunnitelmat sekä arkielämä lukion jälkeen. Työmuotoina ovat esim. curriculum vitae (CV) ja työhaastattelu. Numeroarviointi.

 Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLsaa7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla painotetaan taitoa tuottaa ja tulkita kieltä eri kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Numeroarviointi.

xLsaa8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Opiskelijaa ohjataan kiinnittämään huomiota äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, joka yhdessä kurssilla annettujen muiden näyttöjen kanssa määrittää kurssiarvosanan. Suullisesta kokeesta saadaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen yhteydessä. Numeroarviointi.

Koulukohtainen syventävä kurssi

xLsaa9/xLsab29/xLsab311 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja rakenteita kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

 

Saksa B2-kieli ja B3-kieli (SAB2 ja SAB3)

SAKSA B2-KIELI (SAB2)
Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLsab31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan saksan kieleen ja sen asemaan maailmassa. Kurssin aihepiirejä ovat tervehtiminen ja esittäytyminen ja itsestä ja perheestä kertominen. Numeroarviointi.

xLsab210/xLsab32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä tavanomaisissa arkielämän kohtaamis- ja  asiointitilanteissa. B2- opiskelijoilel tämä on yläkoulun rakenteiden ja sanaston kertausta. Numeroarviointi.

xLsab21/xLsab33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssin teemoina ovat vapaa-ajanvietto ja harrastukset. Numeroarviointi.

xLsab22/xLsab34 Monenlaista elämää

Kurssin aihepiireissä kiinnitetään huomiota eroavaisuuksiin saksan- ja suomenkielisessä vuorovaikutuksessa. Numeroarviointi

xLsab23/xLsab35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustella eri tilanteissa ja eri aihepiireistä, kuten hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet. Numeroarviointi.

xLsab24/xLsab36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla tutustutaan saksankielisten maiden kulttuurielämään ja sen ilmentymiin mediassa. Numeroarviointi.

xLsab25/xLsab37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla opitaan kertomaan suomalaisesta koulusta ja  ja omasta koulunkäynnistä sekä verrataan niitä saksalaiseen järjestelmään. Kurssilla käsitellään kouluun, opiskeluun, työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä asioita. Numeroarviointi.

xLsab26/xLsab38 Yhteinen maapallomme

Kurssin teemoina ovat yhteiskunnallinen toiminta saksankielisissä maissa, luonto, erilaiset asuinympäristöt sekä kestävä elämäntapa. Numeroarviointi.

xLsab27/xLsab39 Kansainvälinen toiminta

Kurssilla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä kansainvälisestä yhteistyöstä keskittyen tieteen, talouden ja tekniikan peruskäsitteisiin. Numeroarviointi.

xLsab28/xLsab310Viesti puhuen ja kirjoittaen

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä. Numeroarviointi.

 Koulukohtainen syventävä kurssi

xLsab29/xLsab311/xLsaa9 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja rakenteita kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

 

SAKSA B3-KIELI (SAB3)

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

 

xLsab31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan saksan kieleen ja sen asemaan maailmassa. Kurssin aihepiirejä ovat tervehtiminen ja esittäytyminen ja itsestä ja perheestä kertominen. Numeroarviointi.

xLsab32/xLsab 20 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä tavanomaisissa arkielämän kohtaamis- ja asiointitilanteissa. Numeroarviointi.

xLsab33/xLsab21 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja erilaisia vuorovaikutustilanteita. Kurssin teemoina ovat vapaa-ajanvietto ja harrastukset. Numeroarviointi.

xLsab34/xLsab22 Monenlaista elämää

Kurssin aihepiireissä kiinnitetään huomiota eroavaisuuksiin saksan- ja suomenkielisessä vuorovaikutuksessa. Numeroarviointi

xLsab35/xLsab23 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustella eri tilanteissa ja eri aihepiireistä, kuten hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet. Numeroarviointi.

xLsab36/xLsab4 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla tutustutaan saksankielisten maiden kulttuurielämään ja sen ilmentymiin mediassa. Numeroarviointi.

Lsab37/xLsab25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla opitaan kertomaan suomalaisesta koulusta ja  ja omasta koulunkäynnistä sekä verrataan niitä saksalaiseen järjestelmään. Kurssillä käsitellään myös työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä asioita. Numeroarviointi.

Lsab38/Lsab26 Yhteinen maapallomme

Yhteiskunnallinen toiminta saksankielisissä maissa. Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt sekä luontoon suhtautuminen ja kestävä kehitys omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Numeroarviointi.

Lsab39/Lsab27 Kansainvälinen toiminta

Kurssilla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä kansainvälisestä yhteistyöstä. Kurssin aihepiireinä ovat tiede, talous ja tekniikka. Numeroarviointi

Lsab310/Lsab28 Viesti puhuen ja kirjoittaen

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä. Numeroarviointi.

 

Koulukohtainen syventävä kurssi

 Lsab311/Lsab29 Abisaksa

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja rakenteita kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

Soveltava luonnontiede

lssc01 Tutkiva työskentely teknologialla (2op)
Opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen tekoon ja toteutetaan oma tutkimuksellinen, keksinnöllinen tai teknillinen projekti mahdollisesti yritysyhteistyössä pienissä ryhmissä. Opintojakso on pakollinen tiede-ja teknologialinjan opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

lssc02 Science watch (2op)
Science is sizzling all around you! We are going to peak at what is being developed now! Passed/failed-evaluation.

