Ohjauksen tehtävä ja tavoitteet

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että jokainen oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilasta tekemään omia suunniteltuja päätöksiä ja valintoja. Ohjauksessa pyritään vahvistamaan oppilaan toimijuutta ja saamaan opiskeluarjesta sujuvaa. Oppilasta kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiään ja tekemään valintansa ilman sukupuoleen tai kulttuuritaustaan sidottuja roolimalleja omia vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan ja arvojaan vastaten.

Oppilaanohjaus edistää oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuuden toteutumista. Oppilaanohjaus pyrkii tukemaan oppilaiden valmiuksia selviytyä muuttuvassa maailmassa ja eri elämäntilanteissa esimerkiksi opintojen nivelvaiheissa siirryttäessä yläkouluun ja yläkoulusta vaikkapa ammatilliseen tai lukiokoulutukseen. Erityisesti 9. luokalla jatko-opintoihin hakeutumisessa apuna on erilaisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden käytön ja hyödyntämisen opetteleminen osana ohjauksen ryhmätunteja. Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään.

Kulosaaren yhteiskoulussa jokaisen opettajan tehtävä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle annettavaan arviointipalautteeseen. Pääsääntöisesti opinto-ohjausta antaa opinto-ohjaaja esimerkiksi opiskelun ja uravalinnan suunnittelussa. Luokanvalvojalla on erityinen tehtävä ryhmän perehdyttämisessä yläasteelle. Luokanvalvoja kulkee oppilaan rinnalla koko yläkoulun ajan ja tukee oppilasta opinnoissa. Oppilaanohjaus toteutetaan yhteistyössä erityisesti aineenopettajien, luokanvalvojan, erityisopettajien ja huoltajien kanssa.

Ohjauksen toteuttaminen

Oppilaanohjauksen toteuttaminen on koko kouluyhteisön tehtävä. Opinto-ohjaaja koordinoi ja vastaa ohjauksesta. Oppilaanohjauksen toteuttamista säätelee opetussuunnitelma ja luokkamuotoista oppilaanohjausta annetaan Kulosaaren yhteiskoulussa kaikilla vuosiluokilla. Henkilökohtaista ja pienryhmissä tapahtuvaa ohjausta on myös tarjolla koko yläasteen ajan.

Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilas voi keskustella opintoihin, koulutus- ja ammatinvalintaan sekä elämäntilanteeseen liittyvistä kysymyksistä. Pienryhmätyöskentelyssä käsitellään kaikille yhteisiä tai muiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä. Ohjauksen tunneilla pyritään varmistamaan, että kaikilla on riittävät tiedot ja taidot päätöksien suunnitteluun ja tekemiseen. Tunneilla käsitellään kaikkia koskevia yleisiä ohjauksen sisältöihin liittyviä asioita kuten suomalaista koulutusjärjestelmää. Oppilas ja huoltaja saa oppilaanohjauksen avulla tietoa opiskelutaidoista, valinnaisaineista ja niiden merkityksestä oppimiselle ja tulevaisuudelle.

Oppilaiden on tärkeä nähdä, millaista opiskelu ja työelämä ovat Kulosaaren yhteiskoulun ulkopuolella. Tämä auttaa heitä tekemään perusteltuja ja tietoisia päätöksiä. Oppilaat käyvät yläasteen aikana tutustumassa erilaisiin oppilaitoksiin, laitoksiin, yrityksiin ja järjestöihin. Tutustumiseen tarjoaa oivallisen mahdollisuuden Työelämään tutustumisjaksot (TET) 8. ja 9. luokalla, erilaiset tapahtumapäivät ja eri oppiaineissa tehtävät vierailut. Esimerkiksi kevätlukukaudella 8. luokkalaisille pyritään järjestämään työelämäiltapäivä. Vierailujen lisäksi työelämän edustajia toivotaan koululle vieraaksi. Tässä toivomme erityisesti yhteistyötä huoltajien kanssa. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaat arvioivat hankkimiaan tietoja, kokemuksia työympäristöstä ja kokemuksia itsestään työntekijänä.

Ohjauksen sisällöt

Oppilaanohjaus on oma oppiaineensa, jonka luokkamuotoista oppilaanohjausta annetaan kaikilla yläasteen luokilla. Kulosaaren yhteiskoulun yläasteella luokkamuotoisen ohjauksen keskeiset sisällöt  eri vuosiluokilla ovat:

7. luokan keskeiset sisällöt

8. luokan keskeiset sisällöt

9. luokan keskeiset sisällöt

 • Itsetuntemus, vastuu ja vapaus
 • Kansainvälisessä Kulosaaren yhteiskoulun kouluyhteisössä muiden kanssa toimiminen
 • Motivaatio, opiskelu ja oppiaineet yläasteella
 • Sähköiset oppimisympäristöt ja tvt-taidot
 • Työelämä
 • Monikulttuurisuus
 • Itsetuntemus, kyvyt ja taipumukset
 • Arvot, tavoitteet ja unelmat
 • Suomalainen koulutusjärjestelmä (alkeet)
 • Oman opintopolun rakentaminen
 • Työ ja ammatit
 • Työelämätaidot
 • Yrittäjyys
 • Työelämään tutustuminen (TET), osa I
 • Itsetuntemus, oma suunta
 • Unelmat, tavoitteet ja niiden saavuttaminen
 • Suomalainen koulutusjärjestelmä (syventävät tiedot)
 • Oman opintopolun rakentaminen
 • Ammatillinen koulutus
 • Lukiokoulutus
 • Opiskelu ja työskentely ulkomailla
 • Jatko-opintomahdollisuuksien selvittäminen ja eri vaihtoehtoihin tutustuminen
 • Yhteishaku
 • CV ja työhakemus
 • Tasa-arvo työelämässä
 • Työelämään tutustuminen (TET), osa II

Tämän lisäksi käsitellään nuorten mahdollisia ajankohtaisia kysymyksiä heidän tarpeisiinsa vastaten.

Lisätietoja oppilaanohjauksesta löytyy perusopetuksen opetussuunnitelmasta.