Soveltava tietotekniikka

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lstt01 Tietotekniikan käyttö lukio-opinnossa (1op)
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija käyttämään koulun tietojärjestelmiä; tietokonetta, digitaalisia palveluja ja oppimisympäristöjä sekä ohjelmistoja. Lukio-opinnoissa tarvittavia ohjelmistoja asennetaan ja otetaan käyttöön opintojakson aikana. Suoritusmerkintä. 

lstt02 Python-ohjelmoinnin perusteet (2op)
Ohjelmointi on ehkäpä tärkein jatko-opintojen ja työelämän taito, jota ei tällä hetkellä normaaleissa lukio-opinnoissa opi. Tällä opintojaksolla onkin tarkoituksena tutustua ohjelmointiin Python-ohjelmointikielen avulla. Opintojakson sisältö räätälöidään henkilökohtaisesti kaikille vasta-alkajista edistyneempiin ohjelmoijiin - Python sopii hyvin myös ensimmäiseksi opeteltavaksi ohjelmointikieleksi, joten mitään esitietovaatimuksia opintojaksolla ei ole. Abitti-koejärjestelmässä on käytössä Python-editori, joten opintojaksosta on hyötyä myös esim. matematiikan ylioppilaskirjoituksissa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

lstt03 Robotiikka ja 3D-tulostaminen (2op)
Opintojaksolla elektroniikka, sähköfysiikka, ohjelmointi ja 3D-tulostus yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Opintojakson lopuksi suunnitellaan ja toteutetaan projekti, jossa oppilas pääsee toteuttamaan omaa luovuuttaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

lstt04 Koodi101- syventävä ohjelmointi (2op)
Koodi101-erikoisopintojaksolla pääset nauttimaan ohjelmointiopeista maailman huipulta: opintojakso järjestetään yhteistyössä ohjelmistoyrityksen kanssa, ja opintojakson tarkoituksena on tutustua siihen, miten moderneja tietokoneohjelmistoja oikeasti toteutetaan ja julkaistaan. Erityiset osa-alueet: käytettävyys ja käyttöliittymät, ohjelmistojen toteutus ja julkaisu, esineiden internet ja pelikehitys. Opiskelijoille suositellaan aikaisempaa ohjelmointikokemusta, esimerkiksi koulumme opintojakson “Python-ohjelmoinnin perusteet” muodossa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

lstt05 Java-ohjelmoinnin perusteet, MOOC (2op)
Tällä opintojaksolla pääset tutustumaan ohjelmoinnin peruskäsitteisiin aikaisempaa syvemmältä, sillä opintojakso vastaa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmoinnin perusteet -kurssin sisältöä. Opintojaksolla pääteemoina ovat algoritmit ja ohjausrakenteet, muuttujat ja tyypit, aliohjelmat ja luokat, oliot ja kapselointi. Opintojakso järjestetään lähiopetuksena, mutta se on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti Helsingin yliopiston tarjoaman MOOC-alustan avulla, tai kahden edellisen yhdistelmänä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

lstt06 Tekoälyn perusteet, MOOC (2op)
Tekoäly muuttaa ihmiselämää hurjalla tahdilla: esimerkiksi tilintarkastustoimisto PwC:n mukaan tekoälykehityksen vaikutus maailmantalouteen vuoteen 2030 mennessä tulee olemaan 15,7 triljoonaa dollaria. Opintojakson tarkoituksena onkin tutustua tekoälyn perusteisiin, ymmärtää mihin tekoälyä voi ja ei voi soveltaa sekä loppuprojektina toteuttaa itse oma tekoäly. Opintojakso järjestetään lähiopetuksena, mutta se on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti Helsingin yliopiston tarjoaman MOOC-alustan avulla, tai näiden yhdistelmänä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Suomi toisena kielenä (S2)

Yleiset ohjeet

Pakolliset opintojaksot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. S210 on ylioppilaskokeeseen valmentava opintojakso, joka suositellaan suoritettavaksi ennen ylioppilaskirjoituksia.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden kevätlukukaudella.

Mahdollisesta tasovaihdosta tulee keskustella sekä äidinkielen opettajan että S2-opettajan kanssa. Tasovaihdon tulisi tapahtua ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärän arvosanat hyväksiluetaan suoraan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opintojen arvosanoiksi, jollei opiskelija anna korkeampaan arvosanaan oikeuttavaa lisänäyttöä. Lisänäytöstä on sovittava aineenopettajan kanssa.

Pakolliset opinnot

ls201-203 Suomen kielen perusteet (4op)
Opintojaksossa perehdytään monipuolisesti suomen kielen ja kirjallisuuden perustaitoihin, kuten kirjalliseen ja suulliseen viestintään sekä erilaisten tekstien tuottamiseen ja tulkintaan. Opintojakson aikana pyritään tekemään yhteistyötä kuvataiteen kanssa. Numeroarviointi.

ls204 Kirjallisuus 1 (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kiinnostuu kirjallisuudesta - ja jopa nauttii siitä. Opintojaksossa opiskelija lukee, ymmärtää ja tulkitsee monipuolisia kaunokirjallisia tekstejä ja oppii keskustelemaan niistä perustellen. Numeroarviointi.

 ls205 Tekstien tulkinta 1 (2op)
Opintojakson aikana opiskelijan kriittinen lukutaito, argumentointitaito ja mielipiteen monipuolinen perusteleminen ovat keskiössä eri tekstien kautta. Numeroarviointi.

ls206-07 Kirjoittaminen ja vuorovaikutus (2op)
Opintojaksossa keskitytään tekstin rakenteen tarkasteluun, tekstin prosessinomaiseen tuottamiseen sekä tekstien kirjoittamiseen ja vertaisarviointiin yhdessä muiden kanssa. Puheen rakentaminen ja pitäminen kielellisiä tehokeinoja hyödyntäen. Pyrkimyksenä on tehdä yhteistyötä opinto-ohjauksen kanssa. Numeroarviointi.

ls208 Kirjallisuus 2 (2op)
Opintojakson aikana opiskelija lisää kaunokirjallisuuden tuntemustaan ja osaa tarkastella sitä kontekstissaan. Opintojaksossa perehdytään erityisesti suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

ls210 Kohti S2-ylioppilaskoetta (2op) 
Tällä ylioppilaskokeeseen valmentavalla opintojaksolla harjoitellaan erityisesti ylioppilaskokeessa vaadittavia monipuolisia kirjoittamisen taitoja. Numeroarviointi.

ls211Tekstien tulkinta 2 (2op)
Opintojaksossa harjoitellaan erityisesti ylioppilaskokeessa vaadittavia tekstien analysointiin ja tulkintaan liittyviä taitoja. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

ls212/läi12 Teatteri- podcast (2op)
Opintojakson aikana käydään katsomassa teatteriesityksiä, tutustutaan monipuolisesti teatterityöskentelyyn ja tehdään niistä podcasteja, joissa arvioidaan, eritellään ja tulkitaan esityksiä. Opintojakso sopii myös S2-opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

ls213/läi13 Yleissivistystä, elokuvia ja ylioppilaskirjoituksia (2op)
Opintojakson aikana katsotaan elokuvia ja dokumentteja, joilla on selkeä kytkös eri oppiaineisiin ja sitä kautta ylioppilaskirjoituksiin. Niiden pohjalta kirjoitetaan muutama analyyttinen teksti. Suoritusmerkintä.

ls214/läi14 Luova kirjoittaminen (2op)
Opintojakson aikana  opiskelija tutustuu monipuolisesti fiktiivisiin tekstilajeihin sekä kirjoittaa  monenlaisia tekstejä ja keskustelee niistä muiden kanssa. Opiskelija tottuu hiomaan tekstejään saamansa palautteen pohjalta. Suoritusmerkintä.

ls215/läi15 Vertailevaa kielenhuoltoa (2op)
Opintojakson aikana keskitytään kielenhuollon peruskysymyksiin ja vertaillaan suomen ja vieraiden kielten rakenteita ja kielenhuoltoa. Suoritusmerkintä.

ls216/läi16 Shakespeare and Tudor England (2op)
Tällä äidinkielen ja kirjallisuuden, suomi toisena kielenä- opintojen ja englannin yhteisellä opintojaksolla tutustutaan Shakespearen tuotantoon ja Elisabethin ajan Englantiin. Opintojakso sopii myös S2-opiskelijoille. Opintojakson aikana luetaan näytelmätekstejä ja kirjoitetaan sekä  luovia kirjoitelmia että asiatekstejä. Suoritusmerkintä.

ls217/läi17 Tekstin rakenne ja tyyli (2op)
Opintojakson aikana keskitytään kirjoitetun tekstin tyylin, sidosteisuuden ja kokonaisuuden hallintaan. Sisältöjä voidaan integroida joiltain osin englannin ja ruotsin kanssa, mahdollisesti myös reaaliaineisiin, joissa tuotetaan pitkiä esseevastauksia. Suoritusmerkintä.

ls218 Laajenna sanastoasi (2op)
Opintojaksossa luetaan monipuolisesti eri alojen tekstejä, perehdytään niiden sanastoon ja käsitteistöön sekä opitaan hahmottamaan tieteellisten tekstien konventioita. Suoritusmerkintä.

ls219/läi19 Opi kirjoittamaan hyviä reaalivastauksia (2op)
Opintojaksolla harjoitellaan reaaliaineiden kysymysten analysointien ja vastausten laatimista ja sen tarkoituksena on valmentaa näiden aineiden ylioppilaskokeeseen. Huomiota kiinnitetään eri oppiaineiden vastauksien vaatimuksiin: sisältöön, rakenteeseen ja kieleen. Opintojakso toteutetaan äidinkielen ja reaaliaineiden yhteistyönä. Suoritusmerkintä.

Koulukohtaiset soveltavat opinnot

lss201 Hyvää päivää, hauska tutustua
Opintojaksolla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan myös kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet. Opintojaksolla painotetaan puheviestintää ja selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla tai kahvilassa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

Teemaopinnot (TO)

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLto1 Monitieteinen ajattelu
Kurssi aikana opiskelijat tutustuvat johonkin yhteiskunnalliseen ongelmaan ja tuottavat siihen yhdessä käytännön ratkaisun. Opiskelijat perehtyvät käsiteltävänä olevan yhteiskunnallisen ilmiön taustoihin ja hankkivat aiheesta tietoa esimerkiksi vierailujen ja vierailijoiden avulla. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään yhteiskunnallisia ongelmia ja niihin liittyviä ihmisiä sekä luomaan ongelmiin konkreettisia ratkaisuja. Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. Kurssi pyrkii lisäämään opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja ja auttaa heitä löytämään yhteyksiä eri ilmiöiden välillä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLto2 Tutkiva työskentely teknologialla
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää dokumentoidun projektin kehittäen samalla osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Työt toteutetaan 2–3 henkilön ryhmissä tai yksin. Tavoitteena on, että opiskelija pyrkii oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Tärkeä osa kurssia ja oppimista on vertaisarviointi. Kurssi on pakollinen tiede- ja teknologialinjan opiskelijoille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLto3 Työelämäosaaja
Työssäoppimisen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa oppimiaan asioita käytännössä, lisätä opiskelijan tietoa työmarkkinoista sekä työelämän pelisäännöistä. Työssäoppimisjakso on kolma päivää/18 tuntia, joka suoritetaan kouluajan ulkopuolella. Jakson voi suorittaa yrityksessä tai muussa vastaavassa organisaatiossa. Osa harjoittelusta on mahdollista suorittaa tutustumalla alan jatko-opintopaikkoihin. Opiskelija hankkii pääsääntöisesti työpaikan itse. Jakson aikana tehdään ennakkoon annettuja tehtäviä, haastatellaan työntekijöitä sekä tehdään raportti harjoittelusta. Kurssi sisältää lähipäiviä ja verkko-opintoja. Kurssi on pakollinen yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille. Arviointi: Suoritusmerkintä.

Terveystieto (TE)

Yleiset ohjeet

Terveystiedon ensimmäinen opintojakso tulee olla suoritettuna ennen valinnaisia opintojaksoja.

Terveystieto suositellaan kirjoitettavan syksyn ylioppilaskirjoituksissa.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lte01 Terveys voimavarana (2op)
Opintojaksossa luodaan kokonaiskuvaa ihmisen voimavaroista, terveyden edistämisestä sekä terveyttä määrittävistä tekijöistä ja niiden yhteyksistä ja vaikutusmekanismeista. Lisäksi syvennetään ja laajennetaan perusopetuksen aikana hankittua ymmärrystä elintapojen merkityksestä terveydelle ja arvioidaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, perheessä ja lähiyhteisöissä. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lte02 Terveys ja ympäristö (2op)
Opintojaksolla kehitetään valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen liittyvää tietoa ja viestintää sekä perehdytään tutkimustiedon hankkimisen periaatteisiin. Keskeistä on mediaympäristön ohella tarkastella myös muiden elinympäristöjen terveysvaikutuksia sekä arvioida omien valintojen merkitystä ympäristön terveellisyydelle. Lisäksi opintojaksolla syvennytään riippuvuuksiin ja niiden vaikutuksiin. Numeroarviointi.

lte03 Terveys ja yhteiskunta (2 op)
Opintojaksossa ohjataan tarkastelemaan laajasti terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisia kehityslinjoja sekä tulevaisuuden haasteita yhteiskunnassa. Tehtävänä on avata keskeisiin tarttumattomiin ja tartuntatauteihin liittyviä tekijöitä sekä tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon merkitystä terveydelle. Olennaista on myös perehtyä terveyteen ja sairauksiin liittyviin eettisiin kysymyksiin sekä globaaleihin terveyshaasteisiin. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lte04 Kohti terveystiedon ylioppilaskoetta (2op)
Opintojaksolla valmistaudutaan terveystiedon ylioppilaskokeeseen. Tavoitteena on tarkentaa kunkin opiskelijan tieto-ja taitotaso terveystieto-oppiaineessa oman henkilökohtaisen terveystiedon ylioppilaskokeeseen tähtäävän opiskelusuunnitelman laatimisen tueksi. Tavoitteena on myös  tiivistää terveystiedon keskeisiä sisältöjä, vahvistaa keskeisten käsitteiden hallintaa ja ymmärtämistä sekä harjoittaa reaalikokeen kysymyksiin vastaamisen tekniikoita. Suoritusmerkintä.

Venäjä A-kieli (VEA)

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät valtakunnalliset ja koulukohtaiset kurssit suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen.

Pakolliset kurssit

xLvea1 Kieli ja maailmani

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa perusrakenteiden hallintaa. Kurssin teemoina ovat harrastuksiin, arkeen, perheeseen ja ystävyysuhteisiin liittyvät asiat. Numeroarviointi.

xLvea2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita. Vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Kurssin teemoina ovat hyvinvointi ja ihmissuhteet. Numeroarviointi.

xLvea3 Kulttuuri-ilmiöt

Kurssilla käsitellään venäjänkielisten maiden kulttuuria ja kulttuurielämää. Numeroarviointi.

xLvea4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla pohditaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja yksilöiden sekä yhteisöjen toimintamahdollisuuksia. Hyödynnetään mahdollisimman paljon autenttista materiaalia. Numeroarviointi.

xLvea5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla käsitellään teknologiaa, tulevaisuuden visioita, kestävää elämäntapaa ja näihin liittyviä innovaatioita. Numeroarviointi.

xLvea6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Kurssin teemoina on opiskelu- ja urasuunnitelmat sekä arkielämä lukion jälkeen. Työmuotoina esim. curriculum vitae (CV) ja työhaastattelu. Numeroarviointi.

 Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLvea7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla painotetaan taitoa tuottaa ja tulkita kieltä eri kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Numeroarviointi.

xLvea8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Opiskelijaa ohjataan kiinnittämään huomiota äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, joka yhdessä kurssilla annettujen muiden näyttöjen kanssa määrittää kurssiarvosanan. Suullisesta kokeesta saadaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen yhteydessä. Numeroarviointi.

 Koulukohtainen syventävä kurssi

xLvea9/xveab311 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja rakenteita kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä

Venäjä B3-kieli (VEB3)

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

 

xLveb31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan venäjän kieleen ja sen asemaan maailmassa. Kurssin aihepiirejä ovat tervehtiminen ja esittäytyminen ja itsestä ja perheestä kertominen. Numeroarviointi.

xLveb32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä tavanomaisissa arkielämän kohtaamis- ja asiointitilanteissa. Numeroarviointi.

xLveb33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja erilaisia vuorovaikutustilanteita. Kurssin teemoina ovat vapaa-ajanvietto ja harrastukset. Numeroarviointi.

xLveb34 Monenlaista elämää

Kurssin aihepiireissä kiinnitetään huomiota eroavaisuuksiin venäjän- ja suomenkielisessä vuorovaikutuksessa. Numeroarviointi

xLveb35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustella eri tilanteissa ja eri aihepiireistä, kuten hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet. Numeroarviointi.

xLveb36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla tutustutaan venäjänkielisten maiden kulttuurielämään ja sen ilmentymiin mediassa. Numeroarviointi.

xLveb37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla opitaan kertomaan suomalaisesta koulusta ja  ja omasta koulunkäynnistä sekä verrataan niitä venäläiseen järjestelmään. Kurssillä käsitellään myös työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä asioita. Numeroarviointi.

xLveb38 Yhteinen maapallomme

Yhteiskunnallinen toiminta venäjänkielisissä maissa. Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt sekä luontoon suhtautuminen ja kestävä kehitys omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Numeroarviointi.

xLveb39 Kansainvälinen toiminta

Kurssilla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä kansainvälisestä yhteistyöstä. Kurssin aihepiireinä ovat tiede, talous ja tekniikka. Numeroarviointi

xLveb310 Viesti puhuen ja kirjoittaen

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä. Numeroarviointi.

 Koulukohtainen syventävä kurssi

xLveb311 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja rakenteita kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

 

Äidinkieli ja kirjallisuus

Yleiset ohjeet

Äidinkielen pakolliset opintojaksot on suositeltavaa suorittaa numerojärjestyksessä. Mahdollisesta tasovaihdosta tulee keskustella sekä äidinkielen opettajan että S2-opettajan kanssa. Tasovaihdon tulisi tapahtua ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Äidinkielestä suomi toisena kielenä -opetukseen siirryttäessä äidinkielen arvosanat vastaavat sellaisenaan suomi toisena kielenä -arvosanoja. Arvosanojen korottaminen on mahdollista tekemällä S2-opettajalta saatavia lisätehtäviä. Suomi toisena kielenä -opetuksesta äidinkieleen siirryttäessä arvosanat eivät vastaa äidinkielen arvosanoja sellaisenaan, vaan opintojaksojen sisältöjä tulee täydentää äidinkielen opettajan ohjeiden mukaan.

Äidinkielen ylioppilaskoe suositellaan suoritettavaksi kolmannen opiskeluvuoden keväällä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

läi01 -03 Äidinkielen perusteet (4op)
Opintojaksossa perehdytään monipuolisesti äidinkielen ja kirjallisuuden perustaitoihin, kuten kirjalliseen ja suulliseen viestintään sekä erilaisten tekstien tulkintaan. Opintojakson aikana pyritään tekemään yhteistyötä kuvataiteen kanssa. Numeroarviointi.

läi04 Kirjallisuus 1 (2op)
Opintojakson aikana perehdytään laajasti kirjallisuuden tulkinnan perusteisiin. Numeroarviointi.

läi05 Tekstien tulkinta 1 (2op)
Opintojakson aikana perehdytään erityisesti erilaisten vaikuttamaan pyrkivien mediatekstien erittelyyn ja tulkintaan. Numeroarviointi.

läi06-07 Kirjoittaminen ja vuorovaikutus (2op)
Opintojakson aikana harjoitellaan kirjallisia ja suullisia vuorovaikutustaitoja. Pyrkimyksenä on tehdä yhteistyötä opinto-ohjauksen kanssa. Numeroarviointi.

läi08 Kirjallisuus 2 (2op)
Opintojakson aikana syvennetään kulttuurin tuntemusta ja kirjallisuuden erittely- ja tulkintataitoja. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 

lä0i9 Vuorovaikutus 3 (2op)
Opintojakson aikana harjoitellaan monipuolisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Numeroarviointi.

läi10 Kohti äidinkielen kirjoitustaidon ylioppilaskoetta (2op)
Opintojakson aikana harjoitellaan erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja. Numeroarviointi.

läi11 Kohti äidinkielen lukutaidon ylioppilaskoetta (2op)
Opintojakson aikana harjoitellaan erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

läi12 Teatteri- podcast (2op)
Opintojakson aikana käydään katsomassa teatteriesityksiä, tutustutaan monipuolisesti teatterityöskentelyyn ja tehdään niistä podcasteja, joissa arvioidaan, eritellään ja tulkitaan esityksiä. Opintojakso sopii myös S2-opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

läi13 Yleissivistystä, elokuvia ja ylioppilaskirjoituksia (2op)
Opintojakson aikana katsotaan elokuvia ja dokumentteja, joilla on selkeä kytkös eri oppiaineisiin ja sitä kautta ylioppilaskirjoituksiin. Niiden pohjalta kirjoitetaan muutama analyyttinen teksti. Suoritusmerkintä.

läi14 Luova kirjoittaminen (2op)
Opintojakson aikana  opiskelija tutustuu monipuolisesti fiktiivisiin tekstilajeihin sekä kirjoittaa  monenlaisia tekstejä ja keskustelee niistä muiden kanssa. Opiskelija tottuu hiomaan tekstejään saamansa palautteen pohjalta. Suoritusmerkintä.

läi15 Vertailevaa kielenhuoltoa (2op)
Opintojakson aikana keskitytään kielenhuollon peruskysymyksiin ja vertaillaan suomen ja vieraiden kielten rakenteita ja kielenhuoltoa. Suoritusmerkintä.

läi16 Shakespeare and Tudor England (2op)
Tällä äidinkielen ja kirjallisuuden, suomi toisena kielenä- opintojen ja englannin yhteisellä opintojaksolla tutustutaan Shakespearen tuotantoon ja Elisabethin ajan Englantiin. Opintojakso sopii myös S2-opiskelijoille. Opintojakson aikana luetaan näytelmätekstejä ja kirjoitetaan sekä  luovia kirjoitelmia että asiatekstejä. Suoritusmerkintä.

läi17 Tekstin rakenne ja tyyli (2 op)
Opintojakson aikana keskitytään kirjoitetun tekstin tyylin, sidosteisuuden ja kokonaisuuden hallintaan. Sisältöjä voidaan integroida joiltain osin englannin ja ruotsin kanssa, mahdollisesti myös reaaliaineisiin, joissa tuotetaan pitkiä esseevastauksia. Suoritusmerkintä.

läi18 Tukea kirjoittamiseen -opintojakso (2op)
Opintojakson aikana harjoitellaan tekstien kirjoittamista pienryhmässä. Lähtökohtana ovat kunkin osallistujan  yksilölliset tarpeet. Huomiota kiinnitetään erityisesti tekstin rakentamiseen ja ilmaisun selkeyteen. Suoritusmerkintä.

läi19 Opi kirjoittamaan hyviä reaalivastauksia (2op)
Opintojaksolla harjoitellaan reaaliaineiden kysymysten analysointien ja vastausten laatimista ja sen tarkoituksena on valmentaa näiden aineiden ylioppilaskokeeseen. Huomiota kiinnitetään eri oppiaineiden vastauksien vaatimuksiin: sisältöön, rakenteeseen ja kieleen. Opintojakso toteutetaan äidinkielen ja reaaliaineiden yhteistyönä. Suoritusmerkintä.

Yhteiskuntaoppi (YH)

Yleiset ohjeet

lyh01 ja lyh02-opintojaksot suositellaan suoritettaviksi ennen lyh03-opintojaksoa.

Yhteiskuntaoppi suositellaan kirjoitettavan kolmannen opiskeluvuoden syksyn ylioppilaskirjoituksissa, mutta sen voi kirjoittaa myös keväällä.  Mikäli yo-koe suoritetaan syksyllä, opiskelijan tulee suorittaa valtakunnallinen pakollinen lyh03-opintojakso (Suomi, Eurooppa ja maailma) jo toisena opiskeluvuonna.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

lyh01 Suomalainen yhteiskunta (2op)
Opintojakso perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Opintojakso keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet paikallisella ja valtiollisella tasolla, tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta. Numeroarviointi.

lyh02 Taloustieto (2op)
Taloustieteisiin pohjautuva opintojakso johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten, taloudellisten instituutioiden ja valtion näkökulmista.Opintojaksolla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta. Numeroarviointi.

Lyh03 Suomi, Eurooppa ja muuttauva maailma (2op)
Opintojakso perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen, Euroopan unionin toimintaan ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Opintojakson aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia Euroopan ja maailman tapahtumia. Opintojakso ohjaa ja kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Opintojakson toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista. Lyh03-opintojakso on suunniteltu suoritettavaksi lyh01 ja lyh02- opintojaksojen suorittamisen jälkeen.Numeroarviointi.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

lyh04 Kansalaisen lakitieto (2op)
Opintojaksolla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeudenkäytön perusasioihin. Opintojaksolla tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisen tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla vieraillaan käräjäoikeudessa tutustumassa tuomioistuimen toimintaan. Opintojaksolla tutustutaan mm. seuraaviin oikeudenaloihin: sopimusoikeus, perheoikeus, työoikeus, kuluttajansuoja, velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys, asunnon kauppa ja vuokraus sekä rikos- ja prosessioikeus. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

lyh05 Kohti yhteiskuntaopin ylioppilaskoetta (2op)
Opintojakso  on tarkoitettu yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Jaksolla kerrataan YH1-YH4 opintojaksojen keskeistä sisältöä. Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen perehtymällä ylioppilaskokeiden tehtäviin, harjoittelemalla hyvän vastauksen kirjoittamista, tekemällä harjoitustehtäviä sekä suorittamalla yhteiskuntaopin reaalikoe. Suoritusmerkintä.

lyh06 Johtajuus, johtaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen (2op)
Opintojaksolla tutustutaan johtamisen ja johtajuuden teorioihin sekä käytännön soveltamiseen. Lisäksi opintojaksolla perehdytään ihmisten, projektien, yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden johtamiseen. Opintojakson aikana tutustutaan myös vaikuttajaviestintään, lobbaamiseen sekä yleisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.  Opintojakso soveltuu esim. oppilaskunta-aktiiveille sekä esimiestehtävistä, yrittämisestä, järjestötoiminnasta, vaikuttamisesta ja politiikasta kiinnostuneille sekä yhteiskunnallisen- ja kaupallisen alan jatko-opinnoista kiinnostuneille. Suoritusmerkintä

lyh07 Johdatus yhteiskunta-,talous- ja kauppatieteisiin (2op)
Opintojaksolla  tutustutaan yhteiskunta- talous ja kauppatieteisiin. Opintojakso perehdyttää kyseisten tieteenalojen erityisluonteisiin sekä yhteiskunnallisen ajattelun klassikoihin.  Opintojakso on yhteinen yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille ja avoin kaikille lukion opiskelijoille. Oppikirjana käytetään soveltavaa yhteiskunnallista kirjallisuutta. Opintojaksolla harjoitellaan tulevia akateemisia opiskelutaitoja esitelmien sekä referaattien avulla. Opintojakso syventää yhteiskunnallista ajattelua sekä tarjoaa yleisesti valmiuksia korkeakouluopintoihin, reaaliaineiden opiskeluun ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen. Opintojakso on pakollinen yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

lyh08/lps06 Yksilö, yhteisöt ja yhteiskunta- johdatus sosiologiaan (2op)
Opintojaksossa syvennetään ymmärrystä yhteisöjen tutkimuksesta ja tutkimustuloksista. Osaamista laajennetaan käsittelemään yhteiskuntateoriaa ja sosiologista perinnettä. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus painottaa joko käyttäytymistieteellistä (psykologia, sosiaalipsykologia) tai yhteiskuntatieteellistä (sosiologia, sosiaalihistoria, kulttuuriantropologia) lähestymistapaa. Opiskelijat saavat opintojen aikana tilaisuuden perehtyä johonkin itseäsi kiinnostavaan erityiskysymykseen edellä mainituista teemoista. Suoritusmerkintä.

lyh09 Maailmanpolitiikka ja maailmantalous (2op)
Opintojakso perehdyttää kansainvälisen politiikan ja globaalin talouden toimintaympäristöön. Jaksolla tutustutaan maailmanpolitiikan ja maailmantalouden kannalta keskeisimpien valtioiden taloudellisiin ja poliittisiin päämääriin avaamalla geopoliittisia, strategisia ja taloudellisia asetelmia sekä voimasuhteita. Opintojakson erityisenä teemana on suurvaltapolitiikka (Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, EU) sekä ajankohtaiset talouden ja politiikan ilmiöt, joilla on vaikutusta maailmantalouteen ja maailmanpolitiikkaan. Opintojakso soveltuu mainiosti kaikille maailman asioista kiinnostuneille opiskelijoille.Suoritusmerkintä.

lyh10 Lakitiedosta oikeustieteeseen-johdaus juridiikkaan(2op)
Opintojaksolla tutustutaan oikeustieteen perusteisiin sekä lakimiehen ammattiin. Opintojaksolla harjoitellan oikeudellista argumentaatiota juridisten harjoitustehtävien avulla. Opintojakson ydinsisältö rakentuu juridiikan ammattilaisten laatimien ja ohjaamien harjoitustehtävien suorittamiseen. Opintojakso syventää lyh04- opintojakson oppisisältöjä ja soveltuu juridiikasta yleisesti kiinnostuneille ja erityisesti oikeustieteen opinnoista ja lakimiehen ammatista kiinnostuneille. Opintojakson menestyksekkään suorittamisen edellytyksenä on YH4 Kansalaisen lakitieto -opintojakson suorittaminen. Suoritusmerkintä.

Koulukohtaiset soveltavat opinnot

lsyh01 MUN 1 (2op)
Model United Nations -opintojaksolla opiskelevat osallistuvat yhteen Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa simuloivaan kansainväliseen konferenssiin, esim. The Hague International Model United Nationsiin. Lisäksi he osallistuvat mahdollisuuksien mukaan joko Kulosaaren yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnatun MUN -konferenssin järjestämiseen tai siihen osallistumiseen. Suoritusmerkinnän saamisen edellytyksenä on myös annettujen linjapapereiden sekä päätöslauselmaehdotusten palauttaminen. Opintojakso on englanninkielinen.Suoritusmerkintä.

lsyh02 MUN 2 (2op)
Model United Nations 2 -opintojakso on tarkoitettu  lsyh01 Thimun 1 ( 2op) suorittaneille opiskelijoille. He osallistuvat yhteen kansainväliseen konferenssiin esim. suurlähettiläänä, kansainvälisen tuomioistuimen jäsenenä tai komitean puheenjohtajana. Mahdollisuuksien mukaan he osallistuvat myös Kulosaaren yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnatun MUN -konferenssin järjestämiseen. Suoritusmerkinnän saamisen edellytyksenä on myös annettujen kirjallisten tehtävien palauttaminen. Opintojakso on englanninkielinen. Suoritusmerkintä.

lsyh03 Model European Parliament (2op)
Model European Parliament-koulutusohjelma tutustuttaa eurooppalaiseen päätöksentekoon. MEP-konferensseja järjestetään kolmella eri tasolla: kansallinen MEP, jossa opetellaan konferenssin työtavat ja käytänteet. MEP Baltic Sea Region ja MEP International keräävät opiskelijoita Itämeren alueen valtioista tai kaikista Euroopan unionin jäsenvaltioista simuloimaan Euroopan parlamentin päätöksentekoa.

Osallistumalla kansalliseen MEP-konferenssiin opiskelija voi hakea Suomen edustajaksi maamme delegaatioon Baltic- ja International-tason konferensseihin. Näistä myönnettävän kurssisuorituksen voi hyväksilukea YT-kurssiksi. MEP-työkielenä käytetään englantia. MEP-todistus on erinomainen lisä työhakemuksiin tai opiskelupaikan hakemiseen ulkomailta. Suoritusmerkintä.

lsyh04 Vuosi yrittäjänä (2op) 
Vuosi yrittäjänä -opintojaksossa opiskelijat tutustuvat yrittäjyyteen ja harjoittelevat yritystoimintaa. Opintojaksolla osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä oman kiinnostuksensa ja taitojensa mukaisen Nuori Yrittäjyys -yrityksen.Toimiessaan yrittäjinä opiskelijat oppivat työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä pääsevät soveltamaan oppimaansa käytännössä. Niin halutessaan opiskelijat voivat osallistua erilaisiin yrittäjyyskilpailuihin ja -tapahtumiin. Suoritusmerkintä.

Koko koulun valinnaiset

Koko koulun valinnaiset lukuvuonna 2019-2020

Koko koulun valinnaiset kurssit menevät jaksoissa 1-3 kerran viikossa torstaisin klo 14.15- 15.45. Voit valita alla olevasta listasta itseäsi kiinnostavan YHDEN kurssin.

Art Club
Applied arts, paint, create and enjoy.

Body and mind
Keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden. Rauhallisten kehon harjoitusten avulla pyritään löytämään myös mielen rentoutusta.

Current events
Weekly media analysis and debate in a group interested in politics and economics.

Fashion design
Muotikuvasta vaatteeksi, mietitään omaa tyyliä, suunnitellaan ja ommellaan vaate tai asuste.

Filocafé
Tule mukaan yhteisölliseen, pohdiskelevaan, keskustelevaan ja tutkiskelevaan filosofiyhteisöön! Kurssi toteutetaan filosofisen kahvilakulttuurin periaatteiden mukaisesti (ks. https://en.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_Philosophique). Löydämme ongelman jokaiseen ratkaisuun!

Frisbeegolf
Kurssilla harjoitellaan ja pelataan frisbeegolfia ympäri pääkaupunkiseutua. Oppitunnit ovat usein tuplatunteja, joten oma harrastus torstai-iltapäivisin on este kurssivalinnalle.

Golfin green card
Oletko kiinnostunut golfista ja haluaisit aloittaa lajin? Tiesitkö, että kentälle pääsy vaatii, että suoritat ns. golfin ajokortin. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus suorittaa tämä green card valinnaiskurssilla Paloheinä Golfissa. Kurssiin kuuluu n. 5 kertaa opetusta + koe ja n. 5 kertaa peliä. Alustavan tiedon mukaan Green card maksaa 40€ ja pelikerrat n. 10€/kerta. Lisäksi kustannettavaksi tulee matkat Paloheinään. Kurssin kustannukset ovat siis n. 100€.

Ilmaisua ja esityksiä (vain 9. lk)
Kiinnostaako esiintyminen? Haluatko kokemusta juhlien tekemisestä ja toteuttamisesta? Kurssilla tehdään yhdessä pieniä esityksia koulun juhliin, esim. puuro- ja joulujuhla. Kurssi ei edellytä musikaalisia tai taiteellisia lahjoja!
Näytönlukuohjelman tuki on käytössä.

Islamilainen maailma
Kurssilla tutustutaan islamilaiseen maailmaan ja sen monimuotoisuuteen sekä ajankohtaisiin islamiin liittyviin teemoihin. Kurssiin kuuluu yhteisten tapaamisten lisäksi vierailuja.

Juoksukoulu
Tule harjoittamaan juoksutekniikkaa ja -kuntoasi. Treenit pääosin ulkona.

Katsomus-TET
Kurssilla tutustutaan valittuun uskontoon tai katsomukseen yhteisössä, yhdistyksessä tai järjestössä tapahtuvana työelämään tutustumisena. Kurssiin kuuluu myös ryhmän yhteisiä tapaamisia ja vierailuja.

Kielioppia liikkuen
Mikä onkaan subjekti? Milloin pilkkua käytetään? Kurssilla harjoitellaan ja kerrataan suomen kielioppia toiminnallisesti ja liikkuen. Kurssille voivat osallistua kaikki - kielioppinero ei tarvitse olla!

Kirjallisuus ja pedagoginen draama
Kurssilla luetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä ja analysoidaan niitä draaman työtapojen avulla.

KSYK One School Band
Playing music together. Great for more advanced students, but complete beginners are welcome, too. Plenty of opportunities to perform in school events, especially the Christmas play. We play student requests and more. If you love music, this is for you!

Kuoro
Koulun kuoro laulaa uusia hittejä ja klassista musiikkia kuorolaisten toiveiden mukaan. Esiintymään päästään koulun juhlissa ja muissa tilaisuuksissa.

Käytös ja tapakulttuuri
Millaisia käsieleitä ei kannata käyttää Ranskassa tai Egyptissä? Miten häitä ja hautajaisia vietetään vaikkapa Intiassa? Tapojen tunteminen ja kaunis käytös lisäävät toisten huomioon ottamista, keskinäistä arvostusta ja asioiden sujumista. Kulttuurien välisten erojen ja yhtäläisyyksien tunnistaminen ja tietoisuuden lisääminen ovat tärkeitä kansainvälisessä maailmassa. Kurssilla pohditaan myös uusien SOME-ympäristöjen hyvän käytöksen etikettejä ja vaikutuksia vuorovaikutukseen.

Luonnonväreillä värjääminen
Värjätään lankoja luonnonväreillä, värjätyistä materiaaleista valmistetaan oma työ.

Movie club
Kurssin aikana katsotaan sekä klassikoita että uudempia elokuvia osittain oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Elokuvista keskustellaan ja niistä voidaan kirjoittaa myös arvosteluita. Kurssiin voi sisältyä myös vierailuja. Oppitunnit ovat pääasiassa kaksoistunteja.

News World
The course introduces students to a variety of current news from the perspective of e.g. British, American and Australian media. Depending on the students’ interests they can also explore the week’s topical issues in other languages.

Oil painting and fine arts
Classic fine art including oil and acrilic painting, pastel and chalk and watercolour techniques.

Opi ohjaamaan liikuntaa
Tule ja opi liikunnanohjauksen perusteita oman lajisi kautta. Kurssilla oppilaat toimivat toistensa ohjaajina. Vaatimuksena aktiivinen oman lajin harrastaminen.

Rakentelu
Suunnittele ja toteuta oma projekti pääasiassa teknisen työn materiaalein ja välinein.

Science Watch
Science watch will keep the finger of the students on the pulse of scientific development. Curiosity will have them ranging far and wide over current scientific events. Inquisitive minds will look deeper into areas of personal interest. Understanding will grow as they link up ideas into an ever growing conceptual framework. This information will then be communicated with the rest of the school.

Shakki
Kurssilla suoritetaan shakin perusteet. Perehdytään strategiaan, taktiikkaan ja erilaisiin ongelmanratkaisun perusteisiin. Oppilaat pelaavat mahdollisimman tasaväkisen vastustajan kanssa. Opetus sisältää erilaisia kirjallisia ongelmanratkaisutehtäviä. Mahdollisuus valmistautua myös koulujenvälisiin shakkikilpailuihin.

Stadin ruokakulttuuri 
Safkaa Stadista. Joka toinen kerta ollaan opintovierailulla ja joka toinen kerta kokkaillaan ja/tai leivotaan kotitalousluokassa. Käytännönkerrat liittyvät vierailukohteisiin. Tutustumiskohteiteina esim. Helsinkiläinen kahvila, leipomo, ravintolakoulu ja etniset ruokakaupat.

Street dances
Opi coolit muuvit Dance Team Internationalin ohjaamana.

Tilastoposterikilpailu
Tehdään tilastomatematiikasta mielenkiintoista. Koostetaan posteri, jolla on mahdollisuus päästä kansainväliseen posterikilpailuun.

Turisti-italia
Hyödyllisiä fraaseja matkailijalle italian kielellä, tapakultttuuria ja maantuntemusta.

Tutki, kokeile ja kehitä
Tutustu tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja kehitä oma tutkimus tai keksintö. Kurssin tuotoksella on mahdollista osallistua kansalliseen tiede- ja teknologiakilpailuun.

Työelämäguru
Miten hakea (kesä)töitä, miten selviytyä työhaastattelusta? Minkälaisen verokortin tarvitsen? Miten tunnistan ja teen näkyväksi osaamiseni? Työelämäguru-kurssilla saat valmiuksia työelämään ja urasuunnitteluun. Kurssilla saat käytännön työelämätietoa ja rohkeutta työnhakuun. Työhaastatteluihin valmentautumista harjoitellaan draamallisten menetelmien avulla. Kurssilla tutustutaan myös eri ammattialoihin ja vieraillaan esimerkiksi rekrytointiyrityksessä, Ohjaamossa, TE-toimistossa ja erilaisilla työpaikoilla. Vierailut suunnitellaan yhdessä ja kohteiden valinnassa pyritään ottamaan ryhmän kiinnostuksen kohteet huomioon. Kurssin aikana oppilaalla on mahdollisuus suorittaa yksin tai ryhmän muiden oppilaiden kanssa ns. job shadowing –vierailu, joka kestää tyypillisesti 2-4 tuntia tai oppilas voi halutessaan tehdä kaksi lyhyempää job shadowing –vierailua.

Uskonnot maailmanpolitiikassa
Kurssilla tutustutaan uskontojen rooliin ja merkitykseen maailmanpolitiikassa. 'In God We Trust' on Yhdysvaltojen virallinen tunnuslause. Heijastuuko tunnuslause myös maan politiikkaan? Entämä millainen vaikutus uskonnollisella radikalisoitumisella on yleisiin asenteisiin?

Vapaaehtoistyö
Anna hyvän kiertää! Tutustutaan vapaaehtoistyön eri muotoihin ja organisaatioihin. Tuetaan vanhuksia ja heikompia niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Väittelykerho
Haluatko harjoitella väittelytaitoja? Kerhossa valmistaudutaan sekä lukiolaisten Sokrates-väittelykilpailuun (Nufit), että yläkoululaisten väittelyn SM -kilpailuun. Mukaan voi myös tulla vaikka kilpaileminen koulujen välisissä kisoissa ei kiinnostaisikaan.

Weekly work out
Viikoittainen treeni, jossa hiki virtaa ja kunto kasvaa. Treenipaikka vaihtelee.

 

Muita Koko koulun valinnaisaineita, joita ei ole tarjolla lukuvuonna 2018-2019

Blogs
Perusta oma blogi ja opi kirjoittamaan itseäsi ja yleisöä kiinnostavia tekstejä.

Koodaus
Get familiar with programming by coding your own website with HTML language!

Liikkuen Stadissa
Tutustutaan monipuolisesti Stadin eri liikuntamahdollisuuksiin ja -paikkoihin.

Näytelmäkurssi (Vain 9. luokkalaisille!)
Näytelmäkurssin aikana tuotetaan valmis esitys. Pääset osallistumaan näytelmän ja/ tai pienempien esitysten suunnitteluun, dramatisointiin ja toteuttamiseen.

Satujen ja tarinoiden maailma
The course Introduces students to the historical and cultural world of the fairy tales. The purpose is to enhance students’ language skills and let them explore this fascinating genre in a new light.

Teatteritaiteen perusopinnot 1
Tällä alkeiskurssilla tutustutaan teatteriin leikin ja tarinankerronnan kautta. Kurssilla pelataan, leikitään, kartutetaan ryhmätyötaitoja, opetellaan improvisaation ja ilmaisutaidon alkeita ja annetaan mielikuvituksen lentää. Lisäksi valmistetaan pienimuotoisia esityksiä oppilaiden omista ideoista käsin.